Nr 38/2017

Inledare

En avdelning som ger energi och inspiration

»De är ivriga att berätta om hur de har burit sig åt för att få ner stressen för framför allt sjuksköterskorna, minska vårdtiden och öka både personal- och patientnöjdheten – utan att kostnaderna ökat.« (0 kommentar)

Signerat

Nytt om pensioner: Ökad trygghet och sänkt avgift

»Det betyder i praktiken … att det blir mer i pension för de anställda.« (0 kommentar)

Nyheter

Facket tveksamt till apotekarens ansvar

Sjukhusläkarna Göteborg är sammantaget positiva till en hel del av arbetssättet som används på Framtidens vårdavdelning. Dock ifrågasätts apotekarens roll.(0 kommentar)

Mindre stress och mera vård till lägre pris

Mer vård till samma pris och nöjdare personal och patienter. Det var uppdraget som gavs till projektet »Framtidens vårdavdelning« på Östra sjukhuset i Göteborg för tre år sedan. Läkartidningen besökte avdelning 349 för att ta reda på hur det har gått.  (1 kommentar)

DLF och SFAM vill se ökade resurser till primärvården

För att primärvården ska bli basen i sjukvården måste det till mer resurser och fler distriktsläkare. Det anser företrädare för Svenska distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin i en gemensam debattartikel. (2 kommentar)

Forskare: Erbjud alla gravida med typ 1-diabetes kontinuerlig glukosmätning

Gravida kvinnor med typ 1-diabetes födde mindre ofta stora barn om de använde en kontinuerlig glukosmätare med larm, jämfört med om de bara testade med blodsockerstickor, visar en ny studie i Lancet. Nu höjs röster för att erbjuda tekniken till alla gravida med sjukdomen.(0 kommentar)

Läkarförbundet positivt till fler utbildningsplatser

Regeringen presenterade på onsdagen en satsning för att utöka antalet platser på läkarutbildningen. Totalt ska det bli 440 platser nya platser på grundutbildningen fram till 2023. Läkarförbundet är positivt men understryker att det är viktigt att kvaliteten på utbildningen upprätthålls. (4 kommentar)

Läkarutbildningen byggs ut – 440 nya platser fram till 2023

Regeringen vill bygga ut läkarprogrammen vid landets lärosäten med 440 nya platser fram till och med år 2023. Redan nästa år ska 40 nya platser inrättas. »Det är oerhört viktigt att vi klarar kompetensförsörjningen«, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. (13 kommentar)

Fara för patientsäkerheten på akuten – nu hotar vite

Inspektionen för vård och omsorg kräver att patientsäkerhetsbristerna på akuten vid Helsingborgs lasarett åtgärdas. Annars tvingas Region Skåne betala en miljon kronor i vite.(1 kommentar)

Stockholm får riktlinjer för lågriskkonsumtion av alkohol

Nu tar Stockholms läns landsting fram egna riktlinjer om lågriskkonsumtion av alkohol. Peter Allebeck som är professor i socialmedicin och leder arbetet med riktlinjerna efterlyser dock fortfarande ett nationellt grepp.(0 kommentar)

Debatt

Viktigt att hantera etisk valhänthet

Vi behöver ett bra regelverk som stöd för etisk granskning av all forskning och sjukvård och en fungerande utbildning i etik, inte minst riktad till ansvariga chefer inom respektive verksamhetsfält, skriver Sven Wallerstedt. (1 kommentar)

För svårt att byta terapiform när behandlingen inte ger effekt

Ett byte mellan psykologiska behandlingar är inte helt enkelt. Det största hindret mot ett bättre system för behandlingsval och behandlingsbyten, i de fall då behandlingen inte hjälper, är konflikter mellan olika terapiinriktningar, konstaterar Rolf Holmqvist. (1 kommentar)

Krönika

»…vetenskap och beprövad erfarenhet å ena sidan, och det marknadstänk som finns … å den andra.«

Patienten ville ha mer antibiotika. Läkaren ville skriva recept till röntgen. Patienten sa sig förstå men tillade: »Du får gärna skicka remissen, men det finns ju andra också att vända sig till.« Andreas Lundgren berättar i sin krönika om en handelsresandes eventuella födelse.(9 kommentar)

Kultur

Segern över polio – en triumf för vetenskapen

Polions smittämne har följt människan ända sedan stenåldern, men inte förrän på 1900-talet blev polioepidemier ett samhällsproblem i industriländerna. Seniorprofessorn Erling Norrby berättar framgångssagan om vetenskapens seger över infektionssjukdomen.  (0 kommentar)

Människor & möten

»Läkarutbildningen gjorde genusfrågan viktig för mig«

När Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin och folkhälsa i Umeå, gick läkarutbildningen på 1970-talet såg hon att alla läkare som syntes var män, det fanns bara manliga förebilder. Genusfrågan blev en viktig rättvisefråga för henne, och hon beslöt sig för att börja forska och arbeta för att vända en trend.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Ingrid Uhnoo

Ingrid Uhnoo, tidigare programchef, enheten för vaccinationsprogram, Folk­hälsomyndigheten, är en av författarna till en artikel om den globala utrotningen av polio. (0 kommentar)

Reflexion

Söka på internet kan lugna men också oroa

»I mötet med de pålästa patienterna … behöver vi ta oss tid att förklara.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Alkohol under graviditet kan riskera folkhälsan

Fetala alkoholspektrumstörningar är vanligare än tidigare känt. Prenatal alkoholexponering påverkar fler organsystem än hjärnan. Epigenetisk forskning visar att alkohol­exponering tidigt i fosterlivet orsakar omprogrammering med negativ inverkan för framtida hälsa. Det säkraste är att helt avstå från alkohol under hela graviditeten. (0 kommentar)

Nya Rön

Långtidsresultat av antirefluxkirurgi bäst hos unga, friska och män

Risken för återfall av reflux efter laparoskopisk antirefluxkirurgi är lägre än vad tidigare forskning visat. Det indikerar en nationell svensk kohortstudie publicerad i JAMA. Kvinnligt kön, högre ålder och annan sjuklighet var kopplade till större risk för återfall.(0 kommentar)

Hjärtinfarkter vanligare på måndagar

Kan tidsperioder kopplade till psykosocial stress trigga hjärtinfarkt? Den frågan ställs i en observationsstudie där hjärtinfarkterna var 11 procent fler på just måndagar. (0 kommentar)

Lägre risk för höftfraktur med alendronat vid kortisonbehandling

Risken för kortisonbehandlade äldre att bryta höften var 65 procent lägre med samtidig alendronatbehandling än utan, enligt en retrospektiv kohortstudie i JAMA.(0 kommentar)

Nytt om namn

Miljonpris till stamcellsforskare

Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning vid Karolinska institutet, får 2017 års stora nordiska pris av Eric K. Fernströms stiftelse för sin forskning kring nybildning av celler i den vuxna kroppen, t ex i nervsystemet och i hjärtat.(0 kommentar)

Översikt

Polio närmar sig utrotning

Polioarbetet är i en slutfas. Målet är en poliofri värld 2020. Smittspårning och vaccinationsinsatser koncentreras till kvarvarande polioendemiska länder och länder med hög risk för importfall. (1 kommentar)

Fallbeskrivning

Oklar feber hos patient med MS och rituximab­behandling var neoehrlichios

Långvarig oklar feber hos rituximabbehandlad patient kan vara neoehrlichios. Neoehrlichios orsakas av den fästingburna bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Bakterien upptäcks inte med odlingar, utan PCR krävs för diagnostik. (0 kommentar)

Etik och läkarroll

Debatten om läkarassisterat suicid speglad i Läkartidningen

En genomgång av publicerat material i Läkartidningen under 2004–2017 visar att debatten om läkarassisterat suicid har präglats av begreppsförvirring och oförsonlighet. (14 kommentar)

Utgåvan som PDF