Nr 39 2014

Signerat

Läkaren behövs i patientsäkerhetsarbetet

»Såväl diagnostik och behandling som skaderiskminimering kräver koordinerade insatser från flera olika specialiteter och professioner, men också välfun-gerande stödsystem.«   (0 kommentar)

Nyheter

Flyktingbarnet från Somalia som blev svensk läkare

Läkaren Alas Abdikarin flydde inbördeskrigets Somalia som tonåring. Nu har han blivit en viktig länk mellan Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm och den svensksomaliska befolkningen i området.(0 kommentar)

»Universitetssjukvård ett inte okomplicerat begrepp«

Eva Engström, ordförande för Läkarförbundets utbildning- och forskningsdelegation, välkomnar att de nya spelreglerna för den kliniska forskningen är klara. Att tillämpa begreppet universitetssjukvård kan dock bli en utmaning, tror hon.(0 kommentar)

»En sjukhusdirektör som försummar forskningen borde kunna mista jobbet«

Statens ALF-förhandlare Bengt Norrving hade bjudits in av Läkarförbundet till ett frukostseminarium den 24 september för att berätta om det nya ALF-avtalet, som ska premiera de landsting som satsar på den klniska forskningen. (0 kommentar)

Lennart Nilsson Award för bilder på hjärnan

Timothy Behrens, född 1978 och professor i beräkningsneurobiologi vid Oxford universitet, får Lennart Nilsson Award.(0 kommentar)

Experterna: Patientsäkerheten har tagit stora kliv framåt

Är svensk sjukvård säkrare i dag än för tio år sedan? Patientsäkerhetsexperten Hans Rutberg tvekar inte om svaret. Det blir ett rungande ja. Men mycket hänger i luften när den fyraåriga regeringssatsningen nu tar slut.(0 kommentar)

Socialstyrelsens utredare: »70 procent av det läkare skriver i journalen är upprepningar«

Nya system är inte det som läkare i första hand behöver – det viktigaste är att ändra på sättet att dokumentera. Det hävdar Carina Zetterberg, läkare och utredare på Socialstyrelsen.(23 kommentar)

Debatt

Svenska neurologer – ovanligt olydiga lumbalpunktörer?

Det saknas kunskap om hur de amerikanska riktlinjerna för lumbalpunktion efterlevs, och de är inte ens kända hos flertalet svenska neurologer, skriver Jonatan Salzer och medförfattare.(7 kommentar)

Kognitiv medicin får stöd i DSM-5

Det är dags att ta det kognitionsmedicinska området på allvar i praktisk verksamhet och forskning, skriver Anders Wallin och medförfattare. Den nya klassificeringen av kognitiv störning i DSM-5 ger stöd. (3 kommentar)

Kliniken – ett hotat ekosystem

Kliniken är ett ekosystem som bör få leva utan klåfingrig uppdelning, skriver Karin Stenfeldt. (0 kommentar)

Nyttan av trombolys vid hjärninfarkt – en fråga om mått

Försiktighet bör även fortsättningsvis råda vid användandet av intravenös trombolys, skriver Peter Appelros och Andreas Terént.  (2 kommentar)

Kultur

Ödets fataliteter – i teori och praktik

Vart är vi på väg – och i vilken mån är vi människor betrodda med att styra vår levnads lopp? Är vårt »öde« ett skräddarsytt program som väntar på oss vid födseln, som en uppsättning gångkläder att  ta på sig utan protester? Leif Öjesjö berättar om tänkare och författare vilkas öde det tycks ha varit att grunna på just detta mysterium. (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Perspektiv på våra problem

»Även FN:s säkerhetsråd har tagit upp denna fråga, vilket indikerar hur allvarlig situationen nu är.«   (0 kommentar)

Nya Rön

Höjt kreatinin efter kranskärlsoperation riskmarkör för njurskada

Akut njurskada är en vanlig komplikation bland intensivvårdade och hjärtopererade patienter. Författarna i denna studie konkluderar att redan en minimal postoperativ S-kreatininstegring över gränsvärdet för akut njurskada är relaterad till en kraftigt ökad risk för terminal njursvikt. (0 kommentar)

För tidigt födda behöver inte tillskott av magnesiumsulfat

Tidigare studier har visat att magnesiumsulfat minskar risken för cerebral pares hos för tidigt födda barn. Men det sambandet har man inte kunnat bekräfta i en studie som presenteras i tidskriften JAMA. (0 kommentar)

Rapport

Strukturerad mottagning för patienter med nya orala antikoagulantia

Nya orala antikoagulantia är enligt Socialstyrelsens riktlinjer likvärdiga med warfarin vid behandling av icke-valvulärt förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke. Här beskrivs ett strukturerat omhändertagande av patienter som behandlas med nya antikoagulantia i form av en sjuksköterskekoordinerad mottagning.(0 kommentar)

Utbildning och forskning

Kirurgkurs med fokus på interkulturell kompetens

Varje höst genomförs en integrerad engelskspråkig kirurgkurs på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där en tredjedel av studenterna är utländska. Kursen bidrar till interkulturell kompetens, samtidigt som studieresultaten bland svenska och utländska studenter är goda och likvärdiga.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Även ibuprofen, inte bara paracetamol, kan ge barn allvarlig leverskada

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) är nyckfulla preparat i hepatotoxiskt avseende, och mycket är ännu okänt om varför de i sällsynta fall ger icke-dosberoende leverskada. En beskrivning av två fall med letal utgång varnar för alltför frikostig användning av NSAID hos barn.(5 kommentar)

Nytt om namn

Birger Axelsson får SFAI:s pris för bästa avhandling 2013

  Narkosläkaren Birger Axelsson på kärl- och thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset, Örebro, har fått pris för bästa avhandling 2013 av Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI.(0 kommentar)

Göteborgs Fernströmpris till Mattias Lorentzon

Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, belönas med Eric K Fernströms pris för sina betydande insatser inom den kliniska osteoporosforskningen.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF