Nr 40/2016

Inledare

Endometrios kräver kunskap för en bra vård

För att bättre kunna erbjuda kvinnor med endometrios ett optimalt omhändertagande krävs en kunskap om såväl sjukdomen som lämpliga utredningar och också vilka behandlingsalternativ som är lämpligast för den enskilda kvinnan. (0 kommentar)

Signerat

Starkare skydd behövs vid estetisk behandling

»Rimligare vore att betrakta ingreppen och konsekvenserna av felbehandlingar som medicinska …« (0 kommentar)

Nyheter

Upptäckt av mekanismerna bakom autofagi gav Nobelpris

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2016 gick till japanen Yoshinori Ohsumi för upptäckter om cellers nedbrytning och återvinning av sina egna beståndsdelar. (0 kommentar)

»Yoshinori Ohsumis forskning har stor medicinsk betydelse«

En viktig cellfysiologisk process som har beröringspunkter med många forskningsområden. Så beskriver Thomas Perlmann, Nobelförsamlingens sekreterare, medicinpristagarens upptäckter.(0 kommentar)

Sahlgrenska kritiseras i extern utredning

Fyra fall av behandling med stamcellsbehandlade organ vid Sahlgrenska universitetssjukhuset borde likställts med forskning och därför etikprövats. Det visar en extern utredning som nu är klar.(0 kommentar)

Nya besked om Fikru Maru – domarna sammanträder om en vecka

Beskedet som kom i dag att domstolen i Etiopien bedömt den svenske hjärtläkaren Fikru Maru som skyldig visade sig inte stämma. Nu säger domstolen att den inte kan fatta beslut, men att besked kan komma på torsdag nästa vecka.(1 kommentar)

»Ett brott mot mänskligheten i industriell skala«

Kinesiska myndigheter avrättar tusentals samvetsfångar och använder deras organ för transplantationer, enligt en ny rapport. På tisdagen mötte författarna politiker och medier i riksdagen.(0 kommentar)

Synlig ledning stärker patientsäkerhetsarbetet

I Östergötland inleddes en dialog mellan högsta ledning och personal på vårdgolvet för att öka förtroendet för ledningens beslut om patientsäkerhet. Inom Skånes universitetssjukvård har man arbetat aktivt med dialoger, ronder och seminarier för att sätta fokus på patientsäkerheten.(0 kommentar)

Så ska landstingen bli bättre på jämställdhet

Kvinnorna har lägre lön och högre sjukfrånvaro medan männen är i majoritet på de allra högsta chefsposterna. Läget i landstingen speglar det som råder på arbetsmarknaden i resten av Sverige – men nu ska det bli ändring på det, lovar Sveriges Kommuner och landsting (SKL).(0 kommentar)

Debatt

Rimligt språkbruk efterlyses

Forskningen ska ge nyskapande medicinska upptäckter just så som historien lär oss, men också lära oss ett rimligt språkbruk, skriver Carl Persson. (0 kommentar)

Recept för modern behandling med pacemaker och defibrillator

Sverige behöver utbildnings- och kompetenskrav samt en nationell standard för modern pacemaker- och defibrillatorbehandling, anser Hjärtrytmgruppen med stöd av Svenska kardiologföreningen. (0 kommentar)

Tillflödet av livsfarliga nätdroger fortsätter

Fentanyler och andra livsfarliga nätdroger fortsätter att säljas öppet på internet. Snabba insatser krävs, skriver Anders Helander och medförfattare. (0 kommentar)

Krönika

»Hon hade förmågan att plocka fram rätt del av sin personlighet för rätt människa.«

Auskulterande hos en erfaren kollega på hälsocentralen bevittnar Ulrika Nettelblad en exceptionell förmåga att möta människor just där de befinner sig, med resultat att patienter känner sig ha träffat en doktor som förstår just deras problem. Belöningen blir ibland en vattenmelon. (4 kommentar)

Kultur

Baudelaires syfilis och drogbruk speglades i hans diktning

Den franske 1800-talspoeten Charles Baudelaire var för somliga en stor diktare, för andra en hädare, rumlare, rebell och pornograf. Han dog 46 år gammal i slutstadiet av den syfilis som anses ha påverkat även hans diktning. Beroendeläkaren Lars Sjöstrand berättar om ett tragiskt men uppmärksammat människoöde. (2 kommentar)

Människor & möten

»Bilresan till sjukhuset är nog farligare än narkosen«

Mats Eriksson, narkosläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har komponerat en ljudbok som patienter kan ladda ner inför operationen. Den som undrar om det är farligt att bli nedsövd lugnar han med orden: »Bilresan till sjukhuset är nog farligare än narkosen.«  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Stefan Nydahl

Stefan Nydahl har skrivit en översikt om åderbråck/venös insufficiens. (0 kommentar)

Reflexion

Att bemöta blivande kollegor med respekt

»Det är ju vi lärare som ska se till att dessa situationer inte behöver uppstå.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

God prognos vid alkohol­beroende, men få söker vård

Ansvariga vårdpolitiker bortser från de önskemål som personer med alkoholberoende har om var de ska få behandling. Mycket få vill vända sig till socialtjänsten, som dock har huvudansvaret för behandling i Sverige. I flertalet fall skulle alkoholproblem kunna behandlas i primärvården.(0 kommentar)

Nya Rön

Låg maximal syreupptagningsförmåga ökade risken för död

Det finns ett tydligt samband mellan låg maximal syreupptagningsförmåga i medelåldern och risken för död. Det visar en populationsstudie där män i Göteborg följdes upp under 45 år. Endast rökning hade större betydelse för död.  (0 kommentar)

Bebissimulator ledde inte till färre tonårsgraviditeter

Användning av bebissimulatorer i skolor leder inte till färre tonårsgraviditeter på avsett sätt, enligt en studie från Australien där simulatorerna i stället ledde till fler graviditeter.(0 kommentar)

Kronisk sjukdom hos ungdomar kopplades till riskbeteenden

Kombinationen av kronisk sjukdom och få skyddsfaktorer hos ungdomar är kopplad till flera riskbeteenden, till exempel droganvändning och våldsamt beteende. Det visar en avhandling om skyddsfaktorer, riskbeteenden och samsjuklighet med ADHD hos ungdomar med typ 1-diabetes och andra kroniska sjukdomar. (0 kommentar)

Risk för underbehandling efter hjärtinfarkt hos KOL-patienter

Patienter med KOL löper högre risk för sämre utfall vid hjärtinfarkt, delvis på grund av betydande samsjuklighet och eventuell underbehandling med evidensbaserad sekundärprevention, i synnerhet betablockerare visar en kommande avhandling. (0 kommentar)

Kalciumtillskott kan öka risken för demens hos kvinnor med stroke

Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology.(2 kommentar)

Index för insulinresistens stark prediktor för hjärt–kärlsjukdom

Cederholm index var starkaste prediktor för såväl utveckling av diabetes som icke-dödlig/dödlig hjärtinfarkt och hjärt–kärlsjukdom när fyra index för insulinresistens jämfördes.(1 kommentar)

Nytt om namn

Läkare i Världen fick årets Katarina Taikon-pris

Den internationella hjälporganisationen Läkare i Världen får Katarina Taikon-priset, en utmärkelse som delas ut av Stockholms stad. Läkare i Världen belönas för sitt arbete med att ge vård och stöd till människor oavsett legal status, även i Sverige. Juryn hyllar organisationens insatser i Stockholm för att bland annat ta emot papperslösa, flyktingar, offer för människohandel och utsatta EU-medborgare. Katarina Taikon-priset instiftades för att varje år uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad    (0 kommentar)

Distriktsläkare belönad för vårdutveckling i glesbygden

Peter Berggren, distriktsläkaren stationerad på sjukstugan i Storuman, får 2016 års medicinstipendium från Håkan Mogrens Stiftelse. Motiveringen är att han som doktor »skapat förutsättningar till kontinuitet och trygghet« för patienter i glesbygden. Han har under 20 år arbetat med att hitta nya arbetsmodeller för bättre tillgänglighet till bättre vård för en åldrande patientbefolkning i en glesbygd där avstånden till sjukhus och vårdcentraler är en utmaning. Håkan Mogrens Stiftelse har till ändamål bland annat att främja utbildning och forskning inom det medicinska området.(0 kommentar)

Översikt

Nya behandlingar av åderbråck med goda resultat

I dag finns flera moderna minimalinvasiva metoder för behandling av åderbråck och ytlig venös insufficiens. Mycket goda resultat, kort konvalescens, lägre recidivfrekvens samt färre biverkningar och komplikationer än tidigare uppnås med dessa metoder.(0 kommentar)

Originalstudie

Svårt att söka och få hjälp för alkoholproblem

Trots att det finns effektiva behandlingar av alkoholproblem undviker många att söka vård. Det gäller inte minst socialt etablerade personer med mindre allvarliga problem. Vården behöver bli bättre på att uppmärksamma och identifiera dessa personer och erbjuda dem vård. (1 kommentar)

Utbildning och forskning

Djup hjärnstimulering vid psykiska sjukdomar visar lovande resultat

Djup hjärnstimulering är en etablerad behandling vid rörelsestörningar och har visat sig vara en säker metod. Resultaten av djup hjärnstimulering för svåra och terapiresistenta depressioner och tvångssyndrom har varit lovande, men erfarenheterna vid psykia­triska tillstånd är fortfarande begränsade. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF