Nr 40/2018

Inledare

Hos oss är vetenskapen alltid i fokus

Det finns således mycket vetande att ta del av redan i ett enskilt nummer av Läkartidningen. För detta ska alla som bidrar med artiklar ha ett stort tack. (0 kommentar)

Signerat

Visst är det möjligt att utveckla primärvården

»Det fina är att man på Öland insett att lösningarna … inte är att göra mer av samma.« (1 kommentar)

Nyheter

»Så utomordentligt välförtjänt«

»Det här är en stor dag« – det säger Lars Ny, överläkare och docent vid onkologiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset apropå årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.(0 kommentar)

»Jätteroligt och definitivt väntat«

Att Nobelpriset går till immunterapi ger en skjuts åt fältet som helhet. Det säger Angelica Loskog, professor i immunterapi vid Uppsala universitet, som just nu befinner sig på samma möte i USA som James P Allison.(0 kommentar)

Nobelpris för immunterapi mot cancer

Årets medicinpris går till James P Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckter av att cancer kan behandlas genom att »släppa på bromsen« i immunsystemet.(1 kommentar)

Medicinsk kompetens föreslås bli krav för skönhetsbehandlingar

Skönhetsbehandlingar i form av kirurgiska ingrepp och injektioner ska enbart få utföras av hälso- och sjukvårdspersonal. Det föreslår Socialstyrelsen.(0 kommentar)

Över 700 läkare i upprop för en nationell plan för primärvården

727 läkare kräver en nationell plan för att lösa bemanningsproblemen i primärvården, en primärvårdsreform med listningstak och tid som öronmärks för fortbildning och forskning. »Vi har tröttnat på att vänta«, säger en av initiativtagarna, distriktsläkaren Eliya Syed.(29 kommentar)

Kollegiala samtalsgrupper minskade stress och utmattning på jobbet

Reflekterande kollegiala samtalsgrupper kan förbygga stress och utmattning. Det visar en studie som har gjorts av Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Linnéuniversitetet.(2 kommentar)

Självvald inläggning i psykiatrin ska permanentas i Stockholm

Efter årsskiftet permanentas och skalas den populära modellen självvald inläggning i psykiatrin upp ytterligare i Stockholm. Men det finns de som tycker att det är förhastat. (2 kommentar)

Läkare fick lägga sina egna scheman

Vad händer om läkarna själva får lägga sina scheman? I Västerbotten har individuell schemaplanering testats av läkare på Centrum för anestesi, operation och intensivvård i en pilotundersökning. Resultaten visar på både för- och nackdelar.(3 kommentar)

Utredning: »Visselblåsarna bröt inte mot sekretessen«

De fyra visselblåsarna på Karolinska universitetssjukhuset bröt inte mot sekretesslagstiftningen när de anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk, enligt en utredning som Institutet för medicinsk rätt gjort för visselblåsarnas räkning. (0 kommentar)

Svenskt kirurgiskt råd varnar för ogenomtänkt centralisering

Svenskt kirurgiskt råd går nu ut med ett gemensamt uttalande i debatten om nivåstrukturering och centralisering av den högspecialiserade vården.(1 kommentar)

Debatt

Dags att optimera profylax mot neonatala GBS-infektioner

Riktad antibiotikaprofylax är effektivare baserad på påvisande av grupp B-streptokocker hos mödrar än på maternella riskfaktorer. Förväntad minimal morbiditet, mortalitet och omfattning av hjärnskador innebär humanitära och samhällsekonomiska vinster, skriver Claes Schalén och medförfattare. (1 kommentar)

Cochranekontrovers: Är HPV-vacciner säkra?

Forskare vid Cochrane Nordic i Köpenhamn och universitetet i Oxford är oense med ledningen för Cochrane om en Cohraneöversikt gällande säkerheten hos HPV-vacciner. Jag ska här inte välja sida i konflikten men försöka besvara frågan: är HPV-vacciner säkra för de vaccinerade? skriver Inge Axelsson. (2 kommentar)

Krönika

»Trösten man vill ge kan skilja sig från den någon annan vill ha.«

Förmågan att berätta vad man behöver är en ynnest. Det är livsnödvändigt att ha verktygen som kan ge det egna känslolivet en begriplighet och giltighet, och omvandla det till ändamålsenliga handlingar, förklarar Ulrika Nettelblad i sin krönika. (4 kommentar)

Kultur

Hissnande perspektiv av vikt

Holländare och värmlänningar får väga tyngre när de åker hiss, finner seniorprofessorn Stephan Rössner efter att ha studerat skyltar om max antal tillåtna resenärer samt total maxvikt i en kohort slumpvis utvalda hissar. (0 kommentar)

Hur är det med läkarnas hälsa?

Ulf Törnebladh har räknat ut medellivslängden för samtliga dödsfall bland läkare som anges under rubriken »Avlidna« i Läkartidningen under ett år.(8 kommentar)

Människor & möten

Tre redaktörer – och en kursbok som talar svenska

Magnus Karlsson, Jón Karlsson och Harald Roos, specialister i ortopedi och mångårigt aktiva inom läkarutbildningen, är redaktörer för en prisbelönt ny kursbok i ortopedi – på svenska.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Thorsteinn S Arnljots

Thorsteinn S Arnljots, ST-läkare, har tillsammans med Branka Samolov skrivit en översikts­artikel om ögonfrät­skador. (0 kommentar)

Reflexion

Ungas psykiska ohälsa – en oroande trend

»Har inte familjeperspektivet fått för lite uppmärksamhet i dagens samhälle där var och en, ung som gammal, ska klara sig själv?« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Tidig och adekvat transfusion vid massiv blödning räddar liv

Vid massiv blödning är adekvat initialt omhändertagande avgörande. Primärt är att stoppa blödningen, medan blod, plasma och trombocyter ges i balanserad proportion. Subnormalt blodtryck tillåts under begränsad tid, utom vid samtidig skallskada. I behandlingen ingår tranexamsyra, kalcium och fibrinogen liksom reversering av blödningsfaciliterande läkemedel. (0 kommentar)

Nya Rön

Tillbakadragen artikel om behandling mot halsbränna och matstrupscancer

Både medicinsk och kirurgisk behandling av refluxsjukdom motverkar adenokarcinom i matstrupen. Det visar en helnordisk kohortstudie där vuxna patienter med refluxsjukdom länkades till respektive lands cancerregister och dödsregister. (0 kommentar)

Meddelanden

Stipendium för trafikmedicinsk forskning

Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond (STMFF) utlyser härmed möjlighet att ansöka om pris- eller resestipendium för att främja vetenskaplig forskning och verksamhet inom trafikmedicin.(0 kommentar)

Nytt om namn

Miljonanslag för forskning kring gåtfull lungsjukdom

Anna Smed Sörensen, docent i immunologi vid Karolinska institutet, tilldelas prins Daniels anslag 2018 för yngre lovande forskare. Det innebär att hon får 36 miljoner av Hjärt-Lungfonden för sina studier om sarkoidos, en inflammatorisk sjukdom som oftast drabbar lungorna.      (0 kommentar)

Rapport

Prehospital blodtransfusion är en säker behandling

Tidiga och korrekta transfusioner vid stor blödning är avgörande för överlevnad. Ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen är den första prehospitala läkarbemannade enhet i Sverige som rutinmässigt kan ge blod prehospitalt. (0 kommentar)

Originalstudie

Sju procent av cancerfallen hade »missats« vid kolonundersökning

En observationsstudie i Västerbottens län visar att frekvensen av kolorektal cancer som missas vid kolonundersökningar är relativt låg. Studien belyser dock vikten av att utföra högkvalitativ koloskopi i väl rengjord tarm och att vara uppmärksam på ockult gastrointestinal blödning. (0 kommentar)

Översikt

Kemiska ögonfrätskador – akut diagnostik och behandling

Kemisk ögonfrätskada är ett synhotande tillstånd. Vid en inträffad skada är den fortsatta akuta handläggningen avgörande för prognosen på både kort och lång sikt. Omedelbar ögonspolning redan på olycksplatsen är av störst betydelse följt av snabb transport till närmaste vårdinrättning. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF