Nr 40/2019

Inledare

Viktigt tänka nytt för att möta utmaningar

– Vi måste bli bättre på att lägga örat mot golvet och hjälpa vården med det som vården faktiskt vill ha hjälp med. Det kan vara chefs- och ledarskapsfrågor, fortsatt stöd vid introduktion av kontaktsjuksköterskor eller stöd vid förbättringsarbeten, säger Hans Hägglund, som är nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting. (0 kommentar)

Signerat

Upp till bevis om e-hälsan!

E-hälsa måste kopplas till behoven, och resurser behöver investeras nationellt för att täcka puckelkostnader vid införandet av nya system och hjälpmedel. (0 kommentar)

Nyheter

»Vi måste bli bättre på att lägga örat mot vårdgolvet«

Regionerna tänker för kortsiktigt – det anser Hans Hägglund, nationell cancersamordnare. Nu efterlyser han ett större nationellt grepp kring cancervården. (0 kommentar)

Utredning: Reformerat vårdval och begränsning för nätläkare

Vårdvalet i primärvården har brister och måste reformeras. Det är en slutsats i utredningen »Styrning för en mer jämlik vård«. Om förslagen genomförs begränsas möjligheterna för nätläkarbolagen. (1 kommentar)

Läkarnas dolda arbetstid kan bli en fråga i avtalsrörelsen

I april nästa år ska ett nytt kollektivavtal för landets läkare vara på plats. Många regioner står inför sparbeting och en lågkonjunktur väntas. Men Martha Gurmu, chefsförhandlare på Läkarförbundet, tror inte avtalsrörelsen blir tuffare än vanligt. (0 kommentar)

Läkemedel mot sur mage återkallas på grund av cancerrisk

Läkemedelsverket har beslutat att återkalla alla läkemedel med ranitidin, efter att ett cancerframkallande ämne hittats.(0 kommentar)

Västra Götaland satsar på fasta läkare i primärvården

Västra Götalandsregionen gör en satsning för att vårdcentralerna ska införa fasta namngivna läkare för sina patienter. I systemet sätts ett tak på 2 400 patienter per läkare.(7 kommentar)

Regioner i norr får böta för direktupphandling av hyrläkare

De fyra nordligaste regionerna köpte in hyrläkare utan utannonserad upphandling. Nu får de betala 17,2 miljoner kronor i straffavgift.(0 kommentar)

Nytt råd ska stärka bemanningen i sjukvården

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Syftet med rådet är att effektivisera kompetensförsörjning av personal i hälso- och sjukvården.(3 kommentar)

Fler granskningar ska ge bättre ST-utbildningar i Stockholm

Region Stockholm satsar 20 miljoner kronor på externa kvalitetsgranskningar av ST-utbildningen. Målet är att en majoritet av verksamheterna som utbildar ST-läkare ska granskas inom fyra år.(0 kommentar)

Debatt

Dags att politikerna städar upp i den estetiska industrin

Det verkligen hög tid att ny lagstiftning kommer på plats för att bli av med avarterna inom estetiska behandlingar. Fram till dess vädjar jag om hjälp från kollegor på sjukhusen. Vi måste hjälpas åt med att hjälpa de drabbade, skriver Jonas Johard, specialist i allmänmedicin. (3 kommentar)

Ny och enkel rutin föreslås vid assisterad befruktning

En liten förändring av rutinerna vid assisterad befruktning kan leda till ökade graviditetschanser och minskade kostnader, skriver Johan Saltzman. (2 kommentar)

Krönika

»Min patient … talar om godhet och omtanke, osjälviskhet och saftsoppa som man får ta så mycket man vill av.«

En »jävlig« dag i jobbet på canceravdelningen, med överbokning och underbemanning i semestertider. Men när en patient med uppenbart svår smärta ler och säger det hon säger, via tolken, tappar man målföret. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.  (3 kommentar)

Kultur

En svensk lärostol i humanism och hälsa

Den franska filosofen och psykoanalytikern Cynthia Fleury har en unik professur i »humanité et santé« i Paris och beskriver bland annat hur man kan sätta in sjukdomsyttringar, akuta som kroniska, i sitt samhälleliga sammanhang. En lärostol som hennes borde inrättas även i Sverige, anser Clarence Crafoord, pensionerad psykiater och psykoanalytiker. (0 kommentar)

Människor & möten

»Yrkesvalet får inte vara en eftergift för påverkan från familj eller vänner«

Stefan Krakowski, specialistläkare i allmänmedicin, psykiatri och företagshälsovård, berättar i sina memoarer om tiden som kliniskt verksam psykiater och om sin ambition att sadla om till författare.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Cornelia Kjellgard

Cornelia Kjellgard, specialistläkare, anestesi- och intensivvårdskliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, är en av författarna till en artikel om hur överdos av prilokain-/lidokainkräm ledde till svår methemoglobinemi. (0 kommentar)

Reflexion

Akademisk frihet i en osäker värld

»… universitetens ledningar och lärare bör … verka för en ökad autonomi.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Arbetet med mödradödlighet kan tjäna som föredöme

Genom att på nationell nivå följa utfallet av sällsynta oönskade händelser kan både positiva och negativa förändringar snabbare identifieras. Arbetet inom SFOG kan sägas vara en direkt uppmaning till andra specialitetsföreningar att starta liknande verksamheter. (0 kommentar)

Nya Rön

Låg hälsorelaterad livskvalitet bland primärvårdens mångbesökare

En svensk studie visar att den hälsorelaterade livskvaliteten var signifikant lägre för mångbesökare inom primärvård (≥ 5 läkarbesök under ett år) än för en ålders- och könsmatchad svensk normalpopulation och kontrollgrupp. Särskilt muskuloskeletal smärta och psykosocial stress var associerade med försämrad hälsorelaterad livskvalitet.(0 kommentar)

Överlevnaden vid urinblåsecancer har förbättrats

Under perioden 2012–2016 har det blivit en signifikant förbättring av både absolut och relativ överlevnad vid urinblåsecancer i Sverige, dock i olika utsträckning inom landet. Det visar en studie omfattande cirka 40 000 patienter. (0 kommentar)

Ökad risk för tromboembolism vid warfarin och flukloxacillin

För att undvika tromboemboliska komplikationer bör insättning av flukloxacillin hos warfarinbehandlade följas av noggrann monitorering av PK(INR). Det är en slutsats från en stor nationell, registerbaserad kohort syftande till att studera warfarinassocierade läkemedelsinteraktioner. (1 kommentar)

Nytt om namn

Pristagare bidrog till ökad överlevnad vid hjärtstopp

Johan Herlitz, senior professor, sektionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, har belönats med »Svenska prehospitala priset 2019«. Han tog emot utmärkelsen vid en ceremoni i Karlstad den 17 september.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Överdos av prilokain/lidokain kan ge svår methemoglobinemi

Vi rapporterar här tre fall där felaktig användning av prilokain/lidokain-kräm gav upphov till allvarliga komplikationer hos spädbarn. (2 kommentar)

Originalstudie

Mödradöd i Sverige: Vården hade många gånger kunnat vara bättre

En genomgång av totalt 67 mödradödsfall i Sverige åren 2007‒2017 visar att direkta dödsorsaker domineras av hypertensiv sjukdom/preeklampsi, följt av tromboembolisk sjukdom, sepsis och obstetrisk blödning. (3 kommentar)

Översikt

Systemisk skleros – en ovanlig men viktig diagnos i primärvården

Systemisk skleros är en heterogen systemsjukdom med betydande morbiditet och mortalitet. Sjukdomen är gåtfull och svårbehandlad där tidig diagnos är viktig för att motverka irreversibla skador.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF