NR 41 2014

Signerat

ST-utbildningen måste ha högsta kvalitet

»Att få till stånd en ST-utbildning av högsta kvalitet är en framtidsfråga för svensk sjukvård.« (0 kommentar)

Nyheter

»Psykiatrin har ansvar för att upptäcka somatisk ohälsa«

Patienter med allvarlig psykisk sjukdom ska undersökas minst en gång om året för metabola riskfaktorer. Ansvaret för detta ligger på psykiatrin. Men det är långtifrån alla som lever upp till vad som står i de kliniska riktlinjerna. (1 kommentar)

Inte lätt att begränsa vinstuttagen

Att begränsa privata utförares möjligheter att ta ut vinst kan bli en svår politisk och juridisk nöt att knäcka för regeringen. »Det kommer att finnas privatdrivna sjukhus som S.t Göran även i framtiden«, tror Hans Winberg från tankesmedjan Leading Healthcare. (0 kommentar)

Han bär diagnosbibeln på sina axlar

DSM-5, den nya diagnosmanualen för psykiatrin, hade debatterats och kritiserats på förhand under flera år. Men när den väl kom ut tystnade det mesta av kritiken. Det konstaterar psykiatriprofessorn David Kupfer, som var ordförande i ledningsgruppen för DSM-5. (0 kommentar)

Bättre rättssäkerhet krävs vid IVO:s handläggning av patientklagomål

Rättsäkerheten vid hanteringen av patientklagomål behöver bli bättre. Kriterier bör tas fram för när kritik ska riktas mot vårdgivare och enskilda yrkesutövare. Det anser Statskontoret som på regeringens uppdrag har utvärderat hanteringen av patientklagomål.(0 kommentar)

SKL ger besked om personalens villkor vid uppdrag i Västafrika

Nu ger SKL, Sveriges Kommuner och landsting, besked om vilka villkor som gäller för vårdpersonal som väljer att resa till Västafrika och arbeta med ebolautbrottet. (0 kommentar)

Självstudiekurs för ST-läkare blev oväntad framgång

Hur ska man kunna bedriva högklassig teoretisk ST-utbildning på en klinik som bara har en eller två ST-läkare anställda? På ÖNH-kliniken i Uppsala skapade man en självstudiekurs, som nu har fått över tvåhundra deltagare i hela landet. (0 kommentar)

Domstolar låter bli att anmäla brottsdömda läkare till myndighet

Domstolar brister när det gäller att anmäla att läkare och annan legitimerad personal döms för allvarliga brott, visar en dokumentär som P1 gjort tillsammans med Ekot.(0 kommentar)

Facklig kritik mot landstingets budgetförslag

Stockholms läkarförening riktar skarp kritik mot Stockholms läns landstings budgetunderlag som innebär krav på fortsatta effektiviseringar. »Det är helt fel läge att spara«, säger Yvonne Dellmark, vice ordförande i Stockholms läkarförening. (0 kommentar)

Stopp för vinst får hård kritik

»Uppgörelsen är ett hårt slag mot mångfalden«. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om överenskommelsen mellan S, MP och V om att begränsa vinster i välfärden. (4 kommentar)

Debatt

»Björnplugg« – asbestkälla i var mans hem?

En sorts asbestcement som användes ett 15-tal år efter andra världskriget kan fortfarande ligga bakom nyinsjuknande i maligna mesotelium, skriver Anders Seldén och medförfattare.(0 kommentar)

Modernt krisstöd kräver att ny kunskap släpps fram

För att modernt krisstöd ska kunna vila på bästa vetenskapliga grund måste kunskap där bäst-före-datumet inte sedan länge löpt ut släppas fram, skriver Per-Olof Michel och medförfattare. (0 kommentar)

Dags att ta ansvar för ­parkinsonvården i Sverige

I Sverige finns fortfarande en betydande okunskap om parkinson i sjukvården, stort behov av förbättrad tillgänglighet till specialistvård och av rätt behandling i rätt tid. Vården är dessutom oacceptabelt ojämlik, skriver Johan Lökk och Susanna Lindvall.(2 kommentar)

Krönika

Rötmånadens metamorfos

På sommaren händer det: Första års ST-läkare blir biträdande överläkare på akuten, och efter kl 16.00 minskar patienternas vårdbehov på sjukhusets samtliga avdelningar, så att antalet tjänstgörande läkare kan minskas ner tills klockan blir 08.00. Jakob Endler berättar hur. (3 kommentar)

Kultur

Diagnos-kuppen som förändrade psykiatrin

Diagnosverktyget DSM-III inom psykiatrin var föregångare till den version som används i dag. Hjärnan bakom DSM-III var »en mycket anmärkningsvärd man«, vars skapelse betraktas än i dag som en »kupp« inom den psykiatriska diagnostiken. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Tänk så högt att andra hör

»Vem skulle lyssna på en odisputerad allmänläkare som trotsar en professor och organspecialist?«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Restless legs-syndromet har bytt namn

Willis–Ekboms sjukdom är det nya namnet på restless legs-syndromet. Nya rön har nu visat att patienter med syndromet drabbas av lokal hypoxi i underbenen, sannolikt beroende på nedsatt mikrocirkulation kvälls- och nattetid, den tid på dygnet då besvären uppträder.(1 kommentar)

Nya Rön

Ingen fördel att rutinmässigt trombaspirera vid akut hjärtinfarkt

Rutinmässig trombaspiration vid perkutan koronarintervention av ST-höjningsinfarkt ger ingen fördel. Det framgick av ettårsresultatet av TASTE-studien som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine. (0 kommentar)

Radiofrekvensablation bör övervägas även vid låggradig dysplasi

Förekomsten av adenokarcinom i esofagus har ökat drastiskt de senaste decennierna. I en studie visades vikten av att radiofrekvensablation bör övervägas på patienter med Barretts esofagus och låggradig dysplasi, något som hittills varit omdiskuterat. (0 kommentar)

Morfologiska likheter i neuron vid schizofreni och bipolär sjukdom

I JAMA Psychiatry presenteras en studie där en grupp forskare från Harvarduniversitetet visar på morfologiska likheter i frontalloben mellan bipolär sjukdom och schizofreni.(1 kommentar)

Ingen effekt av akupunktur vid knäsmärta

I JAMA, Journal of the American Medical Association, har en grupp forskare undersökt effekten av akupunktur vid knäsmärta. Slutsatsen är tydlig: det ger ingen effekt. (0 kommentar)

Transfusionsmängden vid septisk chock kan minskas

I en undersökning studerades hur mängden blod som ges vid septisk chock påverkar överlevnaden och vid vilket tröskelvärde blod bör ges. Volymen blod som ges kan minskas, kanske till och med halveras, utan att det innebär ökade risker, visar resultatet.  (0 kommentar)

HIV ger klart sämre livskvalitet

HIV-patienter har lägre livskvalitet jämfört med befolkningen i stort, enligt en brittisk undersökning som presenteras i nystartade Lancet HIV. Störst skillnad mellan smittade och övriga noterades för parametern »ångest och depression«. (0 kommentar)

Statinbehandlade vid stroke har bättre prognos

Den hittills största studie som gjorts vad gäller kopplingen mellan hemorragisk stroke och statinbehandling visar att statinbehandlade överlever en hjärnblödning oftare än de som inte använder statiner. Studien publiceras i JAMA Neurology. (1 kommentar)

Recension

Psykiater lär ut psykiatri till primärvården

Identifiering och behandling av psykiska sjukdomstillstånd sker i dag ofta i primärvården. Boken bidrar med fakta och råd till primärvårdsläkare som vill öka sin bevandring i psykiatriskt tänkande.  (0 kommentar)

Psykiatri för profession och myndigheter

Läkartidningens recensent anmäler två böcker i behändigt format som innehåller i stort sett allt som psykiatrer verksamma i Sverige behöver veta om sin yrkesutövning. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Bouverets syndrom – när gallsten orsakar stopp i duodenum

Bouveret syndrom innebär att en stor gallsten täpper till i duodenum och förhindrar utflöde från ventrikeln. Det är en mycket svår diagnos att ställa. Behandlingsalternativen är flera och inget konsensus råder kring förstahandsalternativ.           (0 kommentar)

Originalstudie

Astma hos hälften av förskolebarnen efter tidig svår bronkobstruktion

49 procent av barn med en första sjukhusvistelse för bronkobstruktiva symtom före 18 månaders ålder hade fortfarande behandlingskrävande besvär vid uppföljning vid en medianålder på 4,5 år. Förebyggande behandling bör individualiseras och regelbundet utvärderas.(0 kommentar)

Allvarliga brister i rådgivning till koronarsjuka patienter efter ballongvidgning

En enkätlstudie visar att det finns en stor brist på kunskap om betydelsen av levnadsvanor för förbättrad hjärt–kärlhälsa. Patienterna angav oftast ärftlighet som orsak till sjukdomen, medan faktorer som rökning, mat och motion förekom mindre ofta som förklaring. (1 kommentar)

Nytt om namn

Compostelapriset till svensk stressforskare

Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet, har tilldelats det prestigefulla Compostelapriset.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF