Nr 41 2015

Signerat

Samtiden kräver förnyelse av förbundet

»För att nå framgång tar vi fram en tydlig strategi som sträcker sig över flera år.« (0 kommentar)

Nyheter

»Allvarlig sjuklighet hos förälder riskfaktor för sjuklighet hos barn«

Barn som anhöriga till patienter är ofta förbisedda i primärvården. Barnen får inte den information, de råd och det stöd som de har rätt till enligt patientsäkerhetslagen. För att komma till rätta med bristerna, pågår initiativ på flera nivåer. Socialstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning på läkare i primärvård. Vid en vårdcentral i Farsta undersöks i ett sjuårigt forskningsprojekt hur lagen ska omsättas i praktiken. (0 kommentar)

Patientkommentarer i nätjournaler får grönt ljus av förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Uppsala anser inte att de kommentarer som patienter kan skriva in i nätjournalerna utgör allmän handling.(0 kommentar)

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Sollefteå sjukhus ser ut att få ta en stor del av Landstinget Västernorrlands besparing, i form av avveckling av operativ verksamhet och BB. Landstingsledningens förslag möts med blandade reaktioner från länets läkarföreningar. I helgen petades landstingsstyrelsens ordförande från sin post. (2 kommentar)

Ställ högre hälsokrav på jägare

Älgjakten står för dörren. I dess svallvågor har frågan om hälsoundersökningar av äldre jägare väckts av Västerbottens distriktsläkarförening. (2 kommentar)

Vårdcentraler vägrar lämna ut journaler

Två privata vårdcentraler i Kronoberg vill inte lämna ut journaluppgifter så att Region Kronoberg kan kontrollera att de inte begärt för mycket ersättning i vårdvalet, rapporterar P4 Kronoberg.(0 kommentar)

SLF kallar till rundabordssamtal om samlad läkemedelslista

Integritet och informationstillgång i vården ställs ofta mot varandra, vilket blivit särskilt tydligt i relation till den samlade läkemedelslistan. För att hitta en väg framåt har Läkarförbundet tagit initiativ till ett informellt möte med myndigheter och departement.(0 kommentar)

Debatt

Klargör juridiken kring livsuppehållande behandling

Läkare har rätt att avsluta behandling som inte gagnar patienten, men juridiken kring livsuppehållande behandling bör klargöras, anser Kerstin Hulter Åsberg och Eva Kumlien. (6 kommentar)

Vårdutveckling i Mora gav resultat, men stoppades

Socialstyrelsen utfärdade stoppbeslut för Moras vårdutvecklingsprojekt, men det som våren 1999 var kritiserad vård var några år senare lovprisad vård, skriver Bo S Bergström. (1 kommentar)

Symtomprofiler ‒ bra verktyg för smittspårning vid magsjukeutbrott

Symtom­profiler kan bli ett viktigt stöd vid utbrottsutredning, riskvärdering och beräk­­ning av sjuk­doms­bördan i samhället, skriver Livsmedelsverket.(0 kommentar)

Skrota Centorkriterierna vid halsfluss

Ingen patient ska behöva drabbas av allvarlig/livshotande GAS-infektion på grund av underlåtenhet att behandla en GAS-orsakad halsinfektion, skriver Anders Strömberg och medförfattare. (14 kommentar)

Visst kan vi påvisa lumbago!

Är det dags att lämna gamla åsikter och låta dagens vetenskapliga fakta styra vår hantering av patienter med lumbago? Frågan är än mer aktuell i Sverige än i USA, skriver Johan Hambraeus. (8 kommentar)

Kultur

Behovet av akut empati

Akutläkarens beskrivning av sin arbetsvardag är kanske den allra tydligaste skildringen av behovet av empatisk förmåga, skriver Vivian Rössner Wejke, utbildare inom kommunikation och bemötande. (0 kommentar)

Slagen i jobbet – en akutläkare berättar

»Jag har blivit slagen en enda gång men jag har NÄSTAN blivit slagen väldigt många gånger,« berättar en läkare om jobbet på akuten i en nyutkommen bok. Hennes berättelse vittnar om risken att möta aggressivitet, hot och våld även under en läkares arbetsdag. (6 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

För lite eller för mycket resurser?

»Resursbrist ska inte på något vis romantiseras. Men det finns något utmanande i ett läge när resurserna inte upplevs räcka.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svårt att säkert fastställa ålder hos asylsökande barn

Många ensamkommande asylsökande ungdomar saknar dokument som kan styrka deras ålder. Medicinsk åldersbedömning baserad på röntgen av handled och visdomständer har fått stor spridning när myndigheter ifrågasätter den ålder unga asylsökande uppger. Stora felmarginaler gör dock metodernas informationsvärde högst begränsat. Åldersbedömningar baserade på psykosociala metoder bör prövas och utvärderas.(6 kommentar)

Nya Rön

Lågt vitamin D kan öka risken för statinbiverkningar

Resultaten från en nyligen gjord studie antyder att låga vitamin D-nivåer före påbörjad statinbehandling skulle kunna vara en markör för ökad risk för muskelbiverkningar. (0 kommentar)

Temainledning

Psykossjukdomar – myt och verklighet

Människor med psykossjukdomar är omgärdade av fördomar och missuppfattningar. Förutom det lidande som själva sjukdomen orsakar drabbas denna grupp ofta av utanförskap och svårigheter att få arbete och rätt vård. (0 kommentar)

Översikt

Nya rön om schizofreni kan ge ny diagnostik och behandling

Tack vare ett intensivt internationellt samarbete kan frågetecknen kring schizofreni börja rätas ut. Dagens heta hypoteser kretsar kring bland annat det hundratal genvarianter som kan kopplas till sjukdomen samt immunsystemets roll. (0 kommentar)

Schizofreni förr och nu – synen på långtidsprognos har varierat

Sedan sjukdomen schizofreni först definierades för cirka 100 år sedan har åsikterna kring prognosen för tillfrisknande varierat. Forskningen under 2000-talet talar dock för en dålig långtidsprognos. (1 kommentar)

Delaktighet grunden för en lyckad behandling av psykossjukdomar

Att välja rätt behandling till patienter med schizofreni och andra psykossjukdomar kan vara svårt. Antipsykotisk läkemedelsbehandling bör kombineras med psykosociala insatser. Viktigt är också att patienten görs delaktig i val av behandling.  (0 kommentar)

Utredning och uppföljning kräver arbete i samverkan

Vård- och stödsamordning i ett multiprofessionellt team är en grundbult i kontakten med personer med psykossjukdom. En bra och sammanhållen behandling är viktig, inte minst för att förhindra självmord och våld mot andra. (0 kommentar)

Högre dödlighet och somatisk sjuklighet vid psykossjukdom

Det finns många tänkbara förklaringar till varför människor med psykossjukdomar dör i förtid. Ökad förekomst av somatisk sjukdom kan bero på läkemedelspåverkan och livsstilsfaktorer men också underbehandling och underdiagnostik.  (0 kommentar)

Etik och läkarroll

Schizofreni är fortfarande en stigmatiserande sjukdom

Skam, skuld, utanförskap och marginalisering – personer med psykisk sjukdom (särskilt schizofreni) och deras anhöriga är stigmatiserade i dagens samhälle. En tung börda att bära, förutom sjukdomen i sig. Ökad kunskap kan ge andra attityder. (0 kommentar)

Nytt om namn

Ulf Eriksson årets Jubileumspristagare

Ulf Eriksson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska institutet, har utsetts till mottagare av Svenska Läkaresällskapets jubileumspris på 150 000 kr.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF