Nr 42 2014

Signerat

Varför når vi inte en bättre sekundärprevention i Sverige?

»Samverkan mellan primärvården och den öppna specialistvården är avgörande för att uppnå bättre sekundärprevention.«   (1 kommentar)

Nyheter

IVO besiktigar kontorslandskap

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att på plats undersöka om kontorslandskapen i Psykiatrins hus i Uppsala håller måttet ur sekretessynpunkt. Ärendet är unikt i sitt slag. »Vi tycker att det är en principiellt väldigt viktig fråga«, säger medicinalrådet Karl-Otto Svärd på IVO.(0 kommentar)

De gick direkt till chefspost

Samtidigt som Towa Jexmark fick sitt specialistbevis blev hon chef över 320 anställda. Christian Colldén blev sektionschef under sin första dag som legitimerad läkare, medan Petra Vogt blev chef över en vårdcentral – och sin egen ST-handledare.  (3 kommentar)

5 frågor till  John Norcini . . .

. . . professor och ordförande för Foundation for Advancement of International Medical Education and Research  i USA, som den 17 oktober mottog Karolinska institutets pris för forskning i medicnsk pedagogik på 50 000 euro.(0 kommentar)

Karolinska vill ta bort övertidsersättning

Läkare på Karolinska universitetssjukhuset kan förlora rätten till övertidsersättning. Sjukhusledningen har bestämt att den ska tas bort vid nyanställningar. Läkarföreningen befarar att det får flera negativa konsekvenser.(3 kommentar)

100 miljoner till från regeringen för att stoppa ebola

Den svenska regering avsätter ytterligare 100 miljoner kronor för arbetet mot ebolautbrottet i Västafrika. Ebola är nu en global säkerhetsfråga, säger biståndsminister Isabella Lövin.(0 kommentar)

Nej till skärpta regler för telefonrecept

Läkarförbundet säger nej till Läkemedelsverkets förslag att begränsa möjligheten att skriva ut recept via telefon. Förbundet pekar också på åtgärder som måste vara på plats innan pappersrecepten tas bort för narkotikaklassade preparat.(7 kommentar)

»Jag känner mig väldigt motiverad«

För Anders Björkman var beslutet enkelt. I morgon, fredag, åker han till Liberia med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Till vardags är han professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet. (2 kommentar)

Läkarförbundet stämmer landsting i AD

Norrbottens läns landsting vägrade ge en läkare tjänstledigt för att pröva annan verksamhet. Nu stämmer Läkarförbundet landstinget i Arbetsdomstolen. (0 kommentar)

SBU hjälper beslutsfattare att ta bort verkningslösa metoder

De två första prioriteringsstöden från SBU handlar om kortisonsbehandling vid tennisarmbåge och artroskopisk kirurgi vid artros i knät.(1 kommentar)

Kirurg avstängd för att ha planerat konkurrerande verksamhet

En barnhjärtkirurg vid Skånes universitetssjukhus, SUS, stängdes på måndagen av från sitt jobb med omedelbar verkan. Orsaken är att han ska ha varit med och planerat en konkurrerade klinik i privat regi. (0 kommentar)

Debatt

Ansvaret för läkarnas ST ligger på sjukvårdshuvudmännen

Huvudsyftet med de statligt finansierade SK-kurserna har aldrig varit att genom dessa skapa ett kursutbud som fullt ut möter efterfrågan, skriver Socialstyrelsen i denna replik till Eva Engström, Läkarförbundet. (0 kommentar)

Nya visioner och avlösning på barrikaderna

Låt samtalen spridas över landet. Det är budskapet från en grupp allmänläkare och geriatriker samt en före detta chefstjänsteman som nyligen samlades för att minnas och ventilera primärvården i Dalarna under 40 år. (0 kommentar)

IT i vården måste få kosta

Vården står inför ett gigantiskt behov av kompetensutveckling och insatser inom IT-området, skriver Karin Båtelson och Göran Petersson.(5 kommentar)

Tala klarspråk om läkarutbildning utanför Sverige

Läkarförbundet bör både på nationell och EU-nivå driva frågan om lagstadgad AT-tjänstgöring för studenter som utbildat sig utanför Norden, skriver Josef Davidsson.(33 kommentar)

Inför anmälningsplikt för invasiv infektion med grupp C/G-streptokocker

Tiden är mogen att införa anmälningsplikt enligt smittskyddslagen för invasiva infektioner med humana grupp C/G-streptokocker, skriver Claes Schalén.  (2 kommentar)

Kultur

Sjukdomen tvingade honom att skriva oavbrutet

Den explosiva produktiviteten, för att inte säga skrivklådan, hos den store danske författaren Søren Kierkegaard hade enligt vissa en medicinsk förklaring. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Läkaryrkets tre olika ben

»Kliniken ger insikter om vilken ny kunskap vi behöver efterforska, forskningen gör oss ödmjuka … och lärarrollen gör de båda andra så mycket roligare.«  (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Evidensbaserad medicin – triumfer och problem

Den evidensbaserade medicinen har inneburit stora framsteg och revolutionerat klinisk praktik. Det behövs dock en medvetenhet om dess begränsningar i den kliniska vardagen. (1 kommentar)

Nya Rön

Djup hjärnstimulering innebär inte ökade risker för äldre med parkinson

Djup hjärnstimulering innebär att man opererar in elektroder i hjärnan. I flera studier har man på grund av en misstänkt ökad komplikationsrisk valt att exkludera patienter över 65 års ålder. Farhågorna är överdrivna, enligt en studie i JAMA Neurology. (0 kommentar)

Internetbaserad metod hjälpte ekonomiskt utsatta till rökstopp

I Lancet presenteras en studie där man undersökt om en internetbaserad metod kan underlätta rökstopp. Resultatet: det kan den. Men bara för socioekonomiskt utsatta rökare, och i blygsam omfattning. (0 kommentar)

Resistenta enterokocker kan uppstå lokalt ur vankomycinkänsliga stammar

En nyligen publicerad studie i tidskriften PLoS One visar att vankomycinresistenta enterokocker kan uppstå lokalt från redan etablerade vankomycinkänsliga stammar. Klonal spridning i sjukhusmiljön av denna nya VRE-stam kan förklara ett stort utbrott i Sverige. (0 kommentar)

Försämrat luktsinne förutspår dödlighet

Försämrat luktsinne kan användas för att förutsäga risk för död, enligt en studie som publiceras i den elektroniska tidskriften PLoS One. (1 kommentar)

Etik och läkarroll

Då tystnadsplikt ersätts av informationsdelning

E-journalföring, omfattande registreringsskyldigheter, hackade IT-system … »offentlig vård« får en ny innebörd och osäkrar inte bara patientens integritet. Även läkarens yrkesetos och relationen mellan vårdpersonal, patienter och staten förändras.(2 kommentar)

Översikt

Kliniska beslutsstöd kan ge hjälp i den komplexa vården

Hälso- och sjukvården blir alltmer komplex, alltmer specialiserad, alltmer svåröverskådlig. Ett bra kliniskt beslutsstöd kan ge struktur och hjälp vid behandling av den enskilda patienten. (3 kommentar)

Anamnesupptagning via dator kan ge bättre vård och forskning

Att låta patienten – före besöket hos läkaren – besvara ett batteri av anamnestiska frågor i ett interagerande datorprogram kan ge läkaren bättre underlag för handläggning än vid traditionell anamnesupptagning.(2 kommentar)

IT-system i vården kräver nya tankesätt

Modern teknologi inom vården har sina fördelar och nackdelar. Vården kan bli säkrare och effektivare, men arbetssätt och etiska frågor förändras. Och hur tas läkarens kompetens tillvara i utvecklandet av nya system? (0 kommentar)

Rapport

Telemedicin leder till ökad patientnytta

Vård på distans, att kunna erbjuda specialistvård oberoende av avstånd, vårdgivare och vårdnivå, är viktigt för att uppnå en jämlik vård. Vinsterna är många – både för vårdpersonal, patient och anhöriga. (2 kommentar)

Originalstudie

Elektroniskt stöd i journalen för dosering av läkemedel vid sänkt njurfunktion

Förskrivarstöd vid nedsatt njurfunktion har saknats i Sverige. Pilotprojektet »Njurknappen« utvecklades för att vid förskrivning i primärvården snabbt kunna anpassa doseringen med hjälp av patientens journal. (0 kommentar)

Recension

Rapport från den svenska pediatrikens barndom

Handskriften med professor Pehr Afzelius föreläsningar om barnsjukdomar i början av 1800-talet har getts ut i bokform. Recensenten upptäcker en ny fadersgestalt för den svenska pediatriken, vid sidan av Nils Rosén von Rosenstein. (0 kommentar)

Nytt om namn

Anna-Karin Edstedt Bonamy får pedagogiskt pris

Anna-Karin Edstedt Bonamy, biträdande överläkare och ST-studierektor vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm, har av klinikens ST-läkare röstats fram som årets handledare.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF