Nr 4/2018

Inledare

Timanställning kan ge läkare det goda livet

– Det är en väldigt stor förmån att kunna hitta ett sätt att jobba som passar och känna en längtan efter att jobba, säger Marion Kehlmeier Johnson. (0 kommentar)

Signerat

Bristen på AT-platser värre än någonsin!

»Det dryga året som varje läkare i snitt försenas är ett år som hen hade kunnat arbeta som specialist.« (0 kommentar)

Nyheter

Västerbotten lockar hyrläkare till timanställning

Den 1 januari 2019 ska landstingen vara oberoende av hyrpersonal. Runt om i landet tas nu flera grepp för att rekrytera hyrläkare till offentliga anställningar – som i Västerbotten, där man bland annat satsar på timanställning. Narkosläkarna Marion Kehlmeier Johnson och Anders Johnson har nappat på upplägget.(0 kommentar)

SKL hoppas på trendbrott för hyrkostnader

Första halvåret 2018 är perioden när Sveriges vårdgivare ska bryta trenden med ökade kostnader för hyrpersonal.(0 kommentar)

Så mycket kostar digital vård

Landstingen betalar mindre per besök till den privata digitala vården. Men allmänhetens intresse ökar och utgifterna har mångdubblats. Se statistik över utgifter och besök för hela Sverige.(3 kommentar)

Ny kooperativ vårdcentral i Sollefteå lockar distriktsläkare

I slutet av december öppnade föreningen Voon, Vård och omsorg i Norrland, en ny vårdcentral i centrala Sollefteå. Vårdcentralen drivs som en ekonomisk förening och har lyckats rekrytera ett tiotal läkare.(0 kommentar)

»Ahmadreza Djalali måste friges omedelbart«

Under torsdagen hölls en manifestation på Karolinska institutet, KI, till stöd för den dödsdömda forskaren och läkaren Ahmadreza Djalali och hans familj. KI:s rektor krävde ett omedelbart frigivande.(0 kommentar)

RMV står fast vid metod för medicinska åldersbedömningar

UPPDATERAD Rättsmedicinalverkets kvalitetsuppföljning av de medicinska åldersbedömningarna av unga asylsökande visar att det inte finns något systemfel i metoden med MR-knä, hävdar myndigheten. Den kommer därmed inte att ändras eller bytas ut i nuläget.(14 kommentar)

Kontroversiell metod ger nytt hopp vid äggstockscancer med dyster prognos

Uppvärmd cytostatika i buken i samband med operation gav längre liv vid äggstockscancer – utan att ge mer biverkningar – enligt den första randomiserade studien på området. Men metoden är kontroversiell. (0 kommentar)

»Stanna-kvar-premie« föreslås för distriktsläkare i Norrbotten

Nu vill den rödgröna ledningen i Region Norrbotten skapa en morot för distriktsläkare som är regionen trogna. Förslaget innebär att en heltidsarbetande distriktsläkare får en extra pensionspremie på 8 000 kronor varje månad – om hen stannar minst fyra år. (4 kommentar)

Fetmakirurgi vid diabetes hjälpte även på sikt

Många – men långt ifrån alla – som hade fått sin typ 2-diabetes under kontroll ett år efter gastrisk bypass hade det fortfarande efter fem år, i en amerikansk studie i JAMA. Det var dock få som var fria från sjukdomen. (1 kommentar)

Debatt

Rabies i Sverige – insmugglade hundar fortsatt stort hot

Sveriges möjligheter att förbli ett rabiesfritt land är goda, men ett enda verifierat fall kan få allvarliga konsekvenser. Ökad illegal handel med hundar är en av tre risker för återintroduktion av rabies i landet, konstaterar Anna-Lena Hammarin och Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten. (0 kommentar)

Högrisk-HPV hos kvinnor måste kunna upptäckas i tid

Antalet fall av cervixcancer har ökat i Sverige. Primärscreening kan inte ensamt fånga kvinnor i riskzonen. I Sverige screenas årligen cirka 700 000 cellprov. Att hitta den lilla andelen högrisk-HPV-typer är en utmaning, skriver Josef Azem och Dan Hellberg. (1 kommentar)

Apropå! Globala hälsosystem och vikten av innovationer

I en debattartikel i Läkartidningen lyfts vikten av välfungerande hälsosystem inom global hälsa fram. När det gäller barnhälsa är artikelns kvalitets- och helhetstänkande skrämmande relevant, anser Danel Helldén och medförfattare. (0 kommentar)

Krönika

»Det finns osignerade provsvar – är du säker på att du vill skicka hem patienten?«

Det är mänskligt att begå misstag – och mänskligt att vilja berätta om det i vänners och kollegers sällskap. Och ännu mänskligare kan det bli om man låter maskiner ingripa mot den mänskliga faktorn hos dem som har ansvar för andras liv och hälsa. Jakob Ratz Endler berättar i sin krönika. (3 kommentar)

Kultur

Barnet på armen – snarare än striden

Högerhänta har påståtts ha en evolutionär fördel genom att i strid ha intagit en position där hjärtat skyddats. Läkaren Anna Bexell har en annan teori: genom historien har vi helst burit våra barn på vänster arm, och således gjort höger arm fri att syssla med annat. (4 kommentar)

Slumpen sållar bort inkompetens – kanske

Peters princip kan vara värd att tillämpa för landsting som önskar minimera andelen inkompetenta chefsgestalter i beslutsgittren, föreslår Hans Olsson, överläkare inom vuxenrehabiliteringen i Jönköping. Prisbelönad forskning visar att organisationer som slumpar individer till chefstjänster i nästkommande högre nivå ökar sannolikheten för att antalet inkompetenta och ineffektiva chefer minimeras. (4 kommentar)

Människor & möten

»Det är viktigt att vi fortsätter att spränga glastak«

Bita Eshraghi, specialist i gynekologi och obstetrik vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm, tar på måndagen emot Ottarpriset – en utmärkelse till minne av kvinnorättskämpen Elise Ottesen-Jensen. Hon får priset för sitt arbete bland annat med könsstympade kvinnor och papperslösa i behov av sjukvård. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ivar Tjernberg

Ivar Tjernberg är en av författarna till en fallbeskrivning där analytisk interferens gav upphov till ett falskt förhöjt kreatininvärde orsakat av en M-komponent. (0 kommentar)

Reflexion

»Realistisk sjukvård« lanseras i Skottland

»… att inte fråga patienten 'what is the matter with you?’ utan ’what matters to you?’« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Brett samhällsfokus krävs för att förstå hälsoojämlikheter

Förståelsen av hälsoojämlikheter kräver att man värnar om och utvecklar epidemiologisk kompetens och tar ett brett perspektiv på hälsans sociala bestämningsfaktorer. (0 kommentar)

Nya Rön

Fortsatt viktigt att noga välja ut vilka som har nytta av antibiotika

Mellan 2008 och 2013 minskade både läkarkonsultationer och antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner inom primärvården. Följsamheten till riktlinjer för akut mediaotit och akut tonsillit förbättrades, men samtidigt ökade skillnaden i förskrivning mellan olika vårdcentraler. Det visar en avhandling. (0 kommentar)

Genvariant bidrog till förkortad livslängd hos alkoholberoende

Faktorerna högre ålder, manligt kön och att vara bärare av A1-allelen bidrog alla signifikant och oberoende av varandra till förkortad livslängd hos svårt alkoholberoende patienter, enligt en svensk studie. (0 kommentar)

Minskning av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker

Förekomsten av neonatala infektioner orsakade av grupp B-streptokocker minskade efter införandet av en nationell rekommendation om riskbaserad intrapartal antibiotikaprofylax. Förbättrad följsamhet till rekommendationen tros kunna minska infektionerna ytterligare. (2 kommentar)

Öppna resultat av psykoterapi värdefullt enligt brittisk studie

System för implementering av nya metoder för behandling vid psykisk sjukdom är avgörande för framgång. Det är slutsatsen av en rapport från en brittisk satsning på att dels öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling, dels öppet redovisa resultat. (0 kommentar)

Nytt om namn

Pris till lyhörd AT-studierektor

Överläkare Daniel Åberg, Medicinkliniken SU/Sahlgrenska, Göteborg, har fått AT-studierektorspriset 2017.(0 kommentar)

AT-läkarnas favoriter

Specialistläkarna Jonas Grevsten, Katarina Eeg-Olofsson och Zoltán Szabó får 2017 års handledarpris av AT-läkarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i Göteborg.  (0 kommentar)

Meddelanden

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. Ansökan lämnas elektroniskt enligt instruktioner på www.aidsfond.se. Ansökningssystemet öppnar 2018-02-01 och stänger kl 24.00, 2018-03-01. Upp till 200 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Falskt förhöjd kreatininnivå orsakades av M-komponent

Välkända orsaker till analytisk interferens inkluderar hemolys, hyperbilirubinemi och lipemi i provet. Mer svårupptäckt interferens kan orsakas av så kallade heterofila antikroppar. (0 kommentar)

Rapport

Hälsoutvecklingen i Stockholm bättre än i övriga landet

En jämförande analys av hälsoläget i Stockholm och övriga Sverige har gjorts utifrån det globala sjukdomsbördeprojektet. Sjukdomsbördan domineras av smärta i ländrygg och nacke samt ischemisk hjärtsjukdom. Hälsoutvecklingen har varit bättre i Stockholms län sedan 1990, men även i övriga landet har det skett en förbättring.  (3 kommentar)

Medicinens ABC

Förmaksflimmer på akuten

Tidig antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer är viktigt då det minskar morbiditet och mortalitet. En snabb, effektiv och bra behandling på akuten bidrar till bättre livskvalitet för patienten. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF