Nr 4/2018

Inledare

Stockholm på väg att etablera en ny vårdnivå

I artikeln konstateras att de tio närakuterna »ska vara knutna till ett akutsjukhus, men också ha tillgång till röntgen och laboratorium samt kunna ta emot ambulanser och samverka med en geriatrisk klinik«. (0 kommentar)

Signerat

Sverige behöver en mångfald av vårdgivare

»Vårdgivare i olika driftsformer och storlek ökar förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande.« (2 kommentar)

Nyheter

»Vi har brustit i våra rutiner«

Karolinska universitetssjukhuset har avslutat sin interna översyn av rutinerna för inköp av externa konsulttjänster. »Rapporten visar på att vår interna kontroll och våra processer tyvärr inte alltid fungerar som de borde«, konstaterar sjukhusdirektör Melvin Samsom.(2 kommentar)

Nya närakuter ska avlasta akutmottagningarna i Stockholm

De tio nya närakuter som i år etableras i Stockholm är tänkta att avlasta sjukhusens akutmottagningar. Men satsningen ifrågasätts av den lokala läkarföreningen som hellre vill se ökade resurser till primärvården. (3 kommentar)

Väntetider och överbeläggningar växande problem i svensk vård

Överbeläggningar och väntetider till operation lyfts fram som allvarliga och växande problem i en rapport från Socialstyrelsen. Mest överbeläggningar och utlokaliseringar förra året hade Landstinget Sörmland.(1 kommentar)

Ersta psykiatriska klinik – nu tvärvänder alliansen i Stockholm

Nu tvärvänder alliansen i Stockholms läns landsting: En psykiatrisk mottagning särskilt för vårdpersonal ska få finnas kvar. Men det är inte säkert att det blir Ersta sjukhus som får uppdraget. (0 kommentar)

Mer stöd för cannabisläkemedel vid svår epilepsi

Patienter med en svår form av epilepsi fick betydligt färre epileptiska anfall om de fick tilläggsbehandling med ett cannabisläkemedel, enligt en ny randomiserad fas 3-studie i Lancet. (0 kommentar)

Nej till blocköverskridande utredning om vårdens finansiering

Primärvårdsreform, vårdplatsbrist, sjukvårdens finansiering och #metoo. Det var några av de frågor som diskuterades när Läkarförbundet på onsdagen bjöd in till sjukvårdspolitisk debatt.(0 kommentar)

Debatt

Släpp in funktionella neurologiska tillstånd i neurologins finrum

Sverige är på efterkälken vad gäller funktionella neurologiska tillstånd. För att förvalta ett spirande intresse för området krävs att vårdorganisatörer och professioner inleder ett nationellt arbete med utveckling av kunskapsstöd och riktlinjer, skriver Carl Sjöström och Anders Lundin. (8 kommentar)

Vi måste bli bättre på att diagnostisera typ 1-diabetes

Incidensen av typ 1-diabetes hos barn och ungdomar ökar, men diagnosen ställs ofta sent och ketoacidos har blivit allt vanligare. Allmän autoantikroppsscreening kan diskuteras, anser Johnny Ludvigsson. (2 kommentar)

Krönika

»Jag tror, trots alla skräckhistorier, att personal i sjukvården är trogna sina patienter.«

Har man väl upplevt vad svensk sjukvård kan ge någon som verkligen behöver den vill man, som Hans Olsson i sin krönika, tacka läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, ambulanspersonal, sekreterare, städarna på avdelningarna och alla andra som drar runt sjukvårsapparaten. (2 kommentar)

Kultur

Alkoholismens antihjälte

Författaren F Scott Fitzgerald och alkoholen följdes åt under ett helt liv. Framgången med böckerna han skrev gjorde honom rik, alkoholismen till en antihjälte på väg mot sin undergång. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand berättar historien om ett missbruk. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Sofia Sunnerud

Sofia Sunnerud, doktorand och ST-läkare i Linköping har tillsammans med medförfattare har gjort en enkätstudie kring hjärtscreening av elitidrottare. (1 kommentar)

Reflexion

Ta läkarens livslånga lärande på allvar

»För att effektivt kunna leverera sjukvård av god kvalitet behöver läkare kontinuerlig kompetensutveckling …« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvården

Korrekt diagnos och behandling av patienter med astma eller KOL ger ökad livskvalitet. Socialstyrelsens riktlinjer bedöms kräva 4,8 timmar för astma/KOL-sjuksköterska och 1,3 timmar för fysioterapeut per 1 000 listade patienter och vecka, och dessutom 1–2 timmar per vecka för astma/KOL-ansvarig läkare.(1 kommentar)

Nya Rön

Oro för återfall i tyreoideacancer kopplades till sämre livskvalitet

Uppfattningen att patienter med tyreoideacancer har kvarvarade symtom trots att de är botade stärks i denna avhandling. En noggrann utvärdering och behandling av symtom är viktiga för att förbättra livskvaliteten. (1 kommentar)

Genotypning möjligt instrument för bättre depressionsbehandling

Genotypning av CYP2C19 skulle vara kunna vara ett bra instrument för individualiserad dosering av escitalopram och andra SSRI-preparat, enligt en ny studie.(1 kommentar)

Människor & möten

»Katastrofmedicin är en interprofessionell vetenskap«

Karin Hugelius, medicine doktor, anestesi- och ambulanssjuksköterska, är medförfattare till boken »Krishantering i praktiken«. Hon undervisar i akut-, ambulans- och katastrofsjukvård vid Örebro universitet. (0 kommentar)

Rapport

Låg följsamhet till rekommenderad hjärtscreening av elitidrottare

Riksidrottsförbundet rekommenderar hjärtscreening av elitidrottare mellan 16 och 35 års ålder, vilket är i linje med internationella riktlinjer. En enkätundersökning i Östergötland visar dock på att endast fyra av 22 svarande föreningar med elitaktiva idrottare genomförde screening.(6 kommentar)

Nytt om namn

Pris till lyhörd AT-studierektor

Överläkare Daniel Åberg, Medicinkliniken SU/Sahlgrenska, Göteborg, har fått AT-studierektorspriset 2017.(0 kommentar)

AT-läkarnas favoriter

Specialistläkarna Jonas Grevsten, Katarina Eeg-Olofsson och Zoltán Szabó får 2017 års handledarpris av AT-läkarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i Göteborg.  (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Metylfenidat till gravida – risken förefaller vara låg

Även om det finns begränsad information om metylfenidat under graviditet förefaller risken för fosterskador vid välbehandlad ADHD vara låg. Man bör dock vara uppmärksam på eventuella utsättningssymtom hos barnet efter födsel. (2 kommentar)

Meddelanden

Anslag för HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond ledigförklarar härmed forskningsanslag för studier som syftar till behandling av HIV-infektion eller dess följdtillstånd och till förebyggande åtgärder. Ansökan lämnas elektroniskt enligt instruktioner på www.aidsfond.se. Ansökningssystemet öppnar 2018-02-01 och stänger kl 24.00, 2018-03-01. Upp till 200 000 kr kan anslås till varje beviljat projekt.(0 kommentar)

Översikt

Intraoperativ strålbehandling vid primär operation för bröstcancer

Intraoperativ strålbehandling vid tidig bröstcancer har jämförts med extern postoperativ strålbehandling i en stor multicenterstudie, men studien lider av så allvarliga brister att de utgör hinder för införande av metoden i svensk rutinsjukvård. (0 kommentar)

Originalstudie

Klassisk barnsängsfeber existerar fortfarande

Av anmälningar till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) under 2010–2014 rörde 33 obstetriska infektioner, däribland 14 fall av endometrit. I 9 av fallen av endometrit var infektionen fulminant och förenlig med klassisk barnsängsfeber; i 2 fall var den livshotande. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF