Nr 42/2013

Signerat

Nationella taxan behöver utvecklas

Nationella taxan är utformad så att den sätter patienten i centrum och minimerar administration  samt maximerar sjukvårdsproduktion.(1 kommentar)

Nytt pensionsavtal tecknat med SKL

»Under ett antal år framöver kommer det att finnas två tjänstepensionsavtal inom den kommunala sektorn.«(1 kommentar)

Nyheter

Sjukstugan 3.0

Med en allt äldre befolkning ställs glesbygdssjukvården på nya prov. För att kunna ge en god vård till rimliga kostnader trots sitt perifera läge satsar man i Storuman på att utveckla telemedicinska och andra metoder. Distriktsläkaren Peter Berggren ger Läkartidningen en bild av glesbygdssjukvårdens utmaningar.Foto: Marie Birkl (4 kommentar)

Läkaresällskapets nya ordförande: Mer fokus på ojämlik vård

Kerstin Nilsson, nyvald ordförande för Läkaresällskapet, har inga stora förändringar på programmet. Men hon vill göra mer åt ojämlikheterna i sjukvården.(0 kommentar)

Läkare är du hela tiden – även på Twitter

4 frågor till Anne Brynolf som stude­rat läkares professionella hållning på mikrobloggtjänsten Twitter. (0 kommentar)

Läkare bildar förening för kost och hälsa

Satsa mer på kost som kan förebygga sjukdomar. Det är budskapet från en ny förening som håller på att bildas av en grupp svenska läkare. I första hand rekommenderar de vegankost.(0 kommentar)

Fler läkare arbetar längre

Allt fler läkare fortsätter att yrkesarbeta efter att de har fyllt 65. Men det finns stora luckor i kunskapen om hur många de egentligen är, och om var och hur de arbetar.(0 kommentar)

»Jag lär mig något nytt varje dag«

Det blir allt vanligare att läkare fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. Men få fortsätter lika länge som Jan Wålinder. (6 kommentar)

Fler blir sjukskrivna för stressjukdomar

Sjukpenningtalet fortsatte att öka under augusti månad. Det visar ny statistik från Försäkringskassan. Under det senaste året har sjukpenningtalet stigit med nära tio procent.(0 kommentar)

Kritik mot handledare som bedrev parallella studier

En läkare som var handledare för två närmast identiska studier vid två olika sjukhus kritiseras för att han inte informerade medarbetarna om saken.(0 kommentar)

Debatt

Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning

Ett av Statens medicinsk-etiska råds uppdrag är att stimulera till debatt i medicinsk-etiska frågor. Rådets rapport om assisterad befruktning drog igång en starkt engagerad debatt. (2 kommentar)

Enkätinstrument och handbok omarbetade

Resultaten från mätningar av patientsäkerhetskulturen kan ge värdefulla underlag för lokala diskussioner, skriver Marion Lindh.(0 kommentar)

Nya nationella riktlinjer måste tillåta underhållsbehandling

Socialstyrelsen bör i sina nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård tillåta behandling med buprenorfin vid beroende av medicinska opioider, skriver Markus Heilig.(3 kommentar)

Visst bör vi få sova in i döden

Men då är vi ju överens, skriver Torbjörn Tännsjö till författarna till två inlägg som kommenterar hans artikel om palliativ patientmakt.(8 kommentar)

Behandlingen av psykiska problem behöver utvärderas

Patienter och medborgare måste få veta om vi får valuta för de pengar som läggs ner på den psykiatriska vården, anser Rolf Holmqvist och medförfattare.(1 kommentar)

Palliativ vård är livshjälp, inte dödshjälp

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har under många år argumenterat för aktiv dödshjälp. Detta har konsekvent avvisats från myndigheter, lagstiftare och professionen. Han försöker nu utifrån Patientmaktsutredningens förslag (SOU 2013:44) argumentera för att det går att införa aktiv dödshjälp i Sverige utan att ändra lagstiftningen. Det skulle ske genom att förmå läkare att för […](0 kommentar)

Palliativ sedering kan inte beställas

Det ingick inte i Patientmaktsutredningens direktiv att föreslå en lag som ger patienten oinskränkt rätt till sjukvård, skriver Ingemar Engström och Marit Karlsson i en replik till Torbjörn Tännsjö.(0 kommentar)

Fler njurtransplantationer med matchningsmekanism

Med ett system som tillåter njurbyten kan antalet njurtransplantationer i Sverige ökas, skriver Tommy Andersson och Jim Ingebretsen Carlson.(0 kommentar)

Vindkraftsbuller är inte ett infraljudsproblem

Det saknas belägg för att vindkraft genererar hälsovådliga nivåer av infraljud. Det är däremot fullt klart att vindkraftsbuller upplevs som störande, skriver Mats E Nilsson, Karl Bolin och Gösta Bluhm i en replik.(12 kommentar)

Kultur

Svenska poliovaccinet – en framgångssaga

Få vacciner har varit så effektiva och orsakat så få biverkningar som det svenska poliovaccinet, skriver forskaren som var med att utveckla vaccinet under ledning av den briljanta svenska forskaren Sven Gard. Massvaccineringen i Sverige räddade ett oräknat antal barn från ett liv med bestående handikapp.(0 kommentar)

Medline – en skattkammare för läkare och forskare

Medline på internet är en skattkammare för studenter och forskande läkare. En medicinsk databas, tillgänglig gratis för alla, med över 20 miljoner referenser att söka bland. Tre artiklar på kultursidorna denna vecka beskriver Medlines uppkomst, användning samt dess betydelse för vetenskapens utveckling fram till i dag och i framtiden.(0 kommentar)

Att söka i Medline – en kurs för nybörjare

Denna artikel visar hur man kan söka efter information i Medline.(0 kommentar)

Medlines tillväxt speglar utvecklingen av medicinskt vetande

Medline är den medicinska databasen vid National Library of Medicine i USA och utgör den digitala versionen av Index Medicus, där innehållet i medicinska artiklar har registrerats sedan slutet av 1800-talet.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vetenskap och beprövad erfarenhet

»ST-arbetet visade mig att man inom allmänmedicin både kan och bör kombinera riktlinjer och individualiserad vård.«(0 kommentar)

Sund skepticism

»Så här i Nobelpristider kan det ju vara befogat att knyta an till det faktum att det ofta är upptäckter med ett antal år på nacken som belönas.«(1 kommentar)

Medicinsk kommentar

DSM-5 lägger fokus på kultur och kontext

Den psykiatriska diagnoshandboken DSM-5 betonar kulturens och kontextens betydelse vid tolkning av psykisk sjukdom. Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 är ett försök att verkligen få ta del av patientens lidandespråk. Kultur och kontext i DSM-5 är en anpassning till det mångkulturella samhället.(0 kommentar)

Nobelpristagarna har utforskat komplicerat transportsystem

Det finns all anledning att förvänta sig ytterligare stora medicinska framsteg i kölvattnet av Randy Schekmans, James Rothmans och Thomas Südhofs banbrytande grundläggande upptäckter, skriver Anna Wedell i en kommentar till årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.(0 kommentar)

Nya Rön

Depression under graviditet går i arv

Antenatal depression hos modern kan kopplas till ökad risk för depression hos barnet i tonåren. Risken för depression var 28 procent högre hos 18-åringar vars mödrar varit deprimerade antenatalt.(1 kommentar)

Fler överlever hjärtinfarkt utanför sjukhus i Danmark

Andelen fall där hjärt–lungräddning gavs utanför sjukhus av någon som bevittnat händelsen mer än fördubblades efter en stor dansk satsning på bland annat träning i HLR.(0 kommentar)

Preparat baserat på RNA-interferens sänker LDL

Ett läkemedel baserat på RNA-interferens kallat ALN-PCS gavs som engångsdos till individer med ett LDL över 3,0 mmol/l. Det resulterade i en kraftig sänkning av LDL.(0 kommentar)

Ny studie sätter punkt för MS-teori

Teorin om ett samband mellan förträngda halsvener och MS kan nu avfärdas, enligt en studie och en ledarkommentar i Lancet.(2 kommentar)

Biomarköruttryck i lymfkörtelmetastas och återfall visade ändrad prognos vid bröstcancer

Med tilläggsinformation från lymfkörtelmetastaser skulle behandlingen vid bröstcancer kunna individualiseras ytterligare, enligt en avhandling från Lund.(0 kommentar)

Rädsla behandlades under sömnen

Studien öppnar möjligheter för att delar av exponering vid PTSD skulle kunna ske i sömnen.(0 kommentar)

Akut njurskada efter kranskärlskirurgi förknippad med ökad risk att nyinsjukna i hjärtsvikt

Akut försämring av njurfunktionen är vanligt efter hjärtkirurgi. Kopplingen mellan akut njurskada och dess akuta effekter på hjärtat är oklar och har undersökts i denna svenska studie.(0 kommentar)

På sikt ingen skillnad mellan kostråd vid fetma

SBU har granskat det vetenskapliga underlaget för kostrekommendationer till personer med fetma.  (3 kommentar)

Närmare var fjärde man medgav våldtäkt

I Lancet Global Health har forskare knutna till FN bedrivit en studie i sex länder i Asien. Drygt 10 000 män har fått svara på frågor om de någon gång våldtagit en kvinna.(0 kommentar)

Depression hos män med ny skattningsskala

Det finns risk för underdiagnostik av depression hos män när skattningsskalor används eftersom flera av skalorna inte fokuserar på symtom som ofta förekommer hos män, enligt en amerikansk studie.(0 kommentar)

Nytt om namn

Läkarstudenternas favorit i Lund

Farhad Salem, Skånes universitetssjukhus, Lund, får det pedagogiska priset »Skalpellen«, som delas ut av läkarstudenterna på termin 8.(0 kommentar)

Nya docenter vid Lunds universitet

  Följande personer har antagits som docenter vid Lunds universitet: Fredrik Bengtsson i neurofysiologi, Vanja Berggren i folkhälsovetenskap, Carl-Erik Flodmark i pediatrik, Maria Söderlin i reumatologi samt Johan Undén i anestesiologi och intensivvård.  (0 kommentar)

Årets alumner vid Linköpings universitet

Jonas F Ludvigsson, professor vid Karolinska institutet och barnläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro, har tilldelats utmärkelsen årets alumn vid Linköpings universitet.(0 kommentar)

Folke Sjöqvist hedras för livsgärning

Professor emeritus Folke Sjöqvist, Karolinska institutet, har tilldelats tidskriften BCPT:s nordiska pris för 2013.(0 kommentar)

Rapport

Referensintervall för barn för vanliga klinisk-kemiska analyser

Tillförlitliga data för barnreferensintervall har länge varit en bristvara. I en prospektiv studie från Falun samlades blod från friska barn, och referensintervall för ett 50-tal allmänkemiska och hematologisk analyser beräknades.(0 kommentar)

Uppdaterad handläggning av vuxna med skallskada

Nya riktlinjer från Scandinavian Neurotrauma Committee ger vägledning vid minimal, lätt och medelsvår skada. Riktlinjerna syftar till att hitta patienter med allvarliga komplikationer samtidigt som onödiga DT-undersökningar på patienter med minimal skallskada kan undvikas.(0 kommentar)

Paracetamol­förgiftningar allt vanligare

Antalet fall av paracetamolförgiftning ökar oroväckande. Bland läkemedelsförgiftningar är frågor om paracetamolöverdoser de i särklass vanligaste i Giftinformationscentralens telefonjour. Under 2012 sjukhusbehandlades ca 1 500–2 000 personer för paracetamolöverdos. Nu krävs motåtgärder.(3 kommentar)

Originalstudie

Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom

En retrospektiv analys av handläggningen av spontana intracerebrala hematom vid tre sjukhus i Västerbotten visade att den stora skillnaden mellan riktlinjer och klinisk verklighet gällde vårdnivå. En successiv anpassning till riktlinjerna föreslås med hänsyn tagen till ekonomi och geografi.(0 kommentar)

Patientsäkerhet

EKG bör ingå i undersökning vid bröstsmärtor

En läkare på en vårdcentral kritiseras av IVO eftersom han inte noggrannare undersökte vad en kvinnas bröstsmärtor berodde på. (0 kommentar)

Dödsbud på telefonsvarare räcker inte

Den läkare som fastställer ett dödsfall måste förvissa sig om att närstående omedelbart underrättas. Det slår IVO fast. Någon vägledning till hur man gör om den anhöriga inte svarar ges emellertid inte. (0 kommentar)

Riskpersonal ska anmälas till IVO

Om det finns anledning att befara att en legitimerad person kan utgöra en risk för patientsäkerheten så ska vårdgivaren göra en anmälan till IVO. Även om personen avslutat sin anställning.(0 kommentar)

Översikt

Immunsystemet vid ateroskleros

Ateroskleros är en kronisk inflammation och är är den dominerande orsaken till hjärt–kärlsjukdom. Orsaken till inflammation och immunaktivering är inte säkert klarlagd men mycket talar för att ateroskleros kan vara en del av ett normalt mänskligt åldrande, och att man kan skjuta upp dess konsekvenser avsevärt.(1 kommentar)

Svår TBE med resttillstånd kan drabba även yngre barn

Fästingburen encefalit (TBE) har oftast ett lättare förlopp med lindrigare resttillstånd hos barn än hos vuxna. Men svåra former förekommer även hos barn, och kvarstående minnes- och koncentrationssvårigheter är vanligare än man trott. Vaccinationsråd till barn bör individualiseras, grad av exponering är avgörande. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Noggrann monitorering krävs när adrenalin ges i kombination med TCA

Kan man skriva ut adrenalin till patienter som behandlas med klomipraminadrenalin mot anafylaxi?(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Metylenblått hävde metformin­associerad laktacidos

Det senaste årtiondet har försäljningen av metformin och antalet fall av metformininducerad laktacidos ökat påtagligt. I svåra fall med uttalad laktacidos uppkommer ibland terapirefraktär vasodilatorisk chock. Intravenös tillförsel av färgämnet metylenblått kan ha en dramatiskt positiv effekt på förloppet, visar en fallbeskrivning. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF