Nr 42/2016

Inledare

Undervisning ­– ett sätt att skapa bättre sjukvård

 Med Storbritannien som förebild har universitetslektor Martin Wohlin introducerat pedagogisk AT i Uppsala. (0 kommentar)

Signerat

Övertid är inte gratis tid eller fri nyttighet

»… förkryssad ruta om att den anställde inte har rätt till övertids­ersättning.« (0 kommentar)

Nyheter

»Bra att förstärka det pedagogiska intresset i läkarkåren«

Philip Chalkiadakis var först ut att göra pedagogisk AT i Uppsala. Han har haft stor nytta av sina kunskaper, anser han.(0 kommentar)

»Studenternas intresse en viktig drivkraft«

Pedagogik-AT finns sedan våren 2015 i både Linköping och Motala med en AT-läkare per termin vid varje sjukhus.(0 kommentar)

Pedagogisk AT ska förbättra sjukvården

Sex månaders förlängd AT med enbart fokus på undervisning och pedagogisk utveckling. Med Storbritannien som förebild har universitetslektor Martin Wohlin introducerat pedagogisk AT i Uppsala. (4 kommentar)

KI backar om nätcensur

Det omdiskuterade webbfilter som ska införas på Karolinska institutet (KI) blir betydligt mindre omfattande än planerat. Det meddelar universitetsdirektör Per Bengtsson på KI:s internwebb.(0 kommentar)

Ord står mot ord i tillståndsfråga på Karolinska

Ett antal stamcellsbehandlingar av för tidigt födda barn vid Karolinska universitetssjukhuset har uppgetts sakna tillstånd från Läkemedelsverket. Men enligt IVO är det högst oklart om något sådant behövdes.(0 kommentar)

Norrbottens läns landsting sparar genom att koncentrera vården

Norrbottens läns landsting hoppas spara mellan 30 och 50 miljoner kronor, bland annat genom att koncentrera den specialiserade vården. Från läkarföreningen är man inte överraskad över att det kommer nya sparförslag.(2 kommentar)

Statsministern: Fikru Maru måste få vård

Den fängslade hjärtläkaren Fikru Marus lunga kollapsade för fjärde gången i natt. Statsminister Stefan Löfven säger till SVT Nyheter att regeringen nu agerar på alla tänkbara nivåer för att Fikru Maru ska få vård.(1 kommentar)

IVO kräver hårdare koll av hyrläkare

Hyrläkarsystemet inom primärvården kostar mycket och riskerar samtidigt att påverka vårdkvaliteten, arbetsmiljön och patientsäkerheten negativt. Det skriver IVO i en ny rapport och ger samtliga granskade landsting rejäl bakläxa.(4 kommentar)

Visselblåsare: »Macchiarini-skandalen kan växa«

Macchiarini-skandalen är bara i sin linda och dessvärre finns potential för att den både kan bli ännu större och internationell. Det säger Oscar Simonson, en av de fyra visselblåsarna som slog larm i fallet Macchiarini.(1 kommentar)

Debatt

Nej till oskuldskontroller

Läkarkåren måste ta sitt ansvar gällande oskuldskontroller. Camilla Starck, Mia Fahlén och Gertrud Åström föreslår ett handlingsprogram för vården och efterlyser nationella riktlinjer. (7 kommentar)

Läkemedelsbehandling kräver övning och handledning

Behandling med läkemedel är en kärnarbetsuppgift för läkare. Grundutbildningen bör hjälpa studenterna att växa in i rollen, skriver Anna Eriksson och Susanna M Wallerstedt. (0 kommentar)

»Mission impossible« för mödrahälsovården?

En pressad arbetssituation kan påverka möjligheten att rekrytera kvinnor med utländsk härkomst till kliniska studier. Det visar en studie inom mödrahälsovården, som Ulla Björklund och Susanne Georgsson redogör för. (0 kommentar)

Krönika

»Det svåraste blir att förklara att man inte får bli gravid under cancerbehandling«

Tolken översätter utan att förstå någonting. Sonen förstår men har svårt att förmedla allt. Patienten, mångbarnsmamman från ett annat land, säger plötsligt på svenska: »Min kropp gråter«. Nina Cavalli-Björkman berättar om en cancerbehandling. (1 kommentar)

Kultur

Nu vet vi var skon klämmer

En liten barnsko och fertilitet.Två vitt skilda saker – eller? (0 kommentar)

Doktor Matrjosjka – i praktiken

Den brittiske allmänläkaren Roger Neigh­bour beskriver i sin nyligen utgivna bok »The inner physician«, hur läkaren är som en rysk matrjosjka-docka. Den yttersta dockan är den organiserade sjukvårdens offentliga ansikte utåt. Dockan närmast innanför är den populära läkarstereotypen som den kommer till uttryck i filmer och på tv, som faktiskt påverkar allmänhetens bild av vad […](0 kommentar)

N-strålarna var inbillning men forskningen inget fusk

Hypoteser som till en början får empiriskt stöd, men som sedan ändå visar sig vara felaktiga, kan inte automatiskt uppfattas som forskningsfusk. Och vem garanterar att hypoteser som på sikt visar sig vara vetenskapligt framgångsrika varit helt fria från evidensfusk? Läs om fallet med N-strålarna. (0 kommentar)

Människor & möten

Jag försöker stimulera kandidaterna till att tänka själva

Ida Bergman, ST-läkare i gynekologi och obstetrik, har valts fyra gånger till bästa handledare på arbetsplatsen, Södersjukhuset, Stockholm. Kandidaterna hon handleder tycks uppskatta hennes pedagogiska strategi att stimulera dem till självständigt tänkande. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Disa Dahlman

Disa Dahlman, AT-läkare och doktorand, är en av författarna till en artikel om ett projekt där patienter med substitutionsbehandling erbjuds egen, lättillgänglig primärvård. (0 kommentar)

Reflexion

Hur har vi det med samtalstonen?

»En eller två spydiga och svepande kommentarer kan alltså mätbart sän­­ka kvaliteten …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Steg mot rationell introduktion av nya läkemedel i Sverige

Nya dyra läkemedel måste utvärderas kritiskt av ojävig expertis innan de introduceras i den svenska hälso- och sjukvården, och upphandlingen bör göras på nationell bas för att få en rimlig prissättning. (0 kommentar)

Nya Rön

Luftföroreningar kopplade till förkalkning av hjärtats kranskärl

Evidensen för att luftföroreningar ökar risken för hjärt–kärlsjukdom har stärkts i och med en banbrytande longitudinell kohortstudie från USA, som visar ett samband mellan luftföroreningar och förkalkning av hjärtats kranskärl. (0 kommentar)

Missfall orsakades av det myggburna Rift Valley-feberviruset

Rift Valley-feber sprids genom ett myggburet virus och orsakar svåra infektioner hos djur och människor i Afrika samt på Arabiska halvön. I en nyligen publicerad studie visas för första gången att Rift Valley-feber även kan orsaka abort hos människa. (0 kommentar)

Barn till pappor som rökt i tonåren hade ökad risk för astma

En ny studie stödjer hypotesen att pojkars exponering för skadliga substanser i tidiga tonår ökar risken för icke-allergisk astma i nästa generation.(0 kommentar)

Läkemedelsbiverkningar på akuten är vanliga men rapporteras inte

Läkemedelsbiverkningar är vanliga på akuten och rapporteringen och dokumentationen av biverkningar brister. Det bekräftar en ny svensk studie. Nästan en femtedel av patienterna lades in i slutenvården helt eller delvis på grund av biverkningssymtom, och det bedömdes att en knapp fjärdedel hade kunnat förebyggas.(0 kommentar)

Undvikande copingstrategier kopplade till självmord

Det finns ett samband mellan undvikande copingstrategier och suicidbenägenhet. I en ny avhandling visas också att patienter som gjort suicidförsök och som har en viss variant av BDNF-genen tycks ha ökad benägenhet att använda undvikande copingstrategier.(0 kommentar)

Nytt om namn

Tobias Priset för forskning på nybildning av blodceller

David Bryder vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, får Tobias Priset 2016 för sin forskning inom molekylär hematologi. Hans forskning gäller blodcellers nybildning, faktorer som reglerar blodstamcellers mognadsprocess, och blodstamcellers åldrande – ny kunskap som har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation. Tobias Priset delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien och är ett av Sveriges största enskilda forskarpris. Priset instiftades till minne av Tobias som avled i en svår blodsjukdom bara 17 år gammal.(0 kommentar)

Originalstudie

Nya läkemedel kan nomineras för introduktionsfinansiering

I Västra Götalandsregionen finns en process där ny och resurskrävande läkemedelsbehandling kan nomineras för särskild introduktionsfinansiering, varefter beslut om tilldelning baseras på medicinsk och vetenskaplig värdering av sakkunniga med redovisade jäv. En övergripande analys talar för att processen kan bidra till rationell läkemedelsanvändning. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Betalningsviljan för nya läkemedel bygger på etiska principer

Landstingens råd för nya terapier (NT-rådet) har formulerat ett policydokument som tolkar riksdagens etiska plattform för prioriteringar i hälso- och sjukvården och operationaliserar dess principer i fyra dimensioner: tillståndets svårighetsgrad, tillståndets sällsynthet, effektstorlek och datatillförlitlighet. (0 kommentar)

Rapport

Egen primärvård för patienter med substitutionsbehandling

I Malmö tillämpas ett för Sverige unikt samarbete mellan två mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende och en vårdcentral, med syfte att erbjuda lättillgänglig primärvård till patienter i sustitutionsbehandling. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF