Nr 43 2014

Signerat

Primärvården behöver ­satsningar – inte fler hinder

»Lagändringen som förbereds ger inte någon skjuts till nödvändiga åtgärder.«(11 kommentar)

Nyheter

Läkare på världens mest isolerade sjukhus

Läkaren Attila Frigyesi är chef på ett av världens mest isolerade sjukhus på ön Sankta Helena i södra Atlanten. Här behandlar han patienter med allt från hosta till malaria och fullt utblommad aids.(0 kommentar)

Ebola nu samhällsfarlig sjukdom

Regeringen har beslutat att ebola ska klassas som samhällsfarlig sjukdom. Beslutet öppnar för fler skyddsåtgärder. (0 kommentar)

Etableringslotsarna slopas

Regeringen vill ta bort etableringslotsarna. Läkarförbundet blev som första fackförbund lots 2011. Sedan dess har förbundet inom projektet hjälpt sex nyanlända läkare på vägen mot ett jobb.(0 kommentar)

Kömiljarden avskaffas

Regeringen avskaffar den av Läkarförbundet starkt kritiserade kömiljarden. Pengarna ska i stället gå till en så kallad professionsmiljard.(0 kommentar)

Journal via nätet ökade rädslan på akuten

15 procent av personalen vid akutmottagningen i Uppsala upplever en större rädsla för hot och våld efter införandet av nätjournaler, visar en enkätundersökning. (0 kommentar)

»Jag hade tur. Människor i Afrika har en helt annan upplevelse«

Den norska läkare som sedan början av oktober vårdats för ebola i Norge, har friskförklarats. Nu berättar hon med egna ord om arbetet i Sierra Leone och vården i Norge. (1 kommentar)

»Jag är orolig över signalerna om att lagstifta om nationella riktlinjer«

Göran Stiernstedt känner en oro inför den nya regeringens förslag om att göra de nationella riktlinjerna obligatoriska.– Vi läkare vet ju att det ibland är oerhört viktigt att bryta mot en riktlinje.(5 kommentar)

Framgångsrikt projekt för tredjelandsläkare hotas

Ett EU-finansierat arbetsmarknadsprojekt har gjort det lättare för tredjelandsläkare att komma in på arbetsmarknaden. Nu är fack och arbetsgivare oroliga för att kompetensen ska gå förlorad när projekttiden löper ut vid årsskiftet.(0 kommentar)

Debatt

Hög stressnivå hot mot läkarstudier

Alla studenter utsätts för stress i olika former, även läkarstudenter [1-3]. Under den kliniska utbildningen hamnar de i situationer som präglas av medicinsk komplexitet, dramatik och oklarhet kring sin roll som läkarstudent. Det är vanligt att läkarstudenter, utöver den teoretiska studiepressen, hamnar i situationer som i svåra fall kan leda till en traumatisk stressreaktion. Stresshantering […](5 kommentar)

Psykologer kan bli lösningen på psykiatrins brist på specialister

Specialistkompetenta psykologer kan bli ett värdefullt tillskott och avlastning inom psykiatrin, skriver en grupp psykologer. (35 kommentar)

Webbutbildning ska stärka läkares kompetens om läkemedel för äldre

Socialstyrelsens nya webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre är lämpligt för alla läkare som vill uppdatera eller förbättra sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter, skriver Karin Thorheim och Frida Nobel. (0 kommentar)

Läkarroll på villovägar – dags att visa vägen framåt

En OECD-rapport visar att Sverige ligger i botten rörande antalet årliga patientbesök per läkare och patient­erfarenheter vid besök hos läkare. Läkarrollen har urholkats och behöver förstärkas. Läkarförbundet måste aktivt verka för att hälso- och sjukvårdslagen och läkaretiska regler efterföljs, skriver Jan Halldin. (8 kommentar)

Öppna data viktig pusselbit i framtidens forskningsmetod

Vetenskapsrådet föreslår nu nationella riktlinjer för öppna data. Men vi behöver också en ny kultur som skapar en genuin efterfrågan på befintliga data, skriver Gustav Nilsonne. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Läkaryrkets fjärde ben?

»Det är viktigt att läkare som har god insikt i sjukvård, utbildning och forskning tar på sig ledarrollen.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

»Zaire« bakom största ebolaepidemin någonsin

Ebolaepidemin i de tre västafrikanska länderna Sierra Leone, Liberia och Guinea är den största någonsin och ännu utom kontroll. Epidemin orsakas av en ny variant av Zaire-ebolavirus, som ger högst dödlighet av de fyra humanpatogena ebolavirusen.(4 kommentar)

Nya Rön

Gifta män har lägre blodtryck på natten

Gifta har lägre genomsnittligt systoliskt blodtryck nattetid än ogifta, men inte under dagen, framkom det av en kostintervensionsstudie. Och gifta män har signifikant lägre nattligt blodtryck än ogifta män. (0 kommentar)

Tobaksrelaterad sjukdom mer omfattande än tidigare beräknat

I JAMA Internal Medicine konstateras att tobaksrökning orsakar 14 miljoner fall av sjukdom/åkommor under ett år i USA. Det innebär att de tobaksrelaterade skadorna är mer omfattande än vad som tidigare beräknats.(0 kommentar)

Snabbantning inte sämre än en långsam metod

Forskare har undersökt om det är vanligare att individer som snabbantar går upp i vikt efter bantningskuren jämfört med personer som bantar under en längre period. Ingen skillnad märktes – de allra flesta återgick till sin startvikt.(0 kommentar)

Låga halter antibiotika och tungmetaller bidrar till multiresistens

Ny forskning från Uppsala universitet visar att plasmider som bär på många resistensgener mot antibiotika kan anrikas vid mycket låga koncentrationer av antibiotika och tungmetaller. (0 kommentar)

Översikt

Dags för »alkoholfri operation«

Alkoholkonsumtion över 2 standardglas (à 12 gram alkohol) per dag ger fördubblad risk för postoperativa komplikationer. Hos högkonsumenter som är alkoholfria 4–8 veckor preoperativt minskar postoperativa komplikationer med ca 70 procent. Komplikationerna beror på alkoholens belastning på flera organsystem.(0 kommentar)

Ökad användning av opioider kan leda till toleransutveckling

Morfinläkemedlen, opioiderna, är goda läkemedel mot svår smärta som rätt använda kan ge många patienter lindring också vid långvarig smärta. Men den ökande användningen har utvecklats till ett folkhälsoproblem med följder som allvarliga biverkningar, toleransutveckling och bristande effekt. (6 kommentar)

Originalstudie

Iatrogena skador i esofagus ger hög risk för mortalitet

Vid symtom efter esofagoskopi och gastroskopi ska röntgen användas frikostigt, och kontakt med specialklinik ska tas omedelbart vid stark misstanke om eller konstaterad esofagusperforation. Tack vare modern terapi har mortaliteten vid dessa skador mer än halverats, men antalet anmälda esofagosskador minskar inte.(0 kommentar)

Recension

Handfasta råd för möte med ungdomar

Ungdomsmedicinskt arbete och möten med ungdomar på mottagningen kräver specialkunskaper - som den här boken ger i riklig mängd. (0 kommentar)

Nytt om namn

Karolinapristagare i klinisk forskning

Kenny Rodriguez-Wallberg har utsetts till årets mottagare av Karolinska universitetssjukhuset Karolinapris för föredömlig klinisk forskningsinsats.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF