Nr 43 2015

Signerat

Vi fortsätter arbetet för allas lika rätt till god hälsa

»Ett ljus i mörkret är den stora vilja att hjälpa vi ser i samhället […] Vi ska vara stolta, men vi måste också vara realistiska. Pågående katastrof kommer att fortsätta även när mediernas strålkastare slocknat.« (0 kommentar)

Nyheter

Riksrevisionen sågar rehabgaranti

För stort fokus på specifika behandlingsmetoder är en av orsakerna till rehabiliteringsgarantins misslyckande, anser Riksrevisionen. Lägg ned eller gör om är rekommendationen.(1 kommentar)

Stora skillnader i bemanningen på vårdcentralerna

Mer än en tredjedel av alla primärvårdsläkare i Sverige arbetar på vårdcentraler som har dålig eller mycket dålig läkarbemanning. Skillnaderna mellan landstingen är stora. Medan Stockholm ligger nära full bemanning, har Dalarna och Örebro en stor andel vårdcentraler som har över 50 procent vakanser. Det visar Läkarförbundets nya primärvårdsenkät. (5 kommentar)

»Den som vill rädda världen blir besviken«

Det senaste året har Helena Nordenstedt varit på uppdrag för Läkare utan gränser i ebolaepidemins Västafrika två gånger. Så sent som i september kom hon hem från Guinea. »En av de värsta sakerna med ebola är att den går i familjer. De drabbade är i första hand människor som har tagit hand om sina anhöriga.« (1 kommentar)

Primärvården i Jämtland får standardiserade vårdflöden

Region Jämtland Härjedalen ska införa så kallade standardiserade vårdflöden i primärvården. Man vill också på försök låta primärvården bli beställare av specialistvård. Tanken med förslagen är att styra över mer vård till primärvården. Kerstin Ermebrant, Distriktsläkarföreningen, är tveksam till åtgärden. (7 kommentar)

Kritik mot nya föreskrifter kring vårdskador

Som en följd av att tillsynen på vårdområdet fått en egen myndighet ska de gamla föreskrifterna om lex Maria ersättas. Men nu kommer kritik mot att kraven på utredning och anmälan är otydliga och alltför omfattande i de nya förskrifterna.(2 kommentar)

Debatt

Inför en enhetlig ersättning till ägg- och spermiedonatorer

Det behövs en enhetlig höjning av ersättningen för tredjepartsdonation av könsceller i Sverige, anser Jan I Olofsson och medförfattare. (0 kommentar)

Ta vara på effekter av placeboeffekten

Det finns en potential till förbättringar i vården, både för patienter och sjukvårdsekonomin, genom klokt hanterande av placebo- respektive noceboeffekter, skriver Göran Nilsson. (1 kommentar)

Förnuftet, ovissheten och IVO

»Utredningströskeln« är det mest hållbara angreppssättet vid klinisk diagnostik. Av detta följer att vi inte kommer undan en liten risk att fördröja diagnosen. Socialstyrelsen, SBU och ACCP tycks acceptera detta medan IVO fjärmar sig från förnuft och logik, skriver Johan Olsson, Martin Schønemann-Lund och Rene Klötz. (10 kommentar)

Varning för kalciumklorid

I enlighet med Giftinformationscentralens antidotlista vill vi uppmana alla som står inför att ta in en ny kalciumprodukt i sina antidotförråd att välja någon av de glukonatberedningar som är tillgängliga. (0 kommentar)

Kultur

Om de döda bara det goda

Hur uttrycker man sin sorg i klartext, men samtidigt så att man gör den avlidne rättvisa? Seniorprofessorn Stephan Rössners »pilotstudie« av dödsannonser i tryckta media ger en vink om svårigheten att finna formuleringar som uttrycker allt det man vill säga – eller förtiga. (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Inte vården som kränker kvinnor

»Upprätthållandet av denna medeltida myt i kombination med krav på avhållsamhet … det är det som kränker kvinnorna.« (0 kommentar)

Nya Rön

Stor placeboeffekt vid depression gav bättre svar på antidepressiva

Vid antidepressiv behandling mot depression är placebokomponenten betydelsefull. I en studie som presenteras i JAMA Psychiatry visas att de individer som får bäst placeboeffekt också tenderar att få bäst effekt om de väl får medicin. (1 kommentar)

Fyrafaldigt ökad risk för hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes

En nyligen publicerad studie i Lancet Diabetes & Endocrinology visar att personer med typ 1-diabetes har drygt fyrfaldigt ökad risk för hjärtsvikt jämfört med den övriga populationen. God glukoskontroll och normal njurfunktion kan verka skyddande. (1 kommentar)

Typ 1-diabetes associerad med fatigue

Det finns en koppling mellan typ 1-diabetes och fatigue, enligt en studie som publicerats i Journal of Clinical and Translational Endocrinology i september 2015.(0 kommentar)

Kortad utsättningstid inför kranskärlskirurgi ökade inte blödningsrisk

Dubbel trombocythämning med tikagrelor gav inte mer blödningskomplikationer än klopidogrel i samband med kranskärlskirurgi, visar en stor studie presenterad i European Heart Journal.(0 kommentar)

Utbildning och forskning

Pulmonell arteriell hypertension – allvarlig prognos trots stora framsteg

Diagnosen pulmonell arteriell hypertension är inte fullt så ovanlig som tidigare antagits, men förbättrad diagnostik och förfinad behandling har bidragit till att förbättra patienternas prognos och funktionsförmåga. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Chock på akuten

Chock kan definieras som ett tillstånd av akut cirkulationspåverkan som medför att tillförseln av syre till vävnaderna understiger efterfrågan, vilket leder till vävnadshypoxi. Obehandlad chock leder till multiorgansvikt med hög dödlighet. Tidigt igenkännande av chock och riktad behandling minskar morbiditet och mortalitet. (4 kommentar)

Nytt om namn

Miia Kivipelto prisas för framstående alzheimerforskning

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet, har tilldelats årets Waijlit och Eric Forsgrens pris till framstående alzheimerforskare.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF