Nr 43–44 2013

Signerat

Integritet – ett förlegat begrepp?

»Att respektera en persons integritet är att respektera personens egen svär, privatliv och rätt till skydd av det privata och personliga.«(0 kommentar)

Nyheter

Hägglund nobbar möte med SLF

Läkarförbundet bad i september om ett möte med socialminister Göran Hägglund och äldreminister Maria Larsson för att presentera sina förslag om hur äldres behov av läkarinsatser bättre ska kunna tillgodoses. På grund av en fullbokad kalender har dock Göran Hägglund avböjt ett möte.(0 kommentar)

Hon vet vad patienterna undrar över efter läkarbesöket

»Det är viktigt att läkare syns på tv, att vi talar utifrån vår kunskap. Det finns väldigt mycket oro och funderingar ute i samhället så när vi kan ska vi vara med och berätta det vi vet«, säger Gunilla Hasselgren, läkare i SVT:s »Fråga doktorn«.(0 kommentar)

Riktiga läkare på TV

Det finns all anledning att diskutera etik och gränsdragningar för sjukvård i tv. I Läkartidningens artiklar om detta fenomen vänds blickarna mot läkarna. Vad betyder det att bli en tv-läkare? (1 kommentar)

TV har gjort mig till en bättre doktor

Oroliga för vad kollegerna egentligen ska tycka, men också glada över att få göra en upplysande insats och visa upp sjukvården. Så reflekterar några tv-läkare över sina uppdrag. Alla är nöjda med programmen de var med i och de flesta tycker att erfarenheten varit positiv.(1 kommentar)

Inga stimulansmedel fryser inne i år

Eva Nilsson Bågenholm, internmedicinare och tidigare ordförande för Läkarförbundet, är sedan snart tre år regeringens äldresamordnare med placering på Socialdepartementet. Uppdraget är att leda den av regeringen beslutade satsningen på de »mest sjuka äldre«. I det uppdraget reser hon mycket – hon har besökt alla län och landsting och många av Sveriges kommuner – och […](0 kommentar)

Beroendemedicin föreslås bli ny specialitet

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare. Enligt Svensk förening för beroendemedicin kommer patienter med beroendesjukdom få snabbare och bättre vård om det blir så.(0 kommentar)

Oro efter uppdelning mellan akut och planerad vård

Sjukhuset i Trollhättan inriktas ytterligare mot akutvård medan Uddevalla sjukhus ska fokusera på planerad vård. Uppdelningen hotar patientsäkerheten, enligt läkare.(1 kommentar)

Väntetider för cancervård varierar stort

Väntetiderna inom cancervården fortsätter att variera stort inom landet. Det konstaterar Socialstyrelsen som för tredje året ställt samman data från åtta kvalitetsregister rörande de nio vanligaste cancerformerna.(0 kommentar)

Debatt

11 ooo kronor för en äggdonation – oetiskt hög nivå?

När Region Skåne ­höjde ersättningen för äggdonation tog man ett steg ­mot handel med mänsklig ­vävnad, vilket är förbjudet svensk lag, skriver Mats Johansson och Nils-Eric Sahlin.(3 kommentar)

Barn och ungdomar – sårbara ­»osynliga« anhöriga

Vården måste ta sitt ansvar för barnens rätt som särskilt sårbara anhöriga. Det bör skapas rutiner för att ta reda på om det finns barn till svårt sjuka vuxna, och att man då kan ge åldersadekvat information och stöd, anser Barnläkarföreningens utskott för etik och barnens rätt.(0 kommentar)

Var penicillinkuren boten för mina kroniska lumbala ryggsmärtor?

En förlängd penicillikur, ursprungligen riktad mot en förmodad Borrelia-infektion påverkade även Herman Holms ryggsmärtor. En tillfällighet, eller något att utforska närmare?(2 kommentar)

Läkaresällskapet: Global hälsa berör oss alla

För Svenska Läkaresällskapet är både globala hälsofrågor och folkhälsa viktiga områden.(0 kommentar)

Orättvist!

Tänk att det finns så stort behov att hävda sin prestige, skriver Ingemar Boström, apropå SVT:s »Arga doktorn«.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Tack för mig

»De enda som har makt över vår professionalitet är vi själva, och den kan vi behålla genom att ständigt gå tillbaka till vår grund i naturvetenskap, medmänsklighet och etik.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Förmaksflimmer vanligare än man trott

Förmaksflimmer drabbar mer än 3 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Minst 38 procent av strokefallen i Västra Götaland har förmaksflimmer, och 2 av 3 hade inte fått warfarinbehandling. Ju högre strokerisk, desto mindre är sannolikheten att få antikoagulationsbehandling.(0 kommentar)

Misoprostol off label avgörande för kvinnors hälsa

Över hälften av läkemedlen inom neonatologi och obstetrik förskrivs off label (dvs utanför godkänd indikation). Evidensbaserad off label-användning av misoprostol har avgörande betydelse för kvinnors hälsa såväl nationellt som internationellt. Att just misoprostol off label ses som så problematiskt grundar sig på att preparatet är ett effektivt abortläkemedel.(1 kommentar)

Nya Rön

Nytt bakslag för HIV-vaccin

I New England Journal of Medicine presenteras en omfattande studie av ett HIV-vaccin, DNA/rAd5. Men undersökningen är en i raden av misslyckade försök för HIV-vacciner.(0 kommentar)

Antalet gener kopplade till MS fördubblat

I en studie har 48 gener som kan kopplas till multipel skleros identifierats och som tidigare varit okända i detta sammanhang. Multicenterstudien omfattar 84 forskargrupper från 13 länder.(1 kommentar)

Ingen effekt på bentäthet av D-vitamintillskott hos friska vuxna

Tillskott av D-vitamin är onödigt för friska vuxna utan specifika riskfaktorer för osteoporos, enligt författarna till en presenterad meta-studie. I alla fall sett till ändrad benmineraltäthet.(10 kommentar)

HIV-profylax ökade inte sexuellt riskbeteende

Individer som profylaktiskt behandlas antiviralt för att minska risken att smittas av HIV tar inte större sexuella risker. Det visar en studie som presenteras i Lancet Infectious Diseases.(0 kommentar)

Dubblad risk för fekal inkontinens efter obstetrisk anal sfinkterruptur

Kvinnor drabbade av total anal sfinkterruptur vid vaginal förlossning löper en fördubblad risk att utveckla fekal inkontinens, trots omgående suturering av sfinkterskadan. Det framgår av den hittills största longitudinella studien på området.(1 kommentar)

Vanliga muskuloskeletala åkommor bör behandlas med naprapati

Det ger större behandlingseffekter och lägre kostnader om oprioriterade patienter i vårdkö till ortopedi behandlas av naprapat, visar studie.(4 kommentar)

Koloskopiscreening ger upp till 15 års riskreduktion

Screening för kolorektal cancer med koloskopi minskar både incidens och mortalitet i upp till 15 år, visar en av de största och längsta studierna som gjorts.(2 kommentar)

Okomplicerad akut bronkit botas inte snabbare av NSAID

Eftersom akut bronkit betraktas som inflammatoriskt borde NSAID-preparat kunna påverka huvudsymtomet hosta. Försök med ibuprofen gav dock ingen signifikant förkortad sjukdomstid jämfört med antibiotika eller placebo.(0 kommentar)

Temainledning

Vården måste bli personcentrerad

Vården av äldre står inför ett avstamp. Tack vare befolkningsutvecklingen ökar antalet äldre människor nu mycket snabbt. Detta ställer nya krav på vård och omsorg – för att möta framtiden måste vården bli personcentrerad och utgå från den enskilde äldres specifika behov.(0 kommentar)

Recension

Nytt verktyg för bättre psykhälsa hos äldre

Nya kliniska riktlinjer rörande äldrepsykiatri, även benämnt geriatrisk psykiatri och psykogeriatrik, har publicerats i bokform. Sju författare med stora kunskaper och erfarenheter på området har ansvarat för tolv kapitel med olika inriktning på äldrepsykiatri. Det gäller psykoser, kognitiva funktioner, demens, affektiva sjukdomar, konfusion, Parkinsons sjukdom samt suicidproblematik. Recensent är Lars Gustafson, professor emeritus, geriatrisk psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus i Lund.(0 kommentar)

Översikt

Psykisk sjukdom hos äldre vanligare än demens

Äldre med psykisk sjukdom har dålig prognos och ökad risk att insjukna i somatiska sjukdomar. De flesta psykiska sjukdomarna hos äldre är behandlingsbara men kan kräva stor kunskap om såväl sjukdomarna som behandlingsstrategier.(0 kommentar)

Modern demensvård på gång tack vare nationella riktlinjer

Med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens gick startskottet år 2010 för utveckling av en modern demensvård. Samverkan primärvård–specialistvård och landsting–kommun/privatvård är grunden för att sätta patienten i fokus.(0 kommentar)

Äldres läkemedels­behandling måste bli säkrare

Läkemedelsbehandlingen av äldre är omfattande och ibland riskabel vad gäller biverkningar, följsamhet och interaktioner. Med dagens fragmentiserade vård är det viktigt att finns någon som har en helhetsbild av en patients totala förskrivning.(0 kommentar)

Aktivitet och rehabilitering kan ge hälsosamt åldrande

Äldre behöver – precis som alla andra – känna gemenskap, delaktighet och mening. Detta kan i sig vara hälsofrämjande. Men att utveckla bra aktiviteter för äldre kräver rätt kompetens och rätt resurser. Dit har dagens äldreomsorg en bit kvar. (0 kommentar)

Kompetensen måste höjas på särskilda boenden för äldre

Nästan alla artiklar inom äldreområdet inleds med fakta om att den åldrande befolkningen i framtiden kommer att ställa allt högre krav på vård och omsorg. Sanningen är att vi i Sverige redan nu är i en situation där vi inte har tillräckliga resurser för att ge den äldre befolkningen en vård och omsorg av hög […](4 kommentar)

Originalstudie

Vanligt att kommunalt bistånd till äldre rör nutrition

För ungefär hälften av de personer över 65 år som hade kommunalt bistånd för vård och omsorginsatser var biståndsbesluten relaterade till mat, måltider eller nutrition. Det visar en punktprevalensstudie i Örebro kommun.(0 kommentar)

Rapport

Palliativ vård – på väg mot en ökad kunskapsbas

Av de som dog i Sverige under år 2011 var 87 procent 65 år eller äldre och 71 procent 75 år eller äldre [1]. Detta innebär att allt fler personer med kroniska sjukdomar, nedsatt funktionsförmåga och multisjuklighet kommer att behöva palliativ vård. I de högre åldersgrupperna ökar hjärt–kärlsjukdomar som dödsorsak, samtidigt som cancerdödligheten minskar. Det […](0 kommentar)

Meddelanden

Fortbildningskurser för distriktsläkare

Styrelsen för Provinsialläkarstiftelsen anordnar våren 2014 fortbildningskurser för distriktsläkare.(0 kommentar)

Nytt om namn

Prisbelönt handledning vid Skånes universitetssjukhus

Anders Bergström får pris för sina insatser under det gångna året för ST-läkarnas utbildning vid ögonkliniken i Lund/Malmö.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF