Nr 43–44/2017

Inledare

Möt AT-läkaren som tog ledigt för att arbeta i Syrien

Anton Lifhjem tog tidigare i år ledigt för att som frivillig arbeta som läkare i Syrien i fem veckor. Han gjorde detta då han ville hjälpa skadade soldater som slogs mot Islamiska staten. (1 kommentar)

Signerat

Den högspecialiserade vården måste landa rätt

»Det handlar inte bara om antalet operationer.« (3 kommentar)

Nyheter

Han tog paus i AT för att arbeta vid fronten mot IS

»Här är din läkarstation. Här är dina sjuksköterskor. Och där borta är det amerikanska traumateamet. Hej då.« Med de orden tog den kurdiska soldaten på sig sin vapenväst och lämnade Anton Lifhjelm, 28-årig AT-läkare från Sverige, med ensamt ansvar för läkarstationen vid fronten i Raqqa, Syrien. (6 kommentar)

HSAN:s ordförande bekymrad över »kryphål« i lagen

HSAN:s ordförande Susanne Billum efterlyser starkare lagstöd för att kunna kräva att läkare, som fått legitimationen återkallad och vill ha en ny, visar att de är lämpliga och har aktuella medicinska kunskaper. I dag måste nämnden i värsta fall säga ja utan att veta någonting om personen. (0 kommentar)

KI-forskare uppges ha dömts till döden i Iran

KI-forskaren Ahmadreza Djalali, som hållits fängslad i Iran sedan i april förra året, uppges ha dömts till döden.(0 kommentar)

Nytt steg mot nationell läkemedelslista

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att förbereda för införandet av en nationell läkemedelslista. Det handlar bland annat om att få till anslutningar från de vård- och apotekssystem som berörs. (2 kommentar)

»Inte Rättsliga rådets sak att tolka abortlagen«

Nu backar Göran Ewerlöf, ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd, från uttalandet i medier om att läkare som låter foster stötas ut levande i vecka 22 inte följer abortlagens bestämmelser. (0 kommentar)

»Svart låda« ska göra operationer säkrare

Karolinska universitetssjukhuset ska testa en ny metod för att samla data från operationer, ungefär som »svarta lådan« i ett flygplan. (0 kommentar)

Macchiarinis djurförsök får kritik i rapport

Det har funnits flera allvarliga brister kring de djurförsök som Paolo Macchiarinis forskargrupp utförde vid djuravdelningarna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge mellan 2011 och 2016. Det konstateras i en utredningsrapport.(1 kommentar)

Moderniserad läkared klubbades vid WMA:s årsmöte

World Medical Association, WMA, har moderniserat den »internationella läkareden«. Nu ställs bland annat krav på att respektera patientens autonomi. Ett viktigt ställningstagande, tycker Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. (2 kommentar)

Debatt

Viktiga aspekter på online-vård saknas i debatten

Diskussionen om online-vård bör lyftas till en högre nivå, anser Helene Magnusson, SFAM i Blekinge. Läkare i den ordinarie primärvården är inte emot teknikutveckling, men förutsättningarna skiljer sig för mycket mellan ordinarie primärvård och online-vård. (1 kommentar)

Apropå! De »välanpassade« AT-läkarna

Olivia Lenvin riktar en uppmaning till alla AT-läkare: Ge er själva en klapp på axeln! Ni gör ett fantastiskt jobb. Vänta inte på andras bekräftelse. Till AT-utbildare ges konstruktiva råd. (2 kommentar)

Krönika

»Nu har Joanna tillräckligt bra koll på vad hon inte kan för att bli överläkare.«

Cirka sex år efter läkarlegitimeringen har man bra koll på vad man kan i sitt läkaryrke. Och tillräckligt bra koll även på vad man inte kan. Man är helt enkelt kvalificerad att bli överläkare, berättar Joanna Ahlkvist i sin krönika. (2 kommentar)

Kultur

Gissningslek och obeprövad erfarenhetsmöjlighet

Den framtid som inte redan är här kan man endast spekulera om. Det gör ST-läkaren och doktoranden i medicinhistoria Tomas Bro, som beskriver mottagningen i en snar framtid på en klinik nära oss ... (0 kommentar)

Rapport från framtidens geriatrik och äldrevård

Framtiden är redan här, åtminstone inom svensk äldrevård. Gunnar Akner, professor i geriatrik, Linnéuniversitetet, Kalmar, har sammanställt en rapport som redan nu kan visa hur man i framtiden lyckades utforma ett integrerat, koordinerat och mänskligt vårdsystem, baserat på kunskapsområdet geriatrik och anpassat för äldre personer med multipla, ofta komplexa, hälsoproblem.  (2 kommentar)

Människor & möten

»Medier överdrev risk för dengue-smitta i Sverige«

Klimatförändringarna kan förändra tropiska myggors möjlighet att sprida virussjukdomar, och följden kan bli att till exempel dengue-feber och zikavirus kommer att bli ett problem även i Europa. Jing Helmersson, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin i Umeå har konstruerat en matematisk modell som bedömer riskerna.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Italo Masiello

Italo Masiello har skrivit en artikel som sammanfattar kunskapsläget gällande medicinsk simuleringsträning. Han menar att man utan tvekan blir en bättre läkare med regelbunden simuleringsträning. (0 kommentar)

Reflexion

BT efter AT men även samtidigt

»Det ser nu ut som om vi närmar oss införandet av en ny 6-årig läkarutbildning som leder direkt till legitimation.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Äntligen! Nytt program för adrenala incidentalom

Ett nytt handlingsprogram för adrenala incidentalom ger riktlinjer för förenklad biokemisk och radiologisk utredning samt vägledning för att kunna avskriva vidare granskning av flertalet incidentalom. Det vilar på aktuell evidens och lär leva länge. Men bör vi inte ha ett prospektivt register för att utvärdera det?(0 kommentar)

Nya Rön

Kufflös larynxmask kan minska risker vid neonatal återupplivning

Kufflös larynxmask är säker och effektiv vid neonatal återupplivning utförd av mindre erfaren personal utan tillgång till avancerad hjärt–lungräddning, enligt författarna till en randomiserad kontrollerad fas 2-studie. (0 kommentar)

Tranexamsyra kopplad till lägre dödlighet vid postpartumblödning

Tranexamsyra kan ges redan tidigt i förloppet vid postpartumblödning, och det kan ske utan ökad risk för tromboembolisk komplikation vid doser upp till 2 gram intravenöst. Det är två slutsatser som kan dras av den globala multicenterstudien WOMAN Trial. (0 kommentar)

Olika antidepressiva hade olika starkt samband med hyponatremi

En svensk studie visar ett samband mellan nyinsatt behandling med SSRI eller venlafaxin och slutenvårdskrävande hyponatremi, olika starkt för olika antidepressiva. (1 kommentar)

Nytt om namn

Psykiater fick Olof Rudbeckpriset

Lisa Ekselius, professor och överläkare i psykiatri och stf prefekt vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala, har fått 2017 års Olof Rudbeckspris.(0 kommentar)

Hela kliniken tar priset

Enheten för asyl- och migranthälsa i Söderhamn får Gävle infektionsläkarförenings pris 2017 för extraordinära insatser inom området infektionssjukdomar.(0 kommentar)

Fontän av kunskap med tid för svar

Petter Malmborg, överläkare, barngastroenterolog, tilldelas Sachsska barn- och ungdomssjukhusets ST-handledarpris 2017.(0 kommentar)

Meddelanden

Provinsialläkarstiftelsens fortbildningskurser för distriktsläkare våren 2018

Provinsialläkarstiftelsens fortbildningskurser för distriktsläkare våren 2018: 1. Psykiatri med och för allmänläkare (13–14 mars); 2. Endokrinologi för allmänläkare (19–20 mars); 3. Allmänläkaren och sjukintyget (21–22 mars); 4. Urologi för allmänläkare (19 – 20 april); 5. Relationen, samtalet och läkarens självkännedom (25–27 april); 6. När det går fel – Om vårdskador, misstag och anmälda allmänläkare i primärvården (2–3 maj); 7. Klinisk kemisk diagnos i primärvården (17–18 maj); 8. När doktorn tar av sig skorna – en utbildning om sjukvård i hemmet (23–24 maj). För fullständig information om kurserna, se: www.trippus.net/Provinsiallakarstiftelsen2018 . Anmäl dig direkt på: www.trippus.net/Provins-Våren2018. Anmälan ska vara Svenska Distriktsläkarföreningen tillhanda senast den 15 januari 2018.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Epiduralkateter med knut är en ovanlig komplikation

För att minska risken för knutbildning på epiduralkateter bör man undvika att mata in katetern för långt i det epidurala rummet; 4–5 cm rekommenderas. (0 kommentar)

Översikt

Simuleringsträning ger ökad kunskap och bättre färdigheter

Medicinsk simuleringsträning som används för att träna tekniska och icke-tekniska färdigheter har en positiv effekt på lärande och överföring av tränade färdigheter till klinisk miljö. Det råder osäkerhet avseende evidens för nyttan av simuleringsträning då flertalet studier brister i kvalitet – nya riktlinjer kan skapa ett starkare evidensunderlag. (1 kommentar)

Nationellt vårdprogram för adrenala incidentalom

Adrenala incidentalom är ett vanligt bifynd som kan ses vid ca 5 procent av DT-undersökningar av buken. Nya nationella rekommendationer för handläggning av dessa patienter poängterar värdet av adekvat initial utredning. Rekommendationerna innebär en avsevärd förenkling jämfört med tidigare.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF