Nr 44-45 2015

Signerat

Läkarförbundet tar fram policy för klimat och hälsa

»Läkarförbundet kan tyckas ha mycket annat att tampas med än klimatfrågor, men […] det handlar ju om att vi är välutbildade i hälsa och sjukdomar, har ett stort förtroende i samhället och alltså har stor möjlighet att påverka i många frågor.« (1 kommentar)

Nyheter

Miljöhänsyn ska genomsyra hela verksamheten

Mindre än tre veckor återstår till FN:s stora klimatmöte i Paris. Då ska mer än 190 regeringar komma överens om hur klimatet ska räddas. Klimatåtgärder ger samtidigt hälsovinster. Det vill Lancetkommissionen, WHO och flera läkarförbund öka insikten om. Dit hör också Sveriges läkarförbund, som precis antagit en klimatpolicy.(2 kommentar)

Det som är bra för klimatet är också bra för hälsan

Effekter av klimatförändringar märks redan i dag. De riskerar att radera ut de framsteg som gjorts på hälso­området de senaste 50 åren. Det skriver Lancetkommissionen i sin rapport »Health and climate change: policy responses to protect public health«. Rapporten tar också upp hur klimatarbetet kan dra nytta av att involvera hälsofrågor och av erfarenheter inom medicinen, och vice versa: hur klimatåtgärder ger hälsovinster.(1 kommentar)

Läkarförbundet överväger att begära central förhandling

Årets löneöversyn utan garanterad nivå har inte varit någon succé. Särskilt inte i flera landsting i Mälardalen. Nu överväger förbundet att begära central förhandling angående undermålig förhandlingsprocess i Stockholms läns landsting. (3 kommentar)

Debatt

Beslutet ligger alltid hos läkaren

Ansvaret för att ta ställning till om livsuppehållande behandling ska ges eller inte ligger alltid hos läkaren, skriver företrädare för Socialstyrelsen. (0 kommentar)

Etiken och juridiken tydlig kring livsuppehållande behandling

Både etiken och juridiken kring livsuppehållande behandling är tillfredsställande reglerad, anser Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. (0 kommentar)

Det stora sveket

Bror Gårdelöf reflekterar över resultatet av ett halvt sekels svek mot den vårdsökande allmänheten och personalen på golvet. (20 kommentar)

Vården av cancersjuka barn långt ifrån optimal

Inom vården av cancersjuka barn förekommer både över- och underbehandling som kan strida mot lagen. Det framgår av en ny avhandling, skriver Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynøe. (0 kommentar)

Kultur

Smakdomarens falska citat talar sant om vår tids sjukvård

»Vi tränade hårt, men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganisera. Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation, och också vilken underbar metod detta är för att skapa en illusion av framsteg medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering …«(3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Fusk med granskningsprocessen

»Föga förvånande har referentutlåtandena varit mycket positiva och ibland levererats blixtsnabbt …«   (0 kommentar)

Nya Rön

Kirurgi vid spinal stenos förbättras inte av fusion

En avhandling med målet att utvärdera vilken kirurgisk metod för lumbal spinal stenos som ger minskad smärta och ökad funktion visade att dekompression med samtidig fusion inte ger ett bättre resultat än enbart dekompression, oavsett om degenerativ spondylolistes förekom preoperativt eller inte. (0 kommentar)

Födelsevikten påverkade dödligheten upp till vuxen ålder

Individer med låg födelsevikt i förhållande till gestationsålder löper en signifikant ökad risk att dö i förtid upp till vuxen ålder, enligt en dansk nationell studie. Jämfört med normalgruppen löpte individer i gruppen »liten« en mer än fyrfaldigt större risk att dö under de första dagarna.(0 kommentar)

Kosttillskott kan orsaka 23 000 akutbesök per år i USA

Användandet av kosttillskott är utbrett, men få studier har undersökt risken för biverkningar. I en amerikansk studie publicerad i New England Journal of Medicine beräknades kosttillskott orsaka drygt 23 000 akutbesök i USA varje år.(0 kommentar)

Dålig tandhälsa associerad med kardiovaskulär ohälsa

I en ny avhandling från Uppsala universitet har ett samband mellan tandhälsa, kardiovaskulära riskfaktorer och kliniskt utfall bland patienter med redan känd kranskärlssjukdom påvisats. (0 kommentar)

Träning bra för alla – men vissa får kämpa mer

Livsstilsfaktorer som övervikt och dålig kondition ökar risken för att utveckla typ 2-diabetes, men så även genetiska faktorer. I en studie visade det sig att personer som har en förstagradssläkting med typ 2-diabetes svarade sämre på träning och fick mindre viktnedgång än jämförelsegruppen. (1 kommentar)

Översikt

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn

Prevalensen av astma hos barn i Sverige är 8–10 procent i skolåldern. Många småbarn har infektionsastma som ger besvär bara vid förkylning. »Äkta« astma karakteriseras av eosinofil inflammation i luftvägarna. Prognosen vid infektionsastma är god, vid astma med allergisk komponent är den mer oförutsägbar. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Gentamicin kan vara ototoxiskt även inom rekommenderade serumhalter

Kan gentamicin utlösa ototoxiska biverkningar trots rekommenderade serumkoncentrationer? (0 kommentar)

Vårdutveckling

Blandbarhet av intravenösa läkemedel behöver uppmärksammas

Samtidig administration av två eller flera intravenösa läkemedel i samma infart kan leda till utfällning, som kan ge kateterocklusion, terapisvikt och embolier. Införande av filter som hindrar partiklar från bl a inkompatibilitetsreaktioner kan förkorta intensivvårdstiden för pediatriska intensivvårdspatienter. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Svårläkt sår på fot kan vara hudtumör – två fall beskrivs

När sår inte läker på förväntat sätt trots behandling måste malignitet övervägas.  (1 kommentar)

Nytt om namn

Martin Björck ny ordförande i ESVS

Martin Björck, professor i kärlkirurgi vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, har utsetts till president i European Society for Vascular Surgery, ESVS.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF