Nr 44–45 2014

Signerat

Tidstjuvarna problemet – inte läkares arbetstider

»De problem vården brottas med beror knappast på läkares nuvarande schemaläggning.« (0 kommentar)

Nyheter

»Vårdkrävande patienter missgynnas«

Vårdvalet och vårdgarantin har lett till en mindre jämlik primärvård. De friska patienternas läkarbesök har ökat, medan de sjuka patienternas besök har blivit färre. (0 kommentar)

Nu tar han greppet om Karolinska

När Melvin Samsom ledde sitt gamla sjukhus i Nederländerna från skandalrubriker till en nationell tätposition var ledorden transparens och patientsamverkan. Som ny direktör för Karolinska universitetssjukhuset vill han använda samma recept för att sjukhuset ska förbli ett internationellt toppsjukhus. (0 kommentar)

Så ska landstingen styras

Det blir ett svagt styre i många landsting, visar Läkartidningens genomgång. (0 kommentar)

Läkaresällskapet vill bygga upp en helt egen certifieringsorganisation

För att möta eventuella framtida krav på recertifiering av läkare vill Läkaresällskapet bygga upp en egen organisation för en »certifierande granskning« av läkares fortbildning. (3 kommentar)

Skattesmäll hotar Praktikertjänst

Skatteverket anser att delägarna i Praktikertjänst – läkare, tandläkare med flera – har fått köpa sina aktier till rabatterat pris och planerar en rejäl upptaxering. Enligt Praktikertjänst hotas den personalkooperativa modellen om Skatteverkets linje vinner.(0 kommentar)

Så påverkas läkare vid förskrivning av antibiotika

Hur väl en vårdcentral fungerar påverkar hur mycket antibiotika läkaren skriver ut. Ledarskap, fortbildning och triagering är nyckelfaktorer. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.(1 kommentar)

Slopad LOV kan falla i riksdagen

Regeringens planer på att slopa det obligatoriska vårdvalet i primärvården kan gå om intet. Sverigedemokraterna är beredda att fälla förslaget tillsammans med de borgerliga partierna, rapporterar Dagens Nyheter.(1 kommentar)

Men läkarna hade glömts bort

Var är läkarna? Det undrar specialister i geriatrik och allmänmedicin efter att ha läst förslaget om en svensk standard för kvalitet i äldreboende och hemtjänst. Deras protester har nu fått effekt. (4 kommentar)

JK kritiserar visselblåsarlag

Förslaget till stärkt skydd för visselblåsare kan få motsatt effekt, menar Justitiekanslern, JK, i ett remissvar. Även Läkarförbundet har invändningar mot förslaget. (0 kommentar)

Debatt

Sverige bör begrunda utspel i PNAS

Svenska politiker står inför stora avgöranden om hur vi ska satsa på våra universitet och vår forskning, skriver Lars Breimer och Torbjörn Nilsson. (0 kommentar)

Utmaningar och möjligheter för nästa generation inom global hälsa

Trots att intresset för global hälsa är stort bidrar Sverige med en mycket liten andel personal vid katastrofer och humanitära kriser. Svenska läkare bör uppmuntras att söka tjänster inom Sida och internationella organisationer, skriver en grupp författare. (3 kommentar)

Förlossningsvård kräver direkt tillgång till intensivvård

Intensivvård ska finnas omedelbart tillgänglig vid ett förlossningssjukhus, utan behov av extern transport, skriver styrelsen för Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård. (4 kommentar)

Patientsäkerheten i fokus

Vi finner det anmärkningsvärt att styrelsen för SFOAI med sådan emfas kan uttala sig om förhållandena på BB Sophia, skriver företrädare för BB Sophia i denna replik. (0 kommentar)

Lidköping ställer gärna upp i studie

Sammanfattningsvis finner jag ingen som helst anledning att starta statinbehandling hos patienter med hjärnblödning förrän den korrekta studien är gjord, skriver Lennart Welin.(0 kommentar)

»Vi hänvisar till den samlade bedömningen«

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting hänvisar till den samlade bedömningen som redovisas i underlaget för beslut, som togs fram inför starten av förlossningsverksamheten på BB Sophia.  (1 kommentar)

Kultur

De gröna sjukhusparkerna – vart har de tagit vägen?

Vart tog alla sjukhusparker vägen? På Kungsholmen i Stockholm stod de en gång för en stor del av stadsdelens grönska. Professor Lars Räf undersöker vad som är kvar av dem.  (5 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Svårt men hoppfullt i tillväxtland

»Trots enorma skillnader mellan Vietnam och Sverige har vi mycket att inspireras och att lära av.«  (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Behandling av akalasi – från valben till poem

Vid akalasi ses ingen spontan utläkning. De två äldsta behandlingsmetoderna, dilatation och myotomi av kardiaområdet, dominerar terapin 340 respektive 101 år efter introduktionen. POEM (peroral endoskopisk myotomi) innebär ett paradigmskifte för myotomi i kardiaområdet och är en stor framgång hittills. (0 kommentar)

Nya Rön

Kroppseget prohormon speglar risk för kranskärlssjukdom

En ny svensk studie visar att låga serumhalter av prohormonet DHEA hos äldre män kan sättas i samband med risken att drabbas av kranskärlssjukdom.   (0 kommentar)

Socioekonomisk status har enbart en svag koppling till kriminalitet

En ny svensk studie slår fast att familjeinkomst och socioekonomisk status inte utgör miljöfaktorer som har en betydande inverkan för att utveckla brottsligt beteende eller leda till missbruk. I stället framhävs genetikens roll. (1 kommentar)

Regional centralisering av svårt skadade gav enbart liten effekt

I ett försök att utvärdera effekten av centralisering av alla svårt skadade till traumacentrum gjordes en observationsstudie i England. Centralisering anses kunna öka kvaliteten, men enligt studien gav det ingen påverkan på det genomsnittliga antalet intensivvårdsdagar och sjukhusdagar eller på överlevnad. (0 kommentar)

Snabbtest bidrog till minskad förskrivning av antibiotika

Antibiotikaförskrivningen i primärvården kan minska om patienter vid den vanliga läkarundersökningen får ta blodprov, enligt en översikt i Cochranebiblioteket. (0 kommentar)

Nya »bio-mjälten« rensar blodet från patogener och toxiner

Preklinisk forskning har demonstrerat ett sätt att rensa blodet från patogener. Metoden kan på lång sikt bidra till behandling av sepsis. (0 kommentar)

Genetiska markörer för vaccinrelaterade feberkramper

Allvarliga biverkningar uppträder i enstaka fall i samband med vaccination. I syfte att undersöka genetiken bakom detta har forskare genomfört en så kallad helgenomundersökning. Fynden kan ses som en plattform för framtida studier inom vaccinområdet. (0 kommentar)

Traumatisk hjärnskada ökar risken för demens

Patienter som drabbats av en traumatisk hjärnskada löper ökad risk att drabbas av demens. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften JAMA Neurology. (0 kommentar)

Spel- och sexmissbruk biverkan till parkinsonmedicinering

I JAMA Internal Medicine presenteras en studie där man funnit att dopaminerga preparat, som ges vid bland annat Parkinsons sjukdom, kan leda till bristande impulskontroll med beteenden såsom spel-, sex- och shoppingmissbruk. (1 kommentar)

Omskärelse skyddar mot syfilis

Omskärelse kan komma att spela en viktig roll när det gäller att kontrollera spridningen av syfilis, särskilt i områden där HIV är vanligt förekommande, enligt en studie i Lancet Global Health. (0 kommentar)

God psykisk och fysisk hälsa hos nya invandrare

Nya invandrare verkar inte ha några hälsomässiga hinder för snar integration i samhället. De undersökta skattade sin fysiska och psykiska hälsa samt livskvalitet, välbefinnande och sociala relationer på minst samma nivå som den svenskfödda kontrollgruppen. (3 kommentar)

Ny modell för att studera alzheimer

I tidskriften Nature presenteras en ny forskningmodell för demenssjukdomen alzheimer. Den aktuella metoden visar att det sannolikt finns en gemensam patogenes bakom plack och nystan mellan och i cellerna. Författarna lyckades bromsa utvecklingen av de båda genom att tillsätta läkemedelskandidater mot sjukdomen. (0 kommentar)

Samma risk med laparoskopisk och öppen kirurgi vid ändtarmscancer

Sexuell dysfunktion och urininkontinens är kända risker efter kirurgisk behandling av ändtarmscancer. En studie presenterad i British Journal of Surgery pekar på att det inte föreligger någon skillnad i risk med laparoskopisk kirurgi. (0 kommentar)

Ingen effekt av akut blodtrycksbehandling vid stroke

Vilken effekt ger blodtrycksbehandling i akutfasen vid stroke? En jämförande kontrollstudie visar att behandling visst gav blodtryckssänkning, men några skillnader i resultat på Rankin-skalan mellan de patienter som avslutat behandlingen och de som fortsatt kunde inte ses. (0 kommentar)

Översikt

Kommunikationsträning för personal kan öka patienters utbyte av vården

Kommunikationsträning av sjukvårdspersonal tycks resultera i ökad patienttillfredsställelse. Men vilka kunskaper träningen fokuserar på varierar och heterogeniteten i träningsprogrammens metod och längd är stor. (0 kommentar)

Ny metod att behandla akalasi prövas nu

Akalasi är en motorikstörning i esofagus och nedre esofagussfinktern; kardinalsymtom är sväljningssvårigheter (dysfagi). En ny minimalinvasiv behandlingsteknik, POEM (peroral endoskopisk myotomi), har nyligen introducerats i Sverige. Metoden jämförs nu med laparoskopisk esofagogastromyotomi inom ramen för en europeisk randomiserad multicenterstudie. (2 kommentar)

Nytt om namn

Prisbelönt forskning om lymfödem

Håkan Brorson har erhållit utmärkelsen »Best Career Investigation Award« för sin forskning och operationsmetod av lymfödem.(0 kommentar)

Fernströmpris för forskning om barncancer

Forskaren och läkaren David Gisselsson Nord har fått motta Lunds universitets lokala Fernströmpris för sina studier av kromosomförändringar vid barncancer. Prissumman är på 100 000 kr. (0 kommentar)

Miriam Mints får rysk hedersprofessur

Miriam Mints, universitetslektor, docent och överläkare vid kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har utnämnts till hedersprofessor vid Ryska akademin för medicinsk vetenskap.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Akut buk hos barn

Noggrann anamnes och status, indicerade röntgenundersökningar och riktad provtagning ger möjlighet att bedöma barnets tillstånd och, utifrån barnets ålder, skapa en helhetsbild för att skilja farliga diagnoser från harmlösa tillstånd vid akut buk. (5 kommentar)

Patientsäkerhet

Personal på SÄS oroliga för patientsäkerheten

När Inspektionen för vård och omsorg bad personalen på Södra Älvsborgs sjukhus bedöma patientsäkerheten, sa drygt hälften att den inte kunde garanteras. »Allvarligt«, enligt IVO som nu sätter sjukhusets kirurgklinik under lupp.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF