Nr 45 2013

Signerat

Ursprungsmärkning hindrar smittspridning

»Det har ingenting med patriotism att göra, utan handlar om omtanke om vår gemensamma bakterieflora, våra antibiotikaverktyg och vårt ansvar för miljön.«(0 kommentar)

Nyheter

Farväl till landstingen

Dagens organisation med 21 landsting är ett allvarligt hot mot svensk sjukvård. Det säger Göran Stiernstedt, tidigare chef för vård och omsorg på SKL, i sin första intervju efter att han lämnat landstingsvärlden. (8 kommentar)

Han ska underlätta samarbete och gemensamma beslut i landstingen

Patientfokus och IT-system står överst på agendan när Hans Karlsson axlar direktörsmanteln på SKL:s avdelning för vård och omsorg.  Och vägen framåt går via samtal, samverkan och dialog. (0 kommentar)

Läkarförbundet får regeringspengar för att kartlägga ST-tjänstgöring

Läkarförbundet har fått pengar från regeringen för flera projekt. Det största handlar om att kartlägga ST-tjänstgöring inom den privata sjukvården.(0 kommentar)

Får bloggande patienter bättre vård?

Allt fler patienter bloggar - hur ska läkarna hantera det?(0 kommentar)

Läkarförbundet kräver enklare prissättning av läkemedel

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin kräver tillsammans med ordförandena i tre patientförbund ett nytt system för prissättning av läkemedel.(0 kommentar)

Debatt

Zolpidem och rattfylleri

Det är anmärkningsvärt att jag, som arbetar knappt halvtid, träffat på fyra fall där zolpidem varit närvarande vid allvarliga rattfyllerier, skriver Clas Sjöberg.(2 kommentar)

»Rekommenderade läkemedel« ska ge säkrare behandling av barn

Skriften »Rekommenderade läkemedel för barn 2013–2014« är avsedd att användas främst ur ett öppenvårdsperspektiv och gäller i första hand behandling av vanliga barnåkommor, skriver Fredrik Cederblad med flera.(0 kommentar)

Brister i rutinerna för hur anhöriga kontaktas efter svåra olyckor

Vem känner ansvar för att se till att det på alla sjukhus i Sverige finns tydliga och enhetliga riktlinjer för anhörigrutiner?(0 kommentar)

Dåliga datasystem knäcker sjukvården

Ofta framkommer det att läkarna klarade av att undersöka fler patienter före datorernas inträde och att det är datasystemen som är de stora tidstjuvarna. Men vad gör man åt det? undrar Lars Olén och medförfattare.(6 kommentar)

Brukarstyrda inläggningar kan utveckla psykiatrins slutenvård

I Norge finns exempel på brukarstyrda inläggningar som det finns anledning för oss att ta efter, skriver Lars Jacobsson.(1 kommentar)

Nationella riktlinjer för beroendevård revideras

I Läkartidningen 43–44/2013 skrev Marcus Heilig att patienter som utvecklat beroende av medicinska opioider bör kunna få underhållsbehandling med buprenorfin. Socialstyrelsen svarar här.(0 kommentar)

Krönika

Hjärna – Mage: 1-0

Ska metotrexatet sättas ut med tanke på anestesin under den förestående operationen? Magkänslan säger en sak, researchen en annan. Jakob Endler berättar hur det hela slutar.(1 kommentar)

Kultur

Hemlig hygien – något att orda om

Kampen mot maligna bakterier och sjukdomsalstrande mikrober börjar med klinisk hygien. Hur en sådan främjas eller glöms bort, och vilka utmaningar det innebär att upprätthålla den, har professor Stephan Rössner synat ända in i toalettporslinet.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vad är bilden av svensk sjukvård?

»Eller är det en verksamhet som inom i stort sett varje område … fortsätter att redovisa utfallsmått och resultat, vilka kan räknas in bland de allra bästa i världen?«(0 kommentar)

Nya Rön

Hemorragisk stroke orsakar hälften av alla dödsfall i stroke

Den globala sjukdomsbördan av stroke har sammanställts i en studie i Lancet Global Health. Data från 119 undersökningar från hög-, medel- och låginkomstländer ingår.(0 kommentar)

Rapport

Alltför få oklara dödsfall bland barn utreds i Sverige

Dödsfallsutredningar av barn görs bara när det finns ett samband med brott. För att skydda utsatta barn i Sverige borde även fall av misstänkt misshandel eller omsorgssvikt ingå i utredningarna, med de engelska »serious case reviews« som förlaga.(0 kommentar)

Nytt om namn

Mattias Block belönas med AT-läkarnas studierektorpris

Mattias Block, specialistläkare i kirurgi, har tilldelats 2013 års studierektorspris av AT-läkarna och AT-kansliet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.(0 kommentar)

Thomas Nolin får årets Hippokratespris

Thomas Nolin, överläkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad, får Svenska Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, för sin viktiga etiska gärning.(0 kommentar)

Originalstudie

Två barn i varje skolklass med 7-åringar lider av enures

Sängvätning (enures) är ett vanligt hälsoproblem hos barn; prevalensen är ca 10 procent av 7-åringar. Obehandlat kan tillståndet få negativa psykologiska konsekvenser. Skolhälsovården har en nyckelroll. En enkät visar att förbättringar behövs. (0 kommentar)

Översikt

Klusterhuvudvärk kan vara förknippad med bakomliggande sjukdom

Kluster- eller Hortons huvudvärk är en primär huvudvärk, men det kan finnas en bakomliggande lesion. Frågan om när neuroradiologisk utredning är indicerad diskuteras.(2 kommentar)

Exosomen – intercellulär signalbärare med framtids­potential

Exosomer frisätts från kroppens alla celler. De utgör ett nyupptäckt intercellulärt signalsystem, som kan ge nya diagnostiska och terapeutiska möjligheter. Välstuderade områden är immunologi, inflammation och allergi med applikation inom bl a cancervård, urologi och kardiologi.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF