Nr 46 2013

Signerat

Kvalitetsmässa för bättre offentlig verksamhet

»Kvalitetsmässan är offentlig verksamhets stora mötesplats – ett slags tennisveckan i Båstad för offentlig verksamhet minus tennis, champagne och Stureplans stekare.«  (0 kommentar)

Nyheter

»Utredaren har inte följt direktiven«

AT-studierektorerna i Västra Götalandsregionen anser att Stefan Lindgren inte tillräckligt utrett möjligheterna att bevara och utveckla AT. (0 kommentar)

Förvåning och besvikelse över utebliven remiss

Mer än åtta månader har gått sedan regeringens utredare Stefan Lindgren överlämnade sin utredning om en ny läkarutbildning. Nu ställer sig allt fler frågan om något hakat upp sig, eller om regeringen rentav backat och inte vill ha någon ny utbildning.(3 kommentar)

Fortsatt ökning av läkarantalet

Antalet läkare i Sverige kommer att öka med cirka 25 procent de närmaste femton åren. Det visar Läkarförbundets nya arbetsmarknadsprognos. Ökningen hänger dock på att inflödet av utlandsutbildade läkare fortsätter i samma snabba takt som i dag.(0 kommentar)

Industrifinansierad fortbildning snart blott ett minne

Enligt det nya industriavtalet som nu är klart ska arbetsgivaren framöver stå för hela fortbildningsnotan.(0 kommentar)

Smer säger nej till mitokondriebyte

Med mitokondriebyte skulle vissa allvarliga ärftliga sjukdomar kunna hindras från att föras över från mor till barn. Statens medicinsk-etiska råd anser dock att man inte i nuläget bör lätta på förbudet mot genterapi på könsceller.(0 kommentar)

Johan von Schreeb: »Det ser ut som en fem mil bred ångvält kört in«

Kirurgen Johan von Schreeb flög till Filippinerna för en dryg vecka sedan med Läkare utan gränser. Tillsammans med några kollegor från organisationen befinner han sig på ön Samar, som var den första som drabbades av den kraftfulla tyfonen. Trots att han är van vid att arbeta i spåren efter allvarliga katastrofer, beskriver han förödelsen som […](0 kommentar)

Snart dags för nya Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut går i graven vid årskiftet och ersätts istället av nya Folkhälsomyndigheten.(0 kommentar)

Debatt

En anhörigs möte med psykiatrin

I dag är sjukvården teknisk och effektiv. Den uträttar väldigt mycket, men den tyngs ned av kostnadskrav och fyrkantiga effektivitetsmått, skriver modern till en allvarligt psykiskt sjuk son. Det hon saknar mest är tid för de vardagliga och fruktbringande samtalen mellan patient och personal. (2 kommentar)

Skattning av njurfunktion hos barn – använd gärna Schwartz formel

Lär er gärna att använda Schwartz formel, den är enkel, skriver Kjell Tullus.(0 kommentar)

Kreatininvärden bör kompletteras med GFR-beräkningar

Omvandling av serumkreatinin till GFR ger en bättre uppfattning om njurfunktion än kreatinin och cystatin C, konstaterar Peter Ridefelt och medförfattare.(0 kommentar)

Höjningen borde ha föregåtts av en etisk analys

Strategin att testa och utvärdera när det gäller den höjda ersättningsnivån till äggdonatorer i Region Skåne kritiseras.(0 kommentar)

Försök på två år – ska utvärderas

Den höjda ersättningen har hittills lett till att köerna till äggdonation i Region Skåne är borta, skriver Carl Johan Sonesson och medförfattare.(0 kommentar)

Vad kostar ojämlikhet i hälsa?

Det är högst diskutabelt att ägna tid och kraft åt att beräkna kostnaderna för sociala skillnader i hälsa, skriver Ulf-G Gerdtham och Carl Hampus Lyttkens.(0 kommentar)

Professionen måste ta ansvar för fortbildningen

Att fortbildning i dag är en bristvara för en stor del av läkarkåren påverkar sannolikt vårdkvalitet och patientsäkerhet, skriver Gösta Eliasson och medförfattare.(1 kommentar)

Kultur

Aktuell rapport från akuttjänstgöring i Sydafrika

Akutläkare i Sydafrika konfronteras med ett brett spektrum av traumafall under ett arbetspass. Skottsår, upprepade knivhugg, krosskador till följd av trubbigt våld är vardagsmat. Den svenske ST-läkaren Mikael Gellerfors berättar om sina erfarenheter inom Kapstadens akutsjukvård.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Kvinnor och män är olika!

»Ett annat intressant forskningsområde är skillnader i hur kvinnor och män omsätter och reagerar på läkemedel.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Unga med psykotiska symtom gör fler självmordsförsök

Psykotiska symtom som hallucinationer och vanföreställningar är vanligt förekommande hos barn och ungdomar. Ungdomar med psykotiska symtom har ökad självmordsrisk. Att omsorgsullt fastställa förekomst av psykotiska symtom hos ungdomar är viktigt för att kunna identifiera ungdomar med självmordsnärhet.(0 kommentar)

Nya Rön

God effekt av obesitaskirurgi, men långtidsdata saknas

Obesitaskirurgi har större effekt på både kroppsvikt och andra utfallsmått jämfört med icke-kirurgisk behandling. Men slutsatserna begränsas av kort uppföljningstid, enligt en metaanalys presenterad i BMJ.(0 kommentar)

Antikroppar tänder hopp om ny HIV-behandling

I två artiklar i Nature tänds hoppet om en ny typ av HIV-behandling. Förhoppningen bygger på upptäckten att det utvecklas antikroppar hos vissa HIV-smittade vilka burit på viruset under en längre tid.(0 kommentar)

Koppling mellan sömntid och halten beta-amyloid

Personer med kort sömntid har större ansamling av beta-amyloid i hjärnan, visar en studie i Jama Neurology. Men om förbättrad sömn kan skydda mot ansamling av plack och i förlängningen förebygga Alzheimers sjukdom framgår inte.(0 kommentar)

God validering av astma med svenska populationsregister

Uttag av astmaläkemedel kan användas som mått för validering av astmatisk sjukdom. Kvaliteten på astmadiagnoser från specialistvården som rapporteras i Patientregistret är hög, enligt svensk forskning.(0 kommentar)

Recension

Krigskirurg med kulturell fingertoppskänsla

Kirurgen Johan von Schreeb, en av grundarna till den svenska sektionen av Läkare utan gränser, är just nu på plats i Filippinerna för att delta i hjälpinsatserna för orkankatastrofens offer. Under de senaste decennierna deltog han i akuta hjälpinsatser i många andra krigs- eller katastrofdrabbade länder på olika håll i världen. Hans bok om läkarjobbet bland de hjälpbehövande anmäls av Li Felländer-Tsai, professor vid Karolinska institutet.   (0 kommentar)

Medicinsk kontrovers

Låt oss gemensamt arbeta för en förenklad rekommendation

Carl-Gustaf Elinder och medarbetare har förtjänstfullt lyft en rad frågor relaterade till dosering till patienter med varierande grad av njurfunktion. Vi har på några punkter åsikter som skiljer sig åt, men graden av samsyn är långt större än vad som kanske framgår av tidigare inlägg i debatten.  Det avgjort viktigaste i klinisk vardag är att […](0 kommentar)

Bättre använda modern formel än att vara formell

Lars Ståhle vid Läkemedelsverket har kommenterat våra pragmatiska råd om hur eGFR kan användas för att dosera läkemedel som huvudsakligen utsöndras via njurarna. Lars Ståhle menar att om en viss metod att beräkna njurfunktionen angivits i produktresumé eller i Fass-text ska den användas, även om metoden ger en sämre skattning av njurfunktionen (dvs glomerulär filtration, […](0 kommentar)

Följ doseringsanvisningarna när dos ska justeras efter njurfunktion

Nedsatt njurfunktion riskerar att leda till högre läkemedelskoncentrationer än avsett. Den kliniska konsekvensen av detta avgörs av läkemedlets kinetiska egenskaper och sambandet mellan koncentration och effekt. Det är viktigt att följa Fass-rekommendationer och använda de metoder för uppskattning av njurfunktion som dessa rekommendationer bygger på.(0 kommentar)

Dosering av läkemedel bör anpassas till njurfunktionen

Med hjälp av formler kan glomerulär filtrationshastighet (GFR) skattas från plasmakoncentrationen av kreatinin eller cystatin C (estimerad GFR [eGFR]). Moderna validerade skattningar av GFR ger noggranna resultat. För läkemedel med dominerande utsöndring via njurarna blir dosreduktionen som regel direkt proportionell mot sänkningen av eGFR.(0 kommentar)

Översikt

Strukturell hjärnavbildning kan förbättra diagnostiken vid demens

Kunskapen kring demenssjukdomar har ökat, inte minst då det gäller avbildande metoder. Denna kunskap har dock inte fullt ut implementerats i det kliniska radiologiska rutinarbetet. Artikeln är ett förslag till kliniskt användbara bedömningsinstrument för utvärdering av hjärnförändringar vid de vanligaste demenssjukdomarna.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Supragastrisk rapning – svårt handikapp som kan behandlas

Handikappande rapning utan andra symtom är sannolikt supragastrisk rapning – en beteenderubbning. Logopedisk behandling kan vara framgångsrik, visar en fallbeskrivning.(0 kommentar)

Originalstudie

Oväntat få fynd av tuberkulos hos utlands­födda gravida

Bland 208 gravida utlandsfödda kvinnor var det i en studie från Skåne år 2011 ingen som hade aktiv sjukdom, och bara 4,5 procent hade latent tuberkulos.(0 kommentar)

Självadministrerat remifentanil vid förlossning

Remifentanil är en kortverkande opioid, som prövades på 20 kvinnor som av medicinska skäl inte kunde erbjudas epidural analgesi. Inga negativa effekter på förlossningens förlopp eller barnets tillstånd noterades.(3 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Protonpumpshämmare kan orsaka urtikaria

Kan protonpumps­häm­mare orsaka hyper­eosinofili och urtikaria? En kvinna har använt protonpumpshämmare (PPI) i många år. Hon behandlas just nu med lansoprazol, men det är osäkert vilka PPI hon har haft tidigare. De senaste två åren har hon besvärats av urtikaria och man har också upptäckt förhöjda nivåer av eosinofila granulocyter. Kan detta vara en biverkan […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Risk för bifasisk reaktion vid allergiska symtom

Trots korrekt initial akutmedicinsk behandling kan allergiska symtom återkomma som en så kallad bifasisk reaktion. Detta är enligt IVO välkänt och bör beaktas vid omhändertagande allergiska reaktioner. (5 kommentar)

Utgåvan som PDF