Nr 46 2014

Signerat

Chefläkaren – systemperspektiv för kvalitet och patientsäkerhet

»… fokus måste ligga på det förebyggande arbetet, så att fel i möjligaste mån inte begås. I det arbetet har chefläkaren en central roll, som stoppkloss, pådrivare och rådgivare.« (0 kommentar)

Nyheter

Västmanland positivt exempel i kampen

– Vi kan inte smitta i vården. Då jobbar vi på fel sätt. Orden kommer från hygiensjuksköterskan Eva Edberg, som den här morgonen håller till i sitt arbetsrum på tolfte våningen i en av de äldre byggnaderna på Västmanlands sjukhus, Västerås. Häruppe är utsikten över landskapet och Mälaren strålande och ger en känsla av att […](0 kommentar)

En översyn behövs

»Behov och inte efterfrågan ska styra vården«. Det säger Svenska läkaresällskapet apropå Riksrevisionens granskning av vårdvalsreformen i primärvården. De efterlyser nu en översyn.(1 kommentar)

Klarare regler för beslutsoförmögna på gång

En grupp där delaktigheten innebär särskilda utmaningar är personer som saknar beslutsförmåga. Nu ses regelverket över för att patientens vilja ska kunna styra även i dessa lägen.(0 kommentar)

Delaktighet kräver mer än ny lag

Med den nya patientlagen blir patientens rätt till delaktighet för första gången lagfäst. Förutsättningar och hinder för reell delaktighet i vården diskuterades vid Läkarförbundets och Läkaresällskapets årliga etikdag.(0 kommentar)

Läkares efternamn vittnar om sega klasstrukturer

Är du läkare är det mera troligt att ditt efternamn slutar på -eus eller -ius än för genomsnittssvensken. Sådana namn är överrepresenterade i läkarkåren, liksom adliga namn. Medan efternamnen som slutar på -son är underrepresenterade.(7 kommentar)

Läkarförbundets ordförande försvarar vårdvalet

Riksrevisionens granskning rubbar inte Läkarförbundets tro på vårdvalet – däremot håller Heidi Stensmyren med om att det krävs förändringar. (2 kommentar)

Debatt

(O)förmånlig skattefälla för hyrläkare

Läkare hos bemannings­företag som utlovar skattefria förmåner riskerar svidande skatterevision, skriver företrädare för branschen. (0 kommentar)

Jämför inte äpplen och päron vid ­utvärdering av rehabiliteringsgarantin

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har i en andra rapport [1] utvärderat effekterna av rehabiliteringsgarantin avseende KBT vid psykisk ohälsa och multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. Rehabiliteringsgarantin syftar till att förbättra vården och möjligheten att återgå i arbete för människor med långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa. Den ekonomiska ersättningen är på årsbasis och ger därför inga […](0 kommentar)

NjuRen på väg in i flera landsting

Här klargörs att pilotprojektet Njurknappen och tjänsten NjuRen båda är integrerade i journalsystemet TakeCare via Janusfönster, och har samma bakomliggande teknik, medan gränssnittet och beräkningsformler har utvecklats. (0 kommentar)

Evidensbaserad medicin i fara

Ole Fröbert och Stella Cizinsky vill se en förändring i det regelverk som fjättrar de forskningsetiska kommittéerna i en rädsla för oetisk forskning. (2 kommentar)

Krönika

Språkets olidliga vaghet

Ett nej är inte alltid bara ett nej när det tar vägen från läkarens mun via en tolk till patientens öra. Men vad det exakt blir, har läkaren svårt att undersöka. (0 kommentar)

Kultur

Från lönnmördare till hedersman

Inte ett århundrade för sent kan det äntligen avslöjas: Richard III – Englands 1400-talskung med det blodbesudlade ryktet – var ingen samvetslös mördare, utan tvärtom en ansvarskännande, plikttyngd landsfader och hedersman.  (0 kommentar)

Före döden finns livet – ett andrum

För författaren Henning Mankell kom cancerbeskedet som en chock. Hans bearbetning av mötet med sjukvården efter diagnosen väcker många tankar om relationen mellan patienten och hans läkare.   (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ordning i leden

»Våra patienter förtjänar bättre än att irra runt bland motstridiga besked.« (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Alla barn måste skyddas från kränkningar

Den här veckan fyller FN:s barnkonvention 25 år. I veckans nummer av Läkartidningen beskrivs barnens rätt till uppfostran utan våld samt hur adekvat diagnostik och handläggning bör ske vid misstanke om barnmisshandel eller försummelse av barn.(0 kommentar)

Nya Rön

Förbättrad överrapportering minskade antalet undvikbara skador

Genom att införa ett strukturerat sätt att rapportera medicinsk information mellan läkare under utbildning kunde frekvensen undvikbara skador minskas, utan att negativa effekter på mängden arbete sågs. (1 kommentar)

Översikt

Försummelse av barn – ett försummat problem

Upp till vart sjätte barn i västvärlden upplever fysisk eller psykisk försummelse under sin uppväxt. Vid svår försummelse ses förändringar i hjärnan som är kopplade till störningar i kognition, koncentration, impulskontroll och socialt beteende.(0 kommentar)

Skador av våld hos små barn – tecken, handläggning och diagnostik

Sverige betraktas som ett föregångsland när det gäller förebyggande insatser mot barnmisshandel och omsorgssvikt. Däremot är Sverige inte alls ledande vad gäller den medicinska handläggningen av dessa tillstånd. Utredning av barnmisshandel kräver ett differentialdiagnostiskt tänkande och ett systematiskt arbetssätt.(0 kommentar)

Barnuppfostran utan våld – en rättighet för varje barn

Trots att barns rättigheter står på agendan på stats- och myndighetsnivå i Sverige är våld mot barn ett folkhälsoproblem. Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig funktion att fylla i arbetet för att synliggöra och minska barns utsatthet.(0 kommentar)

»Spice« – syntetiska kannabinoider med riskabla effekter

”Spice” är en samlingsbenämning på syntetiska kannabinoider som adderats till torkade växtdelar avsedda för rökning i missbrukssyfte. Bruk av dessa kannabinoider har i några fall medfört allvarliga akuta symtom såsom medvetslöshet, kramper och stroke. Även akut njursvikt förekommer, vilket illustreras av en fallbeskrivning. (0 kommentar)

Originalstudie

Information på läkarprogrammet viktig för rekrytering till forskning

Det finns ett stort intresse att forska bland läkarstudenter men många upplever att det är svårt att få kontakt med forskargrupper. Tidsbrist är också ett stort hinder, visar en enkätstudie. (3 kommentar)

Nytt om namn

Mångfaldspris till utbildningsteam inom AT–ST

Region Skånes Mångfaldspris till utbildningsteam på Stora Likarättsdagen har tilldelats Ola Björgell, regionöverläkare AT och ST, Jonas Ålebring, ST-läkare, och Karin Andersson, AT- och ST-handläggare. Prissumman är på 50 000 kronor.(0 kommentar)

Mia Furebring utsedd till årets Hippokratespristagare

Infektionsläkaren Mia Furebring, Akademiska sjukhuset, Uppsala, får Hippokratespriset för sina insatser att lyfta etiken i det kliniska arbetet.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF