Nr 46 2015

Signerat

Socialstyrelsen – en myndighet som lyssnar

»All heder åt Socialstyrelsen för att den backar och gör om i en fråga där man uppenbart har hamnat snett.« (0 kommentar)

Nyheter

Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen

Endast en tredjedel av Sveriges primärvårdsläkare är nöjda med sina möjligheter till fortbildning. Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Mest missnöjda är de läkare som arbetar på vårdcentraler med många vakanser. (0 kommentar)

Norrbotten nöjdast med fortbildningen

De primärvårdsläkare i Sverige som är mest nöjda med sina möjligheter till fortbildning finns i Norrbotten. Det visar nya siffror från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Resultatet är överraskande. I Norrbottens läns landsting är läkarbemanningen på vårdcentralerna under riksgenomsnittet. Läkartidningen reste till Luleå.(0 kommentar)

Så mycket får varje landsting för att hantera flyktingsituationen

Landstingen föreslås få knappt 1,5 miljarder kronor som stöd för att kunna hantera flyktingsituationen. Ett välkommet tillskott för sjukvården, enligt de landsting Läkartidningen pratat med. Mest i kronor räknat får Västra Götaland, minst får Gotland.(2 kommentar)

SKL ville inte fasa ut joursystem

Motionen om att fasa ut joursystemet och ersätta det med en schemaläggningsmodell avslogs vid Sveriges Kommuner och landstings kongress i Karlstad i dag.(0 kommentar)

Inga vårdskador på akuten i Lund

Inga kända vårdskador då akutmottagningen i Lund hade sommarstängt nattetid, enligt Ivo. Ärendet avslutas därför.(0 kommentar)

»Arbetsuppgifter måste tas bort«

Värmlands läkarförening, där Marina Tuutma är ordförande, uppmanar landstingspolitikerna att se över vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras efter nästa års sparkrav. Och redan nu menar man att gränsen är nådd. Fredrik Larsson (M) håller dock inte med om att gränsen generellt skulle vara nådd. Uppdaterad 2015-11-12.  (8 kommentar)

Debatt

Sepsis – vår tids okända folksjukdom

Medvetenheten kring sepsis måste höjas i landet, och forskningsresurserna ökas. För detta krävs krafttag från beslutsfattare, skriver denna författargrupp. (1 kommentar)

Flimmerablation i kliniken

Bättre statistik behövs över komplikationsrisken vid flimmerablation i kliniken. Det skriver Milos Kesek och Steen M Jensen apropå uppgifter i en artikel som publicerats i Läkartidningen. (0 kommentar)

Ny etikutbildning föreslås i all högre utbildning

Kritiskt etiskt tänkande bör ingå i all högre utbildning, inklusive läkarutbildningen, skriver Lennart Levi, Bo Rothstein och Marcus Tannenberg. (0 kommentar)

Kultur

Neurologen Karl-Axel Ekbom berättar om sin upptäckt av restless legs

Läkartidningen publicerar ett utdrag ur framlidne neurologen Karl-Axel Ekboms memoarer, ett manuskript som planeras bli en bok med titeln »Ett läkarliv – i skuggan av två världskrig«.(2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Bedömning av forskningskvalitet kräver fler metoder

»Forskningskvalitet kan inte uttryckas i en siffra.« (0 kommentar)

Nya Rön

Inga samband mellan Pandemrix-vaccination och risk för dödföddhet

Inga samband hittades mellan vaccination med Pandemrix under graviditeten och risk för dödföddhet, neonatal död eller senare död i barndomen, enligt en studie som publiceras i BMJ i dag.(2 kommentar)

Mekanisk aortaklaff gav bättre överlevnad än biologisk protes

Patienter i åldern 50–69 år som efter kirurgiskt byte av aortaklaffen fick en mekanisk aortaklaffprotes hade bättre överlevnad jämfört med dem som fick en biologisk aortaklaffprotes, visar en studie presenterad i European Heart Journal. (1 kommentar)

Naturligt åldrande kan förklara minskad allergisk sensibilisering

Hög incidens av och låg remission från allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar förklarar hög förekomst av sensibilisering vid 19 år. Bland vuxna ses ett omvänt mönster med låg incidens och hög remission, visar en ny avhandling. (0 kommentar)

Telefonuppföljning gav förbättrade riskfaktorvärden för högriskpatienter

I en nyligen publicerad studie jämfördes uppföljande vård för patienter med diabetes eller kronisk njursvikt enligt nuvarande rutin med en ny förebyggande åtgärd med telefonuppföljning. Förbättrade riskfaktorvärden sågs med den nya metoden. (1 kommentar)

Temainledning

Fysisk aktivitet en viktig medicin

Människan är byggd för rörelse. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar hjärta, blodkärl, skelettmuskulatur, immunsystem, hjärna samt andra organ, och bidrar därmed till ökad livskvalitet. Läkare spelar en viktig roll för att främja den fysiska aktiviteten hos befolkningen. (1 kommentar)

Översikt

Personer med reumatoid artrit bör uppmanas till fysisk aktivitet

Många personer med reumatoid artrit har nedsatt rörlighet, muskelfunktion och kondition. Symtomen leder ofta till otillräcklig fysisk aktivitet, men många kan förbättra sin kondition och muskelstyrka utan att sjukdomen förvärras. (0 kommentar)

Aerob fysisk aktivitet sänker blodtrycket vid hypertoni

Regelbunden fysisk aktivitet bör definitivt ingå i behandlingsrekommendationerna vid hypertoni. Särskilt aerob träning har visats sänka blodtrycket. Varje patients riskprofil måste dock bedömas så att man hittar rätt träningsintensitet. (0 kommentar)

Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression

Fysisk aktivitet har dokumenterad effekt vid depression. Effekten är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression. Dessutom är fysisk aktivitet i stort biverkningsfri. (6 kommentar)

Att bedöma och utvärdera fysisk aktivitet vid rådgivning i vården

För att hjälpa en person till hälsobringande fysisk aktivitet är det viktigt att först bedöma på vilken aktivitetsnivå personen befinner sig för att sedan utvärdera hur en eventuell rekommenderad intervention påverkat den fysiska aktiviteten. (0 kommentar)

Fysisk aktivitet – nya vägar och val i rekommendationerna för vuxna

Alla vuxna rekommenderas fysisk aktivitet minst 150 minuter i veckan och minst av måttlig intensitet. Högre dos kan ge ytterligare hälsovinster. Långvarigt stillasittande bör undvikas. (0 kommentar)

Träning vid kronisk hjärtsvikt för att förbättra livskvaliteten

Varje år insjuknar 20 000–30 000 nya personer i kronisk hjärtsvikt. De typiska symtomen är andfåddhet och extrem trötthet. Alla personer med stabil kronisk hjärtsvikt ska erbjudas fysisk träning. (1 kommentar)

Aerob fysisk aktivitet och kostråd förordas vid fetma och övervikt

 Vältränade överviktiga har mindre risk att drabbas av hjärt–kärlsjukdom och förtida död än otränade normalviktiga. (2 kommentar)

Att vara i rörelse minskar risk för sjukdom och förtida död

Vinsterna med regelbunden fysisk aktivietet är många och stora. Bättre livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet – och lägre risk för många sjukdomar och förtida död. Rörelse påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader.  (0 kommentar)

Nytt om namn

Prisbelönta insatser inom medicinsk språkvård

Svenska Läkaresällskapet har utsett Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo, till 2015 års mottagare av Bengt I Lindskogs språkpris.(0 kommentar)

Recension

Lättläst översikt om smärta

Genom att kombinera ett populärvetenskapligt anslag med ett »förstapersonsperspektiv«, förmedlar boken en god känsla för den långvariga smärtans mångfacetterade problematik, skriver recensenten, överläkaren Emmanuel Bäckryd. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF