Nr 47 2014

Signerat

Läkarförbundet i global samverkan

»På det globala planet är Läkar-förbundet mycket aktivt i World Medical Association (WMA).« (0 kommentar)

Nyheter

Ny praxis hos TLV ska främja generikakonkurrens

En ny praxis hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska göra det svårare för tillverkare av originalläkemedel att hindra generikakonkurrens genom att lyfta ut läkemedel ut förmånen innan patenten löper ut. (0 kommentar)

Han blir ny ordförande för MSF

Teodor Svedung Wettervik har valts till ny ordförande för Medicine studerandes förbund, MSF. (Uppdaterad version) (0 kommentar)

Inget namnbyte nu – men frågan ska utredas

Medicine studerandes förbund, MSF, är trötta på att blandas ihop med andra. Därför vill förbundsstyrelsen byta namn till Sveriges läkarförbund Student. Men namnbytet gick inte igenom.(1 kommentar)

»Väldigt allvarliga anklagelser«

Finanslandstingsrådet i Stockholms läns landsting, Torbjörn Rosdahl (M), ser allvarligt på uppgifterna om att Karolinskas styrelseordförande Per Båtelson suttit på två stolar. (0 kommentar)

Toppolitikern i Jönköping ser inget fel i mejlet till ST-läkaren

»Man har gjort en höna av en fjäder«. Det säger Håkan Jansson (M), landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping, om mejlet som han och fyra andra ledande politiker skickade till en ST-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö.(2 kommentar)

Åtal hade inte varit aktuellt med nuvarande lagstiftning

Ärendet med sex landstingschefer i Västernorrland som riskerar åtal för brott mot arbetstidslagen (ATL) kan bli ett isolerat rättsfall eftersom lagstiftningen ändrades den 1 juli i år. Med den nya lagen hade det inte varit aktuellt med allmänt åtal. »Men eftersom ärendet gäller övertidsbrott under 2013 och tidigare, omfattas det därför av den lagstiftning som gällde då«, säger Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg. (0 kommentar)

Karolinskas ordförande hade hemligt möte med avskedade barnkirurgen på SUS

I början av sommaren hade Karolinska universitetssjukhusets styrelseordförande, Per Båtelson, ett hemligt möte i Stockholm med den senare avskedade barnhjärtkirurgen Sune Johansson från Lund. Mötet handlade om möjligheten för det privata vårdbolaget Healthwing att bedriva barnhjärtkirurgi i Karolinskas lokaler. När mötet ägde rum var Per Båtelson samtidigt delägare och styrelseledamot i Healthwing.(2 kommentar)

Läkarföreningen i Jönköping riktar hård kritik mot politikermejl

Landstingspolitikernas agerande fördöms kraftfullt av Jönköpings läns läkarförening.»Politikerna har definitivt gått över gränsen«, säger ordföranden Bengt Hultberg. (0 kommentar)

Sex landstingschefer delgivna misstanke om brott

Sex landstingschefer i Västernorrland, varav minst tre läkare, riskerar åtal för brott mot arbetstidslagen, enligt SVT Mittnytt. Bo-Göran Widman, ordförande i Ångermanlands läkarförening, kommenterar till Läkartidningen: »Verksamhetscheferna är ansvariga för att arbetstidslagen följs men de ska också ges möjlighet att ekonomiskt agera och anställa de individer som krävs«. (0 kommentar)

Läkare uttalade sig i media – varnades av landstingspolitikerna

En läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö uttalade sig om en planerad omorganisation inom landstinget i lokalradion – och läxades upp av landstingspolitikerna i ett brev.(7 kommentar)

Debatt

Dags att ta fetala alkoholskador på allvar

Det är bråttom med satsningar för att upplysa om och förebygga fetala alkoholspektrumstörningar i Sverige, liksom att återinföra en restriktiv alkoholpolitik. Det anser Magnus Landgren och Ihsan Sarman. (0 kommentar)

D och E vid akut buk

Gösta Alfvén vill utifrån sin erfarenhet vad gäller barn och smärta, och med särskilt intresse för differentialdiagnostiken av barn med återkommande ont i magen, lägga till D och E till artikeln ABC om Akut buk hos barn. (0 kommentar)

Är det dags för regelmässig förskrivning av statiner vid förmaksflimmer?

Statiner används i dag på god grund regelmässigt hos patienter med diabetes och personer som har haft en hjärtinfarkt. Våra analyser pekar på att även patienter med förmaksflimmer kan ha nytta av statiner, skriver Axel C Carlsson och Per Wändell. (0 kommentar)

Estetisk plastikkirurgi oftast sjukvård

Skatteverkets ställningstagande till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har lett till en komplex situation för den estetiska plastikkirurgin, skriver Disa Lidman och Birgit Stark. (1 kommentar)

Värdebaserad vård lika illa som New public management

Det måste finnas bättre sätt att bemöta den kritik som riktats mot New public management än med värdebaserad vård, anser artikelförfattarna.(6 kommentar)

128 ombud för barnens rättigheter

128 barnrättsmbud fungerar som inspiratörer och kunskapskälla inom sina verksamheter i regional och kommunal sjukvård i Göteborg. (0 kommentar)

Kultur

Vården av skönlitteratur hälsosamt för medicinare

Innan de konfronteras med riktiga patienter kan medicinstuderande ha nytta av att studera fiktiva gestalter skapade av skönlitteraturens giganter – eller normalvuxna. Kurser inom ramen för »medical humanities« införs vid allt fler lärosäten med läkarutbildning, och den goda effekten är redan dokumenterad.  (5 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vems behov prioriteras?

»Precis som kvinnokliniken i Eksjö tackade nej till den barnmorska som inte ville delta i klinikens arbetsuppgifter så kanske vi ska tacka nej till de apotekskedjor som inte expedierar recept som vi utfärdar.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Specialistremiss med fotografi ger snabbare diagnos av hudtumör

När fotografi(er) av misstänkta hudförändringar bifogas remiss till specialistsjukvården, förkortas tiden till omhändertagande och diagnosbesked med några veckor. Specialistvården kan då också planera omhändertagandet på ett bättre sätt, vilket kan spara resurser. (1 kommentar)

Livshotande tillstånd måste upptäckas och åtgärdas i tid

Den allvarligt sjuka patienten identifieras ofta för sent, vilket kan leda till undvikbar död eller behov av mer avancerad intensivvård än vad som annars skulle varit fallet. (1 kommentar)

Ytterligare sänkning av LDL-kolesterol gör nytta

IMPROVE-IT visar att LDL-kolesterol är en viktig och påverkbar riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Studien – som presenterades på den amerikanska hjärtkongressen i Chicago nu i veckan – ger klart stöd för att minskade nivåer av LDL-kolesterol ger kliniska vinster. (32 kommentar)

Genombrott för behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion

Kronisk hepatit C-virusinfektion kan nu behandlas interferonfritt med direktverkande antivirala läkemedel, t ex proteashämmare, NS5A-hämmare och nukleotidanaloger. De nya behandlingarna möjliggör kortare behandlingstider (8–12 veckor) och behandling i tablettform. Även patienter med samtidig HIV-infektion och patienter med cirros kan behandlas. (0 kommentar)

Nya Rön

Patienter med typ 1-diabetes tålde terapi med kroppsegna stamceller

Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är först i världen med att testa en behandling med kroppsegna stamceller på patienter som nyinsjuknar i typ 1-diabetes. Varken biverkningar eller avstötningsreaktioner noterades. (0 kommentar)

Färre stentrelaterade blodproppar men fler blödningar efter förlängd kombinerad antitrombocytterapi

Trombocythämmande behandling med acetylsalicylsyra i kombination med klopidogrel eller prasugrel under längre tid än 12 månader efter insättande av läkemedelsavgivande stent minskade risken för kardio- och cerebrovaskulära händelser. (0 kommentar)

Barn till mödrar med reumatoid artrit föds oftare för tidigt

Barn vars mor under graviditeten har diagnostiserad eller preklinisk reumatoid artrit har omkring 1,5 gånger större risk att födas för tidigt, men fostertillväxten hämmas inte nämnvärt, enligt en studie presenterad i Arthritis & Rheumatology. (0 kommentar)

Originalstudie

»Bakterie­spaning« för att minska vårdrelaterade infektioner

»Bakteriespaningar« med efterföljande ytodlingar synliggör på ett lättillgängligt sätt riskområden för smittspridning. Enkla förbättringsåtgärder som bättre rutiner och ökad följsamhet till redan utarbetade regler kan markant minska bakteriell belastning i miljön runt patienten. (0 kommentar)

Onaturliga dödsfall måste utredas bättre – risk att brott missas

För att undersöka orsakerna till att endast 55 procent av de onaturliga dödsfallen i Sverige år 2008 genomgick rättsmedicinsk undersökning studerades läkarnas och polismyndigheternas handläggning av onaturliga dödsfall i Västerbottens, Gävleborgs och Östergötlands län.  (0 kommentar)

Nytt om namn

Ny professor vid Linköpings universitet

Ylva Böttiger är sedan den 1 november förordnad som professor i klinisk farmakologi vid institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för läkemedelsforskning, Linköpings universitet.(0 kommentar)

Pris för främjande av organdonation

Bengt-Åke Henriksson har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse för insatser som främjar donation av organ och vävnader. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Handläggning av dödsfall

Varje år inträffar ca 90 000 dödsfall i Sverige, varav ca 5 000 är »onaturliga«. Det är läkares uppgift att konstatera dödsfall och utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg. Hur detta ska gå till och vilka dödsfall som ska anmälas till polis framgår av en rad författningar. Ändå uppstår ofta fel.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF