Nr 47/2016

Inledare

Kunskapsprovet svårt även för svenska läkare

»… såväl svenska som utländska läkare har kritiserat provet för att vara för svårt.« (3 kommentar)

Signerat

Vinsttak skapar oreda för sjukvården

»… i våra grannländer är det vanligt och oproblematiskt med små privata vårdgivare …« (1 kommentar)

Nyheter

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel

Sex av de åtta svenska läkarna blev godkända – men flera klarade sig nätt och jämt. De riktar kritik mot provet. »Man mäter inte kunskapen om det man jobbar med, utan minnet av det prekliniska«, säger en specialistläkare.(7 kommentar)

Kunskapsprov vållar debatt

Hur svårt är det medicinska kunskapsprovet som tredjelandsläkare måste skriva för att få svensk legitimation? Läkartidningen testar det omdebatterade provet på några svenska läkare. (9 kommentar)

Inflytt på NKS trots fackliga protester

Under söndagen flyttade de första patienterna in på Nya Karolinska Solna, NKS, trots chefsavhopp och varningar från fackligt håll. (0 kommentar)

Oroande ökning av resistens mot »sista linjens antibiotika«

Det pågår en ständig ökning av antibiotikaresistenta bakterier i Europa. Det innebär hot mot patienter, sjukvårdssystem och länders ekonomier. Det framhåller den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, i en ny rapport.(1 kommentar)

Bottenbetyg för svensk sjukvård

Befolkningens tilltro till sjukvården har minskat. I en internationell jämförelse får Sverige bottenbetyg. Knappt 60 procent av patienterna tycker att vårdpersonalen har koll på viktig, medicinsk information i deras sjukdomshistoria.   (8 kommentar)

Fortsatt svårt läge för Fikru Maru

Efter att den fängslade och svårt sjuke hjärtläkaren Fikru Maru fick sin dom var förhoppningen att han skulle kunna flygas hem till Sverige för vård. Men trots att snart fyra veckor gått är läget fortfarande låst. (0 kommentar)

Stulna patientjournaler säljs på nätet

Det finns en etablerad illegal marknad för stulna patientjournaler på nätet. Hur stor omfattningen är i Sverige, eller exakt vad informationen i journalerna används till är dock oklart. Det visar en ny rapport. (0 kommentar)

SLF-representant deltog vid FN:s klimatmöte

Sofia Lindegren sitter med i Läkarförbundets grupp för klimat och hälsa och var en av representanterna i WMA:s delegation till FN:s klimatmöte COP22 i Marrakech, Marocko.(3 kommentar)

Debatt

Svensk barnhälsa mår bra

Sverige måste fortsätta att prioritera evidensbaserade och långsiktiga förebyggande satsningar inom barnsjukvården, skriver Björn Wettergren och Jonas F Ludvigsson. (0 kommentar)

Långt kvar till jämlik strokevård

Rehabilitering och anhörigstöd är de viktigaste kvalitetsmåtten för strokepatienter, men stora skillnader mellan kommunerna gör vården ojämlik. Strokecentrum eller strokekoordinator behövs bör inrättas även utanför sjukhus, skriver Kerstin Hulter Åsberg. (2 kommentar)

Överdos av tuberkulosläkemedel vanligt bland unga asylsökande

Giftinformationscentralen vill uppmärksamma läkare på att isoniazidförgiftning är en viktig differentialdiagnos vid generell kramp av oklar genes, särskilt om personen är ung och av utländsk härkomst. (0 kommentar)

Krönika

»När krockar värdet av erfarenhet med ålderns ofrånkomliga tribut?«

Professor eller inte – emeritus betyder »uttjänad« enligt ordboken. Och »senior« är samma sak som »äldre«, rätt och slätt. I eufemismernas tid, med erfarenhetskapitalet inversteringsfärdigt, frågar sig Stephan Rössner i sin krönika: »Är det läpparnas bekännelse, när man säger sig efterfråga de äldres kompetens?« (0 kommentar)

Kultur

En landsortsdoktor och hans kamp mot smittosamma sjukdomar

Doktor Lars Fredrik Gravander (1778-1815) var förordnad »Provincial-Medicus i Fahlu distrikt« från och med 1804. Karriären som följde blev en utdragen kamp mot dåtidens smittosamma sjukdomar mot vilka den samtida läkekonsten ännu inte hade effektiva mediciner att erbjuda. (0 kommentar)

Läkarstudenters projekt spränger språkbarriären

Genom projektet »Språk i vården«, språkkvällar och en app med glosor på arabiska, persiska och somaliska hoppas Sveriges läkarförbund student medverka till bättre patientmöten.(0 kommentar)

Människor & möten

»Hittar vi melanom tidigt botar vi faktiskt de flesta«

Hudläkaren och forskaren Kari Nielsen har nyligen belönats med ett medicinpris på en halv miljon kronor för sitt arbete. Det går bland annat ut på att samla data om malignt melanom i en befolkningsbaserad biobank som på sikt ska underlätta individanpassad behandling och uppföljning av sjukdomen – och rädda liv. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Bertil Axelsson

Bertil Axelsson, docent och överläkare, har tillsammans med Bengt Sallerfors och Carl Johan Fürst skrivit artikeln »Bostadsort avgör den palliativa vårdens resurser och kvalitet«, som ingår i veckans tema. (0 kommentar)

Reflexion

Den globala hälsan och religiös tolerans

»Det sägs att det totala antalet väpnade konflikter i världen över tid minskar, vilket är svårt att greppa …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Öppna data kan öka kunskapsmassan och motverka fusk

Öppna data från kliniska prövningar och andra studier gör det möjligt att utvinna mer kunskap, minskar risken för snedvridning (bias) och kan motverka fusk. Krav på öppna data ställs nu av EU liksom av flera forskningsfinansiärer och vetenskapliga tidskrifter. (2 kommentar)

Nya Rön

Mekanisk trombektomi vid akut ischemisk stroke förväntas öka

Mekanisk trombektomi är en säker behandlingsmetod som ökar chansen till funktionellt oberoende för patienter med medelsvår till svår stroke. Det visar en aktuell avhandling, där en av slutsatserna är att det blir en utmaning att kunna erbjuda tekniken till patienter i hela landet. (0 kommentar)

Inga negativa effekter av icke könsmatchade blodtransfusioner

Nuvarande rutiner, där man inte tar hänsyn till kön när man allokerar erytrocytkoncentrat till patienter i behov av blod, är helt säkra och behöver inte ändras, enligt en svensk studie publicerad i Circulation.(0 kommentar)

Urininkontinens förekom även hos yngre kvinnor som inte fött barn

Praktiskt taget alla aspekter av urininkontinens förekom hos nullipara kvinnor i alla åldrar och prevalensen ökade med stigande ålder, enligt en svensk studie. Detta måste beaktas när nullipara kvinnor används som kontrollgrupp vid jämförelser med kvinnor som fött barn, skriver artikelförfattarna. (0 kommentar)

Preventiv warfarinbehandling fungerar bra, men kan bli bättre

För bättre utfall vid framtida warfarinbehandling i strokepreventivt syfte bör vi sträva mot individuell TTR över 70 procent, undvika samtidig förskrivning av acetylsalicylsyra och särskilt stödja utsatta patienter med exempelvis alkoholöverkonsumtion, är slutsatsen i en ny avhandling. (0 kommentar)

Strokestudie visar på brister i långsiktigt omhändertagande

Andelen ADL-beroende ökade mellan 3 och 12 månader efter en stroke, speciellt hos äldre och i synnerhet kvinnor, enligt en ny avhandling.(1 kommentar)

Temainledning

En vård som breddas och berör alla

Dålig prognos med kort förväntad överlevnad skrämmer oss alla. Och rädslan tycks många gånger begränsa sikten för oss, också professionellt. Det skriver Carl Johan Fürst, som är gästredaktör för temat Palliativ medicin. (0 kommentar)

Meddelanden

Nominering till 2016 års allmänläkarvän

Tag chansen att nominera en person som Du anser gör sig förtjänst av ovanstående epitet. Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän. Mottagaren skall vara en person, som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och oss distriktsläkare. Det kan mycket väl vara en distriktsläkare, men inte nödvändigtvis. Man kan nominera vem som helst, till och med sig själv. Juryn består av styrelsemedlemmar och personer från lokalavdelningarna. Juryns beslut kan inte överklagas. Sista nomineringsdag är den 31 januari 2017. Förslaget skickas till Helena Grönbacke, Svenska distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm eller per mail till helena.gronbacke@slf.se Hederspriset kommer att delas ut i samband med DLFs fullmäktigemötet den 7 april 2017.(0 kommentar)

Nytt om namn

Handledning på rätt nivå gav pris

Årets handledarpris i Region Gävleborg tilldelades Olof Agner, specialist i allmänmedicin på Hamrånge Din hälsocentral. Han får priset »…för hans kunskaper, hans tålamod och hans förmåga att ge information och autonomi på rätt nivå för den enskilda underläkaren«, heter det i motiveringen till utmärkelsen. Det poängteras också att Olof Agner har en gedigen bakgrund som utbildare och handledare och även funnits i studierektorsorganisationen i många år. »Vi vill särskilt lyfta fram Olofs insatser för utlandsutbildade läkare, som utöver ordinarie handledning också inbegriper språkpraktik och introduktion i det svenska sjukvårdssystemet«, tillägger läkarna som nominerat honom.(0 kommentar)

Årets Dr Optimo och Kärndoktorn utsedda

Nu är det avgjort. Utmärkelsen Dr Optimo 2016 gick till Nushin Mirzaei, läkare inom kirurgiverksamheten vid Skaraborgs sjukhus Lidköping, medan Kärndoktorn 2016 blev Caroline Bertills, läkare vid medicinverksamheten, Skaraborgs sjukhus Skövde. Utmärkelserna delas ut varje år till de läkare som visat extra intresse för AT-utbildningen, varit en god förebild för kandidaterna samt visat pedagogiska talanger och ärligt engagemang i den kliniska handledningen. Det var AT-läkarna inom sjukvården i Skaraborgs län som röstade fram respektive pristagare. Beskedet meddelades fredagen den 18 november vid en middag där samtliga som nominerats till priserna deltog.(0 kommentar)

Temaartikel

Frågan om att avstå eller avbryta livsuppehållande behandling

Läkaren kan inte alltid utgå från att patienten vill ha alla tillgängliga livsuppehållande åtgärder. Vid »livshotande tillstånd« ska läkaren samråda med patienten och de närstående så att vårdens planering så långt det är möjligt stämmer överens med patientens önskemål. (0 kommentar)

Viktigt att stärka närståendes möjligheter att förbereda sig

När svårt sjuka patienter vårdas i det egna hemmet har närstående ofta en avgörande roll. Att vara förberedd har lyfts fram som viktigt för närstående. Det har visat sig relatera till flera positiva faktorer och anses skydda mot negativa konsekvenser. (0 kommentar)

Existentiell kris i livets slutskede förstärker de fysiska symtomen

Existentiell kris hos patienter i palliativ vård kännetecknas av påträngande tankar om döden, meningslösheten, den stora ensamheten, utsattheten och skuldfrågor. Kropp och själ interagerar, och det finns anledning att inkludera existentiella aspekter även vid symtomlindring. (0 kommentar)

Svåra samtal med patienter tränas på kurs med skådespelare

Läkares kommunikationsförmåga har betydelse för patienterna både psykiskt och fysiskt, och för läkares upplevelse av stress. De flesta patienter vill ha information om sin sjukdom av läkare som är uppriktiga, ger sig tid och är empatiska.  (0 kommentar)

»Hoppas på det bästa, planera för det sämsta«

Att identifiera patienter som troligen har kort tid kvar att leva, och att kommunicera detta med patienterna och deras familjer, kan främja etiskt viktiga värden som minskat lidande, ökad autonomi hos patienterna och delaktighet.(0 kommentar)

Svenska palliativregistret visar kvaliteten på vård vid livets slut

Svenska palliativregistret följer kvaliteten på palliativa vårdåtgärder sista veckan i livet, oavsett diagnos och dödsplats. Registret täcker 89 procent av alla cancerrelaterade dödsfall och 65 procent av samtliga dödsfall i landet. (0 kommentar)

Farmakologisk smärtlindring har central roll i palliativ vård

För framgångsrik smärtbehandling krävs en tydlig behandlingsstrategi baserad på aktuell smärtmekanism och information till patienten. Behandlingen bör utvärderas och eventuellt justeras. Starka opioider är den viktigaste preparatgruppen vid farmakologisk smärtlindring i palliativ vård. (1 kommentar)

Bostadsort avgör den palliativa vårdens resurser och kvalitet

Tillgången till palliativ vård är ojämlikt fördelad över Sverige och möter därmed inte behoven. Ett organiserat samarbete mellan landsting, kommuner och primärvård är avgörande för att patienter i livets slutskede ska kunna erbjudas bra vård. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF