Nr 47/2018

Inledare

#Metoo-uppropet har inspirerat till förändring

Denna grupp enades så småningom om ett upprop mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism inom sjukvården kallat #utantystnadsplikt. (0 kommentar)

Signerat

»Fake news« hör inte hemma i vården

»Vid jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem … krävs gedigen kunskap om hälso- och sjukvården.« (0 kommentar)

Nyheter

Vad har hänt sedan #utantystnadsplikt?

Har de kvinnliga läkarnas upprop lett till förändring? Läkartidningen har ställt frågan till samtliga regioner/landsting och de medicinska fakulteterna. Många uppger att det har blivit lättare att prata om problemen. Flera har även satt in extra utbildningar, sett över sina riktlinjer och infört frågan som en stående mötespunkt som ett resultat av #metoo.(0 kommentar)

Rekordstort upprop ännu aktivt

De kände inte varandra, men brann för samma sak. Under några intensiva veckor formade en grupp kvinnliga läkare #utantystnadsplikt, som blev det största svenska uppropet med 10 400 underskrifter. Nu har ett år gått. Har det fått någon effekt? (0 kommentar)

AT en allt snävare flaskhals

På tio år har väntetiderna till en AT-tjänst ökat med 50 procent i landet. Och väntan skiljer stort mellan sjukhusen: från 3 månader till 25.(0 kommentar)

Region ber om ursäkt för »experimentell metod«

IVO kritiserar en läkare då denne använt en experimentell metod på en höftpatient. Samma metod har använts flera gånger tidigare på sjukhuset och på andra håll i landet. (0 kommentar)

Även SLF och Sjukhusläkarna efterlyser listning på läkare

Listning på läkare och listningstak saknas. Det tycker både Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbund som lämnat in sina remissvar på betänkandet »God och nära vård«. (0 kommentar)

Riksrevisionen: Se över processen för sjukskrivning vid psykisk ohälsa

En översyn behövs för att förbättra arbetet med sjukskrivning av patienter med psykisk ohälsa, menar Riksrevisionen. (0 kommentar)

Blågrönt backar om schemaläggning i Stockholms läns landsting

Den blågröna majoriteten i Stockholms läns landsting vill nu »undanröja varje skugga av tvivel« om att frågan om läkares schemaläggning ska skötas lokalt och utifrån verksamhetens och patienternas behov. Det säger finanslandstingsråd Irene Svenonius (M).(0 kommentar)

Karolinska bekräftar: Chef avgår

I svallvågorna av anklagelserna mot en överläkare om trakasserier på antisemitisk grund avgår nu en hög chef som haft ansvar för den enhet där händelserna ska ha ägt rum. Det bekräftar Karolinska universitetssjukhusets tillförordnade sjukhusdirektör på tisdagen.(0 kommentar)

Debatt

Afrikanska unionen satsar på ett gemensamt smittskydd

Afrikanska unionen har inlett arbetet med att upprätta ett smittskyddsinstitut för den afrikanska kontinenten. Sverige skulle med sitt mångåriga arbete på smittskyddsområdet kunna göra stor nytta i uppbyggnaden, skriver Johan Giesecke. (0 kommentar)

Nya riktlinjer för hypertoni – en pedagogisk utmaning

Vi är bekymrade över att de nya europeiska hypertoniriktlinjerna är alltför komplext utformade för att på ett effektivt sätt tas upp i primärvården, där de flesta hypertonipatienter sköts i dag, skriver Mattias Brunström och Bo Carlberg. (1 kommentar)

Krönika

»Vem kan hjälpa onkologjouren att ta hand om en hungrig, törstig och kissnödig hund?«

Jourtjänstgöring på akuten. Ett synnerligen tråkigt besked aktualiserar ett synnerligen ovanligt problem som onkologjouren nära nog går bet på att lösa. Men vad tänkte kandidaten innan han somnade den kvällen? Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika. (2 kommentar)

Kultur

Byråkratiska barriärer för sjukvården i Palestina

Anton Nordeman, läkarstudent på termin 9 vid Linköpings universitet, var utbytesstudent i fyra veckor på det palestinska sjukhuset Al Makassed i Jerusalem. Hans brev berättar om vardagen i en sjukvård inte alltför olik den svenska. (0 kommentar)

Människor & möten

»Jobbet som allmänmedicinare är extra roligt på landsbygden«

Louise Emilsson är allmänläkare på Nysäters vårdcentral i Värmland. Som forskare har hon just fått en av allmänmedicinens prestigefyllda utmärkelser vid WONCA 2018, världskongressen för allmänläkare.  (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Anders Carlstedt

Anders Carlstedt, f d överläkare kirurgi, Centralsjukhuset, Karlstad, är en av författarna till en artikel om abdominell rektus­diastas. (0 kommentar)

Reflexion

Den globala hälsan förbättras inte längre

»Rapporten är viktig, för den pekar på att hälsoläget inte förbättras med automatik.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya europeiska riktlinjer för behandling av hypertoni

De europeiska hypertoniriktlinjerna har nyligen reviderats. Bland annat rekommenderas för patienter <65 år med hypertoni ett systoliskt blodtrycksmål på 120–129 mm Hg och att alla >18 år ska få blodtrycket mätt och dokumenterat minst vart femte år. (4 kommentar)

Nya Rön

SGLT2-hämmare kopplade till amputation och diabetisk ketoacidos

I en dansk-svensk registerstudie visades att läkemedelsklassen SGLT2-hämmare, som används mot typ 2-diabetes, var associerad med ökad risk för amputation i nivå med höft eller lägre respektive diabetisk ketoacidos. (0 kommentar)

Ny behandling av Skelleftesjukan

Tafamidis är en effektiv behandling av amyloidos med hjärtsvikt. Det visar den multinationella, placebokontrollerade studien ATTR-ACT. Författarna konkluderar att det nu finns en behandling med direkt effekt på grundsjukdomen för en grupp patienter med svårt lidande. (0 kommentar)

Fler palliativa vårdplatser inte tillräckligt för bättre vård i livets slutskede

Den specialiserade palliativa vårdens kapacitet i sig är inte tillräcklig för att förbättra vårdkvaliteten sista veckan i livet än andra vårdformer. Det visar en studie som granskat olika parametrar kring vården i livets slutskede, med data från Svenska palliativregistret.(0 kommentar)

Nytt om namn

Läkarstudenternas favoritlärare 2018

Åsa Nilsdotter, infektionsläkare på Universitetssjukhuset Linköping, får vandringspriset »Kandidat kork 2018«, en utmärkelse som går till den handledare eller föreläsare på läkarprogrammet som »kan få även den mest korkade studenten att förstå«.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Vandrande mjälte – ovanlig men viktig differentialdiagnos vid akut buksmärta hos barn

Vandrande mjälte är en ovanlig men viktig differentialdiagnos hos pediatriska patienter som söker med diffus buksmärta. Här beskrivs en pediatrisk patient som fick genomgå en akut splenektomi på grund av total ocklusion av mjältens kärl.  (1 kommentar)

Akut kranskärls­ocklusion möjlig att diagnostisera även vid vänstergrenblock

Diagnostik av akut hjärtinfarkt vid vänstergrenblock innebär särskilda svårigheter. I den här fallrapporten beskrivs EKG-förändringar vid vänstergrenblock som kan användas för att identifiera patienter i behov av akut reperfusionsbehandling mot akut hjärtinfarkt. (0 kommentar)

Rapport

Abdominell rektusdiastas kan ge funktionella besvär

En ökande efterfrågan på kirurgisk behandling gör det angeläget att utarbeta nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av rektusmuskeldiastas. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF