Nr 48 2014

Signerat

Patienters klagomål bör tas till vara för ökad förståelse

»Var man ska lägga ribban behöver dock noga övervägas så att IVO dels får möjlighet att fokusera på det som är väsentligt för vården, men också att patienter och anhöriga känner att de verkligen får möjlighet till en rättvis bedömning.«   (0 kommentar)

Nyheter

»Transparens, öppenhet och tillit är viktigt för mig«

Catarina Andersson Forsman är ny generaldirektör för Läkemedelsverket, en position där det har stormat en hel del tidigare. Men hon verkar veta hur hon ska gjuta olja på vågorna. (0 kommentar)

ABC om stukad fot gav pris

Lisa Hagelqvist, AT-läkare på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, är första författare till »ABC om fotledsdistorsion«, det vinnande bidraget i kategorin ABC-artikel/artikel av yngre författare. – Det var mitt examensarbete som handlade om akut omhändertagande av fotledsskador. Min handledare fick en förfrågan från Läkartidningen. Så skrev vi om, så det bara handlade om distorsion, berättar Lisa […](0 kommentar)

Strid om karens för inhyrd vårdpersonal går vidare

Kammarrätten i Göteborg har godkänt Västra Götalandsregionens karens på sex månader för den som säger upp sig från regionen och börjar arbeta för bemanningsföretag. Men branschorganisationen Bemanningsföretagen menar att karensreglerna för vårdanställda kommer att slopas efter ett vägledande uttalande från EU-domstolen. Ärendet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.(1 kommentar)

Fler än 1 500 listade patienter är lika med hög arbetsbelastning

Efter inspektioner i primärvården i Örebro läns landsting ansåg Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren bör göra tätare riskbedömningar för läkare som har fler än 1 500 listade patienter. Men landstinget höll inte med. Nu ger Förvaltningsrätten Arbetsmiljöverket rätt.(2 kommentar)

»Mät vårdens värde för varje patient«

Utfallet för patienten ska avgöra värdet av vården. Det anser den amerikanske managementgurun Michael Porter, mannen bakom det högaktuella konceptet värdebaserad vård. Den här veckan besökte han Sverige.(3 kommentar)

Kvalitetsregister ger Sverige försprång

De svenska kvalitetsregistren och en positiv inställning hos beslutsfattare. Det är faktorer som gör att Sverige kan ta ledningen i införandet av värdebaserad vård, tror Michael Porter.(2 kommentar)

Primärvårdens »gröna öar«

Hur lyckas en del vårdcentraler behålla en stabil läkarbemanning år efter år? I en rapport ger allmänläkaren Ola Bergstrand, som själv har erfarenhet av att bryta en negativ utveckling på en vårdcentral, en rad tips. (3 kommentar)

Landstinget måste betala skadestånd i »Sjukhuset-målet«

Landstinget i Uppsala län ska betala skadestånd till de anhöriga till cancerpatienten som filmades i tv-serien »Sjukhuset«. Det slår Svea hovrätt nu fast i sin dom. (1 kommentar)

Ställ rätt fråga om fysisk aktivitet

Personer som rör sig för lite ska erbjudas hjälp att bli mer aktiva. Men hur ska sjukvården hitta dem? Nu har forskare fastslagit vilken fråga som fungerar bäst. (2 kommentar)

Debatt

Ultraljud vs DT vid uretärsten – svenska rutiner gäller

Den stråldosbesparing som kan uppnås med ultraljud som första metod vid akut uretärsten motsvaras av de stråldosbesparande rutiner som följs på svenska sjukhus, skriver Anders Magnusson och medförfattare apropå en ­artikel som refererats i Läkartidningen. (0 kommentar)

Amanuensprogram lockar forskarintresserade i Göteborg

Amanuensprogram likande det i Göteborg kan vara en framgångsrik väg att ta till vara det stora forskningsintresset bland dagens unga läkarstudenter, skriver Levent M Akyürek och medförfattare. (0 kommentar)

Retrospektiv forskning kräver bättre digital arkivering

Vi hoppas få igång en debatt som säkerställer en så komplikationsfri tillgång till viktiga forskningsdokument som möjligt, skriver Lars Hjort och medförfattare.(0 kommentar)

Kosttillägg förlänger livet på undernärda äldre

Det finns övertygande ­evidens för att kosttilägg är gynnsamt för undernärda äldre, skriver Tommy Cederholm och medförfattare. Författargruppen kritiserar slutsatserna i en ny SBU-rapport.  (2 kommentar)

Kosttillägg för de äldsta kan göra nytta även om de inte ökar överlevnad

SBU står fast vid att kosttillägg inte verkar påverka överlevnad för gruppen 70+, skriver Susanna Axelsson och Sten Anttila i denna replik. (0 kommentar)

Hotad språkvård hotar även den medicinska säkerheten

Om Terminologicentrum tvingas finansiera sin verksamhet genom att börja ta betalt för sina tjänster hotas inte minst den medicinska säkerheten, skriver Svenska Läkaresällskapets språkkommitté. (0 kommentar)

Kultur

Grattis, Läkartidningen – en pigg 110-åring!

Läkartidningens hundrationde födelsedag ger anledning att kasta en återblick på det som har varit.   (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

110 år i läkarnas tjänst

»Medicinen har naturligtvis varit och är hjärtat i Läkartidningen.«   (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Assisterad befruktning kan bli tillåten för ensamstående kvinnor

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor föreslås bli tillåten 2015, och samma regelverk föreslås som vid övrig assisterad befruktning med donerade gameter. Förslaget förväntas innebära en kraftig ökning av antalet behandlingar jämfört med dagens situation, vilket ställer stora krav på vårdgivarna.(0 kommentar)

Nya Rön

Snabbtest på människor av vaccinkandidat mot ebola

En klinisk fas 1-prövning för att ta fram ett preventivt vaccin mot ebolaviruset har testat effekten på människa. Vaccinet, ett rekombinant adenovirus från schimpans betecknat cAd3-EBO, gav inga ogynnsamma effekter i studien. (0 kommentar)

Betablockare associerade med minskad dödlighet vid diastolisk hjärtsvikt

I en färsk studie från RiksSvikt visas att betablockare är associerade med minskad mortalitet vid diastolisk hjärtsvikt. Med en webbaserad plattform ska läkemedel som har potential för diastolisk svikt studeras. (0 kommentar)

Tänkbar orsak till immunaktivering vid ateroskleros

Hypotesen att inflammatoriska fetter, framför allt fosfolipider, spelar en viktig roll när immunologiska celler aktiveras vid ateroskleros framförs i en artikel i Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Intrauterin ruptur av navelsträng mycket ovanligt men allvarligt

Spontan ruptur av navelsträngen är mycket ovanligt, men vid blödning och gravt patologiskt CTG bör man misstänka att barnet blöder och förlösa så snart som möjligt. Snabba åtgärder kan vara livräddande. (0 kommentar)

Nytt om namn

Hans Ringertz belönas med hedersutmärkelse

Hans Ringertz, professor emeritus vid Karolinska institutet och consulting professor vid Stanforduniversitetet i Kalifornien, har utsetts till »honorary fellow« vid Hongkong College of Radiologists.(0 kommentar)

Översikt

Sexrådgivning viktig vid kardiovaskulär sjukdom

Sexuell aktivitet efter en kardiovaskulär händelse kan innebära problem för patient och parter, som ofta vill ha information om hur den kan återupptas. Utifrån en konsensusrapport från amerikanska och europeiska hjärtförbundet sammanfattas evidensen relaterad till sexuell rådgivning vid kardiovaskulär sjukdom. (2 kommentar)

Långvarig svår medvetande­störning efter hjärnskada hos vuxna

Efter svår förvärvad hjärnskada utvecklar enstaka patienter långvarig och uttalad medvetandestörning (vegetativt tillstånd eller minimalt medvetandetillstånd), som hindrar aktivt deltagande i neurorehabilitering. Internationella expertgrupper och modern forskning betonar att rehabiliteringsenheter ändå har en roll i vården av dessa patienter.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF