Nr 48/2016

Inledare

Någon behöver ta ansvar för att säga ifrån

Läkarstudenten Cornelia Bacic beskriver i en krönika på sidan 2155 en situation som många nog kan känna igen från sitt arbete. Det handlar om när saker sägs som inte bör sägas, och när någon i efterhand kan undra: »Men varför var det ingen som sa ifrån?« Cornelia Bacic berättar historien om läkaren som inför en operation […](0 kommentar)

Signerat

NKS och sjukvårds­krisen i Stockholm

»Jag träffar kolleger som är så utarbetade att de inte orkar skrika längre.« (0 kommentar)

Nyheter

Expertgrupp svämmas över av oredlighetsärenden

Ett par timmars mötestid i månaden. Det var fram till årsskiftet tillräckligt för att hantera de i snitt två ärenden som kom in till Expertgruppen för oredlighet i forskning varje år. Men med Macchiariniaffären förändrades allt.(0 kommentar)

Ris och ros till standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp ger snabbare utredning av patienter med misstänkt cancer, men riskerar också att orsaka onödig oro och undanträngningseffekter. Det framgår av en färsk lägesrapport från Socialstyrelsen.(2 kommentar)

Långsiktiga satsningar på klimat och hälsa

I dag, måndag, presenteras den försenade forskningspropositionen. Politikerna har detaljstyrt för mycket tidigare, enligt forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) – som vill stärka lärosätenas förmåga att göra egna strategiska val.(0 kommentar)

Sidotjänstgöring ska granskas för första gången

Efter årsskiftet startar ett pilotprojekt i Region Gävleborg där sidotjänstgöring i ST för första gången kommer att granskas i en Spur-inspektion. Projektet omfattar ST i allmänmedicin. (0 kommentar)

KI:s nya ordförande: »Det är min plikt att ställa upp«

Att gå igenom och ta ställning till de utredningar som gjorts i följderna av Macchiarini-affären samt att sätta igång rekryteringen av en ny rektor. Det blir de viktigaste uppgifterna för KI:s nya ordförande Mikael Odenberg. (0 kommentar)

Skarp läkarkritik mot gemensamt jouravtal i Stockholm

På onsdagen meddelades att de lokala jour- och beredskapsavtalen för läkare i Stockholms läns landsting sägs upp i januari. Det kommer att slå enormt hårt mot sjukvården, tror Stockholms läkarförening.(5 kommentar)

Oro inför hyrläkarstopp i Östergötland

Från årsskiftet gäller hyrläkarstopp inom primärvården i Region Östergötland – vårdcentralerna föreslås i stället samarbeta mer. Östergötlands läkarförening riktar kritik mot beslutet.(13 kommentar)

Etiksamtal kan få sjuksköterskor och läkare att mötas

Både läkare och sjuksköterskor känner sig ofta ensamma i etiskt svåra situationer – samtidigt har de svårt att prata med varandra om sina upplevelser. Men etiksamtal kan överbrygga yrkesbarriärerna och leda till kreativa lösningar, visar en ny avhandling. (0 kommentar)

Läkarförbundet student har fått ny ordförande

Alexander Tejera, som läser medicin i Lund, är ny ordförande för Sveriges läkarförbund student. En av de viktigaste frågorna för honom är att läkarstudenter utbildas till att bli framtidens ledare inom vården. (2 kommentar)

Debatt

Viktigt med tidiga insatser för ungdomar med könsdysfori

Ungdomar med könsdysfori måste tidigt mötas med psykologisk och sexologisk kunskap. Erfarenheter bör samlas på några få mottagningar med specialkompetens i sexualmedicin, psykiatri och endokrinologisk gynekologi, skriver Kersti Strömblad och Marianne Wiksten-Almströmer. (2 kommentar)

Så blir vi bättre på att delta i Cochranesamarbetet

Sverige är extremt dåligt på att bidra till Cochranebiblioteket. Det är dags för förbättring, skriver Inge Axelsson.(15 kommentar)

Paradigmskifte vid handläggning av trauma och livshotande blödning

EVTM är etablerad metod på många håll i världen. Ökad klinisk erfarenhet med tidig användning av aortaballong väcker frågor om när, av vem och hur metoden bäst ska användas, skriver Tal Hörer och medförfattare. (0 kommentar)

Koordinator – ny attraktiv roll i cancervården

Standardiserade vårdförlopp införs i cancervården. Koordinatorer anställs bland annat för remisskodning och tidsbokning. Tjänsterna är attraktiva, men koordinatorns roll i teamet behöver definieras, skriver Anna Unné och medförfattare. (0 kommentar)

Krönika

»Ett rum fullt av kompetent personal och studenter – men ingen säger något.«

Mentorn fortsätter att prata på om vikten av att inte »vara den som skapar dålig stämning«. Men hur ska man då som läkarstudent nå de läkare som aldrig någonsin reflekterar över den dåliga stämning som de själva skapar, frågar sig Cornelia Bacic i sin krönika. (6 kommentar)

Kultur

Jag var också läkare på Grönland

Före solnedgången, insvept i en filt på sjukhusets träterrass i Ilulissat, satt Martin Ekdahl och såg de magnifika isbergen i fjorden flyta förbi. Han var vikarierande läkare på Grönland, och berättar i sin artikel om upplevelserna av sjukvården nära »Vinterns hjärta«. (0 kommentar)

Människor & möten

1970- och 80-talens revirstrider har avlösts av en anda av samverkan

Svensk reumatologisk förening fyller 70 år. Ido Leden, senior reumatolog, Kristianstad, och kollegerna Tomas Bremell och Bengt Lindell är redaktörer till boken som uppmärksammar jubileet. Huvudbudskapet är att svensk reumatologi står sig mycket väl i internationell jämförelse.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Lars Borgquist

Lars Borgquist har tillsammans med Malin André skrivit en artikel om att primärvårdens organisationsformer behöver överensstämma med den medicinska kunskapsnivån.(0 kommentar)

Reflexion

»Det är viktigt vem som är chef«

»Till alla kollegor som ändå över­väger ett chefs­uppdrag – ta chansen!«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Robotkirurgi på bred front – utan evidensbaserad grund

Robotkirurgi införs nu brett i Sverige. Fem HTA-utredningar gällande olika relevanta indikationer har alla visat otillräckligt vetenskapligt stöd för tydlig patientnytta.  (0 kommentar)

Nya Rön

Angeläget minska perineala sårkomplikationer vid rektalcancer

Extralevatorisk rektumamputation ledde till ökning av perineala sårkomplikationer men inte till förbättrat onkologiskt utfall. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling om livskvalitet och sjuklighet vid rektalcancer.(0 kommentar)

Högintensiv cytostatikaterapi ökade överlevnad vid Burkitts lymfom

I en ny avhandling betonas vikten av högintensiv cytostatikabehandling vid Burkitts lymfom samt att nya behandlingsalternativ behövs för framför allt äldre patienter. Standardbehandling för vuxna med Burkitts lymfom behöver fastställas i randomiserade kontrollerade studier.  (0 kommentar)

Oupptäckt glukosstörning riskfaktor för nya hjärt–kärlhändelser

Glukostoleranstest, men inte HbA1c eller fasteglukos, identifierar individer med tidigare oupptäckt glukosstörning och bör därför övervägas som screeningverktyg efter hjärtinfarkt med syfte att spåra individer med hög hjärt–kärlrisk på grund av dysglykemi. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling.(0 kommentar)

Kraftig ökning av tularemi

Tularemi ökar kraftigt i Sverige, och det finns en korrelation mellan hög incidens av tularemi och närhet till vatten och ekoregioner med barrskog. Det visar en ny avhandling. Orsakssamband mellan klimat och tularemi är inte fastställt, men i avhandlingen visas påtagliga klimateffekter i norra Sverige och hur de utgör ett hot mot traditionell renskötsel. (0 kommentar)

Träning plus akarbos intressant alternativ vid typ 2-diabetes

Enbart träning minskade insulinresistens, kroppsfett och blodtryck vid lindrig typ 2-diabetes, men hade ingen effekt på glykemisk kontroll, visar en ny avhandling. Med kombinationsbehandling av träning och akarbos minskade även hyperglykemin. (2 kommentar)

Nytt om namn

Årets AT-läkare och bästa AT-handledare 2016

AT-läkare Malin Jägestedt fick pris som »Årets AT-läkare 2016«, och akutläkaren Ruth Kalvelage fick utmärkelsen »Bästa AT-handledare 2016« vid en prisutdelning på Södersjukhuset i Stockholm. Motivering till Malin Jägestedts pris var bland annat att hon »… har goda medicinska kunskaper, bred kompetens och gott omdöme« och kan konsten att sätta patienten i centrum. Ruth Kalvelage fick utmärkelsen bland annat för att hon är »… vänlig i sitt bemötande, tar sig tid att lyssna, diskutera och ge råd« och är »…ett föredöme vad gäller kirurgisk kunskap, kollegial samverkan och handledning«.      (0 kommentar)

Översikt

Robotassisterad kirurgi ökar – trots osäker kostnadseffektivitet

Användningen av robotassisterad kirurgi har ökat, men det är oklart om fördelarna med robotkirurgi leder till en större patientnytta som kan försvara högre kostnader. (1 kommentar)

Vårdutveckling

Utveckling av medicinsk kunskap styr organisation av sjukvård

Rationalitetsproblem uppstår när moderna ekonomiska styrinstrument tillämpas på medicinska problem som inte är mogna för det och när väldefinierade medicinska tillstånd med hög kunskapsnivå styrs i feodala organisationsstrukturer; strukturer som passar bäst för att styra medicinska problem på låg kunskapsnivå.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Ny subtyp av molluscipoxvirus påvisad

NGS-teknik är ett effektivt verktyg för identifiering och klassificering av nya eller ovanliga patogener och utgör ett viktigt komplement till traditionella analysmetoder. Här beskrivs ett fall av jättemollusk hos ett litet barn och hur diagnosen verifierades. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Intravenöst järn bör ges i miljö där anafylaxi kan omhändertas

Kan Venofer ges i hemmiljö?(3 kommentar)

Utgåvan som PDF