Nr 48/2018

Signerat

Vi IT-rondar för bättre IT-verktyg

»… professionen måste vara del­aktig för att få system som hjälper i stället för stjälper.« (0 kommentar)

Nyheter

Felaktiga konsultupphandlingar för miljonbelopp vid Karolinska

Karolinska universitetssjukhuset har genomfört otillåtna direktupphandlingar av konsulttjänster till ett värde av 92 miljoner kronor. Den bedömningen gör en advokatbyrå som på uppdrag av landstinget genomfört en granskning.(0 kommentar)

Han blir SLF students ordförande

Theodor Lav, läkarstudent i Lund, har valts till ny ordförande för Sveriges läkarförbund student, SLF student. Han tar över efter André Hermansson från årsskiftet och går även in i Läkarförbundets styrelse som adjungerad ledamot.(0 kommentar)

Nyformulerat vårdplatsmål togs in i verksamhetsplanen

I Läkarförbundets verksamhetsplan ska det föras in ett mål som uttryckligen anger att vårdplatserna ska öka till antalet. Det beslutade Läkarförbundets fullmäktige.(0 kommentar)

Medlemsavgiften höjs med 48 kronor

Höjningen av Läkarförbundets medlemsavgift slogs fast enligt styrelsens förslag. Men till skillnad från vad som först förordats blir det en årligen återkommande fråga på fullmäktigemötena.(0 kommentar)

Mer stöd för våldsutsatta läkare i psykiatrisk akutvård

Inte fler metalldetektorer, men mer stöd för läkare på psykiatriska akutmottagningar. Det ska förbundet nu verka för.(1 kommentar)

Mål: Ökad medvetenhet om behandlingsbegränsningar

Läkarförbundet ska arbeta för att öka medvetenheten hos allmänhet och sjukvårdsanställda om behandlingsbegränsningar i vården. (0 kommentar)

Här är den nya förbundsstyrelsen

Tre nya namn tog plats i förbundsstyrelsen, Saad Rammo, Torsten Mossberg och Theodor Lav.(0 kommentar)

It-frustration fick gehör

Motion med 18 avsändare röstades igenom – Sveriges läkarförbund ska arbeta hårdare för större inflytande i it-utvecklingen.(0 kommentar)

Fullmäktige sa ja till styrande principer

Läkarförbundets fullmäktige sa ja till förbundsstyrelsens förslag om ett antal principer som bör gälla för styrningen av hälso- och sjukvården.(0 kommentar)

Sofia Rydgren Stale andre vice ordförande

Sofia Rydgren Stale valdes till andre vice ordförande i Läkarförbundet efter en omröstning.(0 kommentar)

Livlig debatt om underläkarlöner

Underläkarnas löner ledde till en intensiv debatt. Till slut fick Sveriges yngre läkares förening, Sylf, och SLF Student igenom sin linje. Förbundsfullmäktige beslutade att underläkarnas löner ska vara en prioriterad fråga för förhandlingsdelegationen.(2 kommentar)

Heidi Stensmyren omvald

Heidi Stensmyren omvaldes på torsdagen till en tredje period som ordförande. (0 kommentar)

Riksdagsdebatt om att ta bort AT

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ta bort kravet på allmäntjänstgöring, AT. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2020. Nästa vecka ska riksdagen fatta beslut i frågan. (0 kommentar)

Beslut i korthet

Fullmäktige tog ställning till omkring 50 motioner. Här är ytterligare några av dem. (0 kommentar)

Fler läkare behövs som vårdcentralschefer

Läkarförbundet ska jobba för att fler vårdcentraler leds av läkare. Man ska också diskutera hur lönerna för verksamhetschefer inom primärvården på sikt kan höjas, för att få fler läkare att vilja bli chefer. Det beslutade fullmäktige på torsdagen.(2 kommentar)

Visselblåsare fick stående ovationer

För att Karolinska institutet ska kunna blicka framåt måste man lära av historien, inte med maktövergrepp förneka den. Det var budskapet när två av visselblåsarna i Macchiarini-fallet talade på Läkarförbundets fullmäktigemöte på onsdagen.(1 kommentar)

Vilken tycker du är den viktigaste frågan på fullmäktigemötet?

Läkartidningen frågade fem av de närmare 140 fullmäktigeledamöterna.(1 kommentar)

Heidi Stensmyren öppnade mötet

Fortbildning och att fler läkare blir chefer är ödesfrågor för läkarkåren. Det sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren när hon öppnade årets fullmäktigemöte på Waterfront i Stockholm under onsdagsförmiddagen.(0 kommentar)

Norsk legitimation för läkare utbildad i Polen räckte inte i Sverige

En läkare som genomgått sin utbildning i Polen och därefter beviljats läkarlegitimation i Norge kunde inte automatiskt få en svensk legitimation. Det bedömningen gör Kammarrätten i Stockholm.(0 kommentar)

Kirurgprofessor: Studenter svajpar bort hantverksskicklighet

För mycket tid framför skärmar och för lite tid till att använda händerna. Därför har studenterna blivit sämre på att sy patienterna, menar professor i kirurgi. (0 kommentar)

SLS om Nergårdhs delbetänkande: Resursöverföringen en knäckfråga

En utbyggnad av hälso- och sjukvården nära befolkningen är nödvändig, men det är viktigt att resursöverföringen sker utan att riskera försämringar av kvaliteten i vården som helhet. Det är en av synpunkterna från Läkaresällskapet.(0 kommentar)

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

Läkarfacket i Västra Götalandsregionen protesterar mot hälso- och sjukvårdens budget för nästa år, som de anser ökar glappet mellan förväntningarna på vad de ska göra och möjligheterna att kunna göra det. Kommunal, Vision och Vårdförbundet ställer sig också bakom protesten.(0 kommentar)

Debatt

Argumenten för »sällankirurgi« liknar mest fromma förhoppningar

Då underlaget är för litet för att göra en relevant jämförelse framstår en del av argumenten för att behålla »sällankirurgi« vid mindre enheter mest som fromma förhoppningar om utfall. Man bör varken lura sig själv, politiker eller patienter med påståenden som saknar grund, anser David Bock et al.  (2 kommentar)

Leder ekonomiska intressen till censur av vetenskapliga tidskrifter?

Det finns risk för att redaktörer vid vetenskapliga tidskrifter idkar självcensur för att inte äventyra förlagets vinst och tidskriftens existens, anser Niels Lynøe. (0 kommentar)

Krönika

»På bussen hem söker jag på internet om cancer och tumörer … men nu även som anhörig.«

Det är svårt att koncentrera sig på diagnoser man måste ställa i jobbet på vårdcentralen när lillebror berättar på familjechatten att han ska till skiktröntgen akut. AT-läkaren Mia Lind berättar om en dag då rollen som orolig anhörig gick en brottningsmatch med den professionella läkarrollen. (0 kommentar)

Kultur

Kampen mot aids dröjde – miljontals människor dog

Samhällets senfärdighet att erkänna och börja bekämpa aids som en virussjukdom i egen rätt kostade hundratusentals liv, bara i USA. Traumat kring homosexualitet och aids, men också okunskap om sjukdomen bidrog till den fördröjningen. Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro, har läst en prisbelönt bok som skildrar hur aktivister och forskare i samverkan  till slut lyckades tämja aids-epidemin. (1 kommentar)

Människor & möten

»Vårt arbete bygger faktiskt på nätverk och relationer«

Anna Karlsson, specialistläkare inom geriatrik, arbetar i Närsjukvårdsteamet västra Skaraborg, ett utvecklingsarbete sedan tio år som väckt internationell uppmärksamhet och fått inhemska uppföljare.   (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ulrika Marking

Ulrika Marking, ST-läkare vid infektionskliniken, Danderyds sjukhus i Stockholm, har tillsammans med kollegor har skrivit en fallbeskrivning om ornitos.  (0 kommentar)

Reflexion

Att införa och utmönstra metoder

»För att uppnå verklig och varaktig förbättring av kvaliteten i hälso- och sjukvården krävs att professionen är involverad …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Labbdiagnostik av sällsynta sjukdomar kan bli bättre

Förbättrad diagnostik av sällsynta sjukdomar beror både på sjukvårdspersonalens kunskaper och på tillgången till effektiva diagnostiska metoder. (0 kommentar)

Nya Rön

Statistisk modell påvisar felmarginaler i åldersbedömningar

En statistisk modell har skapats för att uppskatta risken för felklassificering av barn respektive vuxna med Rättsmedicinalverkets modell av åldersbedömningar. Resultatet visar att ungefär en tredjedel av dem som var barn har felbedömts som vuxna, och av de vuxna är det cirka 7 procent som felbedömts som barn.(1 kommentar)

Ny kunskap om riskfaktorer för subdural blödning hos spädbarn

En befolkningsstudie med barn födda i Sverige 1997–2014 som följdes under första levnadsåret ger ny kunskap om förekomst, riskfaktorer och diagnostik av subduralblödning. Incidensen var 16,5 per 100 000 spädbarn, dödligheten var 6,5 procent och pojkar var överrepresenterade, visar studien.(0 kommentar)

Allvarlig komplikation vid koloskopi skiljer sig åt mellan landstingen

Det finns stora skillnader avseende risken att drabbas av en allvarlig blödning eller perforation i samband med en koloskopi beroende på i vilket landsting som koloskopin utförs. Det visar en kohortstudie av alla i Sverige registrerade koloskopier i öppen- och slutenvårdsregistret under åren 2001–2013. (1 kommentar)

Nytt om namn

Läkarstudenternas pedagogiska favoriter

Läkarstudenterna på kursen i Klinisk medicin, Internmedicin, Karolinska universitetssjukhuset i Solna (NKS) vill ge Pedagogiska priset 2018 till ett flertal personer.(0 kommentar)

Miljonpris för upptäckten av hjärnans reningsverk

Maiken Nedergaard, professor i neurologi vid Köpenhamns universitet och University of Rochester, USA, har fått Eric K. Fernströms stiftelses Stora Nordiska Pris för sin forskning kring hur hjärnan gör sig av med skadliga produkter med hjälp av ett eget reningsverk, det glymfatiska systemet.(0 kommentar)

Årets handledare inspirerar yngre kolleger

Sara Castegren, specialist i infektionssjukdomar och överläkare på Infektions- och lungkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, har av Sylf Sörmland blivit utsedd till 2018 års bästa handledare.(0 kommentar)

Meddelanden

Nominering till 2018 års allmänläkarvän

Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän. Tag chansen att nominera en person som Du anser gör sig förtjänst av ovanstående epitet.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Autotransplantation av mjältvävnad – splenos – är ett ovanligt tillstånd

Handläggningen av patienter med mjältruptur efter buktrauma är välkänd. Efterföljande tillstånd, autotransplantation av mjältvävnad (splenos), är däremot till stor del förbisett eller inte allmänt känt. Splenos bör ingå som differentialdiagnos i samband med utredning av abdominella, pelvina, torakala eller subkutana noduli hos patienter med anamnes på mjält­trauma och splenektomi. (2 kommentar)

Ornitos är sannolikt under­diagnostiserad i Sverige

Ornitos är en potentiellt allvarlig infektion, som sprids via fågelexkrement. Det finns anledning att tro att ornitos är underdia­gnostiserad; 96 procent av påvisade ornitosfall i Sverige de senaste 3 åren har konstaterats på fem laboratorier där diagnostiken utförs som rutin vid andra luftvägsfrågeställningar.  (0 kommentar)

Medicinens ABC

Utredning av diarré

Diarré definieras som ändring i avföringen avseende frekvens, konsistens och mängd: tre eller fler dagliga avföringar med lös eller vattnig konsistens som överstiger 200 g/dygn eller 200 ml/dygn. Diarré är ett symtom, inte en sjukdom i sig, med flera olika orsaker och patofysiologiska mekanismer.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF