Nr 48/2019

Inledare

Facket behövs om läkare ska få ha det bra

»Det är hårdare konkurrens om tjänsterna och fler nedskärningar är på gång, samtidigt som rekordstora studentkullar är på väg ut i yrkeslivet. För dem kan det bli en lång väntan på allmäntjänstgöring och osäkra underläkarvikariat.« (0 kommentar)

Signerat

Universitetsronden – en resa genom Sverige

Eftersom läkarutbildningen genomgår en av de största moderniseringarna på flera decennier har vi ägnat en ansenlig tid av mötet åt att djupdyka i hur universiteten förbereder denna förändring. (0 kommentar)

Nyheter

Nya varsel på sjukhus i Stockholm

Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i Stockholm varslar om att totalt 200 tjänster kommer att försvinna. Det kommer att få konsekvenser för patientsäkerheten, säger Stockholms läkarförening.(5 kommentar)

Läkarförbundets klimatarbete ifrågasattes i två motioner

I två motioner efterlystes att Läkarförbundet agerar mer kraftfullt för klimatet. Yrkandena gick inte igenom. Med ett undantag. Klimatfrågan ska förklaras som »a health emergency«.(3 kommentar)

Läkarna vill ta strid om övertiden

Motionerna om övertid och registrering av arbetstid var några av de mest debatterade under fullmäktige. Bland annat beslutades att Läkarförbundet ska jobba för att även icke beordrat övertidsarbete ska ersättas.(1 kommentar)

Medlemsavgiften höjs 2020

Medlemsavgiften i Läkarförbundet höjs med 48 kronor nästa år för yrkesverksamma medlemmar. (1 kommentar)

Här är den nya förbundsstyrelsen

Karin Båtelson omvaldes som förste vice ordförande i Läkarförbundet, Johan Styrud och Sven Söderberg omvaldes som ledamöter i förbundsstyrelsen och fem nya namn tog plats i styrelsen. Alla enligt valberedningens förslag.(1 kommentar)

Inget gehör för att införa »forskningsöverläkare« i regionerna

Sjukhusläkarna vill att Läkarförbundet ska verka för att införa befattningen »forskningsöverläkare«, där forskning ingår i tjänsten. Fullmäktige satsar hellre på fler så kallade kombinationstjänster.(0 kommentar)

Läkare ska slippa jour under hela graviditeten

Läkarförbundet ska driva frågan om att de läkare som vill ska befrias från jour och beredskap under hela graviditeten – inte bara de sista 60 dagarna. (1 kommentar)

Ledarskapsutbildning för läkare ska byggas på

Läkarförbundet ska stödja en påbyggnad och utveckling av Chefsföreningens befintliga ledarskapsutbildning. Men förslaget antogs inte utan diskussion om vad som ska vara det fackliga kärnuppdraget.(0 kommentar)

Chefläkarens uppdrag ska synliggöras

Förbundet ska verka för att chefläkaruppdraget ska synliggöras och definieras, efter beslut om en motion från Sjukhusläkarna.(1 kommentar)

Verksamhetschef ska även tituleras med sitt yrke

Läkarförbundet ska verka för att verksamhetschefer utöver sin chefstitel också tituleras med yrkestillhörighet.(2 kommentar)

Möjlighet att tillgodoräkna sig vikariat i AT ska utredas

»Det har pågått ett mänskligt resursslöseri under alldeles för lång tid – samtidigt som vården på många håll skriker efter färdiga specialistläkare«, skriver Upplands allmänna läkarförening i en motion om AT-flaskhalsen. Nu ska möjligheten att tillgodoräkna sig vikariat i AT utredas.(3 kommentar)

Mer krut på läkares rätt till ostörd arbetsplats

Läkarförbundet ska jobba ännu hårdare för läkares rätt till en egen ostörd arbetsplats. Förbundsstyrelsen ska också visa hur man jobbat med frågan de senaste åren. (0 kommentar)

Nej till lägstalön för underläkare

35 000 i lägstalön för oexaminerade läkare – det förslaget la SLF student fram i en motion till fullmäktige. Men Läkarförbundets styrelse tror inte på lägstalöner – och fick stöd för sin linje. (7 kommentar)

SLF student och Sylf rök ihop i debatt om läkarassistenter

Underläkartjänster som fyller sjuksköterskevakanser har rivit upp känslor under året. På fullmäktigemötet kretsade debatten dock främst kring om Läkarförbundet bör verka för fler läkarassistenttjänster eller inte.(1 kommentar)

Socialministern: Det behövs fler medarbetare i vården – inte färre

Sjukvården behöver fler medarbetare – inte färre. Det sa socialminister Lena Hallengren (S) under Läkarförbundets fullmäktigemöte. (0 kommentar)

Heidi Stensmyren:»Vi måste våga prata lön«

»Det är tuffare än någonsin där ute«. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren målade upp en dyster bild av läkarnas arbetsmarknad i sitt tal på fullmäktigemötet. Rekordstora varsel, hårdare konkurrens om jobben samtidigt som stora kullar läkarstudenter ska ut i yrkeslivet.(12 kommentar)

Underläkares situation spås bli het fråga

Läkarförbundets fullmäktigemöte har satt igång. Läkartidningen frågade några av deltagarna vilka frågor de tycker är viktigast.(0 kommentar)

Många läkare utsatta för hot och våld

En av tre läkare har utsatts för hot eller våld det senaste året. Det visar en enkätundersökning som Läkarförbundet gjort.(0 kommentar)

Debatt

Organisatoriska aspekter bör tas med i medicinska utvärderingar

Vi vet väldigt lite om hur ledarskap och olika organisationsformer påverkar vårdens resultat. Medicinsk utvärdering bör därför i större utsträckning inkludera organisatoriska aspekter, skriver Måns Rosén. (5 kommentar)

Kan rotavirusvaccin förhindra eller fördröja insjuknandet i typ 1-diabetes?

Fynd i flera studier tyder på att rotavirusvaccin skyddar mot, eller i vart fall skjuter upp, insjuknandet i typ 1-diabetes. Kan fynden bekräftas innebär de förstärkta argument för att införa och underhålla rotavirusvaccination i hela Sverige, skriver Leif Gothefors och Göran Wadell. (2 kommentar)

Krönika

»Väl inne på det medicinska universitetet förstår jag nu att det så klart inte är så enkelt …«

Frågor och funderingar hör höstmörkret till. Man undrar om den känsla av frihet och kontroll som man drömde om när man bytte till läkare från ett annat yrkesliv kommer att kunna att infinna sig, eller om allting bara blir som vanligt igen. Jesper Strömbäck Eklund, läkarstuderande vid Karolinska institutet, tänker framtid i sin krönika. (2 kommentar)

Människor & möten

»Det är ett komplext yrke – vilket är en del av charmen«

Susanne Karlsson arbetar som AT-läkare på Alingsås lasarett. Hon bytte karriär efter att ha arbetat som internationell marknadsekonom i många år. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Cecilia Björkelund

Cecilia Björkelund, senior professor och specialistläkare i allmänmedicin, Göteborg, berättar tillsammans med kollegor om ett projekt för att införa så kallade vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral. (0 kommentar)

Reflexion

Bättre en remiss för mycket …

»Mitt första läkar­vikariat efter examen var som distriktsläkare på en enläkarstation …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom

Exponeringar på arbetsplatsen kan förklara insjuknandet hos mer än var tionde vuxen med astma, KOL, lungfibros eller pneumoni. (0 kommentar)

Nya Rön

Lägre dödlighet när igångsättning skedde vid 41 veckor

En svensk studie publicerad i BMJ visar på högre perinatal dödlighet med den rutin för igångsättning vid överburenhet som i dag rekommenderas i Sverige jämfört med att sätta igång förlossningen vid 41 graviditetsveckor.(0 kommentar)

Digital behandling av psykisk ohälsa i Australien gav goda effekter

PORTS, en ny storskalig satsning för digital behandling av ångest och depression i Australien, visade goda behandlingseffekter. I projektet prioriterades individer i ekonomiskt utsatt position och som bodde geografiskt avsides. (0 kommentar)

Nytt om namn

Forskningsstipendier till gastroonkologer

Cecilia Merk, specialistläkare  på Södersjukhuset i Stockholm, var en av mottagarna av Gastrointestinal onkologisk förenings (GOF) forskningsstipendier 2019. Hon tog emot priset av stipendienämndens Charlotte Bratthäll. (0 kommentar)

Bästa handledaren på kursen i psykiatri

Nikos Minikkidis, överläkare, ST-läkarchef​, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm, har förärats med pris som bästa handledare under psykiatrikursen vårterminen 2019 inom Psykiatri Nordväst, på läkarprogrammet på Karolinska institutet.(0 kommentar)

Presidentens pris till forskande AT-läkare

Forskande AT-läkaren och doktoranden Tobias Karlsson, vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har belönats med »The Presidential Prize« vid XXVII World Congress of Lymphology. Utmärkelsen gäller hans forskning kring lymfödem.(0 kommentar)

Meddelanden

Anslag och stipendier att söka från Göteborgs Läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2020.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Argonplasmakoagulation effektiv vid solitärt rektalt ulkussyndrom

Argonplasmakoagulation är en inte etablerad men effektiv behandlingsmetod som kan utnyttjas vid behandlingsresistenta fall av solitärt rektalt ulkussyndrom. (0 kommentar)

Säker och känslig analysmetodik viktig vid misstänkta fall av ofrivillig drogning

En yngre kvinna inkom med ambulans till sjukhus med symtom på antikolinergt syndrom som behandlades med fysostigmin. Analysresultatet, symtombilden och kvinnans berättelse indikerade att hon hade utsatts för ofrivillig drogning med skopolamin. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Höjda transaminaser beskrivna för alla orala antikoagulantia

Ttransaminasstegring finns beskriven i litteraturen för alla tillgängliga orala antikoagulantia. Beträffande apixaban tycks transaminasstegring ske inom något dygn till månad(er) efter insättning och snabbt gå i regress efter seponering. (0 kommentar)

Översikt

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Införandet på vårdcentral av en vårdsamordnare för depression har mycket goda effekter på såväl patient- och vårdcentralsnivå som samhällsnivå. Studier för att uppnå evidens för teamsamverkan i primärvården bör utgå från och genomföras i primärvården. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF