Nr 49 2015

Signerat

Specialistläkares möjlighet till fortbildning måste säkras

»Kompetensutveckling måste få kosta, annars riskerar man att spara sig fattig. Fattig på kompetent och skicklig personal.« (1 kommentar)

Nyheter

50 KI-professorer bakom medicinpriset

Den här veckan tar Youyou Tu, William C Campbell och Satoshi Ōmura emot Nobelpriset i fysiologi eller medicin för nya terapier mot parasitsjukdomar. Men hur väljs egentligen pristagarna ut? Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, beskriver att det handlar om att belöna en stor upptäckt som har öppnat upp ett nytt forskningsfält. (0 kommentar)

»Ge inte upp om utmattningssyndrom«

Antalet sjukskrivningar ökar igen i Sverige, och det är psykiatriska diagnoser som ökar snabbast. En av de vanligaste är utmattningssyndrom. Svårt att behandla men inte omöjligt, var budskapet på ett seminarium vid Medicinska riksstämman på fredagen. (3 kommentar)

Viktigt få med patienterna i debatten om vårddata

Olika myndigheter och intressenter hamnar ofta på kollisionskurs i frågor som gäller tillgång till vårddata, där effektivitet ställs mot personlig integritet. Varför det blir så, och hur man kan komma vidare, var temat för ett seminarium som Vårdanalys arrangerade.(1 kommentar)

Snabbspår för nyanlända läkare

En kortare process för nyanlända att komma in i hälso- och sjukvårdens yrken lanserades av regeringen i dag. (5 kommentar)

Äta hälsosamt ger en hållbar värld

Dra ner på köttet och byt till fullkorn. Kost som är bra för hälsan är också bra för miljön, var ett av budskapen på ett seminarium ordnat av Läkare för miljön.(1 kommentar)

Många ville tala om ensamkommande barn

Den lilla salen fylldes snabbt till bredden och trots att nästintill all ledig golvyta användes fick inte alla intresserade plats på seminariet »Ensamkommande flyktingbarn – belastning eller tillgång«. (3 kommentar)

»Sverige i strykklass«

Kontinuitet mellan läkare och patient gör sjukvården bättre och billigare. Men i detta avseende ligger Sverige i strykklass i europeisk jämförelse.(3 kommentar)

Flyktingbarn under 6 år prioriterade att vaccinera

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya riktlinjer för vaccination av människor på flykt och under 2015 kan 12 000 ensamkommande barn behöva bedömas av barnpsykiatrin. Det framkom på ett seminarium på riksstämman om hälsa hos migranter.(0 kommentar)

Fler besökte riksstämman

Fritt inträde för medlemmar i Läkaresällskapet fick effekt på besökstalet.  (1 kommentar)

Debatt

Goda resultat av »omöjlig kombination« inom barnpsykiatrin

I Blekinge har man utvecklat barnpsykiatrisk heldygns- och mellanvård, en kombination som ofta anses vara omöjlig. (2 kommentar)

Åldersbestämning är inte rasism

Regeringen ber oss barnläkare hjälpa till att avgöra vilka flyktingar som är barn eller vuxna. Det åligger oss att bidra till att besluten blir så välgrundade som möjligt, skriver Johnny Ludvigsson. (17 kommentar)

Kultur

Mästerkirurgen Acrel – och behandling av kärlskador på 1700-talet

Kärlskador – ofta uppkomna som komplikation efter åderlåtning – förekom då och då i 1700-talets Sverige. Mästerkirurgen Olof Acrel – senare adlad till af Acrel – har utförligt beskrivit sina och samtidens ansträngningar att behandla sådana skador. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Tröstar vi eller ger vi bara smärtlindring?

»Lyssnandets konst, denna omistliga del i läkekonsten, riskerar i dagens tidspressade sjukvård att underskattas.«  (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Diagnostiska fel nytt fokus för IOM-rapport

Diagnostiska fel är vanligt förekommande men har hittills inte uppmärksammats tillräckligt i patientsäkerhetsarbetet. En rapport från amerikanska Institute of Medicine (IOM) sammanfattar kunskapsläget och ger råd om fortsatt arbete.  (1 kommentar)

Nya Rön

Större andel cyklister – färre sjukhusinläggningar

En större andel cyklister i populationen var associerad med färre sjukhusinläggningar efter trafikrelaterade skador, visar en kanadensisk populationsbaserad studie publicerad i BMJ. Däremot var hjälmlagar inte associerade med färre sjukhusinläggningar.  (7 kommentar)

Temainledning

Paradigmskifte för gynekologisk cancer

Med ökad förståelse för bakomliggande mekanismer har ett genombrott skett vad gäller behandling och förståelse av gynekologisk cancer. I år godkändes den första målriktade behandlingen vid gynekologisk cancer, och därmed blir individualiserad behandling en realitet.  (0 kommentar)

Översikt

Individualiserad behandling vid ovarialcancer kan bli möjlig

Flera forskningsgenombrott öppnar nu för individualiserad behandling vid epitelial ovarialcancer. Det gäller till exempel angiogeneshämmare och PARP-hämmare, som är nya läkemedel riktade mot specifika målceller. (0 kommentar)

Ovarialcancer är på många sätt en heterogen sjukdom

Ovarialcancer är egentligen fem olika cancersjukdomar, där höggradigt seröst adenokarcinom står för 70 procent av alla fall. Ärftlighet är den största riskfaktorn, medan bland annat barnafödsel, amning och p-piller kan skydda. (0 kommentar)

Cervixcancer en klinisk utmaning

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Och i Sverige fortfarande en klinisk utmaning, med stor risk för biverkan av behandling och behov av effektivare terapi vid spridd sjukdom.(1 kommentar)

Allt bättre diagnostik och behandling vid endometriecancer

Handläggningen av patienter med endometriecancer har förändrats under de senaste åren. Bland annat har ett nationellt vårdprogram införts och diagnostik och behandling vässats. Prognosen är god med 85 procents 5-årsöverlevnad. (0 kommentar)

Tidig och individualiserad cancerrehabilitering viktig

Rehabilitering i samband med gynekologisk cancer har stor betydelse för kvinnans fortsatta livskvalitet. Viktigt är att alla patienter och närstående får tillgång till rehabilitering utifrån sina behov och förutsättningar. (0 kommentar)

Rapport

Hopp om förbättring av överlevnad i ovarialcancer

Överlevnaden i ovarialcancer är relativt hög i Sverige, men på en låg nivå. Benägenhet att söka vård, tillgång till vårdgivare och sammanhållen organisation kan påverka överlevnaden. Framöver finns hopp om skräddarsydda behandlingar. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF