Nr 49–50 2014

Signerat

Nya regler kan bli startskott för bättre fortbildning

»Sjukvården närmar sig nu en gräns där det inte längre går att garantera att alla patienter får träffa läkare som är kompetenta och uppdaterade på nya rön och säkra behandlingsmetoder.«   (0 kommentar)

Nyheter

Idéburen vård – det tredje alternativet

I svensk sjukvårdsdebatt brukar två alternativ ställas mot varandra: sjukvård som drivs av det offentliga, vanligtvis landstingen, och privat, vinstdriven sjukvård. Vad man oftast glömmer är att det finns ett tredje alternativ: den idéburna sektorn. (0 kommentar)

All vinst går tillbaka in i vården

Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han. (1 kommentar)

Nu ska riksstämmans nya kostym utvärderas

Besökarna blev färre än väntat i år. Nu ska Medicinska riksstämmans framtid utredas – och det är inte uteslutet att den läggs ned.– Men jag bedömer det som mindre troligt, säger Läkaresällskapets vd Filippa Nyberg. (0 kommentar)

Stockholms läns landsting byter ut Per Båtelson på grund av jäv

Per Båtelson får inte fortsatt förtroende som ordförande för Karolinska universitetssjukhuset. I stället kommer landstinget att utse Anders Ekblom till ny ordförande, enligt landstingsdirektör Toivo Heinsoo. (0 kommentar)

Har du någonsin skrivit ut fysisk aktivitet på recept eller använt dig av FYSS?

Den frågan ställde Läkartidningen till läkare på stämman. Läs vad Adina Pascus och de fyra andra svarar.(0 kommentar)

ST-utbildningen glöms bort när vården stöps om

ST-läkarnas utbildning glöms ofta bort när sjukvården organiserats om – ett exempel är vid införandet av vårdval i specialiserad vård. Det framkommer av en ny kartläggning från Läkarförbundet. (1 kommentar)

Debatt

För kort »bäst före-datum« ett hot mot patientsäkerheten

I samband med introduktionen av ­­gemensamma nordiska referensintervall för ett tiotal år sedan [1] bytte eller ändrade laboratorierna sina ­kreatininmetoder så att resultaten blev spårbara till en referensmetod.Kreati­ninkoncentrationer före och efter metodförändringarna är inte jämförbara. Före bytet var metoderna utformade så att de inte bara mätte kreatinin, utan även i varierande grad andra substanser som […](0 kommentar)

Oförenliga krav

Vårdvalets vara eller inte vara förändrar inte ett grundläggande problem, skriver Stefan Risberg apropå Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning. (1 kommentar)

Kultur

Om sextio armenier på Amalfikusten och andra mobila misstag

Den som skriver »analfissur« i ett sms i mobilen kan aldrig vara säker på att mottagaren inte får läsa »Amalfikusten» i sin ända av tankeutbytet. Det avslöjas i en icke-blindad pilotstudie på mobila stavningsprogram.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Slut för i år – vi ser fram emot nästa!

»Läkartidningen kommer att fortsätta att vara ett engagerat språkrör för läkarkåren.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nu finns nationella strategier mot zoonotiska tarminfektioner

Tarminfektioner är ett betydande hälsoproblem med stora kostnader för individ och samhälle. Fem statliga myndigheter har nu gemensamt tagit fram nationella strategier för arbetet med zoonotiska tarminfektioner för att bekämpa smitta i alla led av livsmedelskedjan och att ge information till berörda målgrupper.(0 kommentar)

Utbrott av hepatit A på förskola – färska seroprevalensdata behövs

Spridning av hepatit A sker lätt i dagismiljö. Smittan kan involvera flera barn och flera smittgenerationer innan den upptäcks, eftersom hepatit A hos småbarn ofta är subklinisk eller atypisk. Att samla in ktuella åldersspecifika prevalensdata för hepatit A är angeläget. (0 kommentar)

Nya Rön

Lägre risk för parkinson med ökad vardagsmotion

Deltagare i en longitudinell studie som ägnade mer än 6 timmar åt hushållsarbete, som t ex dammsugning och trädgårdsarbete, eller promenad eller cykling till och från arbetet, hade 43 procents lägre risk att utveckla Parkinsons sjukdom. (1 kommentar)

Färre inläggningar efter pneumokockvaccination

Risken för sjukhusvård av barn under 5 år för pneumoni och sinuit/etmoidit minskade efter att konjugerat pneumokockvaccin införts i barnvaccinationsprogrammet i Stockholms län år 2007, enligt en studie presenterad i Pediatrics. (0 kommentar)

Samband mellan yoghurtätande och låg incidens av typ 2-diabetes

En kohortstudie publicerad i tidskriften BMC Medicine visar ett samband mellan högre intag av yoghurt och minskad risk för typ 2-diabetes. Konsumtion av andra enskilda mejeriprodukter tycks dock inte ha något samband med incidensen av typ 2-diabetes. (0 kommentar)

Ökad spädbarnsdödlighet bland barn till överviktiga mödrar

Sverige har en av världens lägsta siffror för spädbarnsdödlighet men om fler av mödrarna var normalviktiga skulle spädbarnsdödligheten kunna minska ytterligare, visar en svensk studie presenterad i BMJ.(0 kommentar)

Översikt

Brett skadepanorama hos barn som svalt ett batteri

Det är inte helt ovanligt att barn kommer till akutmottagningen efter att ha svalt ett batteri. Men skadorna kan se ut på flera sätt, och det är bara i vissa fall en akut operation behövs. (0 kommentar)

Originalstudie

Intrakraniell trycksänkande behandling vid akut bakteriell meningit ökade överlevnaden

Att ge patienter med svår bakteriell meningit intrakraniellt trycksänkande behandling i stället för konventionell intensivvårdsbehandling minskade mortaliteten. Fler patienter blev också helt återställda, visar en originalstudie.(0 kommentar)

Förändringar i förskrivningen till patienter med bipolära syndrom

I Sverige har de senaste åren betydande förändringar i förskrivning av stämningsstabiliserande läkemedel vid bipolärt syndrom ägt rum. Data från tre register pekar på en signifikant minskad användning av litium och en ökad användningen av lamotrigin. Orsaken står inte att finna i ändrade riktlinjer eller förändrad evidens. (9 kommentar)

Oväntat hög andel förskolebarn immuna mot hepatit A-virus

Vid smittspårning av 119 förskolebarn fann man att en överraskande stor andel ovaccinerade barn var immuna mot hepatit A-virus, vilket indikerar att subkliniska fall kan ha förekommit. Studien visar bland annat vikten av att vaccinera förskolebarn inför utlandsresor till områden där hepatit A-virus är vanligt. (0 kommentar)

Medicinens ABC

Trigeminus­neuralgi

Trigeminusneuralgi är ett relativt sällsynt tillstånd som ofta ger en ansiktssmärta som är värre än något patienten tidigare upplevt och ibland därför kallas självmordssjukan. Det vetenskapliga underlaget på området är otillräckligt för evidensbaserade slutsatser, men det råder i huvudsak konsensus bland experter. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF