Nr 5 2014

Signerat

IT-system ska vara användbara

»Nya IT-system som är ofärdiga eller inte användarvänliga får inte införas.« (2 kommentar)

Nyheter

Brottslighet vanlig orsak till återkallad legitimation

Förra året blev 17 läkare av med sin legitimation. Hälften av dem fick den återkallad på grund av kriminalitet. 12 läkare sattes under prövotid, de flesta för missbruk. (0 kommentar)

Fler riskindivider har inte upptäckts med ny lag

Den nya patientsäkerhetslagen skulle bli ett effektivare vapen för att upptäcka riskindivider i sjukvården. Prövotiderna lyftes fram som en nyckel. Men tre år efter att lagen kom får färre läkare än tidigare prövotid. (0 kommentar)

154 ärenden hos vårdåklagare – bara handfull till åtal

Under det år som landets tolv vårdåklagare har varit verksamma har de hanterat drygt 150 ärenden. Endast en handfull har gått till åtal. (0 kommentar)

Upplevd diskriminering vanligt bland underläkare

Nästan var tredje kvinnlig underläkare känner sig diskriminerad på grund av sitt kön – och det blir värre ju längre upp i karriären de kommer. För att råda bot på den utbredda diskrimineringen startar Sylf ett nytt projekt.(0 kommentar)

Utvärdering pekar på brister i läkarutbildningar

Tre av landets läkarprogram har brister som måste åtgärdas inom ett år. Annars hotar Universitetskanslersämbetet att dra in deras examenstillstånd. (0 kommentar)

Debatt

Vår gemensamma venereologiska framtid – vidgade vyer och vettiga val

Svensk STI-logistik måste omfattas av rationell och enhetlig handläggning, behandling, uppföljning och smittspårning, skriver Per Anders Mjörnberg.(1 kommentar)

WHO-initiativ för ökad tillgång till kirurgi i resursfattiga områden

Fler bör ansluta sig till WHO:s initiativ för att globalt öka tillgången på kirurgi i resursfattiga områden, anser artikelförfattarna.(0 kommentar)

Var tredje underläkare har upplevt sig diskriminerad

Var tredje underläkare har upplevt sig diskriminerad på någon av lagens sju diskrimineringsgrunder visar en rapport från Sveriges yngre läkares förening.(1 kommentar)

Vårda livet!

Jag önskar att vi vårdar livet bättre när jag blir äldre, skriver Hanna Dahl.(1 kommentar)

Dokusåpa på sjukhus? Landstingen bör tänka sig för två gånger

Landsting som överväger att släppa in tv-team på sjukhus för dokumentärserier borde analysera lämpligheten i detta, skriver Ulrika Sandén.(1 kommentar)

Krönika

Säkerhet – och tänkande

Säkerhetstänkande inbyggt i olika system är utmärkt. Kombinerat med eget tänkande hos användaren är det hur nyttigt som helst, skriver Jakob Endler i sin krönika.(1 kommentar)

Kultur

Förkämpen Magnus Hirschfeld och svenska läkares syn på homosexualitet

Magnus Hirschfeld, sexolog, verksam i Tyskland på 1930-talet, var en av de tidiga förkämparna för sexuellt likaberättigande. Själv homosexuell, bidrog han i hög grad till att förändra även svenska läkares syn på homosexualiteten. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Inte bättre för att det går fortare

Behandlingen som innebar start av rehabilitering efter 6 veckor visade sig vara sämre för individen, i form av sämre livskvalitet och utebliven vinst av kvalitetsjusterade livsår, men också dyrare för samhället i form av större sjukvårdsbehov.(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Självskadebeteende är vanligt och stigmatiserande

Omhändertagandet av individer med självskadebeteende har kritiserats, bl a för brister i bemötande och tillgång till specialiserad behandling. Nationella självskadeprojektet har som mål att utveckla kunskapen om och vården av problem förknippade med självskada. (2 kommentar)

Nya Rön

Preparat mot cannabisabstinens gav kortsiktig effekt

I JAMA Psychiatry presenteras en studie av behandling av cannabisabstinens som hade god effekt under den akuta abstinensfasen. (1 kommentar)

Originalstudie

Ökat om­vårdnadsbehov främsta orsak till lång vårdtid på medicinklinik

En retrospektiv journalstudie visar att 24 procent av alla patienter som lades in på medicinklinik hade en vårdtid >5 dygn. Behov av vårdplanering och/eller förändrade heminsatser var den faktor som var starkast kopplad till lång vårdtid. (0 kommentar)

Utbildning och forskning

Hög andel godkända ST-rapporter i FoU-programmet VESTA

En utvärdering av VESTA visar att det går att genomföra ett sammanhållet program med rimliga krav så att de flesta ST-läkare blir godkända och njöda oavsett bakgrundskunskaper.(2 kommentar)

Översikt

Behandling vid icke-suicidalt självskade­beteende kräver tydlig struktur

Icke-suicidalt självskadebeteende skiljer sig från suicidförsök genom att sällan vara livshotande och ha en annan funktion (framför allt emotionsreglering). Men det är en viktig riskfaktor för självmord. Tydlig behandlingsstruktur, empatiskt validerande förhållningssätt och fokus på emotioner och emotionsreglering är viktigt vid behandling.(1 kommentar)

Nytt om namn

Bästa handledarna korade vid Karolinska universitetssjukhuset

Poya Ghorbani och Peter Sand får AT-läkarnas pris för bästa handledning vid Karolinska universitetssjukhuset.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF