Nr 5 2015

Signerat

Vårdens IT-system kräver inflytande och engagemang

»Först och främst måste vi tydliggöra att IT är en integrerad del av verksamheten, ett oumbärligt verktyg i sjukvårdsarbetet – som stetoskopet eller skalpellen – och inte något som kan eller bör skiljas ut.« (2 kommentar)

Nyheter

»Styrmodeller som bygger på tillit ska ersätta NPM«

Utredningen om vinster i välfärden tillsätts inom kort. Ardalan Shekarabi vill inte förbjuda vinster, men förväntar sig få fram metoder att reglera dem. Han drar också igång en diskussion om alternativ till NPM. (1 kommentar)

Över 6 500 läkare tillfrågas om jobbet, primärvården och vårdvalet

Alla läkare i Sverige som valt primärvården som sin arbetsplats ska i dagarna få en enkät från Läkarförbundet i brevlådan med en lång rad frågor om hur de upplever sitt arbete och sina arbetsvillkor.(2 kommentar)

Kampen mot ebola in i ny fas 

Förra veckan understeg antalet nya ebolafall i Västafrika för första gången på sju månader 100. Nu går kampen mot det dödliga viruset in i en andra fas, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.(0 kommentar)

Hjälp till rökstopp för KOL-patienter varierar

Möjligheten att få hjälp till rökstopp för personer med astma och KOL skiljer mellan de olika landstingen, visar en utvärdering från Socialstyrelsen.(0 kommentar)

Smer säger nej till medfinansiering i vården

Att patienter får betala upp sig till dyrare behandlingar och tjänster är inte förenligt med principen om vård på lika villkor. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu uppmanar landsting som har sådana erbjudanden att göra en djupare etisk analys.(2 kommentar)

BMJ: Redovisa läkares ekonomiska intressen öppet

Den brittiska tillsynsmyndigheten General Medical Council agerade inte trots uppgifter om att sjukhusbolag betalat läkare för att remittera till deras sjukhus. Nu vill British Medical Journal att läkares ekonomiska intressen ska redovisas öppet. (0 kommentar)

Skadestånd efter felaktig uppsägning

En läkare på Karolinska som sades upp efter att han varit i kontakt med media och framfört kritik mot sjukhuset har nu fått skadestånd från sjukhuset.(1 kommentar)

Region Skåne: All rikssjukvård inom barnhjärtkirurgi hotades

Om planerna på en privat barnhjärtklinik i Skåne blivit verklighet hade det kunnat få allvarliga konsekvenser för hjärtsjuka barn i hela Sverige, enligt Skånes universitetssjukhus.(2 kommentar)

»Enskilda forskare får ta striden mot förlagen« 

Ansvaret för open access kan inte ligga på enskilda forskare, menar barnläkaren Jonas F Ludvigsson, som vill att forskningsfinansiärerna tar diskussionen med förlagen.(0 kommentar)

Debatt

Multiresistenta bakterier dyr kostnad för vården

Vid kostnadsbedömning av smittsamma sjukdomar måste även de indirekta kostnaderna räknas med, skriver Hans Fredlund och medförfattare.(0 kommentar)

Vart tar Karolinskas visioner vägen?

Beslutet att stänga ortopedinfektionsavdelning I:52 vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge bör kunna omprövas, skriver Börje Åkerlund.(0 kommentar)

Vårdvalets konsekvenser för individ, vård och samhälle

Vårdvalets effekter på sjukskrivningar och antibiotikaförskrivning är starkt oroande, skriver Jan Hallin. (0 kommentar)

Småskaligt bäst för hyrläkaren

Ulf Dammert anser att det ofta är bättre att bemanningsverksamhet inom vården bedrivs småskaligt i mindre, läkarledda och läkarägda företag. (1 kommentar)

Screening för lungcancer i Sverige kräver stora resurser

Stora resurser måste tillföras berörda specialiteter om man vill starta screening för lungcancer i Sverige, anser Gunnar Hillerdal och Hirsh Koyi.(0 kommentar)

Kultur

Kultur på tentamen – i kärlkirurgi

Strikt evidensbaserad kunskap är en sak. Allmänbildning en annan. För att testa hur de två eventuellt kan förekomma i symbios gav professorn i kärlkirurgi några extra frågor på en tentamen. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Läkemedel – och kritiskt tänkande

Att förhålla sig kritisk till sockerpiller är ingen svår konst … men lär läkarprogram och AT oss tillräckligt om läkemedel med verkan bortom placebo?   (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Medicinska »sanningar« håller inte i evighet

Genomgångar har visat halveringstider för medicinska »sanningar« på omkring 45 år. (1 kommentar)

Ännu inte visat att östradiol och »naturligt« progesteron är säkert

Bioidentiskt (»naturligt«) progesteron som tillägg till östrogensubstitution vid klimakteriebesvär efterfrågas som ett alternativ till syntetiskt gestagen. Evidens saknas dock för bröst- och endometrieskydd. Bioidentiskt progesteron kan förskrivas på licens, men kontroller av endometriet bör då göras regelbundet. (3 kommentar)

Nya Rön

Mentalt tränade kirurger blev bättre på laparoskopi

Kirurger kan förbättra sin kliniska prestation och stresstålighet i akuta situationer om de ägnar sig åt mental träning med fokus på de uppgifter som ska utföras. Det visar en kanadensisk randomiserad studie publicerad i British Journal of Surgery. (0 kommentar)

Kön och ålder påverkar remittering till kranskärlsutredning

I en studie där patienter hade positivt arbets-EKG men inte remitterades vidare drabbades 22,2 procent av hjärt–kärlhändelser. Ökad medvetenhet om systematiska fel relaterade till ålder, kön och socioekonomi vid remittering till kardiologisk specialistvård är angelägen, skriver författarna. (0 kommentar)

Tveksam effekt av paracetamol vid knäledsartros

En metaanalys publicerad i Annals of Internal Medicine jämförde effekten av befintliga behandlingsregimer vid knäledsartros. Läkemedel som administrerades genom ledinjektion visade störst effekt mot smärta; effektivast var hyaluronsyra. (0 kommentar)

Översikt

Korsallergi mellan penicilliner och övriga betalaktam­antibiotika

Grunden till bättre handläggning av patienter med misstänkt allergi mot antibiotika är noggrann utredning och dokumentation. (1 kommentar)

Dags att begrava adrenalin­myten!

På 40-talet noterades nekros efter bruk av prokain–adrenalin. Men medlet var farligt på grund av lågt pH (1,0), inte adrenalinet. (10 kommentar)

Sonotrombolys kan förstärka effekten av intravenös trombolys

Sonotrombolys vid akut ischemisk stroke är en ny lovande behandling som verkar ge minskad funktions- och aktivitetsnedsättning till följd av förbättrad rekanalisering. Detta utan att öka risken för intracerebral blödning. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Kognitiv dysfunktion hos patienter med diabetes

Kognitiv dysfunktion vid diabetes kan påverka patientens följsamhet och diabetesläge. Samverkan mellan minnesmottagning och diabetesmottagningen är viktigt för att tidigt fånga upp patienter med begynnande kognitiv dysfunktion.  (0 kommentar)

Recension

God insikt i barnallergologins mysterier

Miljöns betydelse, genetik och epigenetik är extra spännande kapitel i en ny bok om allergi och astma hos barn. En lärorik framställning även för erfarna barnallergologer, konstaterar Läkartidningens recensent. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF