Nr 50 2015

Signerat

Med hopp om en ljus jul i en mörk tid

»Jag är imponerad av det engagemang och den generositet som ni visar varje dag, och i synnerhet i dessa tider.« (0 kommentar)

Nyheter

Vård i den grå zonen

Operationerna med konstgjorda luftstrupar har satt fokus på var gränsen går mellan vård och forskning. Med hjälp av en rad experter har Läkartidningen försökt kartlägga gränslandet mellan forskning och vård.  (1 kommentar)

»Vi är redan kolleger – det är viktigt att komma ihåg«

En julfika kolleger emellan. Ett sätt att skapa nya kontakter och lära av varandra. Svenska Läkaresällskapets och Sveriges läkarförbunds gemensamma tanke om ett »faddersystem« fick en första start i förra veckan. (0 kommentar)

»Makalöst att vi fått ett avtal«

– Det är otroligt glädjande och makalöst att vi fått ett avtal. Det stora är att vi har fått en gemensam problembeskrivning av klimatförändringarna, säger Karin Båtelson, Läkarförbundets förste vice ordförande och ordförande i förbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa.(1 kommentar)

Socialstyrelsen: Tusentals hjärtsviktspatienter underbehandlas

Efterlevnaden av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård ökar, men fortfarande underbehandlas tusentals patienter med kronisk hjärtsvikt, visar en utvärdering från Socialstyrelsen.(1 kommentar)

Primärvårdsläkarna missnöjda med journalssystem och patienttid

Svenska primärvårdsläkare är minst nöjda med den tid de kan lägga på varje patient, enligt en undersökning i tio länder. Detta trots att de i genomsitt har längst patientbesök. De svenska läkarna är också minst nöjda med sina journalsystem. Det visar den nya rapporten »Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv«. (0 kommentar)

Nästan sex av tio nylegitimerade läkare 2014 utbildade i utlandet

Läkare som fått sin utbildning utomlands fortsätter att utgöra över hälften av dem som får läkarlegitimation i Sverige.(0 kommentar)

Debatt

Sakkunniga: God evidens för screeningrekommendationer

Socialstyrelsens nya rekommendationer för screening för livmoderhalscancer har nyligen kommenterats i LT. Här svarar sakkunniga. (0 kommentar)

Skåne visar vägen med vårdprogram för svår sepsis

Region Skåne har i ett specialitetsövergripande samarbete tagit fram ett regionalt vårdprogram för svår sepsis och septisk chock. (0 kommentar)

Fortsatt fokus på barnpalliation

Det behövs fortsatt diskussion och fokus på palliation, skriver Li Jalmsell och medförfattare.(1 kommentar)

Samordnad kirurgi – vinstlott för patienterna

Patienterna blir vinnarna om ansvariga inom landstingen tillsammans med Regionalt cancercentrum verkar för samordning av sköldkörtelkirurgin. (0 kommentar)

Apropå! Vems är utredningsansvaret

Om en undersökning inte ger napp, går man inte vidare då, undrar Ann Olsson-Gislow. Hon tycker sig märka en smygande systemförändring inom vården. (0 kommentar)

Sätt fokus på blåscancer

Finns det ljus i tunneln för patienter med blåscancer, undrar Fredrik Liedberg och Mattias Höglund. (4 kommentar)

Skräddarsy slutenvården för AST-patienter

Patienter med autismspektrumtillstånd (AST) har ofta stora perceptuella, kognitiva eller kommunikativa begränsningar. Detta sätter ramar för deras förutsättningar att hantera stress- och krissituationer, och kan öka behovet av psykiatrisk slutenvård. Samtidigt blir den kliniska bilden mer svårvärderad, och läkemedelsbehandlingen tenderar att bli ospecifik och symtomatisk och har ofta bristande effekt. Dessa patienter innebär extra stora […](2 kommentar)

Opioider är inte knark (förrän de missbrukas)

Läkare bör vara försiktiga med ord som är färgade av värderingar, skriver Anders Källgård, apropå att opioider slentrianmässigt kallas knark. (4 kommentar)

Kultur

Håller vårdpersonal sina nyårslöften?

Vården försöker i hög utsträckning påverka människor till ett hälsosammare liv men det finns mycket litet forskning kring vårdpersonalens egna nyårslöften och huruvida dessa hålls. Barnläkaren och professorn Jonas F Ludvigsson försöker råda bot på kunskapsbristen genom en undersökning. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vinnande engagemang

»En av Läkartidningens uppgifter är att genom att sprida kunskap medverka till att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Hantering av oredlighet i svensk forskning måste förbättras

Oroande tecken tyder på att oredlighet i forskning är ett ökande problem internationellt och därmed sannolikt även i Sverige. Sveriges liberala tradition vad gäller utredning och hantering av misstänkt oredlighet i forskning måste skärpas. (0 kommentar)

Intervju­instrument ger ingen säker bedömning av suicidrisk

Intervjuinstrument kan inte användas för att förutsäga suicidhandlingar. Instrumenten kan dock användas för träning av oerfaren personal. Suicidriskbedömning bör utgå från en omsorgsfull och grundlig klinisk intervju. (1 kommentar)

Nya Rön

God effekt av intravenös trombolys vid stroke och isolerad afasi

Risken för intrakraniell blödning och död är låg hos strokepatienter med isolerad afasi som behandlas med intravenös trombolys, enligt en nyligen publicerad studie.(0 kommentar)

STHLM3-testet kan vara alternativ till PSA

Screening med STHLM3-testet kan minska antalet genomförda vävnadsprovtagningar och antalet diagnostiserade låggradiga tumörer jämfört med PSA-screening. Detta utan att detektionen av mer höggradiga tumörer äventyras, enligt en svensk studie.(3 kommentar)

Ökad risk för återbesök om patient med bröstsmärta blev inlagd

Om patienter som sökte för bröstsmärta och hade omätbart högkänsligt troponin T under 5 ng/l blev inlagda i stället för att få gå hem ökade risken för återbesök på akuten.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Utredning av hypokalemi

Hypokalemi är en av de vanligaste elektrolytrubbningar och förekommer hos mer än 20 procent av sjukhusvårdade patienter. Hypokalemi är oftast lätt att behandla med kaliumsubstitution, men för att behandlingsresultaten ska bli framgångsrika på lång sikt krävs kännedom om vad som orsakar tillståndet. (0 kommentar)

Rapport

Kvalitetsregistret Riksstroke visar på ojämlik strokevård

Strokevård och utfall efter stroke har undersökts i olika socioekonomiska grupper. Tillgången till akuta och sekundärpreventiva vårdinsatser samt prognosen är bättre för högutbildade än för lågutbildade, bättre för personer med hög inkomst än med låg inkomst och bättre för sammanboende än för ensamboende.  (0 kommentar)

Fallbeskrivning

»Shermer’s neck« sällsynt skada vid långdistans­cykellopp

»Shermer’s neck« är en ovanlig nackskada hos långdistanscyklister. Skadan karakteriseras av akut bortfall av motorisk funktion i nackmuskulatur som håller upp huvudet. Riskfaktorer är tidigare nackskada, lite sömn under ett lopp, framåtlutande sittställning och hjälmburen utrustning. (0 kommentar)

Prurigo nodularis – vid svårare symtom kan pregabalin övervägas

Denna fallrapport indikerar att pregabalin är ett möjligt behandlingsalternativ för terapiresistent svår prurigo nodularis. Målet är att använda läkemedlet under begränsad tid så att klådcykeln kan brytas. (0 kommentar)

Nytt om namn

AT-rosade kliniska handledare

AT-rosen 2015 i Västmanland för kliniska handledare tilldelades Pontus Klingmalm, ST-läkare i allmänmedicin på Citypraktiken i Västmanland samt studierektor och personlig handledare för AT-läkare, och Tuba Görgülü, ST-läkare på kirurgkliniken i Västmanland samt studierektor och personlig handledare för AT-läkare.(1 kommentar)

Nio miljoner till studie om depression

Axel Nordenskjöld, överläkare vid psykiatrin på Universitetssjukhuset Örebro, ingår i en grupp forskare från Lunds universitet, Region Skåne, Örebro universitet och Region Örebro län som beviljats nio miljoner kronor av Vetenskapsrådet till en forskningsstudie om svår depression.(0 kommentar)

Handledare prisade av läkarstudenterna

Läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin ht14/vt15 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm, har utsett Lukas Geary (S:t Görans sjukhus), Martin Glans och Elisabeth Ljunggren till bästa kliniska handledare under kursen. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF