Nr 51–52 2013

Signerat

Tankar från en tankesmedja

»Läkarförbundet ska fortsätta att konstruktivt arbeta med frågan om vad läkarrollen innehåller och innebär«, skriver Marie Wedin.  (0 kommentar)

Nyheter

Han avdramatiserar alkoholvården

Fem av sex svenskar som är beroende av alkohol söker inte behandling. De ser dagens missbruksvård som avskräckande, säger alkoholläkaren Sven Andréasson. Med Riddargatan 1 i Stockholm har han skapat en ny modell av alkoholmottagning, som är välkomnande och öppen mot samhället.(4 kommentar)

Frågetecken om PDL rätas ut

På regeringens uppdrag har ett informationsmaterial tagits fram som ska skingra osäkerheten om vad som är tillåtet och inte enligt Patientdatalagen. En missuppfattning är att det inte är tillåtet att ta fram patientfall för  undervisning.(0 kommentar)

2014 blir genombrott för nätjournalerna

Under 2014 kommer en rad landsting att införa journal på nätet. Läkarföreningarna hoppas på bättre gehör för deras synpunkter än vid införandet i Uppsala.(1 kommentar)

Myndighetskartan ritas om

Var tar Smittskyddsinstitutet vägen? Och vad ska egentligen eHälsomyndigheten göra? Vid årsskiftet målas myndighetskartan om.(1 kommentar)

Landstinget i Uppsala slipper skadestånd

Landstinget i Uppsala lät ett tv-produktionsbolag filma en svårt sjuk man som vårdades på Akademiska sjukhuset men behöver inte betala något skadestånd till de anhöriga.(7 kommentar)

Myndighet för kliniska studier föreslås

En utredning föreslår att en ny myndighet bildas för att samordna kliniska studier och underlätta matchningen av patienter och prövare. (0 kommentar)

Nu ska återbesöken rapporteras

Från och med årsskiftet ska landstingen rapportera hur väl de klarar att ge återbesök i tid. Det har regeringen och SKL beslutat inom ramen för 2014 års kömiljard.(0 kommentar)

Debatt

Ska vi bry oss om alla nikotinberoende eller bara om dem som röker?

Vad ska sjukvården göra med alla nikotinberoende som inte röker cigaretter, undrar Stefan Willers. (1 kommentar)

Lite kall skadar inte

 Nina Rehnqvist reflekterar utifrån en patientberättelse om bristen på inlevelse i den svenska sjukvården.(5 kommentar)

Allmänmedicinens roll inte bortglömd

Vi hade inte glömt allmänmedicinens roll, replikerar ansvariga för LT:s äldrevårdstema.(0 kommentar)

»Tema: Vård av äldre« – något fattas!

Glömde LT helt enkelt bort allmänmedicin som kunskapsområde och klinisk specialitet i »Tema: Vård av äldre«, undrar Sara Holmberg och Christer Petersson. (0 kommentar)

Etisk analys av nya metoder behöver utvecklas

Vårdgivarna behöver utveckla sina etiska analyser för att undvika problem därför att man infört kontroversiella metoder. Det skriver Barbro Westerholm och Catharina Bråkenhielm.(0 kommentar)

Kultur

När döden kom till Jättendal

Pandemin benämnd »spanska sjukan« skördade miljontals offer i Europa i slutet av 1910-talet. Sjukdomen nådde Sverige på hösten 1918. En ögonvittnesskildring från Jättendals socken utanför Hudiksvall beskriver den utsiktslösa kampen mot en övermäktig fiende.(1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Välkommen med beröm och kritik

»När jag, som nu arbetat en dryg månad som chefredaktör för tidningen, för detta arbete vidare tar jag gärna hjälp av dig som läser tidningen«, skriver Pär Gunnarsson.(2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Canceröverlevnaden på väg uppåt i Danmark efter 3-punktsplan

I Danmark betraktas cancer som en akut sjukdom. Den danska 3-punktsplanen innebär i klinisk praxis snabb diagnostisk service till allmänläkarna, diagnostiska paketlösningar för olika cancerformer och etablering av diagnostiska centrum för patienter med diffusa symtom på allvarlig sjukdom.(1 kommentar)

Aminoglykosider är effektiva – men oto- och njurtoxiska

Aminoglykosider har en snabb bakterieavdödande effekt, men oto- och njurtoxicitet begränsar deras användning. Vid septisk chock bedöms nyttan överväga risken. Vid känd och/eller genetisk disposition för hörselnedsättning och gravt nedsatt njurfunktion ska aminoglykosider undvikas.(0 kommentar)

Nya Rön

Medelhavskost utan frukost ger lägre glukosvärden

För personer med diabetes är det mer gynnsamt med en enda stor måltid än flera mindre utspridda över dagen. Så kan resultaten tolkas av en aktuell koststudie vid Linköpings universitet.(0 kommentar)

Waran doseras bättre efter genanalys

Den första stora europeiska kliniska prövningen av farmakogenetiskt anpassad dosering av Waran (warfarin) har publicerats.(1 kommentar)

Kontakt med apotekare gav bättre behandlingsföljsamhet

Regelbundna påminnelser från apotekare – per telefon en gång i månaden – gav ökad följsamhet till given läkemedelsbehandling i en studie presenterad i JAMA.(2 kommentar)

Katarakt orsakar flest fall av blindhet globalt

Antalet blinda i världen har varit relativt oförändrat under de senaste 20 åren, men skillnaden mellan olika länder är gigantisk.(0 kommentar)

Multivitamin och selen prövat vid HIV

Tillskott av kombinationen selen och vitamin B, C och E gav påtaglig effekt hos HIV-smittade i en studie från Botswana. Risken att sjukdomen progredierade mer än halverades.(0 kommentar)

Om läkares olika fallenhet att relatera till patienter

Fyra typer av allmänläkare kunde identifieras i en dansk avhandling: den engagerade, den med ojämn respekt för patienten, den avvisande och den med biomedicinsk riktning.(7 kommentar)

Brunt fett bakom ökad risk för diabetes typ 2?

Européer har i genomsnitt mer av brunt fett än asiater, enligt en holländsk studie. Eftersom brunt fett är metabolt aktivt och kan förbruka energi kan det tänkas ha betydelse för diabetesrisken.(3 kommentar)

Hormoner i immunsystemet förmedlar läkemedels effekter på aptit

Substanser som härmar GLP-1 finns i vanliga diabetesläkemedel. Även om dessa läkemedel har funnits på marknaden i snart 10 år är det först nu som mekanismerna bakom deras fetmahämmande effekter i hjärnan börjar klarna. Det visar en svensk studie.(0 kommentar)

Originalstudie

Traumatisk diafragmaruptur – en svårdiagnostiserad skada

Studien bekräftar att lungröntgen är en dålig metod för att diagnostisera traumatisk diafragmaruptur. DT är betydligt bättre – men mindre rupturer kan missas.(0 kommentar)

Fysisk aktivitet på recept efter höftfraktur gav ökad självtillit

FaR med interventionen promenader visade sig öka individernas tilltro till förmågan att utföra aktiviteter utan att falla efter höftfraktur.(4 kommentar)

Vårdutveckling

Lömskt och omfattande utbrott av Clostridium difficile

Det infektionsutbrott som upptäcktes på Höglandets sjukhus kunde bekämpas med åtgärder som inte varit praxis i Sverige: städning med spordödande medel och övervakning av C difficile-infektionerna på sjukhus, förutom rationell antibiotikaanvändning.(1 kommentar)

Nytt om namn

Leif Groop får Söderbergska priset i medicin 2014

Leif Groop belönas med Söderbergska priset i medicin för sina banbrytande insatser inom diabetesforskningen.(0 kommentar)

Prisbelönta handledare på Södersjukhuset i Stockholm

David Dunge, Karin Kallviksbacka och Sara Selander tog emot medicinstudenternas handledarpris vid en ceremoni den 3 december.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF