Nr 51–52/2017

Inledare

Premiär för lag som är viktig för sjukvården

– Sjukhus är ingen bra plats för den här patientkategorin. Målet är att minimera sjukhusvistelsens längd. Dessutom innebär det en bättre hushållning av resurser och kan bidra till att lätta på trycket på sjukhusen, säger Göran Stiernstedt, flerfaldig statlig utredare som tagit fram den nya lagen. (0 kommentar)

Påminnelse om bättre bemötande av kvinnliga kollegor i vården

»Att diskriminera och trakassera människor på grund av könstillhörighet saknar plats i ett modernt samhälle.« (0 kommentar)

Signerat

Nya examensmål för läkare på väg att införas

»Att de ska vara hållbara över tid är en utmaning.« (0 kommentar)

Så fungerar medicinskt ledningsansvarig läkare

»En del av cheferna har ingen medicinsk kompetens alls.« (0 kommentar)

Nyheter

Ny lag ska tvinga fram bättre samverkan

Vid årsskiftet ersattes betalningsansvarslagen av en ny lag signerad läkaren och utredaren Göran Stiernstedt. Målet är en mer proaktiv och sammanhållen vård för de utskrivningsklara patienterna. Men hur redo är egentligen landstingen och kommunerna? (1 kommentar)

»Vi har inte sällan 30–40 patienter som bedöms som utskrivningsklara«

Jakt på vårdplatser, strukna operationer och hotad patientsäkerhet. På Sunderby sjukhus har läkare gång på gång larmat om kaoset när utskrivningsklara patienter ligger kvar. Här finns förhoppningar på den nya lagen. Men också farhågor om att det kommer att ta tid innan den ger effekt.­ (0 kommentar)

Ovaccinerade kan nekas jobb i sjukvården

Arbetsgivare kan både omplacera och skicka hem personal som inte har fullgott skydd mot smittsamma sjukdomar som exempelvis mässling. Ytterst kan personer även nekas jobb, enligt SKL.  (4 kommentar)

Mod, arbetsglädje och reformer på önskelistan inför vårdåret 2018

Ett modigare ledarskap, en mera rättvis tillgång till vård och att hälso- och sjukvårdsfrågorna får ta stor plats i debatten inför valet. Läkartidningen har bett ett antal vårdprofiler om deras önskelistor för 2018 – här är deras svar! (0 kommentar)

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Kry skriver inte ut ovanligt mycket antibiotika utan ligger tvärtom bra till i jämförelse med landstingsdriven sjukvård. Det menar företaget som nu delar med sig av siffror till Läkartidningen. Men jämförelsen mellan en digital vårdgivare och ett landsting haltar, menar Strama Stockholm. (3 kommentar)

60 procent fler kompletteringar av läkarintyg jämfört med 2011

Antalet utfärdade läkarintyg har ökat markant sedan 2011 och därmed också mängden kompletteringar som begärts in av Försäkringskassan. Däremot har andelen läkarintyg där en komplettering begärs inte ökat nämnvärt, visar en kartläggning.(3 kommentar)

L: Inför obligatorisk fortbildning för legitimerad vårdpersonal

Liberalerna vill att läkare och sjuksköterskor ska tvingas genomgå regelbunden fortbildning. Om arbetsgivaren inte ser till att så sker ska Socialstyrelsen kunna dra in legitimationen, skriver Svenska Dagbladet.(14 kommentar)

Årets vetenskapliga höjdpunkter

Medicinen är ett fält där de nya vetenskapliga rönen duggar tätt. Svårt att få en överblick? Läkartidningen bad några läkare och forskare välja ut höjdpunkter från året som gått. (0 kommentar)

»Viktigt att få med sig män«

Att manliga läkare gör ett upprop mot sexism och förminskning av kvinnor bidrar med en tyngd till uppropet #utantystnadsplikt, även om det inte borde behöva vara så. Det säger en av initiativtagarna till #utantystnadsplikt. (0 kommentar)

»Tillsammans kan vi skapa förändring«

Nyligen krävde 10 400 kvinnliga läkare i uppropet #utantystnadsplikt ett stopp för sexuella trakasserier och diskriminering inom läkarkåren. Nu får de stöd av 1 564 manliga kollegor, som lovar att rannsaka sig själva, förändra felaktiga beteenden och aktivt arbeta för trygga arbetsplatser. (5 kommentar)

»Utan resurser blir det bara tomma löften«

På fredagen lade regeringen fram ett förslag om skärpt vårdgaranti, baserat på utredaren Anna Nergårdhs första delbetänkande. Förslaget får nu skarp kritik från Sveriges läkarförbund och Distriktsläkarföreningen. (5 kommentar)

Förslag: Två års fängelse för brott mot etikprövningslagen

Straffet för att uppsåtligen bryta mot etikprövningslagen skärps till två år, och preskriptionstiden förlängs till fem år. Det föreslår regeringens utredare av regelverken för forskningsetik. (0 kommentar)

Tyngd på KBT i uppdaterade riktlinjer

Det behövs en kraftig ökning av tillgången på psykologisk behandling. Det skriver Socialstyrelsen i de uppdaterade nationella riktlinjerna för ångest och depression som presenterades på onsdagen. (2 kommentar)

Psykiatrisk vård riktad till vårdpersonal hotad

Vården riktad till sjukvårdspersonal som bedrivs vid Ersta psykiatriska klinik riskerar att försvinna när verksamheten nu ska upphandlas. Däremot vill den styrande alliansen i Stockholms läns landsting utreda alternativa avtalsformer för att kunna behålla andra idéburna verksamheter.(1 kommentar)

Kraftig ökning av långa sjukfall bland manliga läkare

Färre anställda inom kommuner och landsting blir långtidssjukskrivna, men en yrkesgrupp går mot trenden: läkarna. Mest uppseendeväckande är ökningen av långa sjukfall med en psykisk diagnos bland manliga läkare. (0 kommentar)

Debatt

Diagnosspecifika översikter är viktiga vertyg för cancervården

Under förutsättning att patientöversikter införs brett kommer de att bli viktiga verktyg för uppföljning av den svenska cancerstrategin, i synnerhet målet om en jämlik vård, skriver Pär Stattin och Ingela Franck Lissbrandt. (0 kommentar)

Begreppsförvirring kring övervikt sätter patienter i kläm

Övervikt bör delas in i två typer: Typ A, ännu inte hormonellt etablerad övervikt, och typ B, hormonellt etablerad övervikt. Begreppet fetma saknar biologisk betydelse och bör därför slopas. Det skriver Carl-Magnus Broden och medförfattare. (12 kommentar)

Stora risker med kvalitetsbrister i globala hälsosystem

Bristen på kvalitetsförbättring av hälsosystemen i låg- och medelinkomstländer riskerar att leda till att stora delar av jordens befolkning inte får tillgång till den sjukvård de har rätt till, skriver Emma Svensson och medförfattare. (1 kommentar)

Apropå! Fusk på läkarprogrammet

Varför har Sveriges schackförbund strängare regler för mobiltelefoner än vad som gäller vid tentamen på läkarprogrammet? undrar Rickard Ljung. (0 kommentar)

Körkortsintyg – (o)lämpligt uppdrag för barnmedicin/barnpsykiatri?

Landets körskolor bör kunna få tillstånd att bedöma lämplighet i trafiken gällande personer med neuropsykatriska diagnoser. De har de experter på trafikbeteende, kunskaper och omdöme etc som krävs. Detta bör inte vara en uppgift för barnläkare och barnpsykiatrer. Det anser Peter Gottfarb och medförfattare. (2 kommentar)

Krönika

»Jag har hållit ett stort antal ledsna människors händer.«

Transportsträckorna till och från jobbet avverkas i sällskap med alla människor man bär med sig i huvudet. Alla patienter man har mött som doktor, alla berättelser man lyssnat på, öden man bevittnat. Ibland känns det till brädden fyllt – som att man inte får plats med mer, skriver Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (6 kommentar)

»Vi går till jobbet … tar beslut, svåra som lätta, utreder, diagnostiserar, lyckas och misslyckas.«

Under utbildningen till specialist i akutsjukvård fattar man såväl lyckade som misslyckade beslut om vartannat. Viktigast att fortsätta fatta besluten är just när man känner att man borde ge upp att göra det, enligt ST-läkaren Magdalena Forsbergs krönika. (2 kommentar)

Kultur

»Men du får inte titta i hans journal …«

Pappan, cancerpatienten, är inlagd på en vårdavdelning. Sonen, specialistläkare, läser hans journal i datorn. Empatin och viljan att vara till hjälp från en anhörig kulminerar i hot om polisanmälan. (36 kommentar)

Starkare av dunderhonung?

I en enkelblindad crossover-studie på barnkliniken i Örebro sågs ingen statistiskt signifikant effekt på personalens styrka efter intag av dunderhonung. Vårdpersonalen som ätit dunderhonung visade samtidigt ändå prov på stor styrka. (6 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Bodil Jönsson

Bodil Jönsson och medförfattare har skrivit en artikel om vad PCR för tbc-diagnostik är bra och dålig på. (0 kommentar)

5 frågor till Andreas Palm

Andreas Palm, doktorand och överläkare, lungmottagningen, Gävle sjukhus, presenterar tillsammans med kollegor två fall av en variant av pneumokonios. De föreslår termen »sotrökslunga« för denna i Sverige nya sjukdom – en term som »inte bara anger genesen utan också illustrerar de kolsvarta  bronkernas utseende«. (0 kommentar)

Reflexion

Landstingsvalet i oförtjänt medieskugga

»Det är ju faktiskt där flertalet av de praktiska besluten inom hälso- och sjukvården fattas.«   (0 kommentar)

Året som gått, året som väntar

»Detta har vi belyst i Läkartidningen, bland annat tack vare många bra bidrag från er läsare!« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Gastrisk bypass fyller 50 år

Gastrisk bypass har utförts sedan 1967. Operationen kom att bli den första framgångsrika behandlingen mot fetma, och med tiden har den radikalt förändrat vetenskapens syn på både fetma och diabetes. (0 kommentar)

»Att förhindra våld är alltid en vinst för alla inblandade …«

Psykiatrins främsta uppgift är att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa. Psykiatrin har ett ansvar att vid behov bedöma risk för våldsamt beteende. (1 kommentar)

Nya Rön

Öppna resultat av psykoterapi värdefullt enligt brittisk studie

System för implementering av nya metoder för behandling vid psykisk sjukdom är avgörande för framgång. Det är slutsatsen av en rapport från en brittisk satsning på att dels öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling, dels öppet redovisa resultat. (0 kommentar)

Egna relationer med patienter bidrar till studenters professionella identitet

För att utveckla en professionell identitet behöver studenter ha egna relationer med patienter, vara delaktiga i det kliniska arbetet och ha uppgifter som spelar roll för vårdprocessen. Den slutsatsen dras i en avhandling.(0 kommentar)

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom kopplades till »duktig flicka«

I en intervjustudie med 16 kvinnor i åldern 40–65 år som drabbats av hjärtinfarkt hittades personlighetsdraget »duktig flicka«. I en enkätstudie visade sig slumpvis utvalda kvinnor med ett stort inslag av »duktig flicka« ha mer psykosociala och klassiska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom.  (1 kommentar)

Kurtosisdiffusion kan skilja mellan låggradiga och höggradiga gliom

Medelkurtosis från diffusionskurtosisavbildning kan med med hög diagnostisk säkerhet skilja mellan låggradiga gliom och höggradiga gliom, enligt en metaanalys. (0 kommentar)

Samband mellan lågt parathormon och risk för hjärt–kärlsjukdom

Resultaten i en avhandling stödjer misstanken att alltför kraftig suppression av parathormon vid sekundär hyperparatyreoidism medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. (1 kommentar)

Nya data om behandling av emfysem

Med rätt urval av patienter med emfysem kan behandling med ventiler få en stor förbättring av lungfunktion och livskvalitet, enligt en studie som bekräftar tidigare fynd. (0 kommentar)

Två av tre med bröstcancer valde mutationstestning när alla erbjöds

Resultaten från avhandlingen har bidragit till att skriftlig information ska ersätta den vanliga genetiska vägledningen före BRCA-testning hos bröstcancerpatienter i södra sjukvårdsregionen. (0 kommentar)

Förskrivning och följsamhet av antidepressiva hade koppling till kön

En högre andel män än kvinnor hade rapporterad depression utan att använda antidepressiva, enligt resultaten i en svensk avhandling. Kvinnor sa sig oftare än män avstå från att ta sina läkemedel på grund av läkemedelsbiverkningar, medan män oftare ändrade doser och glömde att ta läkemedlen. (0 kommentar)

Dödsfall sent efter stroke sker ofta på institution

Av strokepatienter som avled 3–12 månader efter insjuknandet dog nästan hälften på särskilt boende, 37 procent på sjukhus efter återinläggning och 10 procent i hemmet. Det visar en svensk registerstudie. (0 kommentar)

Meddelanden

Penningunderstöd till läkare

Stiftelsen Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: Penningunderstöd till behövande läkare som är medlemmar i föreningen och framlidna läkares anhöriga.(0 kommentar)

Nytt om namn

Ett välförtjänt handledarpris

Gunnar Axelsson, specialist i allmänmedicin vid Vårdcentralen Bagaregatan i Nyköping, har utsetts till 2017 års bästa handledare för ST-läkare inom allmänmedicin.(0 kommentar)

Längsta kursens bästa handledare

Alexander Björkqvist, Erik Greayer (Capio S:t Göran) och Kristoffer Linder har utsetts till bästa kliniska handledare.(0 kommentar)

Ny dekan för Sahlgrenska akademin

Agneta Holmäng, professor, har utsetts till dekan för Sahlgrenska akademin, Göteborg. Hon ska verka i befattningen under åren 2018 – 2023.(0 kommentar)

Översikt

Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi

Varje år genomgår 6 800 patienter i Sverige obesitaskirurgi, vilket senare medför en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen. En expertgrupp har tagit fram riktlinjer för postoperativ kosttillskottsbehandling, monitorering och tidsschema för uppföljning genom att granska och jämföra ett flertal internationella riktlinjer. (1 kommentar)

Tbc kan påvisas med PCR – men bara i direktpositiva luftvägsprov

PCR-diagnostik fungerar väl på direktpositiva luftvägsprov men otillfredsställande på direktnegativa från såväl luftvägar som övriga lokaler. PCR kan inte heller användas för att bedöma behandlingsresultat, påvisa återfall eller för att utesluta tbc.(0 kommentar)

Genterapi – från idé till verklighet

Genterapi som koncept introducerades för 45 år sedan, men det är de senaste 5–10 åren som behandlingar blivit framgångsrika. Observationstiden för de flesta är i nuläget dock kort, och det är viktigt att fortsatt vara observant. (0 kommentar)

Psykisk ohälsa, radikalisering och terrorism

Forskningsresultat om samband mellan radikalisering, terrorism och psykisk ohälsa kan ännu inte användas som underlag för beslut om ändrade rutiner eller behandlingsmetoder i klinisk psykiatrisk verksamhet. Radikaliserade individer med behandlingsbara psykiska symtom ska erbjudas behandling. Det är avgörande för om psykiatrins kompetens och resurser ska komma till nytta i sjukvårdens arbete mot våldsbejakande extremism. (0 kommentar)

Människor & möten

»Mentalt tänker jag mest på innebandy just nu«

Peter Ueda är AT-läkare, postdoktoral forskare och civilekonom – och har just vunnit tävlingen »Forskar Grand Prix«, anordnad av bland annat Venskapsakademien. Men just nu är det innebandy som upptar alla hans tankar. (1 kommentar)

»Jag räknar med att jobba tills jag är 70 – minst«

Mitt i livet, halvvägs in i en framgångsrik karriär inom telekom, ställde sig Stefan Eriksson Corbett frågan: »Om jag sysslar med det här ända tills jag går i pension, kommer jag att tycka att jag har gjort någonting meningsfullt av mitt yrkesliv?« Svaret blev att han började studera på läkarlinjen – 45 år gammal. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Spontan pneumomediastinum ovanlig orsak till akut bröstsmärta

Spontan pneumomediastinum är en ovanlig sjukdom som orsakas av att alveoli i anslutning till mediastinum rupturerar på grund av tryckskillnader. Tillståndet är godartat och kräver som regel inte specifik behandling. (4 kommentar)

Sotrökslunga är en ny sjukdom i Sverige

Långvarig och intensiv exponering för rök från biomassa kan ge omfattande radiologiska förändringar, grav obstruktion och antrakos. Bronkoskopin visar kolsvarta och ofta försnävade bronker. Oftast drabbade är äldre icke-rökande kvinnor från fattiga länder som tillbringat åratal i trånga kök med matlagning och bakning. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF