Nr 51–52/2019

Inledare

God samverkan får patienterna att komma hem

Av artikeln framgår även läkarnas centrala roll i detta arbete. Om de, tillsammans med övriga personalgrupper, får möjlighet att arbeta fokuserat på att vårda patienterna i hemmet eller på boendet ger det resultat i form av färre inläggningar. (0 kommentar)

Signerat

Läkare kan leda utvecklingen framåt

Många läkare är utmärkta chefer, men många som i dag är chefer hade inte blivit det om det inte varit för att kollegor hade uppmanat dem att ta den rollen. (1 kommentar)

Nyheter

Läkare på språng bäddar för tidig hemgång

Den tid som utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhus har halverats på tre år. Den nya samverkanslagen satte eld i baken på kommunerna – men det är inte den enda förklaringen till framgången.(0 kommentar)

»Viktigast att patienterna har en fast namngiven läkare«

Sveriges mest kända läkare inom hemsjukvård lovade i Läkartidningen för två år sedan att halvera antalet dagar på sjukhus för patienter i Borgholm. Nu finns facit: han lyckades.(0 kommentar)

Manifestationer mot neddragningar lockade tusentals

Omkring 3 000 personer samlades i lördags för att manifester mot neddragningarna i sjukvården i Stockholm. Och i Göteborg hölls en annan manifestation precis samtidigt.(0 kommentar)

Läkarförbundet ratar idé om apotekare som förskrivare

Läkemedelsverket utreder om apotek ska få skriva ut receptbelagd springmaskmedicin till sina kunder. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är dock skeptisk.(4 kommentar)

Nio av tio läkarstudenter tar ut läkarexamen

88 procent av studenterna på läkarutbildningarna tar ut läkarexamen. Det är den näst högsta examensfrekvensen på de stora utbildningarna med yrkesexamen, enligt nya siffror från Universitetskanslersämbetet. (0 kommentar)

Svenska allmänläkare mer stressade än kollegorna i andra länder

65 procent av läkarna i primärvården upplever arbetet som mycket eller oerhört stressigt. Däremot är de relativt nöjda nöjd med att arbeta som läkare. Det visar resultat från en stor internationell jämförelse.(5 kommentar)

Patientnämnd larmar om felaktiga dödsbevis

På senare tid har läkare i Stockholm utfärdat felaktiga dödsbevis för fyra levande patienter. Enligt regionens patientnämnd har antalet felaktiga dödbevis ökat de senaste åren.(0 kommentar)

WHO vill tillfälligt stoppa HPV-vaccin till pojkar

Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar länder att avvakta med HPV-vaccinering av pojkar. Anledningen är att det är brist på vaccin och att flickor ska prioriteras.  (0 kommentar)

Stockholm utreder remisskrav till akuten

Region Stockholm ska utreda remisskrav för patienter som söker till sjukhusens akutmottagningar. Distriktsläkarföreningen varnar för dubbelarbete och befarar ökad arbetsbelastning på vårdcentralerna. (1 kommentar)

Nytt avtal ska hjälpa läkare som riskerar uppsägning

Regionanställda som riskerar arbetslöshet ska kunna få fortbildning och kompetensutveckling redan innan varsel och uppsägningar blir aktuella. Det är innebörden av en ny överenskommelse mellan fack och arbetsgivare.(1 kommentar)

Debatt

Nya lösningar krävs för att komma till rätta med vårdens problem

Mer resurser och satsning på primärvården har varit svaret på vårdens problem sedan 1980-talet. När nu problemen kvarstår, låt oss fundera på andra lösningar. Ett alternativ kan vara ett försäkringsbaserat system. Obamacare i USA eller sjukvårdssystemen i Nederländerna och Schweiz är då väl värda att titta närmare på, skriver Henrik Waldenström. (23 kommentar)

Apropå! Nationell infrastruktur för hälsodata – börja bygget nu

Regeringen bör omgående inrätta en nationell forsknings- och utvecklingsmiljö där Sveriges nya infrastruktur för hälsodata kan börja byggas. Dialog, samarbete och professionen i förarsätet är rätt väg framåt. Det finns inte tid för fler utredningar, skriver Fredrik Öberg. (5 kommentar)

Apropå! Kvalitetsregister, organregister, etik och juridik

Självklart ska patienternas medverkan i forskning vara frivillig, men den borde icke desto mindre vara en del av samhällskontraktet, skriver Lars Jacobsson. Han konstaterar att dagens patienter får en alltmer effektiv vård tack vare att gårdagens patienter medverkat i forskningsprojekt. (1 kommentar)

Krönika

»Om kvällarna var hon glädjestrålande, den onda ryggen till trots.«

Som sommarjobbande ungdom i vården får man sprita britsar, bädda rent och gå ärenden tills ryggen värker. Men man träffar också människorna, de som jobbar för att hjälpa och de som får lindring eller tröst. Man ser och förstår och strålar av glädje på kvällen. Nina Cavalli-Björkman berättar. (0 kommentar)

Människor & möten

»Det är gott att få sjunga om hopp och ljus«

Maria Norburg Tell, ST-läkar i allmänmedicin, är också »singer-­songwriter« med egenkomponerade julsånger på repertoaren. På hennes nya skiva deltar hela familjen i framförandet. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Malin Bengnér

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, beskriver tillsammans med kollegor utbrott av barnsängsfeber på två av regionens förlossningsavdelningar. (0 kommentar)

Reflexion

Önskelista till Tomten

»För att göra det enklare för Dig kommer här min önskelista i samlad form: …« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården

Prioriteringsplattformen formulerar ­centrala idéer om sjukvårdens mål och värden. De kan och bör vara oförändrade, även om förutsättningarna att uppnå dem ändras. Gränserna  för de behov som samhället anser att den offentliga sjukvården ska tillgodose kan ändras utan att de grundläggande målen överges.(0 kommentar)

Nya Rön

Kirurgiska och neurologiska komplikationer vid epilepsikirurgi

En avhandling från Göteborgs universitet har undersökt komplikationer och anfallsförsämring efter epilepsikirurgi. Resultaten visar att 4,0 procent av de opererade hade fler anfall efter två år än före operationen, medan 37 procent hade varit helt anfallsfria efter operationen. (0 kommentar)

Association mellan depression och abdominellt aortaaneurysm

I en studie undersöktes sambandet mellan depression och senare utveckling av abdominellt aortaaneurysm. Studiens resultat tyder på att depression bör evalueras som en möjlig riskfaktor i samband med att man överväger strategisk ultraljudsscreening av personer med ökad risk för abdominellt aortaaneurysm. (0 kommentar)

Tveksam klinisk nytta av målstyrd vätskebehandling

En avhandling från Linköpings universitet pekar på brister i de gängse rekommenderade metoderna för målstyrd vätskebehandling. I stället rekommenderas att integrera algoritmer för målstyrd vätskebehandling i en totalöversyn av patienten som inkluderar andra parametrar såsom vätskebalans, hjärtfrekvens, blodtryck och laktat. (0 kommentar)

Högt blodtryck på akuten en riskfaktor för framtida kardiovaskulär sjukdom

I en kohortstudie dras slutsatsen att högt blodtryck på akuten har en stark koppling till framtida kardiovaskulär sjukdom och att höga nivåer inte bör ignoreras utan ses som en möjlighet att optimera eller sätta in antihypertensiv behandling. (2 kommentar)

Nytt om namn

Årets AT-handledare – tryggt stöd i bakgrunden

Anders Hemberg, ST-läkare i kirurgi vid Helsingborgs lasarett, har valts till årets AT-handledare år 2019 för Nordvästra Skåne (Helsingborg och Ängelholms sjukhus).(0 kommentar)

Trygg radiolog blev årets »Kärndoktor« i Skövde

Thorbjörn Svensson, specialistläkare inom radiologi vid Bild och funktionsmedicin, Skaraborgs sjukhus, har korats till årets Kärndoktor, det vill säga till bästa AT-läkarhandledaren i Skövde år 2019. (0 kommentar)

Läkarstudenternas favorithandledare

Pouria Farsani och Natalie Glaser har utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin ht18/vt19 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm.(0 kommentar)

Årets Dr Optimo – förebild med pedagogiska talanger

Olof Söderman, överläkare radiologi, är årets Dr Optimo vid Skaraborgs sjukhus, Lidköping. Priset delas ut av AT-läkarna i Lidköping till den läkare inom Skaraborgs sjukhus som anses vara en god förebild, visat pedagogiska talanger och ärligt engagemang i AT-utbildningarna.(0 kommentar)

Meddelanden

Fondmedel att söka för Stockholmsläkare

Stockholms läkarförenings understödsfond delar ut följande fondmedel: (0 kommentar)

Originalstudie

Hög personlig läkar­kontinuitet i primärvård förenad med färre besök på akutmottagning

En originalstudie visar att hög personlig läkarkontinuitet i primärvård var förenad med lägre antal läkarbesök på akutmottagningar, och att sambandet var störst för yngre vuxna. Däremot var god tillgänglighet till läkarbesök eller telefonrådgivning av sjuksköterska på vårdcentral inte förenad med lägre antal akutmottagningsbesök.(2 kommentar)

Etik och läkarroll

Oredlighet i forskning – regleras i lag från årsskiftet

Lagen ökar rättssäkerheten men täcker inte alla omoraliska beteenden i forskningen. Sammanslutningen All European Academies har ställt samman en rad »oacceptabla« beteenden. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Utbrott av barnsängsfeber på två förlossningsavdelningar

Utredningen av två utbrott av barnsängsfeber presenteras. Hos fyra av de fem patienterna med barnsängsfeber hade smittspridning sannolikt skett från personal. Smittspridningen hade sannolikt kunnat undvikas genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF