Nr 51–53 2015

Inledare

Välkommen till Läkartidningen i ny fin kostym

I dag tar vi ett steg framåt när vi presenterar vår nya kostym, som är framtagen av tidningens medarbetare i samverkan med designbyrån A4. (0 kommentar)

Signerat

Ett år av utmaningar och möjligheter

»Jag vill att ni under 2016 ska ta vara på era möjligheter att påverka. Står vi tillsammans blir vi starka!« (0 kommentar)

Nyheter

WMA: Verka för läkares hälsa!

World Medical Association (WMA) antog i oktober 2015 ett uttalande där de nationella läkarförbunden uppmanas arbeta för att förbättra läkares hälsa. (0 kommentar)

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter

Alexander Wilczek, verksamhetschef för psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus, Stockholm, som är inriktad mot vårdpersonal som drabbats av utmattning, märker tydligt att den psykiska ohälsan bland läkare ökar. »För två år sedan hade vi fler sjuksköterskor än läkare. Nu är det tvärtom.« (0 kommentar)

Utdrag ur talet som Saskia Bengtsson höll i Jönköping, september 2015

Saskia Bengtsson, specialist i allmänmedicin i Region Jönköping, föreläste på den nationella primärvårds­konferensen i Jönköping den 29–30 september 2015. (7 kommentar)

Den psykiska ohälsan ökar bland läkare

I januari 2006 publicerade Läkartidningen en artikelserie om läkares hälsa. Där kunde vi konstatera att läkare överlag är en frisk yrkeskår, men att det förekom problem med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. När Läkartidningen nu tio år senare följer upp artikelserien är det åter på det psykiska området orostecknen finns. Särskilt bland yngre och kvinnliga läkare ökar den psykiska ohälsan. (2 kommentar)

»Sjukhuschefen sitter i katapultstol«

Alla de tre fusionerna av stora universitetssjukhus i Sverige har resulterat i att sjukhusdirektören fått avgå. Forskaren Lars Nordgren föreslår att den som ska leda en sjukhusfusion redan från början får ett tidsbegränsat mandat. (1 kommentar)

Läkares arbetsmiljö har blivit sämre

På flera punkter visar statistiken att läkares arbetsmiljö försämrats sedan millennieskiftet. Framför allt upplever man att inflytandet över arbetssituationen minskat, såväl gällande arbetstakten, uppläggningen av arbetet som när olika arbetsuppgifter ska utföras.(1 kommentar)

»Kritiken mot oss har varit rättmätig«

Olivia Wigzell tillträdde som generaldirektör för Socialstyrelsen precis samtidigt med att flyktingströmmarna till Sverige nådde sin kulmen. Den stora utmaningen för myndigheten nu är att hjälpa huvudmännen att klara flyktingmottagandet och att påskynda legitimationsprocessen för utländsk vårdpersonal. (3 kommentar)

Ingen medicinsk riksstämma 2016

Det blir ingen upplaga av Medicinska riksstämman nästa år. Anledningen enligt Läkaresällskapet: Årets lyckade version och möjligheten att vara mer synlig på andra arenor.(3 kommentar)

Medlemsrådgivningen oftare öppen

Läkarförbundets medlemsjour kommer att utöka sina öppettider. Expansionen sker i två steg och syftar till mer tillgänglighet på tider som passar medlemmarna. (0 kommentar)

Längre väntetider på akuten

Både besöken och väntetiden på landets akutmottagningar har ökat sedan förra året. Och skillnaderna mellan sjukhusen är fortsatt stora, visar Socialstyrelsens årliga uppföljning. (1 kommentar)

Debatt

Smärtfri kontra smärtsam gastroskopi

Hur kan det komma sig att sjukhusen i Sverige inte skaffat den senaste utrustningen för att göra smärtfri gastroskopi, undrar Birgitta Lagercrantz. (4 kommentar)

Akademiskt »möte« visade sig vara rådgivarmöte för företag

Det började illa, men skulle bli värre, skriver Per Aspenberg, som berättar hur ett akademiskt arbetsgruppsmöte visade sig vara ett rådgivarmöte för ett företag.(10 kommentar)

Krönika

Om sprätt-tuppar och människor

Sjukvårdens vida värld är ett artrikt grönbete för den ornitologiskt sinnade. Här häckar och trivs bland annat den magnifika sprätt-tuppen som Jakob Ratz Endler beskriver levande i sin krönika.   (4 kommentar)

Kultur

Evig ungdom – ett urgammalt koncept

Evig ungdom, eller åtminstone evigt liv, är någonting som människan drömt om i alla tider. Så länge man minns har forskarnaturer utan framgång sökt hitta knep som kan hålla döden stången så länge som möjligt. Först i våra dagar görs vissa framsteg i den vägen.    (0 kommentar)

Människor & möten

»Att vara bortskämd är det värsta jag vet«

Nasim Farrokhnia, specialist i internmedicin, arbetar i dag som ledare – ett helt annat yrke än läkarens. Men lika viktigt och lika krävande.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Välkommen till ett nytt år med Läkartidningen

Jag hoppas och tror att alla läsare finner något av intresse i varje nummer.  (2 kommentar)

Medicinsk kommentar

Väntetider i cancervården är en patientsäkerhetsfråga

Väntetiderna i svensk cancervård är generelllt långa och de regionala skillnaderna stora – en bortglömd del av patientsäkerhetsarbetet. (0 kommentar)

Skärpt blodtryckskontroll ger resultat hos högriskpatienter

Patienter med hypertoni och hög risk för kardiovaskulära komplikationer drabbas av färre hjärt–kärlhändelser och lägre total mortalitet med ambitiös blodtryckskontroll och målvärde för systoliskt blodtryck <120 mm Hg, visar den amerikanska studien SPRINT. (5 kommentar)

Nya Rön

Trefaldigad cancerincidens sågs hos mödrar till barn med medfödd HLH

Bärarskap av mutationer som orsakar hemofagocyterande lymfohistiocytos tycks vara en riskfaktor för cancer hos kvinnor, enligt en retrospektiv kohortstudie. (0 kommentar)

Svårt göra korrekt läkemedelsanamnes vid akut inläggning

När patienter läggs in via akutmottagningen är det ofta svårt att få en korrekt läkemedelsanamnes. I en studie gjordes jämförelser mellan svenska Läkemedelsförteckningen, uppgifter från patienternas vårdcentral och intagningsjournalen, varvid många diskrepanser upptäcktes. (1 kommentar)

Attenuerat influensavaccin var säkert för barn med äggallergi

Levande attenuerat influensavaccin var associerat med en låg risk för systemisk allergisk reaktion hos unga med äggallergi, visar en brittisk studie publicerad i BMJ. (0 kommentar)

Diabetesförekomsten beräknas öka kraftigt

Med nuvarande utveckling kommer diabetesprevalensen i Sverige att fortsätta öka och nå 10,4 procent år 2050. Antalet personer med diabetes kommer då att uppgå till 940 000, enligt en svensk studie publicerad i PLoS One. (0 kommentar)

Anestesimedel vid cancerkirurgi kan påverka ettårsöverlevnad

Ettårsöverlevnaden efter cancerkirurgi var 88 procent för dem som fått inhalationsbaserad anestesi och 94 procent för dem som fått en underhållsanestesi med propofol i en engelsk retrospektiv studie. (0 kommentar)

Översikt

Substitutionsbehandling prövas mot amfetaminberoende

Amfetaminberoende är ett relativt vanligt tillstånd i Sverige, för vilket det saknas effektiv behandling. Evidensen för substitutionsbehandling med centralstimulantia är begränsad, även om flera studier uppvisar potentiella fördelar. Fler och större studier krävs. (0 kommentar)

Rapport

Noggrann anamnes lönar sig vid sömnstörningar hos barn

Sömnstörningar är vanliga hos barn och ungdomar och kan påverka utvecklingen. Viktigt är att kartlägga och diagnostisera korrekt samt att i första hand behandla sömnstörningarna utan läkemedel. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Tiaminbrist orsakade laktacidos hos patient med malnutrition

Tiamin är essentiellt för metabolismen och en brist kan leda till laktacidos. Tiaminbrist bör övervägas i varje fall av laktacidos med oklar genes, särskilt i högriskpopulationer såsom malnutrierade och alkoholister.  (1 kommentar)

Nytt om namn

Ny ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin

Thomas Perlmann, professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Karolinska institutet blir ny ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Han har utsetts av Nobelförsamlingen vid KI att efterträda professor Juleen Zierath, som avgår som ordförande i Nobelkommittén.(0 kommentar)

Ny ordförande och ledamot i Vetenskapsrådets styrelse

Regeringen har utsett Agneta Bladh till ny ordförande i Vetenskapsrådets styrelse och Anders Ekblom till ny ledamot. Vetenskapsrådet är den största statliga forskningsfinansiären i Sverige.(0 kommentar)

Stipendium för bokmanus

Christoffer Rahm, forskare, läkare och specialist i psykiatri, är första fackboksförfattaren att få bokförlaget Natur & Kulturs akademiska kursboksstipendium på 100 000.(0 kommentar)

Uppmuntran till unga forskare

Svenska Läkaresällskapets årliga pris till unga forskare för Bästa vetenskapliga artikel (15 000 kr)
respektive för Bästa vetenskapliga projektarbete (10 000 kr) ges 2015 till Anne Örtqvist, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, och Michael Persson, med kand Thoraxkliniken, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet.(0 kommentar)

Han hejdade svininfluensan

Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo har fått Gävle Infektionsläkareförenings pris 2015 för extraordinära insatser inom området infektionssjukdomar. Han har »med stort engagemang, på ett föredömligt sätt och med ihärdighet hanterat flera allvarliga epidemihot i Region Gävleborg«, heter det i ett pressmeddelande. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF