Nr 5/2017

Inledare

Utbildning i brytpunktssamtal kan rekommenderas

Brytpunktssamtalens värde kan sägas ha förtydligats inom vården genom de nya ST-föreskrifter som kom i maj 2015. Där framgår att ett mål i de kliniskt inriktade ST-utbildningarna är att läkare ska kunna genomföra brytpunktssamtal. (0 kommentar)

Signerat

Vi behöver berätta om vårt arbete

»Tyvärr har läkarkåren ofta tvingats kompromissa med den viktiga återhämtningen ...« (0 kommentar)

Nyheter

Här lär sig läkare hålla de svåra samtalen

I de nya ST-målen ställs högre krav på att läkarna ska kunna genomföra brytpunktssamtal och ge svåra besked med empati och lyhördhet. Läkartidningen var med när ST-läkare övade på patientsamtal mot skådespelare på Växjö centrallasarett.(0 kommentar)

»Det största misstaget är att inte närma sig frågan alls«

Gunnar Eckerdal är smärtläkare på onkologiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har lång erfarenhet inom hospice och palliativ vård. Han tycker att man ska fråga alla patienter med allvarlig sjukdom hur de tänker om framtiden.(0 kommentar)

»Vi får inte tro att vi vet vad som är viktigt för patienten«

Christel Wihlborg är överläkare i palliativ vård och ASIH i Ystad. Hon handleder och undervisar läkare och andra vårdanställda i palliativ medicin. Uppriktighet och tydlighet är viktigt, anser hon.(0 kommentar)

»Det har hänt att jag gråtit med en patient«

Hanna Dahlstrand är överläkare i onkologi och gynekologisk onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon forskar inom gynekologisk cancer vid Karolinska institutet och har varit med och utvecklat kursen »De nödvändiga samtalen«.(0 kommentar)

Obligatoriskt drogtest av traumapatienter förslag i ny avhandling

Obligatorisk drogtestning av patienter som kommer in med livshotande skador till akutmottagningarna. Det är ett förslag till följd av en avhandling där allvarliga traumafall i Malmö studerats. I avhandlingen framkom också att en fjärdedel av de patienter som dog en onaturlig död på sjukhuset inte genomgick en rättsmedicinsk obduktion.  (0 kommentar)

Sju av tolv granskade akutmottagningar uppfyller inte IVO-krav

Bara fem av tolv granskade akutmottagningar i de fyra nordligaste länen uppfyller kraven på att det finns en legitimerad läkare på plats för läkare som är anställda på vikariatsförordnande. Det visar en ny tillsynsrapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.(5 kommentar)

Så ska Sörmland komma till rätta med överbeläggningarna

Överbeläggningarna i Landstinget Sörmland ligger långt över rikssnittet och har ökat kraftigt sedan 2013. Lönesatsningar, klinikbundna vårdplatser och ökat samarbete med kommunerna ska lösa problemen. (1 kommentar)

Överbeläggningarna ökade med nästan 20 procent 2016

I 16 av 21 landsting och regioner ökade antalet överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser förra året. »Mycket oroväckande«, kommenterar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. (0 kommentar)

Vården är fortfarande ojämlik

Risken att dö i ett flertal sjukdomar har minskat, men svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik enligt två nya rapporter från Socialstyrelsen. Tydliga skillnader ses för bland annat väntetider, strokevård, fallskador och förlossningsvård.(0 kommentar)

Allt färre drabbas av hjärtinfarkt

År 2015 drabbades färre personer av akut hjärtinfarkt än året innan, enligt preliminära siffror som Socialstyrelsen publicerar i dag. Både incidensen och letaliteten har minskat stadigt sedan 1987.(1 kommentar)

Debatt

Apropå! Rätten att värdera ett liv

Stödet till de läkare som dagligen förväntas besluta om vem som ska få tillgång till en begränsad vård är otillräckligt. Det är dags att öppet diskutera vad våra resurser ska gå till. Alla i samhället behöver skapa sig en egen uppfattning, skriver Per och Jörgen Åstrand. (2 kommentar)

Livsmedelsverkets kostråd passar inte patienter med IBS

Det finns god grund för att begränsa intaget av fermenterande kolhydrater (FODMAP) vid IBS, skriver Peter Benno och medförfattare. Information om FODMAP saknas dock i Livsmedelsverkets kostråd. (6 kommentar)

Styrning av psykiatrisk vård träffar fel

Psykiatrisk vård utvärderas inte på ett meningsfullt sätt. Om Socialstyrelsens nya riktlinjer bara handlar om behandlingsmetoder och inte om metoder för kontinuerlig resultatuppföljning kommer vi inte att använda resurserna optimalt, skriver Rolf Holmqvist. (8 kommentar)

Sjukvården viktig för forskningen

Sjukvården är en guldgruva för patientnära forskning och bör få samma ställning på sjukvårdens dagordning som vårdgarantifrågor, budgetkontroll och jämställdhetsfrågor, menar Anders Wallin.(1 kommentar)

Krönika

»Den som någon gång testat nackstyvhet … på sin feberslöa unge vet«

Spädbarnet tillhörde ingen riskgrupp men hans mamma ville ordna så att det skyddades mot sjukdomen som kan ge cirrhos, levercancer och behov av levertransplantation. Johanna Ranes krönika handlar om att vaccinera eller låta bli. (0 kommentar)

Kultur

»Min tröst är just din sorg«

Vendela Berglund, ST-läkare i geriatrik, skriver om hur det är att arbeta med de gamla och multisjuka – och hoppas att den rådande synen på geriatrik kan lyftas från golvet till väggar och tak. (0 kommentar)

Vår aptit på bantningskurer – en morot för smarta bantningsapostlar

En bok om bantningskurernas fullständiga historia, skulle bli en tjock och välmatad volym. Seniorprofessorn Stephan Rössner ger en nedbantad version genom att uppmärksamma några av de mest kända bantningsapostlarna. (0 kommentar)

Människor & möten

Simulering av akutfall förbättrar utbildningen

Frida Meyer, specialist i akutsjukvård, har gjort en pionjärinsats på läkarprogrammet i Linköping genom att ha vidareutvecklat undervisning genom simulering, främst inom akutsjukvård. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Ola Bratt

Ola Bratt har tillsammans med kollegor skrivit en översiktsartikel om prostata­cancercentrum.(0 kommentar)

Reflexion

Huskur till heders

»Även gamla hus­kurer kan så­ledes ha sin plats i behandlings­arsenalen.«(0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Vårdcentrum kan ge fördelar – men inte nödvändigtvis

Det finns goda skäl för att uppmuntra centralisering av utredning och behandling av sjukdomar. Centrum bör vara inkluderande och ansvara för att den samlade verksamheten inom ett geografiskt område håller hög kvalitet, inte bara inom institutionens väggar.(2 kommentar)

Nya Rön

Självskattning av hälsa värdefull metod vid dyspné

Vid dyspné är självskattning av hälsa en användbar metod som underlättar en målinriktad strategi för utredningen, visar en ny avhandling. Bedömning i primärvården kräver ett lämpligt och lättanvänt mätinstrument som kan användas både vid diagnostik och uppföljning av patienter med dyspné. (0 kommentar)

Samspel mellan arv och miljö och astma hos barn kartlagt

Förhöjda halter av luftföroreningar under barndomen kunde kopplas till astma, men påverkan sågs bara hos barn som hade ett visst genetiskt arv. Det visar en nyligen publicerad studie. Två av de identifierade generna har i andra studier kopplats till lungfunktion och lungsjukdomen KOL.(0 kommentar)

Kall och torr luft gynnar flera viktiga luftvägsvirus

Förekomsten av flera viktiga luftvägsvirus är starkt beroende av kall och torr luft på våra breddgrader. Det visar en nyligen publicerad studie. Studien visar också att en köldknäpp förmodligen har betydelse för att aktivera den årliga influensaepidemin.(1 kommentar)

Socioekonomisk status påverkade val av behandling vid korsbandsskada

Hög socioekonomisk status är tydligt associerad med en större sannolikhet att genomgå kirurgisk behandling vid korsbandsskada. Det visar en svensk studie. (6 kommentar)

Nytt om namn

Östra Skånes bästa läkarchef

Hedvig von Schantz, läkarchef vid barnmottagningen på Barnkliniken i Kristianstad och Hässleholm, har fått titeln Östra Skånes bästa läkarchef 2016. Kollegerna valde henne som värdig kandidat till utmärkelsen därför att Hedvig von Schantz enligt dem har »…alla egenskaper som bidrar till att bli en riktigt bra chef«. De framhåller hennes förmåga att se och förstå medarbetarna, entusiasmera för nya idéer och att gå i bräschen för läkarkollegerna när splittring hotar kliniken.   (0 kommentar)

Pokal i pris till bästa läraren

Sixten Bredbacka, överläkare i anestesi och intensivvård vid Capio St Görans sjukhus, tilldelades 2016 års Pedagogiska Pokal av Anestesiklinikens ST-läkare. Motiveringen löd: »Med sitt genuina intresse för utbildning skapar Sixten en självklar plats för både praktisk undervisning och teoretiska resonemang i en ibland pressad klinisk vardag. Han delar oavbrutet med sig av sin gedigna kunskap till alla som vill lyssna. Och det vill vi. Tack!«(0 kommentar)

Meddelanden

Anslag för forskning om hjärt-och kärlsjukdomar

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt-och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f d Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar både från grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området. Upplysningar lämnas av fondens ordförande professor Sverker Jern, (sverker.jern@gu.se).
Ansökan ska vara fonden tillhanda senast den 15 mars 2017.(0 kommentar)

Översikt

Prostatacancercentrum – navet i framtidens prostatacancersjukvård

Multidisciplinär och multiprofessionell handläggning av män med prostatacancer är nödvändig i alla faser av sjukdomen. Specialiserade prostatacancercentrum skulle ge bättre förutsättningar för att män med misstänkt eller konstaterad prostatacancer ska få den vård som det nationella vårdprogrammet föreskriver.(4 kommentar)

Personer med KOL behöver träna

Både KOL-patienter i stabilt skede av sjukdomen och de som haft en exacerbation ska erbjudas fysisk träning. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Obstetrisk nervpåverkan är oftast inte ryggbedövningens fel

Nervpåverkan efter förlossning har rapporterats hos upp till 1 procent av nyförlösta kvinnor och kan ge symtom i form av domning, svaghet och smärta i de nedre extremiteterna. Ofta misstänks komplikation till ryggbedövning men det är betydligt vanligare att symtomen har orsakats av förlossningen i sig. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF