Nr 5/2017

Inledare

AT-läkare ska ha rätt till stöd när behov finns

Fallet »Anna« visar att det inte alltid är lätt för en AT-läkare som far illa på jobbet att få fungerande hjälp. (0 kommentar)

Signerat

Oacceptabelt att många blir sjuka på jobbet!

»Vi läkare brottas ofta med samvetsstress …« (0 kommentar)

Nyheter

»AT-chefen bör finnas nära verksamheten«

En AT-chef måste ha goda förutsättningar för att kunna ta chefsansvar samt finnas nära verksamheterna för att förstå vilka problem AT-läkarna möter. Det menar Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, som märkt av att arbetsmiljöansvaret för AT-läkare ibland upplevs som otydligt.(0 kommentar)

Otydligt ansvar för AT-läkarnas arbetsmiljö

Cheferna är nya för varje placering. AT-chefen kan sitta flera mil bort och saknar ofta insyn i AT-läkarnas vardag. Så vart vänder sig en AT-läkare som far illa på jobbet? Vem ansvarar för samtal, åtgärder och uppföljning? Berättelsen om AT-läkaren Anna, som upplevde att hon blev antastad av en manlig kollega, visar att arbetsmiljöansvaret är allt annat än tydligt.(0 kommentar)

Fler klarade andra omgången av medicinska kunskapsprovet

I andra omgången av det medicinska kunskapsprovet för läkare med examen utanför EU/EES klarade sig fler. 23 procent – 15 av 65 läkare – fick godkänt på den omdebatterade teoridelen.(0 kommentar)

Stort intresse för personcentrerad vård – men oklart vad det innebär

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har tittat närmare på hur stöd för egenvård, delat beslutsfattande och personcentrerad vård kan öka delaktigheten hos kroniker – och vilka etiska svårigheter och hinder som finns när det gäller patientdelaktighet.(1 kommentar)

»Stela regelverk får inte skjuta Ersta i sank«

Stockholms läns landsting kan tvingas avbryta sitt samarbete med Ersta sjukhus. Sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hänvisar till upphandlingsregler – men enligt Famna, riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, kan lagen tillämpas på ett sätt som skulle gynna Ersta. (0 kommentar)

SKL:s och Socialstyrelsens roller behöver bli mer tydliga

Staten har använt intresseorganisationen Sveriges Kommuner och landsting, SKL, för att styra sjukvården – trots att organisationens främsta uppgift är att värna landstingens intressen. Det konstaterar Riksrevisionen i sin slutrapport om statens styrning av vården. (8 kommentar)

Hyrpersonal kostade 4,6 miljarder 2016

Landstingens och regionernas kostnader för inhyrd personal ökade med totalt 650 miljoner kronor mellan 2015 och 2016, konstaterar Sveriges Kommuner och landsting i en ny rapport. Men i fem landsting minskade kostnaderna.(5 kommentar)

Debatt

Spetskompetenta allmänläkare bör behärska »två språk«

Kunskap om och förståelse av primärvårdens särskilda arbetsfält kan öka läkares intresse för specialiteten allmänmedicin, skriver Olle Hellström, som föreslår att hälsoförlösande praktisk teori introduceras redan under grundutbildningen. (5 kommentar)

Sätt större fokus på fysisk aktivitet vid vård vid depression

Vi uppmuntrar starkt en omvärdering av evidensen för fysisk aktivitet i Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för behandling av depression, skriver Mats Hellgren och medförfattare.(2 kommentar)

Regelverk för generika bör revideras

Nuvarande regelverk för generika bör ses över. »Periodens vara«-systemet medför både att det billigaste läkemedlet inte alltid finns på lokala apotek och att en orimlig mängd hållbara läkemedel måste kasseras, skriver Sven Ferry. (0 kommentar)

Krönika

»Jag var delvis beredd på sjukdomsbeskedet men inte på att vara anhörig och läkare.«

En nära anhörig får ett väntat sjukdomsbesked. ST-läkaren Josephine Savard som sitter bredvid – också hon på  »fel« sida om datorskärmen – var inte beredd på sin egen reaktion på den anhöriges diagnos. (0 kommentar)

Kultur

Hennes yrkesliv – en kamp för kvinnors reproduktiva hälsa

Kajsa Sundström, 89, är gynekologen som ägnade hela sitt yrkesliv åt kampen för att förbättre kvinnors reproduktiva hälsa. Hennes arbete har gett resultat såväl i Sverige som i andra länder runtom i världen. Läkarkollegan Gunilla Carlstedt träffade Kajsa Sundström i hennes hem på Öland för att samtala om ett ämne aktuellare än någonsin.  (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Meis Omran

Meis Omran har tillsammans med Staffan Lundström skrivit en ABC-artikel om hur det ofta är möjligt att med relativt enkla farmakologiska åtgärder lindra symtom i livets slutskede.(0 kommentar)

Reflexion

Använd våra resurser klokt!

»… författarna pekar på en rad exempel där det inte finns någon nytta för patienten.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Värdebaserad radiologi – från effektivitet till nytta

Värdebaserad radiologi innebär att fokus flyttas från radiologisk teknik och effektivitet till patientnytta – och därmed från produktion till värde. Utgångspunkten är att följa evidensbaserade vårdprogram, strukturerade vårdflöden och vård i multidiciplinära team. (0 kommentar)

Nya Rön

Snusare löpte ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes

Snus tycks vara en lika stark riskfaktor för typ 2-diabetes som rökning. Det visar en svensk studie som baseras på data om nästan 55 000 män som aldrig rökt.(11 kommentar)

Olika biverkningar av olika kurativa behandlingar vid prostatacancer

Behandlingsalternativen vid botbar prostatacancer har olika biverkningar på kort och lång sikt. I en ny avhandling framgår till exempel att risken för urininkontinens var högre efter operation än efter strålning, men risken för ändtarmsbesvär och vattenkastningsbesvär var högre efter strålning. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Svetsare – en riskgrupp för septisk pneumoni

Det finns sedan tidigare ett samband mellan exponering för svetsrök och utveckling av pneumokockpneumoni. I en fallbeskrivning rapporteras om fyra personer som insjuknat av pneumokockpneumoni, varav 3 septiska, i en grupp av 50 byggnadsarbetare. (0 kommentar)

Muskulär pseudo­hypertrofi yttrade sig som mjukdels­tumör

Mjukdelssvullnader är en vanlig klinisk problemställning i primärvården och kan orsakas av allt från ofarliga fettknölar till elakartade tumörer. Magnetisk resonanstomografi ger mycket information och kan göra att man undgår onödig biopsitagning och/eller kirurgisk intervention. (0 kommentar)

Människor & möten

Många äldre som tar sitt liv lider av psykisk ohälsa

Hennes forskning har lett till insikten att äldre mycket sällan gör suicid eller suicidförsök utan att det samtidigt finns någon form av psykisk ohälsa med i bilden. Nu strävar Magda Waern, överläkare och professor i psykiatri, efter att skapa en personcentrerad vård för äldre med depression och självmordstankar. (0 kommentar)

Nytt om namn

Östra Skånes bästa läkarchef

Hedvig von Schantz, läkarchef vid barnmottagningen på Barnkliniken i Kristianstad och Hässleholm, har fått titeln Östra Skånes bästa läkarchef 2016. Kollegerna valde henne som värdig kandidat till utmärkelsen därför att Hedvig von Schantz enligt dem har »…alla egenskaper som bidrar till att bli en riktigt bra chef«. De framhåller hennes förmåga att se och förstå medarbetarna, entusiasmera för nya idéer och att gå i bräschen för läkarkollegerna när splittring hotar kliniken.   (0 kommentar)

Pokal i pris till bästa läraren

Sixten Bredbacka, överläkare i anestesi och intensivvård vid Capio St Görans sjukhus, tilldelades 2016 års Pedagogiska Pokal av Anestesiklinikens ST-läkare. Motiveringen löd: »Med sitt genuina intresse för utbildning skapar Sixten en självklar plats för både praktisk undervisning och teoretiska resonemang i en ibland pressad klinisk vardag. Han delar oavbrutet med sig av sin gedigna kunskap till alla som vill lyssna. Och det vill vi. Tack!«(0 kommentar)

Meddelanden

Anslag för forskning om hjärt-och kärlsjukdomar

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt-och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare, doktorander och nydisputerade forskare verksamma i f d Göteborgs och Bohus län. Stöd kan ges till ett eller flera projekt. Fonden välkomnar ansökningar både från grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området. Upplysningar lämnas av fondens ordförande professor Sverker Jern, (sverker.jern@gu.se).
Ansökan ska vara fonden tillhanda senast den 15 mars 2017.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Kortikosteroider i enstaka led kan ge psykiska biverkningar

Finns det risk för mani i samband med lokalbehandling med kortison i leder? (0 kommentar)

Medicinens ABC

Farmakologisk symtomlindring i livets slutskede

I livets slutskede är det inte ovanligt att patienter besväras av smärta, illamående, andnöd/rosslingar, oro/ångest eller konfusion. Med relativt enkla farmakologiska åtgärder är det ofta möjligt att lindra dessa symtom på ett tillfredsställande sätt.(2 kommentar)

Utgåvan som PDF