Nr 6 2014

Signerat

Vapenlagens regler om anmälan missar målet

»Varken Anders Behring Breivik eller Peter Mangs hade stoppats av en enkel läkarbesiktning.«(4 kommentar)

Nyheter

Läkarförbundets åsikter går isär

Åsikterna om obligatorisk fortbildning kopplad till specialistbeviset går isär inom Läkarförbundet. Den generella hållningen är mot, medan allmänläkarna är försiktigt för recertifiering.(0 kommentar)

Läkare kan förlora kvarts miljon om året på att skippa fortbildning

Det säger Hans Høvik, specialist i allmänmedicin med praktik i Bergen och fram till årsskiftet ordförande i norska läkarförbundets specialitetskommitté för allmänmedicin. Ända sedan allmänmedicin i mitten av 1980-talet blev en specialitet i Norge, har regelbunden recertifiering krävts för att få behålla sitt specialistcertifikat. Marit Hermansen, Norsk forening for allmennmedisin, säger att beslutet om recertifieringen […](1 kommentar)

Revalidering vart femte år för att få behålla licensen

Diskussionen om hur läkares kompetens ska utvecklas genom hela arbetslivet har blivit alltmer intensiv i takt med att antal fortbildningsdagar sjunker. Läkartidningen har mött läkare som verkar i det brittiska respektive det norska systemet och pratat revalidering/recertifiering.(0 kommentar)

Landsting vill inte betala skadestånd

Snart kan det vara slut med lokalföreningarnas inkomstbringande skadestånd för brott mot arbetstidslagen.  (0 kommentar)

Helt landsting ska ST-granskas

För första gången har ett landsting valt att låta inspektera samtliga ST-utbildningar på samma gång. Det är landstinget Västmanland som beställt granskningen av Läkarförbundets dotterbolag Lipus AB.  (0 kommentar)

Debatt

Eldfängt om rök

Olle Hellström skrev ett brev till en kollega, men skickade aldrig iväg det. Brevet var en kommentar till en propå om vikten av att arbeta lunghälsopromoverande.(0 kommentar)

Hormonersättningsbehandling med progesteron bör kunna förskrivas

Hormonersättningsbehandling med progesteron bör kunna förskrivas av gyneko­loger, skriver Hilde Löfqvist. (1 kommentar)

Nationella riktlinjer måste implementeras lokalt

Tänk horisontellt och låt de nationella riktlinjerna omfatta även samverkan över specialitetsgränser, skriver Ellen Vinge. (0 kommentar)

Varför så få framtida (manliga) referenter?

Ett aktivt arbete behövs på flera plan för att motverka stereotypa könsroller, skriver Rickard Ljung. (0 kommentar)

Vård av sköra äldre patienter – evidensbaserad metod finns

En aktuell SBU-rapport visar att teambaserat omhändertagande av äldre som vårdas akut på sjukhus ger bra resultat.  (0 kommentar)

Kultur

Postmodernitetens pris

Flexibiliteten är vår tids grundbult. Men förväntad flexibilitet i övermått riskerar att förskjuta strävan efter bekräftelse till arenor där behovet aldrig kan tillfredsställas. Så kan psykisk ohälsa bli postmodernitetens pris, menar primärvårdspsykologen Annette Nilsson. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Förslag till en nationell säkerhetsstrategi – det är en bra början

Socialstyrelsens förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet innehåller fem långsiktiga och patientfokuserade mål: God patientsäkerhetskultur, patientens delaktighet i sin vård och behandling, minskat antal frekventa eller allvarliga vårdskador, rätt kompetens vid rätt tillfälle, ökad kunskap om effektiva åtgärder.(0 kommentar)

Nya Rön

Stentbehandling alternativ vid malign kolonileus hos palliativa patienter

En prospektiv kohortstudie av komplikationer vid stentbehandling av malign kolonileus presenteras i British Journal of Surgery. (0 kommentar)

Akut koloncancer inte bara en akutkirurgisk utmaning

Koloncancerincidensen är i Sverige cirka 4 000 fall/år, och vart femte fall inrapporteras som akut. Det är viktigt att primär-, akut- och kirurgvård samarbetar för att identifiera potentiella akuta koloncancerpatienter och erbjuder behandling innan ett akut tillstånd uppstår. (0 kommentar)

Mödradödligheten för tonårsmammor lägre än för föderskor över 30 år

Det har befarats att unga mödrar löper kraftigt ökad risk att avlida i samband med förlossningen. Resultaten från en studie där kvinnor i olika åldersgrupper i 144 länder jämfördes, som presenteras i tidskriften Lancet Global Health, stödjer dock inte detta. (0 kommentar)

Luftföroreningar kopplade till ökad risk för hjärtinfarkt

Långtidsexponering för luftburna partiklar är associerad till ökad risk för akut hjärtinfarkt och instabil angina pectoris, enligt en multinationell studie som publiceras i BMJ. (4 kommentar)

Sorkfeber ökar risken för stroke och hjärtinfarkt

Sorkfeber ökar signifikant risken för hjärtinfarkt och stroke under de första tre veckorna efter infektionen. Det visar en studie omfattande alla registrerade sorkfeberpatienter i Sverige 1997–2012 som nyligen publicerats i tidskriften Circulation. (0 kommentar)

Låg familjär risk för multipel skleros

I en nyligen publicerad studie undersöktes risken för insjuknande i multipel skleros (MS) hos släktingar till patienter med MS.  För ett barn till en MS-patient var risken 1,22 procent och för ett syskon 2,29 procent. (0 kommentar)

Recension

Samlad bild av Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom orsakar den vanligaste formen av demens och är också en av våra största folksjukdomar med i dag över 100 000 patienter i Sverige. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Ihållande genital upphetsning utan relation till sexuell lust

"Persistent genital aruousal disorder" hos kvinnor är en svårbehandlad åkomma. Prevalensen och etiologin är okända. Det finns psykologiska och medicinska teorier. Samsjuklighet med restless legs-syndromet och hyperaktiv blåsa har konstaterats.(0 kommentar)

Originalstudie

Avgiftsfri mammografi får fler att komma till undersökning

Sedan avgiften för mammografi togs bort vid årsskiftet 2011/2012 har 3 procent fler kvinnor i Stockholms län deltagit i screeningprogrammet för tidig upptäckt av bröstcancer. Ökningen motsvarar mer än 6 000 kvinnor, vilket motsvarar ca 30 upptäckbara fall av bröstcancer.(0 kommentar)

Översikt

Metastatisk ryggmärgs­kompression får inte missas

Nydebuterad ryggsmärta hos en cancerpatient ska betraktas som metastas tills annat bevisats. Riktlinjer för handläggning av denna patientgrupp bör införas eller förbättras – och efterlevas.(0 kommentar)

Svensk militär­sjukvård i Afghanistan håller toppklass

Sverige har internationellt sett en mycket avancerad militärsjukvård, med bl a prehospitalt tränade narkosläkare tidigt i sjukvårdskedjan. Tiden från skada till kvalificerat omhändertagande är en viktig överlevnadsfaktor för den skadade soldaten.(0 kommentar)

Nytt om namn

Sven-Olof Wikström vald till president i ISAR

Sven-Olof Wikström har valts till förste ordförande i International Society for Auricular Reconstruction, ISAR, ett nybildat sällskap för plastikkirurger, öron-, näs- och halsläkare samt maxillofacialkirurger. (0 kommentar)

2013 års pedagog i Västmanland

Sylf Västmanlands pris för förtjänstfull handledning under 2013 går till Carin Ocklind, överläkare i gastroenterologi vid Centralsjukhuset, Västerås.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF