Nr 6 2015

Signerat

Folkhälsa är hälsosamma politiska beslut

»Lagstiftning, skatter, avgifter och subventioner bör därför användas mer aktivt för att understödja hälsosamma val.«   (0 kommentar)

Nyheter

När vårdvalet infördes glömdes ST bort

Många vuxenallergologer i Stockholm är över 60 år och specialiteten står inför en generationsväxling. Överläkaren Victoria Strand skulle gärna lära upp en ny kollega innan hon går i pension. Men det kan hon inte. För när vårdvalet i allergologi infördes glömdes ST bort. (0 kommentar)

Samverkansmodell är på gång 

En modell för ST-utbildning i samverkan med enheter inom vårdvalet ska prövas senare i år. Först ut blir ÖNH, säger Maria Englund, personaldirektör på Stockholms läns landsting. (0 kommentar)

Rikssjukvårdsnämnden vill att lagen ses över

Planerna på en privat barnhjärtkirurgklinik i Skåne har fått Rikssjukvårdsnämnden att vända sig till regeringen. »Vi måste göra lagstiftaren medveten om att här finns ett potentiellt problem« säger nämndens ordförande, Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.(1 kommentar)

Snart går nya ST i mål

Under februari kommer den nya ST-föreskriften att spikas. Fortfarande är det dock oklart när den kommer att träda i kraft. Det berättade Socialstyrelsen på Läkarförbundets studierektorskonferens på onsdagen.(1 kommentar)

Debatt

Dokumentation till döds

Det fanns en tid när man inom organisationsvärlden talade om att riva pyramiderna. Det senaste decenniet har visat hur man snabbt bygger upp dem igen, skriver Christer Petersson. (0 kommentar)

Bells pares, en ­kompressionsskada

»Etiologi okänd«. Så inleds de flesta artiklar om Bells pares. Här lanseras en hypotes vars riktighet inom en snar framtid bör kunna bevisas eller motbevisas med moderna radiologiska metoder, menar Roland Sahl.(0 kommentar)

»Royal College« kan ge professionen större tyngd

Lars Kihlström och Jonas Nordquist (bilden) poängterar vikten av att läkarprofessionen deltar i remissarbete och lanserar idén om ett svenskt »Royal College«. (1 kommentar)

Bristerna är ingen nyhet

Här svarar Socialstyrelsens enhetschef Lars Grönvik (bilden) på kritiken från Privatläkarföreningen angående myndighetens arbete med inrapportering till Patientregistret.(0 kommentar)

Socialstyrelsen lägger sten på börda

Privatläkarföreningens ordförande Staffan Henriksson anser att Socialstyrelsen lägger sten på börda med budskapet att privatläkarna genom bristande inrapportering till Patientregistret medvetet bryter mot lagen, och därmed allvarligt hotar patientsäkerheten. (0 kommentar)

Kultur

Född i foajén på Grand Hotel i Lund

Naturvetenskapliga upptäckter av betydelse förblir sällan anonyma. Men ibland räddas de från namnlöshet av en latinare. (0 kommentar)

Ingen inläggning för inlagda rödbetor

När jag gick grundutbildningen fick vi ett råd av en gammal kirurg: »Ägna er åt att lära in anamnes och status. Behandlingar och undersökningar förändras. De ersätts av bättre«, skriver Lars Breimer.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Det som är bra förtjänar också nämnas

»I tidningarna läser vi om problem och missförhållanden inom sjukvården … Men hur mycket skrivs om den goda vården …?« (1 kommentar)

Nya Rön

Högkänslig analys hittade dubbelt så många hjärtinfarkter hos kvinnor

En studie, redovisad i BMJ, visar att användning av högkänslig troponin I-analys fördubblar antalet upptäckta fall av hjärtinfarkt bland akutsökande kvinnor, och att antalet upptäckta hjärtinfarkter därigenom inte skiljer sig mellan könen. (0 kommentar)

Ghrelinhämmare möjlig behandling vid sexmissbruk

Möss som får ett tillskott av hormonet ghrelin ökar sin sexuella aktivitet och sina ansträngningar för att hitta en partner, och de som får ghrelinhämmare uppvisar motsatt effekt. (0 kommentar)

Vad förutsäger överlevnad till 90 bland 75-åringar?

Hög arbetsförmåga vid cykelarbetsprov hos män och låg koncentration av leukocyter i blodet hos kvinnor var de starkaste oberoende prediktorerna för överlevnad till 90 års ålder bland 29 kliniska variabler registrerade vid en populationsbaserad hälsoundersökning av 75-åringar. (0 kommentar)

Recension

Nästan allt om KOL i pedagogisk faktabok

Den svenska lungmedicinska specialiteten har samlat 69 författare för att skriva en så gott som heltäckande bok om KOL. Imponerande, anser anmälaren professor Amund Gulsvik, Universitetet i Bergen, Norge.  (0 kommentar)

Tänk efter – före – på mikrobloggen

Utvidgad yttrandefrihet via webbkanaler innebär vidgade möjligheter att ta ansvar för det man avsänder. En ny bok om läkare i bloggosfären belyser ämnet. (0 kommentar)

Utbildning och forskning

Frågeformulär bra utvärderingsmetod vid fot- och fotledsbesvär

Det har blivit allt vanligare att använda sig av patientrapporterade utvärderingsformulär där patienten själv svarar på frågor som berör upplevd smärta, funktion och hälsorelaterad livskvalitet. Här redogörs för SEFAS – ett för fot och fotled regionsspecifikt patientrapporterat utvärderingsinstrument. (1 kommentar)

Nytt om namn

Joachim Luthander årets »Prussiluskan«-pristagare

Joachim Luthander får 2014 års »Prussiluskan-pris« för god handledning av ST-läkarna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF