Nr 6/2017

Inledare

AT-läkare ska ha rätt till stöd när behov finns

Fallet »Anna« visar att det inte alltid är lätt för en AT-läkare som far illa på jobbet att få fungerande hjälp. (0 kommentar)

Signerat

Oacceptabelt att många blir sjuka på jobbet!

»Vi läkare brottas ofta med samvetsstress …« (0 kommentar)

Nyheter

»AT-chefen bör finnas nära verksamheten«

En AT-chef måste ha goda förutsättningar för att kunna ta chefsansvar samt finnas nära verksamheterna för att förstå vilka problem AT-läkarna möter. Det menar Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, som märkt av att arbetsmiljöansvaret för AT-läkare ibland upplevs som otydligt.(0 kommentar)

Otydligt ansvar för AT-läkarnas arbetsmiljö

Cheferna är nya för varje placering. AT-chefen kan sitta flera mil bort och saknar ofta insyn i AT-läkarnas vardag. Så vart vänder sig en AT-läkare som far illa på jobbet? Vem ansvarar för samtal, åtgärder och uppföljning? Berättelsen om AT-läkaren Anna, som upplevde att hon blev antastad av en manlig kollega, visar att arbetsmiljöansvaret är allt annat än tydligt.(0 kommentar)

Stort intresse för personcentrerad vård – men oklart vad det innebär

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har tittat närmare på hur stöd för egenvård, delat beslutsfattande och personcentrerad vård kan öka delaktigheten hos kroniker – och vilka etiska svårigheter och hinder som finns när det gäller patientdelaktighet.(1 kommentar)

»Stela regelverk får inte skjuta Ersta i sank«

Stockholms läns landsting kan tvingas avbryta sitt samarbete med Ersta sjukhus. Sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hänvisar till upphandlingsregler – men enligt Famna, riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, kan lagen tillämpas på ett sätt som skulle gynna Ersta. (0 kommentar)

SKL:s och Socialstyrelsens roller behöver bli mer tydliga

Staten har använt intresseorganisationen Sveriges Kommuner och landsting, SKL, för att styra sjukvården – trots att organisationens främsta uppgift är att värna landstingens intressen. Det konstaterar Riksrevisionen i sin slutrapport om statens styrning av vården. (8 kommentar)

Hyrpersonal kostade 4,6 miljarder 2016

Landstingens och regionernas kostnader för inhyrd personal ökade med totalt 650 miljoner kronor mellan 2015 och 2016, konstaterar Sveriges Kommuner och landsting i en ny rapport. Men i fem landsting minskade kostnaderna.(5 kommentar)

Oslorektor föreslås som ny rektor för Karolinska institutet

Ole Petter Ottersen, medicinprofessor och rektor för Oslo universitet, kommer att föreslås som rektor för Karolinska institutet (KI). Det uppger KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg i sin blogg. (1 kommentar)

Miljövänliga plastförkläden ska minska sjukvårdens utsläpp

Under våren kommer Region Skåne att ersätta engångsförkläden av oljebaserad plast med förkläden gjorda av sockerrör och kalksten. Förklädena är en helt ny produkt och har tagits fram i nära samarbete med personalen.(0 kommentar)

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter beskedet att den akuta kirurgin läggs ner vill nu aktionsgruppen »Ådalen reser sig« ta över driften av sjukhusen i både Sollefteå och Örnsköldsvik. Den lokala läkarföreningen är positiv. (0 kommentar)

Debatt

Spetskompetenta allmänläkare bör behärska »två språk«

Kunskap om och förståelse av primärvårdens särskilda arbetsfält kan öka läkares intresse för specialiteten allmänmedicin, skriver Olle Hellström, som föreslår att hälsoförlösande praktisk teori introduceras redan under grundutbildningen. (5 kommentar)

Sätt större fokus på fysisk aktivitet vid vård vid depression

Vi uppmuntrar starkt en omvärdering av evidensen för fysisk aktivitet i Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för behandling av depression, skriver Mats Hellgren och medförfattare.(2 kommentar)

Regelverk för generika bör revideras

Nuvarande regelverk för generika bör ses över. »Periodens vara«-systemet medför både att det billigaste läkemedlet inte alltid finns på lokala apotek och att en orimlig mängd hållbara läkemedel måste kasseras, skriver Sven Ferry. (0 kommentar)

Krönika

»Jag var delvis beredd på sjukdomsbeskedet men inte på att vara anhörig och läkare.«

En nära anhörig får ett väntat sjukdomsbesked. ST-läkaren Josephine Savard som sitter bredvid – också hon på  »fel« sida om datorskärmen – var inte beredd på sin egen reaktion på den anhöriges diagnos. (0 kommentar)

Kultur

Hennes yrkesliv – en kamp för kvinnors reproduktiva hälsa

Kajsa Sundström, 89, är gynekologen som ägnade hela sitt yrkesliv åt kampen för att förbättre kvinnors reproduktiva hälsa. Hennes arbete har gett resultat såväl i Sverige som i andra länder runtom i världen. Läkarkollegan Gunilla Carlstedt träffade Kajsa Sundström i hennes hem på Öland för att samtala om ett ämne aktuellare än någonsin.  (2 kommentar)

Människor & möten

Många äldre som tar sitt liv lider av psykisk ohälsa

Hennes forskning har lett till insikten att äldre mycket sällan gör suicid eller suicidförsök utan att det samtidigt finns någon form av psykisk ohälsa med i bilden. Nu strävar Magda Waern, överläkare och professor i psykiatri, efter att skapa en personcentrerad vård för äldre med depression och självmordstankar. (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Meis Omran

Meis Omran har tillsammans med Staffan Lundström skrivit en ABC-artikel om hur det ofta är möjligt att med relativt enkla farmakologiska åtgärder lindra symtom i livets slutskede.(0 kommentar)

Reflexion

Använd våra resurser klokt!

»… författarna pekar på en rad exempel där det inte finns någon nytta för patienten.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Värdebaserad radiologi – från effektivitet till nytta

Värdebaserad radiologi innebär att fokus flyttas från radiologisk teknik och effektivitet till patientnytta – och därmed från produktion till värde. Utgångspunkten är att följa evidensbaserade vårdprogram, strukturerade vårdflöden och vård i multidiciplinära team. (0 kommentar)

Nya Rön

Lägre risk för demens och alzheimer kopplades till frekvent bastubad

Hos medelåldersmän i östra Finland sågs ett samband mellan fler bastusessioner och minskad risk för demens och Alzheimers sjukdom, enligt en ny finsk studie. (1 kommentar)

Känt aneurysm hos var tredje patient med rupturerat bukaortaaneurysm

Hos en tredjedel av patienter med rupturerat bukaortaaneurysm är aneurysmet känt sedan tidigare, visar en studie från Sverige. Individanpassade uppföljningsprogram bör troligen utvecklas för att minska rupturincidensen hos tidigare diagnostiserade patienter. (0 kommentar)

Stöd för sekundärprofylax efter TIA eller stroke

Patienter som haft TIA eller stroke har en klart högre dödlighet jämfört med ålders- och könsmatchade kontroller, vilket ger stöd för både primär- och sekundärprofylax för att förhindra vaskulär död. Det visar en svensk studie som också ger stöd för sekundärprofylax med antikoagulantia eller ASA (75 mg dagligen). (0 kommentar)

Ökat välbefinnande med yoga, men ingen blodtryckssänkande effekt

Mediyoga sänkte inte blodtrycket hos hypertonipatienter i primärvården, visar en avhandling. Däremot sågs positiva effekter på livskvalitet, självskattad hälsa och depressionsparametrar. (0 kommentar)

Möjliga metoder för bättre omhändertagande av astma hos barn

Mätningar av utandad kväveoxid samt lungfunktionsmätning med oscillationsteknik skulle kunna bidra till klinisk diagnostik, optimerad behandling och monitorering av astma hos yngre barn, men fler studier behövs. Det visar en ny avhandling. (0 kommentar)

Kost påverkade behandlingsresultat vid reumatoid artrit och SLE

Kosten kan ha en inverkan på sjukdomsbilden vid reumatoid artrit och SLE (systemisk lupus erythematosus), men även ha betydelse för svaret på antireumatiska behandlingar hos dessa patienter. Det visar en ny avhandling. (0 kommentar)

Whiplashbesvär förbättrades med nackspecifik insats

Nackspecifik träning var viktigare för positivt utfall än någon fysisk eller psykosocial variabel vid långvariga whiplashrelaterade besvär. Det visar resultaten i en avhandling.(0 kommentar)

Nytt om namn

Tre prisade allmänläkare

Allmänläkarna Klaus Stein, Vårdcentralen Charlottenberg, Tiia Toomessoo, Hagfors vårdcentral, och Madelene Andersson, Lekebergs vårdcentral, belönades med var sitt vandringspris i samband med SFAM Örebro-Värmlands årliga fortbildningsdagar. Klaus Stein och Madelene Andersson fick pris för »Bästa allmänmedicinska insats«, medan Tiia Toomessoo fick det pedagogiska priset »Kunskapens ljus«. Priserna består av diplom, vandringspris, blommor – och äran.(0 kommentar)

»Kunskapens ljus« i Örebro län

Richard Wentzel, allmänläkare på Tybble vårdcentral, har fått priset »Kunskapens ljus« av kollegerna i SFAM Örebro-Värmland. Enligt motiveringen till priset, har Richard Wentzel varit en samlande kraft vid Tybble vårdcentral. Han har genom stor erfarenhet och stort engagemang för allmänmedicinska frågor varit en trygg person som alltid gav sig tid att handleda, utbilda och svara på frågor kring hela det allmänmedicinska fältet. Priset, bestående av diplom, vandringspris, blommor och omätlig ära, delades ut i samband med årets fortbildningsdagar på Loka Brunn.(0 kommentar)

Asklepiospris till yngre forskare

Maria Simonsson, Lunds universitet, har fått Svenska Läkaresällskapets Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel 2016. Hon får 15 000 kronor för artikeln: »CYP1A2 – a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer patients«. Peter Alping, nyligen utexaminerad från läkarutbildningen vid Karolinska institutet i Stockholm, fick Aslepiospriset för bästa projektarbete 2016. Han får 10 000 kronor för ett forskningsprojekt vid Institutionen för klinisk neurovetenskap: »Efficacy and safety of rituximab as compared to fingolimod for patients with highly active multiple sclerosis: a cohort study assessing the risk of disease reactivation after previous treatment with natalizumab«.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Svetsare – en riskgrupp för septisk pneumoni

Det finns sedan tidigare ett samband mellan exponering för svetsrök och utveckling av pneumokockpneumoni. I en fallbeskrivning rapporteras om fyra personer som insjuknat av pneumokockpneumoni, varav 3 septiska, i en grupp av 50 byggnadsarbetare. (0 kommentar)

Muskulär pseudo­hypertrofi yttrade sig som mjukdels­tumör

Mjukdelssvullnader är en vanlig klinisk problemställning i primärvården och kan orsakas av allt från ofarliga fettknölar till elakartade tumörer. Magnetisk resonanstomografi ger mycket information och kan göra att man undgår onödig biopsitagning och/eller kirurgisk intervention. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Kortikosteroider i enstaka led kan ge psykiska biverkningar

Finns det risk för mani i samband med lokalbehandling med kortison i leder? (0 kommentar)

Medicinens ABC

Farmakologisk symtomlindring i livets slutskede

I livets slutskede är det inte ovanligt att patienter besväras av smärta, illamående, andnöd/rosslingar, oro/ångest eller konfusion. Med relativt enkla farmakologiska åtgärder är det ofta möjligt att lindra dessa symtom på ett tillfredsställande sätt.(2 kommentar)

Utgåvan som PDF