Nr 7 2014

Signerat

Tre läkarutbildningar brister i ett examensmål

»Det är viktigt att notera att det inte är de enskilda studenternas färdigheter och förmågor som har fått underkänt ...«   (0 kommentar)

Nyheter

SFAM-ordföranden vacklar om ACG

Åsikterna om ACG-systemet går i sär. Kritikerna varnar för att det kan manipuleras. SFAM:s ordförande Karin Träff Nordström har försvarat systemet. Men efter vårdcentralgranskningen i Skåne har hon blivit mer tveksam. (0 kommentar)

Ökad patientrörlighet blir utmaning för landstingen

Den nya patientlag som beräknas träda i kraft om ett år ger patineterna mer makt på landstingens bekostnad. Patineter som röstar med fötterna kan tvinga landstingen att harmonisera sina utbud och höja kvaliteten – och på sikt att koncentrera sig på det man är bäst på. (0 kommentar)

En av de utpekade läkarna berättar

I Astrid Lindgren-fallet har det förts fram att kolleger till narkosläkaren skulle ha givit flickan tiopental, men missade att journalföra det, under hennes sista vårdperiod på BIVA. Röster har höjts för att kollegerna borde träda fram. Nu vill en av dem berätta sin historia. (1 kommentar)

Chefläkaren kontaktade inte läkarna i sin interna utredning

Karolinska universitetssjukhuset kontaktade inte de läkare som vårdat flickan vid de tillfällen då det, enligt domen, inte kunde uteslutas att hon fått tiopental. (0 kommentar)

Valberedningen nobbar Zilling

Thomas Zilling vill fortsätta som ordförande i Sjukhusläkarna – men valberedningen säger nej. De föreslår i stället Karin Båtelson som ny ordförande. (0 kommentar)

Förändrade attityder till psykisk sjukdom

Svenskarnas attityder till psykisk sjukdom och ohälsa har blivit mer positiva de senaste fem åren. Det visar en ny befolkningsundersökning. (0 kommentar)

Debatt

Personer med nedsatt autonomi och beslutsförmåga – IVO bör ta ställning

Ska samhället få vårda någon utan hans eller hennes medverkan då autonomi och beslutsförmåga är satta ur spel? Det undrar Hans Olsson och Kent Thuresson. (0 kommentar)

Rökningen är ändå »värstingen«

Vi delar oron över att nikotinprodukter av allehanda slag sköljer över oss, men rökningen är ändå »värstingen«, skriver Hans Gilljam och Göran Boëthius.(2 kommentar)

Vätskedrivande medel orsakar flest förgiftningar i Sverige … eller?

En »slaskkod« tycks ligga bakom att vätskedrivande medel, enligt Socialstyrelsens statistik, är vanligaste orsaken till sluten vård på grund av förgiftning. (1 kommentar)

Rektalpalpera mera!

Rektalpalpation är ofarlig, snabb och billig, och kan vara avgörande för enstaka patienter, skriver Peter Gunvén i denna kommentar till en artikel i LT. (4 kommentar)

Rektalpalpation ska självklart göras i vissa fall

Vi påpekar tydligt i artikeln att det finns fall och tillstånd där rektalpalpation är viktigt och bör göras, replikerar Ardavan Khoshnood och Ulf Ekelund. (0 kommentar)

Kultur

Våga vårda vårt fackspråk

Fackspråk på svenska vimlar av engelska termer som är ganska otympliga att använda. Våga hitta på svenska motsvarigheter till uttrycken, uppmanar Svenska biotermgruppen som strävar efter att bevara facksvenskan svensk.  (0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Hur långt ska läkare tvingas anmäla?

»Läkarkåren förväntas i varje fall bidra i bygget av ett sökbart polisregister över patienter med 'vissa' typer av diagnoser eller mediciner – 200 000 människor med exempelvis schizofreni, bipolär sjukdom, missbruk.«(0 kommentar)

Nya Rön

1–3 procent neandertalgener i den moderna människan

Den moderna människan har fått egenskaper för hudens fenotyp från neandertalarna. Det har två oberoende forskargrupper kommit fram till med hjälp av olika metoder. (0 kommentar)

Migration ökar spridning av sicklecellsanemi

Vid millennieskiftet var USA, Kanada och Saudiarabien länder som hade ett stort nettoinflöde av människor med sicklecellsanemi, enligt en artikel i Lancet Global Health. (0 kommentar)

Positiva långtidseffekter av diabetesbehandling

En avhandling baserad på 776 incidenta diabetespatienter med upp till 30 års uppföljning visar att prevalens och incidens av diabetes inte har ändrats över tid och att överdödligheten för personer med diabetes är mycket låg. (0 kommentar)

Ökad risk för schizofreni hos barn till äldre fäder

Barn till äldre fäder löper ökad risk för schizofreni, mental retardation och autism, visar en dansk studie presenterad i JAMA Psychiatry. (1 kommentar)

Nytt om namn

Luz Ladi 2013 års Ledstjärna i Örebro

Luz Ladi har fått motta utmärkelsen Ledstjärnan för bästa handledning inom Örebro läns landsting.(0 kommentar)

Mikael Köhler på nytt jobb

Mikael Köhler har utsetts till ny chef för medicin- och thoraxdivisionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.(0 kommentar)

Björn Olsen belönas med Linnémedaljen

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, har tilldelatsLinnémedaljen.(0 kommentar)

Recension

Psykiatrins fascination och risker

Sju sydsvenska psykiatrer, alla verksamma i privata mottagningar, berättar om psykiatrins fascination och risker i en minnesbok utgiven på »eget förlag«. Johan Cullberg, välkänd psykiater, numera pensionär och författare, anmäler.  (0 kommentar)

Medicinens ABC

Fotledsdistorsion

Fotledsstukning uppfattas ofta som en godartat och banal skada. Kirurgi behövs sällan, men för att undvika risken för komplikationer är det viktigt med ett adekvat akut omhändertagande.(1 kommentar)

Fallbeskrivning

Feokromo­cytom kan lätt missas vid ovanlig symtombild

Feokromocytom är en välkänd men relativt ovanlig katekolaminproducerande tumör. För att inte missa ett feokromocytom med ovanlig symtomatologi – hypotoni samtidigt med eventuell svettning, mydriasis, hyperglykemi, buksmärta, lungödem och/eller leukocytos – bör metoxikatekolaminhalten mätas i plasma. Därefter görs eventuellt bilddiagnostisk undersökning.(2 kommentar)

Kamptokormi och pleurototonus: ovanliga biverkningar av neuroleptika

Neuroleptika har många biverkningar. Till de mer ovanliga hör kamptokormi, då patienten viker sig som en fickkniv vid stående och gång, och pleurototonus, där patientens överkropp är sned och lutar som tornet i Pisa.(1 kommentar)

Originalstudie

Språk­bedömningar på BVC utvecklas positivt

Fler barn erbjuds numera endera av de två utvärderade metoderna för språkscreening vid 2,5 och 3 års ålder. Det gäller dock inte flerspråkiga i samma ålder och 4–5,5-åringar.(0 kommentar)

Etik och läkarroll

Blow out-blödning inom huvud och hals i praktiken

Lagen lämnar utrymme för tolkning av var gränsen går när döden är nära förestående och symtomlindrade läkemedel möjligen påskyndar dödsögonblicket. I artikeln diskuteras de medicinska konsekvenserna av lagens tolkning vid terminal blödning när enbart palliativ behandling återstår.  (2 kommentar)

Meddelanden

Stipendier för forskning om dysfagi

Svensk förening för klinisk nutrition (SFKN) utlyser två forskarstipendier om vardera 50 000 kr under temat »Den orofaryngeala dysfagins påverkan på näringsintaget«.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF