Nr 7 2015

Signerat

Ge oss dina synpunkter om primärvården

»Läkarförbundet genomför nu en undersökning bland primärvårdens läkare för att samla in synpunkter på vad som fungerar och vad som inte fungerar i primärvården.«   (1 kommentar)

Nyheter

Dataintrång kan leda till att legitimationen återkallas

En allmänläkare loggade vid en lång rad tillfällen olovligen in i unga kvinnors journaler. IVO vill nu att hans legitimation återkallas.(1 kommentar)

Mobila äldreakuten i Uppsala rycker ut – och spar pengar

På snöiga vägar kör Mobila äldreakuten i Uppsala runt för att ge 65-plussare akut vård hemma. Insatsen hyllas av såväl sjukvårdspersonal som patienter och beräknas spara miljoner åt landstinget.  (3 kommentar)

Rapport från Sylf: Tolkbrist riskerar att leda till ojämlik vård

En av tre underläkare tycker inte att de kan erbjuda alla patienter en jämlik vård. Brist på tolkar upplevs som ett mycket stort problem. Det visar en enkätundersökning från Sveriges yngre läkares förening, Sylf.(0 kommentar)

LifeGene är fortfarande olagligt

Registerforskningsprojektet LifeGene är fortfarande olagligt, trots att den förra regeringen instiftade en skräddarsydd lag för att rädda det. Det menar Datainspektionen, DI, efter en tillsyn.(0 kommentar)

Taxeläkare fick rätt mot landsting

En taxeläkare i Gävleborg som inte vill lämna ut patientjournaler till landstinget har fått rätt i tingsrätten. Landstinget vill kontrollera om han fuskat med ersättningen.(0 kommentar)

Fler avlidna bör obduceras

För att förbättra kvaliteten i dödsfallsregistret måste fler avlidna genomgå obduktion, anser Läkarförbundet.(2 kommentar)

»Vi är snubblande nära ett totalhaveri«

Vid årsskiftet bad Norrbottens läkarförening om att få träffa landstingsledningen angående den akuta läkarbristen i primärvården. Ordföranden Robert Svartholm väntar fortfarande på ett svar. (3 kommentar)

Hon vill ha en dialog om läkarutbildningen

Den nya regeringen har inga planer på att fortsätta bygga ut läkarutbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning i en intervju med Läkartidningen. Frågan om utbildningen ska bli sexårig hänger däremot fortfarande i luften - först vill hon höra med arbetsgivarna hur de ser på saken. (0 kommentar)

Debatt

Vi efterlyser en reglerad och kvalitetssäkrad fortbildning

Ett system för läkares fortbildning bör utvecklas och kvalitetssäkras i samverkan mellan arbetsgivaren, professionen och Socialstyrelsen, skriver Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. (0 kommentar)

Stora skillnader i blodtrycksbehandling vid diabetes

Målet för de allra flesta personer med diabetes bör vara ett blodtryck under 140/85 mm Hg, även om en individuell anpassning av behandlingsmålet alltid ska ske utifrån personens specifika situation, skriver Agneta Holmström och Christina Broman, Socialstyrelsen.(1 kommentar)

»Med själva verksamheten i centrum«

För Lennart står själva verksamheten i centrum. Det verkar finnas en helhetssyn på patienterna, personalen och vårdcentret. Jag blev djupt imponerad, skriver Jan Halldin. (1 kommentar)

Lakrits – så mycket mer än godis

Ett ökat intresse för och konsumtion av lakrits ökar även risken för lakritsinducerade biverkningar i populationen, skriver Helga Ágústa Sigurjónsdóttir och Sven Wallerstedt.(6 kommentar)

Viktigt första steg för att uppskatta kostnader för resistens

Folkhälsomyndigheten svarar här på debattartikeln av Hans Fredlund om multiresistenta bakteriers kostnader för vården.(0 kommentar)

Patientregistret och problemet med att ändra diagnos

Att Socialstyrelsen vill ha in diagnoskoder även från inskrivning i slutenvård rimmar mycket illa med målsättningen att minska den växande mängden patientnära administration, skriver Jonas Lindeberg. (0 kommentar)

Fastställd prioritetsordning finns

Socialstyrelsen är medveten om att det kan vara svårt att fastställa en slutlig diagnos för ett akutbesök, skriver myndigheten i denna replik till Jonas Lindeberg. (2 kommentar)

Kultur

Hänsyn hitom det dubbelblinda för att återupprätta det terapeutiska mötet

Det vore önskvärt att åter erkänna behandlarens subjektivt professionella omdömesförmåga bortom manualers, standardiserade formulärs och skattningsskalors skenbara precision. Dags, med andra ord, att återupprätta behandlingskonstens hantverk, skriver psykologen och författaren Håkan Svenbro.(7 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Gråzons­medicin

»Det är patienterna som är våra uppdragsgivare …« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svenska kvalitetsregister en guldgruva för läkare

Det finns över hundra svenska kvalitetsregister och en majoritet har en täckningsgrad på ≥80 procent. En 43 sidor lång översiktsartikel tar ett helhetsgrepp över dessa. (0 kommentar)

Enkla åtgärder i landstingen kan ge säkrare behandling vid sepsis

Snabb mikrobiologisk diagnostik av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier är en patientsäkerhetsfråga. Det finns dock stora olikheter i laboratoriernas kapacitet och service för hur blododlingar hanteras och besvaras. Landstingen måste ta ansvar för förbättrade rutiner och maximalt utnyttjande av befintliga molekylärbiologiska metoder.(0 kommentar)

Nya Rön

Mykotiska aortaaneurysm kan behandlas endovaskulärt

En multicenterstudie av patienter som fått  endovaskulär behandling för mykotiska aortaaneurysm är den största någonsin, och publicerades nyligen i Circulation. Metoden är genomförbar men dödliga infektionsrelaterade komplikationer förekommer.(0 kommentar)

Högre dödlighet bland kvinnor med typ 1-diabetes än bland män

Kvinnor med typ 1-diabetes har oavsett orsak cirka 40 procent högre överdödlighet än män med samma sjukdom. Risken att dö i någon hjärt–kärlhändelse är dubbelt så stor som hos männen, visar en metastudie, publicerad i Lancet.(0 kommentar)

Undvik ondansetron vid vanligt graviditetsillamående

Ondansetron är en serotonin (5-HT3)-receptorantagonist, som används i samband med kemoterapi. Trots rekommendationer att läkemedlet inte ska användas under graviditet har en ökad »off label«-förskrivning skett, visar en ny svensk studie.(0 kommentar)

Postoperativa komplikationer kan påverka långtidsöverlevnad

I en stor studie från USA inkluderande patienter som genomgått olika typer av stora ingrepp reducerades 5-årsöverlevnaden med nästan en tredjedel för dem med någon form av tidig postoperativ komplikation. Fynden talar för betydelsen av att förebygga, upptäcka och åtgärda komplikationer tidigt. (0 kommentar)

Gammal komplikation i ny skepnad?

Transuretralt resektionssyndrom var länge en fruktad komplikation inom endoskopisk urologisk och gynekologisk kirurgi pga absorption av spolvätska. Ny spolvätska som inte ger upphov till hyponatremi kan emellertid dölja att absorption sker. (0 kommentar)

Bedside-kännetecken som signalerar cancerpatienters sista dagar i livet

Inom palliativvården anses det viktigt att kunna förutsäga en cancerpatients nära förestående bortgång. En undersökning som publicerades i tidskriften Cancer registrerade kroppsliga förändringar hos palliativa patienter i terminalt skede av livet. (0 kommentar)

Halverad risk för oönskade händelser vid operation

Ett effektivt infört program halverar risken för oönskade händelser som förväxling av patient, ingrepp eller sida och kvarlämnade instrument vid operation eller förlossning.(0 kommentar)

Översikt

PCSK9-hämning – en ny era i kolesterolbehandlingen

Tre monoklonala humana antikroppar mot PCSK9 är under utprövning i Sverige och internationellt. Subkutana injektioner av dessa med 2–4 veckors intervall sänker LDL-kolesterol med 60–70 procent. Biverkningarna är få. (0 kommentar)

Läkarens olika roller och ansvar för patientens läkemedelslista

Ansvaret för ordinationer kan tolkas på olika sätt av olika förskrivande läkare. I en modell beskrivs att en läkare vid ett och samma patient–läkarmöte kan ha skilda roller för olika läkemedel hos en patient. (2 kommentar)

Nytt om namn

Läkarstudenternas pris till Andreas Forsvall

Läkarstudenterna på termin 8 vid Helsingborgs lasarett har utsett Andreas Forsvall till mottagare av det pedagogiska priset för höstterminen 2014.(0 kommentar)

Vårdutveckling

Kvalitetsregister för gallstens­kirurgi har förbättrat vården

Kvalitetsregistret GallRiks har funnits i 10 år och har hög täckningsgrad. Hittills genomförda studier utifrån registret visar att handläggningen av patienter som opereras för gallsten i Sverige har förbättrats. (0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Tänk på biverkningar när quetiapin och valproinsyra kombineras

Finns det någon interaktion mellan Ergenyl Retard och Seroquel? (0 kommentar)

Originalstudie

Svarstiderna kan kortas vid mikrobiologisk diagnostik av sepsis

En enkät till landets mikrobiologiska laboratorier visar stora skillnader avseende tillgänglighet, snabbhet och kommunikation med svarsmottagande enhet vad gäller positiva blododlingar. För snabbare svar krävs att laboratorierna erbjuder mer generösa öppettider, effektivare transportsystem och patientnära blododlingsinkubatorer samt tidig rådgivning till behandlande läkare.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Betydelsen av binjurevens­kateterisering vid primär aldosteronism

Primär aldosteronism är orsaken till högt blodtryck hos 5–10 procent av alla patienter med hypertoni. Tre patientfall belyser värdet av binjurevenskateterisering inför en eventuell operativ behandling av primär aldosteronism.  (0 kommentar)

Utgåvan som PDF