Nr 7/2018

Inledare

Vård måste bort när pengarna har tagit slut

– Vi fackliga varslades om att det fanns en stor oro i regionledningen för att man inte skulle kunna betala ut personalens decemberlöner före jul, för att man hade för dålig likviditet. Det har aldrig någonsin hänt tidigare, säger Sara Sehlstedt. (0 kommentar)

Signerat

»Not invented here« inget framgångsrecept

»Detta är en indikator som borde få lamporna på både Socialdepartementet och Socialstyrelsen att lysa rött.« (0 kommentar)

Nyheter

Oro för vården när ekonomin krisar

Flera regioner och landsting brottas med ekonomin. I Region Jämtland Härjedalen är det riktigt illa – här är läget så akut att regionen varslade om att personalen kanske inte skulle få sin lön utbetald före jul. Det ställer frågan på sin spets: hur länge kan ett landsting eller en region egentligen fortsätta att gå back? (0 kommentar)

Fler skadeanmälningar – men ökningen är blygsam

2017 anmäldes återigen fler skador i vården till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, än tidigare år. Men utvecklingen är inte längre så stark.(0 kommentar)

»Jag ville göra något roligt av de uppenbara överdrifterna«

Den senaste tiden har Twitter fyllts med tillspetsade formuleringar från det fiktiva nätläkarbolaget Doktor Glad AB. Nu har Andreas Thörneby, allmänläkare i Kinna, avslöjat att det är han som står bakom satirkontot.(1 kommentar)

»Den ska vara en blinkning i vardagen«

Med en pin i form av en stiliserad daggkåpa. Så ska de som står bakom läkarnas metoo-upprop #utantystnadsplikt fortsätta att stötta varandra i vardagen.(3 kommentar)

Tungt på psykiatrin i Säter – Landstinget Dalarna får betala vite

Arbetsbelastningen på avdelningarna vid Säters sjukhus är för hög. Landstinget Dalarna döms nu att betala vite på 200 000 kronor.(0 kommentar)

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Kommissionen ska »utreda besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar« vid Nya Karolinska Solna. »Äntligen!«, kommenterar Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening. (8 kommentar)

Personlig dokumentär om Paolo Macchiarini visas snart i Sverige

Den personliga dokumentären om Paolo Macchiarinis liv när skandalen på Karolinska uppdagades visas snart i svensk tv. Läkartidningen har sett den.(0 kommentar)

Väntetiderna fortsätter öka – med stora regionala skillnader

Inget landsting lever till fullo upp till vårdgarantin. Och väntetiderna på akutmottagningarna fortsätter att öka runtom i landet, där det skiljer två och en halv timme mellan botten och toppen. (0 kommentar)

Debatt

Apropå! Journalen som kunskapskälla

Jag har använt information ur journaler och tagit fotografier av sjukdomen hos patienter där det ibland kan ifrågasättas på vilket vis jag har varit den behandlande läkaren. Jag vill inte gärna tänka att jag därmed blev en lagbrytare. Snälla, justera lagen, skriver Per-Olof Nyström apropå en krönika av Christian Unge i Läkartidningen. (4 kommentar)

Bioidentiska hormoner bör kunna förskrivas

Mikroniserat progesteron bör finnas tillgängligt för förskrivning av läkare i Sverige. Endometriesäkerheten kan garanteras genom noggrann gynekologisk kontroll, skriver Hilde Löfqvist. (5 kommentar)

Krönika

»Det är händerna vi kramar i mörkret som gör att vi sitter kvar.«

Livets biosalong kan ibland vara en psykakut med publik sittande i olika ändar av samma bord. Någon i vit rock med namnskylt, någon i huvtröja och med personnummer, trött på filmen och beredd att lämna bion. AT-läkaren Olivia Landén berättar i sin krönika.(3 kommentar)

Kultur

Poeten med historiens mest omskrivna fot

George Gordon Byron (1788–1824), mer känd som den 6:e lord Byron, författaren som utanför Storbritannien endast överglänses av Shakespeare, led under hela sitt liv av att vara född med en deformerad fot. (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Katarina Eeg-Olofsson

Katarina Eeg-Olofsson, med dr och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg, är en av författarna till en artikel om Nationella diabetesregistret i veckans tema om diabetes typ 2. (0 kommentar)

Reflexion

Bäst lämpad att bli läkare

»Själv tänker jag att IQ och EQ inte bör sättas i motsatsförhållande.« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Självmordsrisken är ökad hos närstående till självmordsoffer

Självmordsrisken för närstående till självmordsoffer är högst de första veckorna, månaderna och halvåret efter självmordet. Självmordsrisken är störst hos dem som förlorat en partner eller ett barn. Professionellt stöd för närstående till självmordsoffer kan minska psykiskt lidande och rädda liv. (0 kommentar)

Nya Rön

Nyblivna mödrar hade bara svagt skydd mot suicid

Det tidigare funna starka skyddet mot suicid efter förlossning kunde inte bekräftas i en ny studie. Där sågs bara en svagt skyddande effekt. Allmänna riskfaktorer för suicid var tillämpliga även under första tiden efter förlossning.(0 kommentar)

Koppling mellan dagsljus och spermiekvalitet kunde inte hittas

Varken för DNA-skador eller övriga undersökta spermieparametrar sågs någon årstidsvariation, enligt en ny avhandling. Fler studier behövs för att förklara en eventuell årstidsvariation i spermiekvalitet och födelsetal och för att identifiera bättre biomarkörer för manlig fertilitet. (0 kommentar)

SSRI under graviditet och risk för autism – felkällor i studier

En systematisk översikt om sambandet mellan antidepressiva läkemedel under graviditet och neuropsykiatriska tillstånd hos barnen visar att det finns stor risk för felkällor i studierna. Det största problemet är att tillståndet som behandlas i sig är förenat med den risk som studeras.(1 kommentar)

Temainledning

Stora framsteg inom diabetes typ 2

De senaste årens ökade kunskaper om diabetes typ 2 har gett möjligheter att påverka utfallet i kardiovaskulär sjukdom och död. (0 kommentar)

Människor & möten

Tanken på att forska om suicid väcktes i jobbet som journalist

Underläkaren Christine Takami Lageborn forskar parallellt med sitt kliniska arbete. Hon studerar suicid, bland annat med riskfaktorer för självmord under studietiden vid högskola och universitet.   (0 kommentar)

Temaartikel

Prevention av diabetes typ 2 med fysisk aktivitet och hälsosam mat

En stillasittande livsstil och ett ohälsosamt matmönster ökar risken för diabetes typ 2, medan fysisk aktivitet minskar risken. Råd om livsstil utgör grunden i prevention av diabetes typ 2. (0 kommentar)

Ny era inom terapin för typ 2-diabetes – men vad är nytt?

Metformin är fortfarande förstahandsalternativet för glukossänkande behandling. Därefter anger Läkemedelsverket att behandlingen ska individualiseras. Relativt friska och yngre bör behandlas intensivt från start. (2 kommentar)

Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra

Hittills har enstaka läkemedel inom gruppen SGLT2-hämmare respektive GLP-1-receptoragonister visat positiva effekter på kardiovaskulära och renala utfallsmått. Pågående studier får visa om detta är giltigt för hela läkemedelsklasser. (0 kommentar)

Många läkemedel – både nya och gamla – sänker blodglukos

Målsättningen för behandling av typ 2-diabetes är att förhindra komplikationer, god glukoskontroll är där en viktig del av behandlingen. För att på bästa sätt erbjuda effektiv läkemedelsbehandling behöver man känna till läkemedlens verkningsmekanismer och den grundläggande patofysiologin vid typ 2-diabetes.  (2 kommentar)

Hög diabetesrisk bland icke-västerländska invandrare

Icke-västerländska invandrare är en högriskgrupp för diabetes, vilket bedöms vara en följd av  exponering för diabetesdrivande riskfaktorer som utsatt socio­ekonomi, ogynnsamma levnadsvanor, ärftlighet och epigenetik. Mer riktat och bättre strukturerat preventivt arbete och ökad kunskap kring kulturella och strukturella hinder behövs. (0 kommentar)

Nationella diabetesregistret visar tydliga effekter av behandling

Nationella diabetesregistret är en självklar del av diabetesvården i Sverige för uppföljning av behandlingsresultat på lokal, regional och nationell nivå. Data från registret visar på betydelsen av god riskfaktorkontroll och ger stöd för att resultat i kliniska prövningar också gäller i klinisk vardag.(0 kommentar)

Diagnos och behandlingsmål vid diabetes typ 2

Det är viktigt att varje läkare är väl förtrogen med diagnoskriterierna för typ 2-diabetes då en diabetesdiagnos har livslång konsekvens för patienten och vården. Helst bör man identifiera personer med störd glukosmetabolism innan en diabeteskomplikation uppstått, för att sätta in livsstils- och eventuell farmakologisk behandling.  (0 kommentar)

Meddelanden

Forskningsanslag 2018 från Göteborgs läkaresällskap

Göteborgs Läkaresällskap utlyser forskningsanslag och stipendier för år 2018.
 Den underskrivna blanketten, blankett 1, ska vara inlämnad till kansliet.   (0 kommentar)

Nytt om namn

Kunskapens ljus och bästa allmänmedicinska insatser

Distriktsläkarna Christer Forsberg, Sunne, Carin Wahlberg, Karlstad, Bengt Pettersson, Örebro och Owe Lindh, Karlskoga, belönades med respektive priserna »Bästa allmänmedicinska insats« och »Kunskapens ljus« av SFAM Örebro Värmland i samband med årets allmänläkardagar på Loka Brunn.(0 kommentar)

SFAM-pris för bästa ST-uppsatserna

ST-läkarna Anna Ragnar Eklöf och Jacques Shebehe har fått pris av SFAM Örebro Värmland för bästa ST-uppsats. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF