Nr 7/2017

Inledare

Ta gärna del av Kjell Asplunds olika synpunkter

Kjell Asplund menar till exempel att kontinuitet är »oerhört försummat« i dag. (4 kommentar)

Signerat

Att styra med tillit – för patientens bästa

»Önskar regeringen uppriktigt att läkarna ska ta större ansvar är det också viktigt att släppa in oss.« (0 kommentar)

Nyheter

»Macchiarini-skandaler kommer att inträffa igen«

Trots att han enligt egen utsago aldrig sysslat med karriärplanering har Kjell Asplund haft både tunga och varierande uppdrag. På senare år har han fått en särställning inom svensk hälso- och sjukvård – som utredaren alla vill ha. (0 kommentar)

Så minns kollegorna Hans Rosling

Tisdagen den 7 februari nåddes världen av beskedet att professor Hans Rosling gått bort, 68 år gammal. Läkar- och forskarkåren har mist en djupt uppskattad förebild och kollega, vars gärning gjorde honom känd långt utanför akademins och medicinens kretsar. Så här minns några av dem som arbetat närmast Hans Rosling honom: (0 kommentar)

Kurs lär utlandsutbildade läkare svensk läkemedelskultur

För att tredjelandsutbildade läkare ska få en tidig inblick i sjukvårdssystemet och en mer meningsfull väntan på legitimation, testas nu en kurs om läkemedelsfrågor i Stockholm. Läkartidningen var med vid första tillfället.(0 kommentar)

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Förra året fick Sveriges landsting och regioner betala 40 miljoner kronor för digitala vårdcentralsbesök. I år kan summan bli den dubbla. Förespråkare ser bättre tillgänglighet medan kritiker pekar på slöseri med skattepengar. (2 kommentar)

Ny nationell samordnare ska ge förslag på hur primärvården kan stärkas

Flytta resurser från sjukhusen till primärvården! Att det är nödvändigt var de flesta deltagarna i den panel som Läkartidningen och Dagens Samhälle samlat på symposiet »Vårdmötet« överens om. Dessutom avslöjades det att en ny nationell samordnare snart ska sätta tänderna i just detta. (7 kommentar)

Fler klarade andra omgången av medicinska kunskapsprovet

I andra omgången av det medicinska kunskapsprovet för läkare med examen utanför EU/EES klarade sig fler. 23 procent – 15 av 65 läkare – fick godkänt på den omdebatterade teoridelen.(0 kommentar)

Debatt

Skapa samverkan mellan privata och offentliga stamcellsbanker

Privata och offentliga banker för navelsträngsstamceller samexisterar i de flesta länder. Ett utvecklat samarbete i Sverige skulle bland annat kunna rädda och förbättra framtida liv, öka valfriheten och bli ett värdefullt tillskott till stamcellsforskningen i landet, skriver Karolina Förnvik och Julio Illo Molin.(6 kommentar)

Efterlyses: Moderna och patientsäkra verktyg

Ansvaret att ta reda på det som behövs för att ge god och patientsäker vård är alltid den behandlande läkarens. Vems är ansvaret att erbjuda IT-system som möjliggör detta, undrar Marja Jurvanen. (2 kommentar)

Markörbaserad journalgranskning hittar mer än toppen av ett isberg

Med markörbaserad journalgranskning kan man genom slumpvis utvalda vårdepisoder få en uppfattning om hur vanligt det är med skador inom somatisk slutenvård av vuxna, skriver Thomas Brezicka. (0 kommentar)

Krönika

»För jag vet numera att jag tar mer i marklyft än vad slumpmässigt utvald överläkare väger«

Skrotlyftandet var centralt i dåvarande underläkaren Maria Samuelssons utbildning i Umeå för en tid sedan. Träningen bidrog inte bara till förbättrade friskfaktorer och nedtonad hypokondri, utan också till vetskapen att den genomsnittlige överläkaren vägde lätt jämfört med vad man tog i marklyft.  (3 kommentar)

Kultur

Mikrobiologer mikroskoperar, astronomer teleskoperar

Kunskaperna inom astronomin och mikrobiologin har utvecklats genom observationer som sammanfattats i hållbara teorier om verklighetens natur. Nackdelen har varit att hållbara teorier ibland impregnerat tolkningar av nya observationer. (1 kommentar)

Människor & möten

Varje patient med cancer är sin egen gåta

Cancerbekämpning kräver helhetstänkande och improvisation i försöken att övervinna ett komplext system med en rad oförutsägbara egenskaper. Forskaren och patologiprofessorn David Gisselsson Nord fick inspiration från oväntat håll i sin kamp när han läste om den amerikanska militärledningens fältmanual från Irakkriget.(2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

4 frågor till Irma Fredriksson

Irma Fredriksson har tillsammans med Hanna Fredholm skrivit en artikel om bröstcancer hos unga kvinnor i temat om bröstcancer.(0 kommentar)

Reflexion

När evidensens grundval sätts i skakning

»Huruvida forskare lyckas upprätthålla sin akademiska integritet är också en central fråga.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen

Svenska läkaresällskapet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och en arbetsgrupp inom Kungliga vetenskapsakademien har gemensamt tagit initiativ till ett idéprogram för kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.  (0 kommentar)

Nya Rön

Förlängt utdrivningsskede kopplades till ökad risk för barnet

Jämfört med ett utdrivningsskede på mindre än en 1 timme ökade risken för Apgarpoäng < 7 vid 5 minuters ålder för varje ytterligare timme. Det visar en svensk avhandling om värksvaghet och effekter på barnet. (0 kommentar)

Föroreningar under spädbarnstiden påverkade lungfunktion i tonåren

Exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden kan påverka barns och tonåringars lungfunktion, inklusive de små luftvägarna. Det visar en ny avhandling, som också ger stöd för att första levnadsåret är en »viktig period« i lungfunktionsutvecklingen.(0 kommentar)

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter

Mer än en fjärdedel av alla läkarstudenter lider av depression eller depressiva symtom, och drygt en av tio har självmordstankar. Det visar en stor systematisk översikt och metaanalys publicerad i JAMA.(5 kommentar)

Temainledning

Allt fler drabbas men fler överlever

Varje år insjuknar cirka 9 000 kvinnor i bröstcancer. Stora framsteg inom bröstcancervården har gjort att den relativa överlevnaden har ökat. Här presenteras dessa framsteg och var vi står i dag.(0 kommentar)

Nytt om namn

Anslag till forskning kring TBE och bröstcancer

Sara Gredmark Russ, ST-läkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, och Emma Niméus, specialistläkare i bröstcancerkirurgi vid Skånes universitetssjukhus är de yngre forskare som valts till Wallenberg Clinical Fellows 2016. Sara Gredmark Russ får anslag för sitt projekt: »Immunologisk aktivitet vid fästingburen encefalit (TBE) – kliniska och experimentella studier för förbättrad diagnostik, behandling och vaccinationsstrategier«, och Emma Niméus för att driva projektet: »Proteogenomic signatures for improved prognosis in recurring breast cancer«.(0 kommentar)

Engagerad handledare får studenternas nationella pris

Öron-näsa-hals-specialisten Mohammad Saadat, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå har tilldelats Sveriges läkarförbund Students nationella handledarpris 2016. Han får priset för sitt stora engagemang i läkarkandidaternas utveckling när han undervisar dem i de kliniska momenten inom öron-näsa-halsområdet. Han är lyhörd och ger utrymme för kandidater att fundera och reflektera innan han bidrar med sin handledning, enligt motiveringen till att han tilldelas utmärkelsen.(0 kommentar)

Temaartikel

Mammografi, ultraljud och nål­biopsi bas för bilddiagnostik

Framtidens screeningprogram kan komma att baseras på kvinnans individuella cancerrisk och innehålla olika bildmetoder, t ex tomosyntes, automatiserat bröstultraljud och förkortade MRT-undersökningar. (0 kommentar)

Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka varandra

Behandling med läkemedel mot HER2 förstärker effekten av kemoterapi neoadjuvant, adjuvant och mot metastatisk sjukdom och förbättrar överlevnaden vid HER2-positiv bröstcancer. Målstyrd behandling mot PI3K–AKT–mTOR-axeln och mot CDK4/6 förstärker effekten av endokrin terapi vid spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer. (0 kommentar)

Biverkningar vid antihormonell behandling påverkar följsamhet

Adjuvant antihormonell behandling bidrar kraftigt till den förbättrade överlevnaden vid hormonkänslig bröstcancer, men rekommenderad behandlingstid är lång och biverkningar till behandling kan påverka livskvalitet hos såväl unga som äldre kvinnor.(0 kommentar)

Aerob och muskelstärkande träning bör rekommenderas

Personer med cancersjukdom bör rekommenderas både aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska fatigue och förbättra fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. Träning vid cancersjukdom syftar i första hand till att öka välbefinnandet och minska symtombördan.(0 kommentar)

Vägen till bröstbevarande kirurgi och bort från axillutrymning

Bröstbevarande kirurgi kan tillämpas i minst 70 procent av fallen med nydiagnostiserad bröstcancer. Biopsi av portvaktskörteln räcker som enda ingrepp i axillen vid negativ biopsi och vid förekomst av mikrometastaser. Evidensen för att överge axillutrymning vid makrometastaser i axillen är ännu otillräcklig. (0 kommentar)

Onkoplastikkirurgi – utpräglat individanpassad

Onkoplastikkirurgi är en individanpassad kirurgi och bör i varje enskild situation diskuteras i ett multidisciplinärt team samt mellan patient och behandlande kirurg. (0 kommentar)

Bättre och mer jämlik vård för patienter med bröstcancer

Nationellt överenskomna vårdprogram och ett nationellt kvalitetsregister skapar grunden för att göra bröstcancervården jämlik och höja kvaliteten. En sammanhållen cancerstrategi med regionala cancercentrum som stödjande infrastruktur ger möjlighet att nationellt gemensamt tackla bröstcancervårdens utmaningar. (0 kommentar)

Sämre prognos för unga kvinnor med bröstcancer

Bröstcancer hos unga är ovanligt, men är den näst vanligaste dödsorsaken hos unga kvinnor. Prognosen är sämre än hos medelålders kvinnor med en högre risk för lokalrecidiv, fjärrmetastaserande sjukdom och död i bröstcancer.(0 kommentar)

Utgåvan som PDF