Nr 7/2019

Inledare

Seminarier är ett bra verktyg för utbildning

»IBS är den vanligaste funktionella mag–tarmsjukdomen och den mest frekvent förekommande gastroenterologiska sökorsaken i både primärvård och gastroenterologisk öppenvård.« (0 kommentar)

Signerat

Rutinerna brister inom behandlingsbegränsningar

»När det inte finns någon bot bör lindring av obehag, ångest och smärta vara målet – och det ska kommuniceras med patient och närstående på ett klokt sätt.« (0 kommentar)

Nyheter

Allt färre forskarutbildade läkare

Mellan 2005 och 2017 har andelen forskarutbildade läkare minskat från 20 procent till 17 procent. Det visar statistik från SCB som Läkarförbundet sammanställt. För att motverka trenden vill förbundet att forskningserfarenhet ska värderas högre och generera högre lön. (4 kommentar)

Fler patienter anmäler vårdskador

Vårdskadorna fortsätter att öka, om än inte lika kraftigt som för några år sedan. Det skiljer dock mycket över landet – här kan du se hur det ser ut i din region.(0 kommentar)

Snart rena sprutor i hela landet

Allt fler regioner inför sprututbyte för personer som injicerar droger efter att det kommunala vetot slopats. Även i Göteborg – där det länge funnits ett politiskt motstånd mot att dela ut sprutor till missbrukare – har en mottagning nu öppnat. (0 kommentar)

Göteborgs universitet drar tillbaka varsel mot fälld professor

Statens ansvarsnämnd ansåg inte att det fanns tillräcklig grund för att avskeda en professor vid Sahlgrenska akademin som flera gånger fällts för oredlighet i forskning. Nu drar Göteborgs universitet tillbaka varslet om uppsägning. (2 kommentar)

Prövotid effektivt för missbruksproblem

Antalet prövotider för läkare fortsätter att öka. Åtgärden beskrivs som särskilt effektiv för att komma till rätta med oskicklighet och missbruk. «Det är en populär åtgärd som verkar fungera allt bättre«, säger HSAN:s ordförande Susanne Billum.(0 kommentar)

Fördubbling av antalet återkallade läkarlegitimationer

Förra året sköt antalet återkallade läkarlegitimationer och indragna förskrivningsrätter i höjden. Även antalet utdömda prövotider ökade bland läkare. (0 kommentar)

Forskare efterlyser granskning av böcker om kost och hälsa

Många böcker med råd om kost och hälsa innehåller allvarliga fel, enligt fyra medicinska forskare. Nu efterlyser de en oberoende aktör som granskar böcker som påstås bygga på forskning och vetenskap.(2 kommentar)

141 kömiljoner ska kapa Skånes köer

Alliansen i Skåne ska ge sjukhusen en morot att koordinera patienter och vårdpersonal. De 141 miljoner kronorna motsvarar Skånes del av den gamla kömiljarden.(0 kommentar)

Läkarförening begär central förhandling om primärvården

Trots ett tillskott på 315 miljoner kronor till primärvården oroar sig Stockholms läkarförening för längre väntetider, fler arbetsuppgifter och försämrad arbetsmiljö. Nu begär föreningen central förhandling.(1 kommentar)

Nästan ett halvår till lex Maria

Tiden från en händelse till en lex Maria-anmälan har ökat med en tredjedel på några år och är nu 166 dagar. IVO varnar för upprepade incidenter och försvårade utredningar. Men det skulle också kunna vara tecken på bättre utredningar. (0 kommentar)

Mer primärvård i privat regi

Regionerna lägger allt mer pengar på att köpa tjänster av privata aktörer. Och antalet privata vårdcentraler närmar sig antalet offentliga, visar en ny rapport. (0 kommentar)

Nepi slutar med läkemedelsepidemiologi

Stiftelsen Nepi – Nätverk för läkemedelsepidemiologi – kommer tills vidare inte att ägna sig åt läkemedelsepidemiologi. Orsaken är Socialstyrelsens inskränkningar i utlämnande av statistik för försäljning av enskilda läkemedel.(1 kommentar)

»Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon«

Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon när det gäller rätten till sjukvård. Därmed faller ett tungt ansvar på den enskilde läkaren. Det menar Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt, som med en ny bok vill väcka debatt i frågan. (0 kommentar)

Ny dyr behandling ger nytt hopp vid Skelleftesjukan

Två nya genterapier godkändes förra året för behandling vid den genetiska sjukdomen familjär amyloidos med polyneuropati, som i Sverige kallas Skelleftesjukan. Läkartidningen har träffat Ole Suhr, professor i Umeå, som anser att de nya terapierna är ett stort steg framåt.(3 kommentar)

Debatt

Inför specialistutbildning i kognitiv medicin för läkare

Nedsatt kognitiv funktion ses vid en rad sjukdomar men förbises inte sällan på grund av kunskapsluckor. Specialistutbildning i kognitiv medicin kan ändra på det. Debattörerna argumenterar för kognitiv medicin som basspecialitet och hur innehållet kan utformas. (5 kommentar)

Enkel åtgärd kan ge AT-läkare ökad trygghet i läkemedelsarbetet

Avsatt tid för kliniskt och praktiskt inriktad läkemedelsutbildning med kollegial diskussion ökar nyexaminerade läkares trygghet i läkemedelsarbetet, skriver Johan Lönnbro och Susanna Wallerstedt. (0 kommentar)

Krönika

»Kanske kunde familjen få hjälp av pappans pappa som kunde sälja en ko.«

En månadsgammal bebis, en ung fattig mamma och dito pappa. Ett handikapp som kostar pengar att åtgärda, och en prognos som inte bådar gott. Agneta Runbom, pensionerad geriatriker, berättar i sin krönika varför läkare måste fortsätta att inspirera till god barn- och mödrahälsovård även i avlägsna trakter. (0 kommentar)

Kultur

Hur många läser en doktorsavhandling?

En mening helt utan relevans mitt i doktorsavhandlingen passerade så gott som oförmärkt, låt vara att opponenten satte ett stort frågetecken i kanten. Doktoranden fick sin farhåga bekräftad om att nästan ingen läser en avhandling så noga.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Eva Rask

Eva Rask, docent, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, är en av författarna till en artikel om postprandial hypoglyk­emi efter överviktskir­urgi. (0 kommentar)

Reflexion

Så kan vi få starka och ansvarsfulla lärosäten

»Vidare föreslås att uppdraget om livslångt lärande åter explicit slås fast i högskolelagen.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Alltför många inkluderas i vårdförlopp urinblåsecancer

Hos mindre än 1 procent av dem under 75 år som inkluderats i standardiserat vårdförlopp för urinblåsecancer med makroskopisk hematuri och bakteriuri och/eller symtom som vid urinvägsinfektion diagnostiseras en cancer. Det är därför inte motiverat att de inkluderas i standardiserat vårdförlopp. Tyst makroskopisk hematuri är däremot ofta orsakat av blåscancer, och det är angeläget att den utreds.(19 kommentar)

Nya Rön

Viktigt analysera biomarkörer i opererad bröstcancertumör

Överensstämmelsen hos vissa biomarköranalyser mellan biopsi och motsvarande bortopererad bröstcancer är otillräcklig. Det anser författarna till en stor svensk retrospektiv studie som undersökt överensstämmelsen av biomarkörer och subtyp mellan preoperativ biopsi och bortopererad tumör vid bröstcancer.(0 kommentar)

Toxisk hudreaktion av läkemedel i tidigare solbränd hud

Efter tre dagar med docetaxel började patienten få ont i huden på ryggen, och på femte dagen sågs ett utbrett, rodnat hudutslag. Utseendet påminde om en akut solbrännskada, men patienten hade inte varit solexponerad de senaste veckorna. (0 kommentar)

Nytt om namn

Bästa AT-handledaren på Helsingborgs lasarett

Ulf Aneröd, specialist i ortopedi vid Helsingborgs lasarett, har utsett till årets AT-handledare för år 2018 av Sylf Nordvästra Skåne. Ära, diplom och ett stort grattis från yngre kollegor kommer honom till del.(0 kommentar)

Årets AT-rosor i Västerås

Allan Jazrawi, läkare på kirurgkliniken och Torbjörn Larsson, läkare på infektionskliniken, båda på Västmanlands sjukhus Västerås, är 2019 års vinnare av AT-rosen. Den årliga utmärkelsen tilldelas personer som utmärkt sig gällande stöd och handledning för sjukhusets AT-läkare.(0 kommentar)

Fallbeskrivning

Hypoglykemi – problematisk komplikation av överviktskirurgi

Postprandial hypoglykemi är en komplikation till bariatrisk kirurgi som kan få allvarliga följder. Här beskrivs ett fall, vad som är känt om bakomliggande mekanismer och möjlig behandling. (0 kommentar)

Meddelanden

Stipendier att söka för läkare i Malmö

Två stipendier för 2019 om 10 000 kr vardera är tillgängliga för ansökan för medlemmar i Malmö läkareförening.(0 kommentar)

Rapport

Låg sannolikhet för cancer i urinorganen vid makroskopisk hematuri och samtidig bakteriuri

Det prediktiva värdet för cancer i urinorganen vid makroskopisk hematuri var signifikant lägre hos patienter med samtidig bakteriuri jämfört med patienter utan bakteriuri. Det visas i en studie som följt upp patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp avseende cancer i urinblåsa och de övre urinvägarna. (0 kommentar)

Människor & möten

»Mina skämt kan handla om sånt som har hänt mig på riktigt«

Pär Lindström, barnhälsovårdsöverläkare i Region Gävleborg, står ibland på scenen som ståuppkomiker samt är med och driver GASTA, en klubb för utbildning i ståuppkomedi. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF