Nr 8 2014

Signerat

Medicinska konsulter hjälper till att bemanna vården

»Problemet är inte hyrläkarna, utan bristen på specialister i allmänmedicin och andra specialiteter.«   (6 kommentar)

Nyheter

Kraftig ökning av anmälda vårdskador

Antalet vårdskador som anmäls till Patientförsäkringen LÖF har ökat med närmare 40 procent på fyra år. Ökningen beror på ändrade attityder i vården, tror LÖF:s chefläkare. (1 kommentar)

Skärpta krav på läkare att anmäla patienter

Läkarnas skyldigheter att anmäla eller lämna uppgifter om patienter har skärpts. Men det är omöjligt att uppfylla dem eftersom de är utspridda i så många olika lagar och förordningar. Det säger Ulrika Sandén, universitetslektor i rättsvetenskap.  (2 kommentar)

»Vi vill arbeta som läkare«

Värmlands läkarförening har skrivit ett brev till landstingsdirektören i protest mot de ökade administrationskraven. Droppen blev införandet av det kritiserade journalsystemet Cosmic i primärvården.(4 kommentar)

Lättare att komma in på läkarprogrammet

På fem av landets sju läkarutbildningar har det aldrig varit så lätt att komma in. Det står klart efter att reservantagningen till vårterminens programstart avslutats. (9 kommentar)

Datainspektionen stoppar alkotest för landstingsanställda i Gävleborg

Det är inte tillåtet för ett landsting att hämta in uppgifter från företagshälsovården från slumpmässiga alkoholtest om det inte finns något rehabiliteringsbehov.(1 kommentar)

Nej till samvetsfrihet

Fallet med en barnmorska som av religiösa skäl inte vill utföra aborter har väckt frågan om en samvetsklausul för vårdpersonal. Men Läkarförbundet anser att en sådan bestämmelse hotar den fria aborträtten.(4 kommentar)

Debatt

Slutreplik: Följ det danska exemplet

Det danska exemplet med behandlingsriktlinjer som accepteras av hela landet är ett föredöme, skriver Stefan Agewall, i denna slutreplik om floran av behandlingsriktlinjer.(0 kommentar)

Vinster i vården inte oviktiga

Beskär inte möjligheten till att tjäna pengar i vården, skriver Christer Carenfelt. (3 kommentar)

Varför kvotering inte behövs, egentligen

Mia Fahlén gläds åt den efterlysning av fler kvinnliga referenter som redaktionen gjort via Rättviseförmedlingen.(0 kommentar)

Lyssna på patienterna!

Vad har vi för redskap för att få patienten att berätta sin historia, skriver Henrik Nyström.(7 kommentar)

Global kirurgi – ett forskningsområde med enorm potential för miljarder

Utmaningarna är enorma för att tillhandahålla kirurgi till de två miljarder människor som inte har tillgång till sådan vård, skriver Jenny Löfgren och medförfattare. (1 kommentar)

Nya rekommendationer för antibiotika i tandvården relevanta även för läkare

Läkemedelsverkets nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården innehåller även avsnitt som är relevanta för läkare såsom symtom på allvarlig tandinfektion, komplikationer, antibiotikaval och resistensutveckling. (0 kommentar)

Kultur

Dagens rätt i La Salle de Garde

Läkare lunchar på olika sätt i olika länder. På ett franskt sjukhus finns La Salle de Garde, lunchrummet där varje åtbörd i samband med näringsintag och umgänge är noga fastställd enligt en månghundrårig tradition.  (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Bra om läkare vill jobba – som läkare

Det känns bra att delvis kunna vara en motvikt till dessa alternativa karriärval och peka på att »traditionell« läkarverksamhet är ett val som man i de flesta fall verkligen inte behöver ångra.(1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Vem ska ta hand om de allt flera feta?

Fetmaproblematiken accelererar, och rapporterna om konsekvenserna för hälsa, vård och hälsoekonomi ackumuleras. Men politikerintresset är lågt, och primärvården är ointresserad. Detta är dock ett omfattande uppseglande globalt problem, som måste hanteras.(8 kommentar)

Lika huvudbudskap i riktlinjer för lipider för hjärt–kärlprevention

Det har rått viss förvirring om vad det är som egentligen gäller för lipidbehandling i kardiovaskulär prevention sedan nya amerikanska riktlinjer lanserades förra året. Dessa avviker nämligen något från europeiska riktlinjer. Men huvudbudskapet är detsamma – aktiv statinbehandling stratifierad efter absolut risk för hjärt-kärlsjukdom.(4 kommentar)

Nya Rön

Ökad suicidrisk hos unga efter cancerdiagnos

Risken för fullbordat suicid är upp till fyra gånger högre första året efter en cancerdiagnos hos ungdomar och unga vuxna i åldern 15–30 år, visar en studie som är först i sitt slag. (0 kommentar)

Ingen eller negativ effekt av klonidin vid kroniskt trötthetssyndrom

I JAMA Pediatrics presenteras en studie i vilken man har prövat klonidin mot kroniskt trötthetssyndrom. Resultatet blev dock negativt: den behandlade gruppen syntes snarare bli mer inaktiv. (1 kommentar)

Färre postoperativa komplikationer med WHO:s checklista

Genom att man följer WHO:s checklista för säker kirurgi så minskar mortalitet, sårinfektioner och postoperativa komplikationer, visar en systematisk litteraturöversikt som publiceras i British Journal of Surgery. (0 kommentar)

Vårdutveckling

Tidig team­bedömning avlastar akutmottagningen

Ett försök med specialistledd teambedömning vid medicinakuten vid Universitetssjukhuset i Örebro hade positiva effekter på ledtider, inläggningsfrekvens, beläggning och fördelning av triagefärger. (2 kommentar)

Översikt

Familjära torakala aortaaneurysm och dissektioner – flera former finns

I ca 20 procent av de familjära fallen kan en genetisk avvikelse identifieras.(0 kommentar)

Originalstudie

Män intensivvårdas mer än kvinnor

Män använder cirka 60 procent av den tillgängliga vårdtiden på svenska intensivvårdsavdelningar, visar data från Svenska intensivvårdsregistret. Män har fler IVA-tillfällen och vårdas längre tid per vårdtillfälle än kvinnor.  (7 kommentar)

Fallbeskrivning

Vankomycin­resistent Staphylococcus epidermidis gav protesinfektion

En komplicerad protesinfektion behandlades långvarigt med linezolin och rifampicin och kirurgi, med gott resultat. Linezolin är inte godkänt för långtidsbehandling, men få alternativ stod till buds. (0 kommentar)

Patientsäkerhet

Patientens hälsotillstånd, inte ålder, ska avgöra åtgärder

Ingen utredning eller uppföljning gjordes av en förtätning som syntes på lungröntgen, eftersom patienten ansågs för gammal. Anmärkningsvärt, felaktigt och inte förenligt med kravet på jämlik vård, anser IVO.(1 kommentar)

Utgåvan som PDF