Nr 8/2019

Inledare

Glesbygdsläkare önskar utbyggd digital sjukvård

I Västerbotten kan patienter besöka så kallade samhällsrum. Där kan de »via videolänk koppla upp sig mot en doktor eller annan vårdpersonal. Enklare provtagning som blodtryck, blodvärden och PK(INR) kan utföras på plats«. Dessa rum har tagits emot väldigt positivt av befolkningen. (0 kommentar)

Signerat

Tid och resurser krävs för intygsskrivandet

»Det är viktigt att värna både patientens rätt till korrekta intyg – och en skälig arbetsmiljö för läkaren.« (0 kommentar)

Nyheter

»Jag vill se virtuella hälsorum i hela landet«

Se inte privata nätläkare som en konkurrent utan som en möjlig resurs för att utveckla den digitala vården. Det är rådet från Peter Berggren, avgående chef för Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och pionjär inom virtuell vård.(3 kommentar)

Rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin i flera regioner

Många regioner satsar stort på att utbilda allmänläkare. I Kronoberg har man rekordmånga ST-läkare just nu: 50 stycken. Och regionen hoppas sätta nytt rekord i år.(1 kommentar)

Fler blir specialistläkare inom allmänmedicin

Förra året utfärdades 471 specialistbevis i allmänmedicin. Det är den näst högsta siffran på tio år. Men är tillväxten tillräcklig? (0 kommentar)

Läkare hade dålig kunskap om papperslösas rätt till vård

Kunskapen om papperslösas rätt till vård brister. Det visar en enkätstudie i Västra Götalandsregionen gjord bland läkare som undervisar läkarstudenter.(0 kommentar)

Debatt

Recept för en mer attraktiv jourtjänstgöring

En reformering av joursystemet är nödvändig för att öka patientsäkerheten och möjliggöra för fler läkare att ingå i jourlinjen, skriver Christian Bjurman och Christian Benedict. (5 kommentar)

App kan ge en mer effektiv och jämlik vård av svårläkta sår

Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård. Ett virtuellt beslutsstöd har lett till att vårdteam nära patienten kan arbeta mer effektivt, skriver Rut F Öien och Maj Rom.(0 kommentar)

Krönika

»Det finns något visst med ett yrke som får upplevas med alla sinnen.«

Inte försöka tänka, utan känna, känna, känna. På patienter och situationer, känna känslan bakom orden. I yrket som praktiserande läkare har Ulrika Nettelblad lärt sig hur nyttigt det kan vara att ha en viss fingertoppskänsla. Hon berättar i sin krönika.  (0 kommentar)

Kultur

Över Styx – och in i fiktion

Livet efter döden kan bli en utdragen historia, i vissa fall sedelärande, i andra rena farsen. Filmer och böcker i fiktionens värld bär syn för sägen, tänkte etikprofessorn Niels Lynøe i sjuksängen när han själv befarade att det kanske drog ihop sig till en flodfärd. (1 kommentar)

Liten skylt – stort budskap

Alla handikapp är inte synliga, påpekar Lars Breimer, docent, Örebro, som undrar varför en viktig liten skylt som finns på Heathrow flygplats i London saknas till exempel på Arlanda i Stockholm.  (2 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Sofia Hammarstrand

Sofia Hammarstrand, ST-läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sjukvårdens roll i klimatanpassningsarbetet. (2 kommentar)

Reflexion

Hållbarhet och utbildningsfrågor

»Utbildning är en viktig komponent i arbetet för minskad miljöpåverkan.« (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kateterablation – mer än bara symtomlindring?

Nya studier visar att ablation av förmaksflimmer sannolikt leder till mer än enbart symtomlindring. Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt tycks ha minst lika stor nytta av ablation som patienter utan hjärtsvikt.(0 kommentar)

Nya Rön

Prematura födslar kan enkelt minskas även i låginkomstländer

Av kvinnorna i låg- och medelinkomstländer vill 95 procent ha minst 2 års intervall mellan graviditeter, men närmare 2/3 har inte tillgång till preventivmedel. Därför gjordes en studie för att utvärdera implementeringen av integrerad familjeplanering med rutinmässig perinatal vård i ett låginkomstland. (0 kommentar)

Temainledning

En sjukvård för framtiden och klimatet

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i arbetet för ett hållbart klimat. Artiklar i temat pekar på att detta arbete går hand i hand med effektivisering av sjukvården, skriver gästredaktör Björn Fagerberg. (2 kommentar)

Nytt om namn

Bästa handledarna på psykiatrimomentet

Jutta Schröter, överläkare och Mikael Olszowy, ST-läkare, båda på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har utnämnts till bästa kliniska handledare.  (0 kommentar)

Nyinstiftat forskarpris till bästa avhandling om cancer

Nicholas Valerie, cancerforskare vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet i Stockholm, belönas med lärosätets nyinstiftade forskarpris, Dan Grandér Memorial Prize, för bästa doktorsavhandling inom cancerområdet.(0 kommentar)

Flerfaldigt prisad av läkarstudenterna

Jon Olinder, specialistläkare i infektionsmedicin i Helsingborg, har tilldelats läkarstudenternas pedagogiska pris för särskilt värdefulla insatser på läkarutbildningen under hösten 2018, då han var amanuens inom infektionsmedicin. (0 kommentar)

Temaartikel

Klimatsmart och effektiv sjukvård minskar utsläppen av växthusgaser

Hälso- och sjukvården ger upphov till betydande utsläpp av växthusgaser – orsaken är förbrukning av material, energi, livsmedel och transporter. I Region Skåne utvecklades en metod för att minska sjukvårdens klimatpåverkan varvid utsläppen av växthusgaser visade en betydande minskning under fem år. (0 kommentar)

Sjukvården spelar en viktig roll i anpassning till klimatförändringar

Klimatförändringarna medför förändrat sjukdomspanorama och är en utmaning för hälso- och sjukvården. Kunskapen hos sjukvårdspersonal om klimatförändringarnas påverkan på hälsan behöver kontinuerligt uppdateras. (0 kommentar)

Hälso- och sjukvården påverkar klimatet

Hälso- och sjukvårdens andel av offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser är drygt 20 procent. Denna klimatpåverkan beror huvudsakligen på indirekta utsläpp av inköpta varor och tjänster. Förbrukningsvaror, särskilt engångsprodukter till vården, är en av de största källorna till utsläpp. (0 kommentar)

En nationell, miljömässigt hållbar hälso- och sjukvård i sikte

Sustainable Development Unit (SDU) är en enhet inom det engelska sjukvårdssystemet som styrt upp hållbarhetsarbetet med en uppifrån ledd politik och kontroll av genomförandet. Utfallet följdes som reduktion i utsläpp av växthusgaser (18,5 procent under 10 år) och energirelaterade besparingar (mer än 1,8 miljarder brittiska pund) och olika mått på organisatorisk aktivitetsnivå. (0 kommentar)

Resurssmarta operationer för lägre klimatpåverkan

Vid operationsavdelningarna på tre sjukhus i Västra Götalandsregionen fann man avsevärd variation i åtgång av förbrukningsmaterial vid total cementerad höftprotesoperation (5,0–6,6 kg/operation). Översyn av rutiner vid operation och uppköp av material är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera vården och minska dess klimatpåverkan.   (0 kommentar)

Människor & möten

Professorn skrev satir om ett riksbekant sjukhuskomplex

Johan Frostegård, medicinprofessor, forskare och författare, har just publicerat romanen »Det nya sjukhuset« – en satir om en satir, enligt P C Jersilds recension i Läkartidningen. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF