Nr 8/2019

Inledare

Glesbygdsläkare önskar utbyggd digital sjukvård

I Västerbotten kan patienter besöka så kallade samhällsrum. Där kan de »via videolänk koppla upp sig mot en doktor eller annan vårdpersonal. Enklare provtagning som blodtryck, blodvärden och PK(INR) kan utföras på plats«. Dessa rum har tagits emot väldigt positivt av befolkningen. (0 kommentar)

Seminarier är ett bra verktyg för utbildning

»IBS är den vanligaste funktionella mag–tarmsjukdomen och den mest frekvent förekommande gastroenterologiska sökorsaken i både primärvård och gastroenterologisk öppenvård.« (0 kommentar)

Signerat

Tid och resurser krävs för intygsskrivandet

»Det är viktigt att värna både patientens rätt till korrekta intyg – och en skälig arbetsmiljö för läkaren.« (0 kommentar)

Rutinerna brister inom behandlingsbegränsningar

»När det inte finns någon bot bör lindring av obehag, ångest och smärta vara målet – och det ska kommuniceras med patient och närstående på ett klokt sätt.« (0 kommentar)

Nyheter

»Jag vill se virtuella hälsorum i hela landet«

Se inte privata nätläkare som en konkurrent utan som en möjlig resurs för att utveckla den digitala vården. Det är rådet från Peter Berggren, avgående chef för Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och pionjär inom virtuell vård.(3 kommentar)

Rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin i flera regioner

Många regioner satsar stort på att utbilda allmänläkare. I Kronoberg har man rekordmånga ST-läkare just nu: 50 stycken. Och regionen hoppas sätta nytt rekord i år.(1 kommentar)

Fler blir specialistläkare inom allmänmedicin

Förra året utfärdades 471 specialistbevis i allmänmedicin. Det är den näst högsta siffran på tio år. Men är tillväxten tillräcklig? (0 kommentar)

Läkare hade dålig kunskap om papperslösas rätt till vård

Kunskapen om papperslösas rätt till vård brister. Det visar en enkätstudie i Västra Götalandsregionen gjord bland läkare som undervisar läkarstudenter.(0 kommentar)

Snart rena sprutor i hela landet

Allt fler regioner inför sprututbyte för personer som injicerar droger efter att det kommunala vetot slopats. Även i Göteborg – där det länge funnits ett politiskt motstånd mot att dela ut sprutor till missbrukare – har en mottagning nu öppnat. (0 kommentar)

141 kömiljoner ska kapa Skånes köer

Alliansen i Skåne ska ge sjukhusen en morot att koordinera patienter och vårdpersonal. De 141 miljoner kronorna motsvarar Skånes del av den gamla kömiljarden.(0 kommentar)

Läkarförening begär central förhandling om primärvården

Trots ett tillskott på 315 miljoner kronor till primärvården oroar sig Stockholms läkarförening för längre väntetider, fler arbetsuppgifter och försämrad arbetsmiljö. Nu begär föreningen central förhandling.(1 kommentar)

Nästan ett halvår till lex Maria

Tiden från en händelse till en lex Maria-anmälan har ökat med en tredjedel på några år och är nu 166 dagar. IVO varnar för upprepade incidenter och försvårade utredningar. Men det skulle också kunna vara tecken på bättre utredningar. (0 kommentar)

Mer primärvård i privat regi

Regionerna lägger allt mer pengar på att köpa tjänster av privata aktörer. Och antalet privata vårdcentraler närmar sig antalet offentliga, visar en ny rapport. (0 kommentar)

Nepi slutar med läkemedelsepidemiologi

Stiftelsen Nepi – Nätverk för läkemedelsepidemiologi – kommer tills vidare inte att ägna sig åt läkemedelsepidemiologi. Orsaken är Socialstyrelsens inskränkningar i utlämnande av statistik för försäljning av enskilda läkemedel.(1 kommentar)

»Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon«

Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon när det gäller rätten till sjukvård. Därmed faller ett tungt ansvar på den enskilde läkaren. Det menar Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt, som med en ny bok vill väcka debatt i frågan. (0 kommentar)

Ny dyr behandling ger nytt hopp vid Skelleftesjukan

Två nya genterapier godkändes förra året för behandling vid den genetiska sjukdomen familjär amyloidos med polyneuropati, som i Sverige kallas Skelleftesjukan. Läkartidningen har träffat Ole Suhr, professor i Umeå, som anser att de nya terapierna är ett stort steg framåt.(3 kommentar)

Ny upphandling väntar Bollnäs sjukhus

»Stora förändringar« gör att Aleris överlämnar driften av Bollnäs sjukhus. Men planen är att det även framöver ska drivas privat.(0 kommentar)

Debatt

Recept för en mer attraktiv jourtjänstgöring

En reformering av joursystemet är nödvändig för att öka patientsäkerheten och möjliggöra för fler läkare att ingå i jourlinjen, skriver Christian Bjurman och Christian Benedict. (5 kommentar)

App kan ge en mer effektiv och jämlik vård av svårläkta sår

Patienter med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård. Ett virtuellt beslutsstöd har lett till att vårdteam nära patienten kan arbeta mer effektivt, skriver Rut F Öien och Maj Rom.(0 kommentar)

Inför specialistutbildning i kognitiv medicin för läkare

Nedsatt kognitiv funktion ses vid en rad sjukdomar men förbises inte sällan på grund av kunskapsluckor. Specialistutbildning i kognitiv medicin kan ändra på det. Debattörerna argumenterar för kognitiv medicin som basspecialitet och hur innehållet kan utformas. (5 kommentar)

Enkel åtgärd kan ge AT-läkare ökad trygghet i läkemedelsarbetet

Avsatt tid för kliniskt och praktiskt inriktad läkemedelsutbildning med kollegial diskussion ökar nyexaminerade läkares trygghet i läkemedelsarbetet, skriver Johan Lönnbro och Susanna Wallerstedt. (0 kommentar)

Krönika

»Det finns något visst med ett yrke som får upplevas med alla sinnen.«

Inte försöka tänka, utan känna, känna, känna. På patienter och situationer, känna känslan bakom orden. I yrket som praktiserande läkare har Ulrika Nettelblad lärt sig hur nyttigt det kan vara att ha en viss fingertoppskänsla. Hon berättar i sin krönika.  (0 kommentar)

»Kanske kunde familjen få hjälp av pappans pappa som kunde sälja en ko.«

En månadsgammal bebis, en ung fattig mamma och dito pappa. Ett handikapp som kostar pengar att åtgärda, och en prognos som inte bådar gott. Agneta Runbom, pensionerad geriatriker, berättar i sin krönika varför läkare måste fortsätta att inspirera till god barn- och mödrahälsovård även i avlägsna trakter. (0 kommentar)

Kultur

Över Styx – och in i fiktion

Livet efter döden kan bli en utdragen historia, i vissa fall sedelärande, i andra rena farsen. Filmer och böcker i fiktionens värld bär syn för sägen, tänkte etikprofessorn Niels Lynøe i sjuksängen när han själv befarade att det kanske drog ihop sig till en flodfärd. (1 kommentar)

Liten skylt – stort budskap

Alla handikapp är inte synliga, påpekar Lars Breimer, docent, Örebro, som undrar varför en viktig liten skylt som finns på Heathrow flygplats i London saknas till exempel på Arlanda i Stockholm.  (2 kommentar)

Hur många läser en doktorsavhandling?

En mening helt utan relevans mitt i doktorsavhandlingen passerade så gott som oförmärkt, låt vara att opponenten satte ett stort frågetecken i kanten. Doktoranden fick sin farhåga bekräftad om att nästan ingen läser en avhandling så noga.(0 kommentar)

Människor & möten

Professorn skrev satir om ett riksbekant sjukhuskomplex

Johan Frostegård, medicinprofessor, forskare och författare, har just publicerat romanen »Det nya sjukhuset« – en satir om en satir, enligt P C Jersilds recension i Läkartidningen. (1 kommentar)

»Mina skämt kan handla om sånt som har hänt mig på riktigt«

Pär Lindström, barnhälsovårdsöverläkare i Region Gävleborg, står ibland på scenen som ståuppkomiker samt är med och driver GASTA, en klubb för utbildning i ståuppkomedi. (1 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Sofia Hammarstrand

Sofia Hammarstrand, ST-läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sjukvårdens roll i klimatanpassningsarbetet. (2 kommentar)

5 frågor till Eva Rask

Eva Rask, docent, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, är en av författarna till en artikel om postprandial hypoglyk­emi efter överviktskir­urgi. (0 kommentar)

Reflexion

Hållbarhet och utbildningsfrågor

»Utbildning är en viktig komponent i arbetet för minskad miljöpåverkan.« (1 kommentar)

Så kan vi få starka och ansvarsfulla lärosäten

»Vidare föreslås att uppdraget om livslångt lärande åter explicit slås fast i högskolelagen.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kateterablation – mer än bara symtomlindring?

Nya studier visar att ablation av förmaksflimmer sannolikt leder till mer än enbart symtomlindring. Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt tycks ha minst lika stor nytta av ablation som patienter utan hjärtsvikt.(0 kommentar)

Alltför många inkluderas i vårdförlopp urinblåsecancer

Hos mindre än 1 procent av dem under 75 år som inkluderats i standardiserat vårdförlopp för urinblåsecancer med makroskopisk hematuri och bakteriuri och/eller symtom som vid urinvägsinfektion diagnostiseras en cancer. Det är därför inte motiverat att de inkluderas i standardiserat vårdförlopp. Tyst makroskopisk hematuri är däremot ofta orsakat av blåscancer, och det är angeläget att den utreds.(19 kommentar)

Nya Rön

Prematura födslar kan enkelt minskas även i låginkomstländer

Av kvinnorna i låg- och medelinkomstländer vill 95 procent ha minst 2 års intervall mellan graviditeter, men närmare 2/3 har inte tillgång till preventivmedel. Därför gjordes en studie för att utvärdera implementeringen av integrerad familjeplanering med rutinmässig perinatal vård i ett låginkomstland. (0 kommentar)

Toxisk hudreaktion av läkemedel i tidigare solbränd hud

Efter tre dagar med docetaxel började patienten få ont i huden på ryggen, och på femte dagen sågs ett utbrett, rodnat hudutslag. Utseendet påminde om en akut solbrännskada, men patienten hade inte varit solexponerad de senaste veckorna. (0 kommentar)

Temainledning

En sjukvård för framtiden och klimatet

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i arbetet för ett hållbart klimat. Artiklar i temat pekar på att detta arbete går hand i hand med effektivisering av sjukvården, skriver gästredaktör Björn Fagerberg. (2 kommentar)

Nytt om namn

Bästa handledarna på psykiatrimomentet

Jutta Schröter, överläkare och Mikael Olszowy, ST-läkare, båda på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har utnämnts till bästa kliniska handledare.  (0 kommentar)

Nyinstiftat forskarpris till bästa avhandling om cancer

Nicholas Valerie, cancerforskare vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet i Stockholm, belönas med lärosätets nyinstiftade forskarpris, Dan Grandér Memorial Prize, för bästa doktorsavhandling inom cancerområdet.(0 kommentar)

Flerfaldigt prisad av läkarstudenterna

Jon Olinder, specialistläkare i infektionsmedicin i Helsingborg, har tilldelats läkarstudenternas pedagogiska pris för särskilt värdefulla insatser på läkarutbildningen under hösten 2018, då han var amanuens inom infektionsmedicin. (0 kommentar)

Temaartikel

Klimatsmart och effektiv sjukvård minskar utsläppen av växthusgaser

Hälso- och sjukvården ger upphov till betydande utsläpp av växthusgaser – orsaken är förbrukning av material, energi, livsmedel och transporter. I Region Skåne utvecklades en metod för att minska sjukvårdens klimatpåverkan varvid utsläppen av växthusgaser visade en betydande minskning under fem år. (0 kommentar)

Sjukvården spelar en viktig roll i anpassning till klimatförändringar

Klimatförändringarna medför förändrat sjukdomspanorama och är en utmaning för hälso- och sjukvården. Kunskapen hos sjukvårdspersonal om klimatförändringarnas påverkan på hälsan behöver kontinuerligt uppdateras. (0 kommentar)

Hälso- och sjukvården påverkar klimatet

Hälso- och sjukvårdens andel av offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser är drygt 20 procent. Denna klimatpåverkan beror huvudsakligen på indirekta utsläpp av inköpta varor och tjänster. Förbrukningsvaror, särskilt engångsprodukter till vården, är en av de största källorna till utsläpp. (0 kommentar)

En nationell, miljömässigt hållbar hälso- och sjukvård i sikte

Sustainable Development Unit (SDU) är en enhet inom det engelska sjukvårdssystemet som styrt upp hållbarhetsarbetet med en uppifrån ledd politik och kontroll av genomförandet. Utfallet följdes som reduktion i utsläpp av växthusgaser (18,5 procent under 10 år) och energirelaterade besparingar (mer än 1,8 miljarder brittiska pund) och olika mått på organisatorisk aktivitetsnivå. (0 kommentar)

Resurssmarta operationer för lägre klimatpåverkan

Vid operationsavdelningarna på tre sjukhus i Västra Götalandsregionen fann man avsevärd variation i åtgång av förbrukningsmaterial vid total cementerad höftprotesoperation (5,0–6,6 kg/operation). Översyn av rutiner vid operation och uppköp av material är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera vården och minska dess klimatpåverkan.   (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Hypoglykemi – problematisk komplikation av överviktskirurgi

Postprandial hypoglykemi är en komplikation till bariatrisk kirurgi som kan få allvarliga följder. Här beskrivs ett fall, vad som är känt om bakomliggande mekanismer och möjlig behandling. (0 kommentar)

Rapport

Låg sannolikhet för cancer i urinorganen vid makroskopisk hematuri och samtidig bakteriuri

Det prediktiva värdet för cancer i urinorganen vid makroskopisk hematuri var signifikant lägre hos patienter med samtidig bakteriuri jämfört med patienter utan bakteriuri. Det visas i en studie som följt upp patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp avseende cancer i urinblåsa och de övre urinvägarna. (0 kommentar)

Översikt

Differentialdiagnostik och handläggning vid synkope

Synkope definieras som övergående medvetandeförlust utlöst av cerebral hypoperfusion, kännetecknad av snabb insättning och kort duration samt spontan och komplett återhämtning. Den europeiska kardiologföreningen utkom under 2018 med nya riktlinjer. Ett viktigt tillskott är ett förslag till riskstratifiering utifrån högrisk- och lågrisktecken. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF