Nr 8/2020

Inledare

Utveckling som ger bättre vård bör välkomnas

Per-Anders Abrahamsson berättar att förhoppningen är att uppnå det som han inte lyckats med inom den offentliga vården, nämligen minimal väntetid för cancerpatienter. (0 kommentar)

Signerat

Välfärdskommissionens viktiga och svåra uppdrag

Välfärdssystemen är inte statiska – de måste moderniseras och utvecklas för att räcka till och hålla hög kvalitet. (3 kommentar)

Nyheter

Forskare: Problem blanda patienter med olika typer av finansiering

Perituskliniken är en murbräcka för privat finansierad cancervård – något som urholkar den offentliga vården. Det anser John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, vid Handelshögskolan i Göteborg.(5 kommentar)

»Om offentlig vård fungerat optimalt hade vi inte behövts«

Snart öppnar Perituskliniken, en privat klinik som vill bli heltäckande på prostatacancer och bröstcancer och som föddes ur frustration över den offentliga vården. Regionpolitiker i Skåne ser en chans att kapa cancerköer – men också en risk för kompetensdränage.(4 kommentar)

Regionernas digitala vård växer – men ligger fortfarande steget efter

Regionerna satsar allt mer på egna digitala lösningar, men har inte samma ekonomiska förutsättningar som de privata bolagen. Digital vård ska i regel in i samma budgetram som annan vård.(0 kommentar)

Rekordmånga besök hos nätläkarna

Förra året passerade de privata nätläkarbolagen en miljon patientbesök. Det kan jämföras med dryga 600 000 året innan. Allt tyder på att ökningen fortsätter, men också på att digital vård blir mer fysisk.(1 kommentar)

Läkaresällskapet: Sjukförsäkringar strider mot vårdens etiska principer

Privata sjukförsäkringar leder till ojämlik hälsa och vård. Dessutom strider systemet mot vårdens etiska principer. Det säger Svenska läkaresällskapets etikdelegation i ett uttalande.(12 kommentar)

Ny rapport: Vanligt med fler diagnoser vid könsdysfori

Många som får diagnosen könsdysfori har också andra psykiatriska diagnoser – i synnerhet de som registrerats som flickor vid födseln – det visar en ny kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Myndigheten drar också slutsatsen att antalet fall kommer att fortsätta öka.(2 kommentar)

Uppsagd vårdcentral i Halland får ny chans i kammarrätten

Region Halland sa upp avtalet med Säröledens familjeläkare när vårdcentralen vägrade gå över till regionens journalsystem. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att frågan ska prövas. (0 kommentar)

Distriktsläkarföreningen sågar nytt läkarintyg från SKR

Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma är kritisk till det nya läkarintyg till arbetsgivare som Sveriges Kommuner och regioner tagit fram. Bland annat ser hon en stor risk för merarbete.(6 kommentar)

Domstol slår fast vårdmoms för hyrpersonal

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra olika domar slagit fast att uthyrning av personal är momspliktigt. »Nu krävs politiska lösningar på vårdmomsen«, säger Karin Liljeblad på Vårdföretagarna. (1 kommentar)

Hopp om kortärmad rock i Borås

Protesten mot läkarrockens avskaffande på Södra Älvsborgs sjukhus engagerar. Och nu tänds kanske ett litet hopp för rockens anhängare – kortärmade rockar har börjat glida upp på dagordningen. (4 kommentar)

Debatt

Framtidssamtal – ett sätt att lyfta patientens preferenser

Johan Herlin Ejerhed efterlyser ett nationellt definierat framtidssamtal, som behövs när en sjukdom kan få stor påverkan på patientens framtid. Framtidssamtal kan användas av patienten, och innebär en potentiell revansch för patientlagen, skriver han. (4 kommentar)

Vården använder kunskapsluckor som ursäkt för passivitet vid ME/CFS

Vårdgivare använder kunskapsluckorna om ME/CFS som ursäkt för passivitet. Patienterna behöver hjälp med diagnos, symtomlindring och stödåtgärder, och en ny SBU-rapport drar slutsatsen att detta bäst sker vid specialistmottagningar, skriver Sten Helmfrid och Sture Eriksson. (27 kommentar)

Krönika

»Jag byter kön, jag byter ålder … etniskt ursprung. Jag byter diagnos, bostadsort, släktförhållanden, frisyr …«

Läkare behöver lära sig av autentiska fall därför att hopdiktade fall aldrig någonsin blir så komplexa som de är i verkligheten, skriver Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. Samtidigt måste sekretess och patienters integritet ovillkorligen skyddas – en sak som hon arbetar mycket med inför varje fallbeskrivning. (6 kommentar)

Människor & möten

»Jag kan mycket väl tänka mig att fortsätta fem–tio år till«

Thomas Avén, allmänläkare, pensionerad sedan flera år från jobbet på vårdcentralen, har fortsatt att arbeta som doktor, bland annat som volontärläkare inom organisationen Läkare i världen.  (3 kommentar)

Klinik och vetenskap

Författarintervjun

5 frågor till Olof Engström

Olof Engström är huvudförfattare till en ABC-artikel om skallmissbildningar. (1 kommentar)

Medicinsk kommentar

Smartklockor mätte hjärtrytm – väcker frågor om diagnostik

Nyligen har resultat från Apple Heart-studien rapporterats, där fler än 400 000 individer i USA som använder smartklocka för att undersöka sin hjärtrytm inkluderats. Studien väcker frågor om konsumentinitierad dia­gnostik. (9 kommentar)

Nya Rön

Goda resultat av behandling utan drän vid spontanpneumotorax

I en australisk/nyzeeländsk randomiserad studie undersöktes konservativ behandling kontra intervention vid spontanpneumotorax. Nästan 85 procent av patienterna i den konservativa gruppen klarade sig utan dränage, vilket inte var sämre än i interventionsgruppen. (3 kommentar)

Njurtransplantation ökade inte sannolikhet för prostatacancer

Om lokaliserad prostatacancer påvisas inför en njurtransplantation brukar mannen behöva genomgå radikal prostatektomi innan han accepteras för transplantation. Men nu visar en studie att sannolikheten för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation inte ökade över tid.(0 kommentar)

Invasiv behandling av akut ST-höjningsinfarkt hos de mest sjuka äldre

I en studie dras slutsatsen att det inte finns data som motsäger att man bör behandla även gamla och sjuka patienter med ST-höjningsinfarkt invasivt.(2 kommentar)

Nytt om namn

Nationella cancerstrategins prisade processledare

I samband med Regionala cancercentrums (RCC) och Socialdepartementets firande av nationella cancerstrategins 10-årsjubileum den 3 februari utsågs de läkare i respektive sjukvårdsregion som hyllas med utmärkelsen »Årets processledare 2020«. »Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård«, hette det i motiveringen till priset.(0 kommentar)

Medicinens ABC

Skallmissbildningar

Asymmetrisk form på huvudet är vanligt och förekommer hos så många som en femtedel av alla spädbarn. Lägesbetingad skalldeformitet är ett ofarligt tillstånd medan kraniosynostos i regel kräver behandling med en operation som i många fall bör göras inom de första 4–6 levnadsmånaderna.(2 kommentar)

Vårdutveckling

Behandling av erektil dysfunktion – från piller till implantat

Erektil dysfunktion bör i första hand behandlas av primärvårdsläkare eller den som följer patientens diabetes eller hjärt–kärlsjukdom. Det finns peroral behandling, uretral behandling och  injektion av farmaka. Pubisring och vakuumpump kan användas som enda behandling eller tillsammans med farmaka. Om detta inte fungerar är implantat ett alternativ. (2 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Melatonin vid epilepsi ökar sannolikt inte krampfrekvens

I en Cochraneöversikt från 2016 bedömer man att inga slutsatser kan dras gällande huruvida melatonin har någon effekt på krampfrekvens vid epilepsi, då studierna är små och har kort uppföljningstid. (0 kommentar)

Rapport

»Stabil kranskärlssjukdom« blir »kroniskt koronart syndrom«

Nya europeiska riktlinjer kommenteras av arbetsgruppen för kranskärlssjukdom i Svenska kardiologföreningen. (0 kommentar)

Fallbeskrivning

Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring

Subkutant injicerat insulin kan aggregera till lokala inlagringar med typiska amyloidegenskaper, vilket kan innebära diagnostiska dilemman och fallgropar för patologen och oanade konsekvenser för diabeteologen. (0 kommentar)

Utgåvan som PDF