Nr 9-10 2014

Signerat

Många fördelar med samlat hälsobibliotek på nätet

»Även ur ett fortbildningsperspektiv vore ett nationellt hälsobibliotek välkommet.«   (0 kommentar)

Nyheter

Samförstånd kring nätjournaler ska ge mer patientnytta

Sedan mitten av januari har åtta patienter vid hematologimottagningen på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm möjlighet att komma åt uppgifter ur sin journal hemifrån via nätet. Patienterna är testpiloter inför den lansering av nätjournaler på bred front som planeras i Stockholms läns landsting. (0 kommentar)

»Bra reform som kunde införts på ett bättre sätt«

En viktig lärdom från Uppsala, det landsting som var först med nätjournaler, är att man måste involvera professionerna. Det menar Åsa Cajander, forskare i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet och koordinator för DOME-projketet, som följer införandet nätjournaler i Uppsala. (1 kommentar)

Ett steg närmare en ny förening

I maj kan Läkarförbundet få sin åttonde yrkesförening. Nyligen hölls det sista mötet med syfte att samla läkare inom läkemedels- och medicinskteknisk industri. (0 kommentar)

Flera fackliga veteraner väljer att lämna Läkarförbundets styrelse

Flera erfarna ledamöter slutar i Läkarförbundets centralstyrelse i år. Varken Thomas Flodin, Rune Kaalhus eller Anna Rask-Andersen ställer upp för omval.(0 kommentar)

»Arbetsgivarna får skämmas«

– Arbetsgivarna får skämmas. Vi borde ha kommit längre, säger Ingela Heimann, ordförande i Sveriges kvinnliga läkares förening.(0 kommentar)

Socialstyrelsen ska utreda vad som krävs för frivilligt arbete

Thomas Flodin, ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, är inte nöjd. (0 kommentar)

Debatt

Ett omtag i frågan om omskärelse

En symbolisk omskärelse skulle på samma sätt som barndop sakna medicinska risker och inte innebära en irreversibel kirurgisk åtgärd, skriver Thomas Flodin i denna replik till 23 läkare..(2 kommentar)

Checklistor och »crowdsourcing« för ökad patientsäkerhet på akutmottagningen

Nu lanseras en webbplats som ska innehålla förslag till checklistor som gör det lättare att göra rätt på akuten. All akutpersonal inbjuds delta i utvecklingsprojektet. (2 kommentar)

Läkarförbundet bör inta en mer ödmjuk hållning

Läkarförbundet åtar sig därmed oombett uppgiften att definiera judisk och muslimsk identitet, skriver 23 läkare i denna skarpa reaktion mot Läkarförbundets etik- och ansvarsråds ställningstagande vad gäller rituell omskärelse av små pojkar.(8 kommentar)

»Aktiv vägran« vägen i England

Mycket av det som upprör i England känns igen från den svenska utvecklingen, skriver Bengt Järhult apropå en ledere i Nature om registrering av patientdata.(1 kommentar)

Svensk psykiatrisk forskning kraftigt underfinansierad

Det behövs en bred handlingsplan för att öka förståelsen för satsningar på Svensk psykiatrisk forskning, skriver Lena Flyckt och medförfattare. (6 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Handledning – till gagn för lärare och elev

»Att ägna sig åt klinisk handledning måste få vara en viktig och prioriterad del av arbetet för alla läkare som arbetar på sjukhus där utbildning av läkare bedrivs.« (0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svetsare kan behöva pneumokockvaccin

Svetsare har ökad risk för invasiv pneumokocksjukdom och ökad dödlighet i lunginflammation. Vaccination mot pneumokocker skulle kunna vara ett inslag i den preventiva arsenalen för att förhindra sjukdomar hos svetsare. (4 kommentar)

E-cigaretter är ett dåligt alternativ till att sluta röka

E-cigaretter marknadsförs som ett alternativ till tobaksrökning och som ett sätt att sluta röka; bakom står företag och tobaksbolag med mycket pengar att tjäna. Oberoende forskning saknas, och risken att tobaken åter släpps in i finrummet är stor. (7 kommentar)

Nya Rön

Förbättrad psykisk hälsa efter rökstopp

Rökstopp har lika positiv effekt på psykisk hälsa som antidepressiv behandling, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ. (0 kommentar)

Brunt fett nyttigt
även hos vuxna

Vår varma inomhusmiljö kan vara delaktig i västvärldens fetmaepidemi, spekulerar författarna till en artikel i Trends in Endocrinology & Metabolism. Det bruna fettets existens och betydelse hos vuxna blir härmed omvärderad. (1 kommentar)

Opioidbehandling i låg dos vid svår KOL tycks säker

En studie presenterad i BMJ stödjer att regelbunden behandling med opioider i låg dos är säker och bör testas mot refraktär andfåddhet även vid svår KOL. Ytterligare studier behövs, och uppföljning av behandlingen och patientens tillstånd är av yttersta vikt. (0 kommentar)

Blodstamcellstransplantation effektiv behandling för MS

En bidragande faktor till att autolog blodstamcellstransplantation inte fått större spridning är den utbredda föreställningen att behandlingen är mycket riskfylld.(0 kommentar)

Kraftigt ökad trombosrisk veckorna efter förlossning

Risken för trombos, däribland stroke, hjärtinfarkt och venös tromboembolism, är kraftigt ökad upp till sex veckor efter en förlossning. Även upp till tolv veckor kvarstår viss ökad risk.(0 kommentar)

Temainledning

Barns mat – för långsiktig hälsa

Matvägran, övervikt, järnbehov, vegetarisk mat, allergier och intoleranser – barns mat är ett ämne som spänner över ett brett område. Och ytterst handlar det om att lära dagens barn, morgondagens vuxna, att äta för långsiktig hälsa.(0 kommentar)

Översikt

Hälsosam kost: en viktig faktor i insatserna mot barnfetma

Fetma är en multifaktoriell sjukdom som kräver multidisciplinär behandling. Effektivast är behandlingsmodeller som involverar hela familjen och som berör kost, fysisk aktivitet och beteende.(0 kommentar)

Celiaki är en vanlig sjukdom som är lätt att missa

Symtomen vid celiaki kan även hos barn vara diffusa, t ex trötthet, värk i kroppen och depression. Livslång behandling med glutenfri kost är avgörande för att förhindra atrofiering av tunntarmsslemhinnan. (2 kommentar)

Överkänslighet där pricktest och blodprov inte ger diagnos

Vid icke-IgE-medierade födoämnesreaktioner är en varierande symtombild från mag–tarmkanalen vanlig. Behandlingen består i strikt komjölksproteinfri kost till ammande mödrar eller extensivt komjölkshydrat till barnet.(0 kommentar)

Matallergi kan vara ett svårt handikapp – som inte syns

För de allt fler barn som är allergiska mot mat blir ätandet – i skolan, hos kompisar, hemma – inte okomplicerat. Det gäller att undvika det man är allergisk mot. Trots risk för svåra reaktioner, till och med risk för död, finns ingen botande behandling. (0 kommentar)

Vegetarisk mat är bra – även för små barn

Egentligen borde alla barn äta en stor andel vegetabilier. Helvegetarisk mat är ett bra kostalternativ – även för små barn – och kan ge långsiktiga hälsovinster. Kosten måste dock vara väl sammansatt, med extra observans på vissa näringsämnen.(4 kommentar)

Varför äter inte barnet?

Ätovilja hos barn kan bero på en medfödd sårbarhet i regleringen av hunger och mättnad. En kravlös behandlingsmodell med uppmuntran under måltiden har prövats – med gott resultat. (0 kommentar)

Barns järnbehov och hur vi bäst kan skydda barnhjärnan

Redan lindrig till måttlig järnbrist tros kunna påverka den växande hjärnan negativt. Utmaningen ligger i att identifiera, förebygga och behandla rätt riskgrupp.(2 kommentar)

Recension

John Keats – läkare, poet och patient

Ett namn skrivet i vatten. Romantikens medicin i John Keats poesi (Carlssons; 2013), av Carl Lindgren. En sentida kollega beskriver en läkares poetiska liv, bland annat i Rom, under romantikens epok.  (0 kommentar)

Meddelanden

Alumniåterträff i Semmelweis

Semmelweis-universitetet i Budapest firar 30-årsjubileum för sitt internationella medicinska program. (0 kommentar)

Nytt om namn

Pris till uppskattade handledare i Göteborg

AT-kansliet och AT-rådet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg har utsett Elin Axén, Stein Steingrimsson och Claes Ohlsen till 2013 års handledarpristagare.(0 kommentar)

Lina Vigren ny verksamhetschef i Ystad

Lina Vigren, medicine doktor och specialist i internmedicin och gastroenterologi och hepatologi, är sedan november ny verksamhetschef för specialicerad medicin i Ystad.(0 kommentar)

Läkarstudenternas favoriter i Lund

Studenterna på termin 7 vid läkarutbildningen i Lund har utsett Helena Tydén och Ulf Dahlstrand till bästa kliniska handledare 2013.(0 kommentar)

Rapport

Radikal prostatektomi utvärderad

Jämfört med exspektans minskade radikal prostatektomi dödligheten i prostatacancer med 44 procent. Men biverkningarna av radikal prostatektomi är betydande, och utan initial behandling lever många länge utan symtom och behov av behandling. (1 kommentar)

Nya riktlinjer för diagnostik och behandling av stabil angina pectoris

Vid misstänkt stabil angina pectoris rekommenderas nu inte rutinmässig undersökning med arbetsprov. I stället ska sannolikheten för sjukdomen värderas i ett första steg. (1 kommentar)

Utgåvan som PDF